ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/353

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/83 (ΦΕΚ 71/Α΄) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 160/98 (ΦΕΚ 121/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π. Δ/τος 571/84 (ΦΕΚ 205/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών) των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 80855/ 5439/6.8.92 Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β΄ παρ. 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 2
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της ΕΥΔΕ για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ. 180/83 (ΦΕΚ 71/Α΄) και παρατάθηκε με τα Π.Δ. 266/88 (ΦΕΚ 119/Α΄), Π.Δ. 261/93 (ΦΕΚ 112/Α΄) και Π.Δ. 160/98 (ΦΕΚ 121/Α΄) παρατείνεται για πέντε χρόνια από τη λήξη της δηλαδή μέχρι 7.6.2008.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α΄).
  • Την γνωμοδότηση 591/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/80855/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/80855_5439 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/180 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/571 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/266 1988
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας». 1993/261 1993
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 180/1983 (Α 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχετεύσεως και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τούτο ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π. Δ/γμα 261/1993 (Α 112). 1998/160 1998