ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/357

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Άμισθων Προξενείων της Ελλάδος στη Φινλανδία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Κuοpiο της Φινλανδίας με περιφέρεια αρμοδιότητας τη διοικητική διαίρεση της Ανατολικής Φινλανδίας
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Οulu της Φινλανδίας με περιφέρεια αρμοδιότητας τη διοικητική διαίρεση της Μέσης Φινλανδίας (Οulu)
Άρθρο 3
1.  
  Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Rονaniemi της Φινλανδίας με περιφέρεια αρμοδιότητας τη διοικητική διαίρεση της Βόρειας Φινλανδίας (Lapland). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 2469/97 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Το Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ελσίνκι, όπως διατυπώθηκε στο 609/1/ΑΣ 1816/5.11.2001 έγγραφο.
 • Την 607/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-06 Ίδρυση Άμισθων Προξενείων της Ελλάδος στη Φινλανδία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/300
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία