Ίδρυση Εργαστηρίου Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων, το οποίο καλύπτει δραστηριότητες εκπαιδευτικές και ερευνητικές στο αντικείμενο της διάγνωσης και αντιμετώπισης Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο 2 "Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1.Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που [...]"
2.  
  Την εξειδίκευση γιατρών, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
3.  
  Την υποστήριξη του έργου της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης αλλά και Κλινικών και Εργαστηρίων άλλων Νοσοκομείων
4.  
  Την εφαρμογή κλασσικών εργαστηριακών μεθόδων αλλά και νεότερων τεχνολογιών
5.  
  Την υποστήριξη έργου εργαστηρίων της περιφέρειας που έχουν λιγότερα μέσα ή γνώσεις και πείρα στο αντικείμενο
6.  
  Την παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών στο προσωπικό άλλων μονάδων
7.  
  Την υποβοήθηση της επιδημιολογικής έρευνας και επιτήρησης εφαρμογής της στη Δημόσια Υγεία
8.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση ερευνών και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενά του
9.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων για συνεργασία όπως και την προσπάθεια δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα των ερευνητικών και γενικά των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
10.  
  Την ενημέρωση του κοινού σε θέματα σχετικά με το έργο του Εργαστηρίου (αγωγή υγείας, πρόληψη κ.λ.π.).
11.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Α΄ 78).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετησίου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή, η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τομέα των υπευθύνων αναλωσίμων υλικών και κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η υπευθυνότητα για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Το εργαστήριο εγκαθίσταται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό, το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία
3.  
  Στο χώρο του εργαστηρίου λειτουργεί Βιβλιοθήκη, στην οποία περιέχονται βιβλία και περιοδικά τα οποία έχουν αντικείμενο Μικροβιολογία, την Κλινική Μικροβιολογία και Μοριακή Μικροβιολογία. Στη βιβλιοθήκη διατηρείται αρχείο των βιβλίων η δε κατάταξή τους γίνεται κατά θεματικές ενότητες. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
4.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
5.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
6.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
7.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 π.δ. 407/1980 περί του κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης (Α΄ 112), όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατά αναλογία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 1674/1986 Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις (Α΄ 203).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για το ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
 1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας,
 2. Βαθμολόγιο φοιτητών,
 3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
 4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
 5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,
 6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και
 7. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του ν. 1268/1982 Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87) , όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173),
 • Την αριθμ. 642/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Του άρθρου 4 παρ. 1 εδαφ. γ΄ του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α΄ 159),
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38),
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48),
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/1987 (Α΄ 215),
 • Της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄1485)
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνεδρίαση 3/17-1-2001)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 800.000 δρχ. ή 2347,76 ΕΥΡΩ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 4121-10). Η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος της από ιδίους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά το δε υπόλοιπο μέρος αυτής θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/459 1987
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία