ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/350

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επανακαθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας ορισμένων Λιμενικών Αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου ορίζονται στη βόρεια πλευρά της νήσου Κρήτης, δυτικά από τα διοικητικά όρια του Νομού Λασιθίου, ανατολικά μέχρι του άκρου «Λεγάμενη» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
2.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σητείας ορίζονται στο βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα του Νομού Λασιθίου από το άκρο «Λεγάμενη» μέχρι το Άκρο «Γούδουρα», συμπεριλαμβανομένης της νησίδας «Κουφονήσι» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
3.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αβδήρων ορίζονται ανατολικά από το άκρο «Κόγχη» του Νομού Ξάνθης και δυτικά μέχρι τις εκβολές του Νέστου ποταμού, συμπεριλαμβανόμενες και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
4.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης του Νομού Πιερίας ορίζονται βόρεια από τις εκβολές, συμπεριλαμβανόμενες, του ποταμού Αλιάκμονα, όρμος Μεθώνης και νότια μέχρι τις εκβολές, συμπεριλαμβανόμενες, του χειμάρρου «ΠΑΠΑΠΟΥΛΙ»
5.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα Πιερίας ορίζονται βόρεια από την Σκάλα Λιτοχώρου Πιερίας και νότια μέχρι τις εκβολές του χειμάρρου «ΠΑΠΑΠΟΥΛΙ», συμπεριλαμβανόμενες, στη θέση «Καστρί Λουτρό» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
6.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λαρίσης ορίζονται στα παράλια του Ν. Λαρίσης βόρεια από τις εκβολές του χειμάρρου «ΠΑΠΑΠΟΥΛΙ», μη συμπεριλαμβανόμενες, στη θέση «Καστρί Λουτρό», νότια μέχρι τη θέση «Ασπρόβραχος» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα.
7.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου ορίζονται βόρεια από τις εκβολές του χειμάρρου «ΠΑΠΑΠΟΥΛΙ», συμπεριλαμβανόμενες, στη θέση «Καστρί Λουτρό», νότια μέχρι το άκρο «Άγιος Σώστης» διαύλου Ωρεών Ευβοίας και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
Άρθρο 2
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αφορά τα όρια τοπικής αρμοδιότητας των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο Λιμενικών Αρχών. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1α. Τη διάταξη του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α~ 261). β. Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 παργ. 2 εδάφιο α~ του Ν. 2469/1997 (Α~ 38). γ. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και δαπανών του κράτους κ.λπ.» (Α~ 247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη 1222.2/80/2002/12.7.2002 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
 • Την 562/1.10.2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-03 Επανακαθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας ορισμένων Λιμενικών Αρχών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/290
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973