ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/348

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 276/2001 «Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α~ 196).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Π. Δ/γματος 276/2001 «Συμμετοχή του ΟΓΑ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α 196) αντικαθίσταται ως εξής: «Η δαπάνη της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δρχ. (20.543 ΕΥΡΩ). Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός των ετών 2001 και 2002». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Π. Δ/γμα 276/2001.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.Δ/τος 1265/1972 (Α 197), όπως ισχύουν με το άρθρο 89 του Π.Δ/τος 774/80 «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α 189).
 • Την 540/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.1 εδ. στ., 24 παρ. 1,2 εδ. γ και παρ.3 εδ. ε, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 213/92 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α~ του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (Α 247).
 • Την κοινή απόφαση 80088/2001 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β 1485).
 • Την 1100383/1330/Α0006/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) το έτος 2001 κατά 4.000.000 δρχ. και το 2002 κατά 3.000.000 δρχ. (20.543 ΕΥΡΩ). Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του ΟΓΑ (Κ.Α. 00.10. 0261).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συμμετοχή του ΟΓΑ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/276 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία