ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/351

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - συμπλήρωση νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ΠΔ 135/84 (ΦΕΚ Α΄ 45) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 463/91 (ΦΕΚ Α 172), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 1 Προκεχωρημένο Στάδιο Διενεργείται με αεροσκάφη Προκεχωρημένου Σταδίου και αποσκοπεί στην παγίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ικάρων και στην πλήρη εξοικείωση τους σε διάφορες ενδεχόμενες να συμβούν καταστάσεις πτήσεως, ακολουθώντας προγράμματα τα οποία εκπονούνται από τη Σχολή Ικάρων σε συνεργασία με τη Μονάδα που παρέχει τα αεροσκάφη, προτείνονται δε από την Προϊσταμένη της Σχολής Αρχή και εγκρίνονται από το ΓΕΑ.
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 32 του Β.Δ. 370/1967 (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 135/84 (ΦΕΚ Α΄ 45), η παράγραφος 2 που τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε σε 3 με το άρθρο 2 του Π.Δ. 463/91 (ΦΕΚ Α΄172) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Το Επιχειρησιακό Στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης, με το οποίο ολοκληρώνεται αυτή και αποσκοπεί στη χρησιμοποίηση του αεροσκάφους ως μέσου διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων, γίνεται μετά την αποφοίτηση των Ικάρων από τη Σχολή και διενεργείται με αεροσκάφη επιχειρησιακού σταδίου, σύμφωνα με τα προγράμματα που καταρτίζει η Μονάδα των αεροσκαφών, προτείνονται από την Προϊσταμένη αυτής Αρχή και εγκρίνονται από το ΓΕΑ.
Άρθρο 3
1.  
  Στην ε΄ περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 339/84 (ΦΕΚ Α΄ 119), αντικαθίστανται: α. Στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις: « . για το πρώτο έτος σπουδών. .», με τις λέξεις: «. . για τα έτη σπουδών στα οποία υφίσταται πτητική εκπαίδευση. .». β. Στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις: «Για τα λοιπά έτη. .», με τις λέξεις: «Για τα έτη σπουδών στα οποία δεν υφίσταται πτητική εκπαίδευση. .».
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το Ν.Δ. 4186/61 (ΦΕΚ Α΄ 143) άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 4439/64 (ΦΕΚ Α΄ 220).
 • Το Ν. 2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) άρθρο 17 παράγραφος 1 περίπτωση ι΄.
 • Τις υπ’ αριθ. 171/11.7.2001, 73/16.4.2002 και 120/ 2.7.2002 γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 548/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-03 Τροποποίηση - συμπλήρωση νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/291
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4186 1961
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4439 1964
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/135 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/135 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/339 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/463 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/463 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/370 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση - Συμπλήρωση Νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. 2005/168 2005