Ίδρυση και οργάνωση Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Σύσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού"
1.  
  Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται Βρεφονηπιακός Σταθμός ως Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που την εποπτεύει με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 2 "Αποστολή και αρμοδιότητες του Βρεφονηπιακού Σταθμού"
1.  
  Αποστολή του Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι η παροχή της απαραίτητης φροντίδας σε βρέφη και νήπια γονέων, που εργάζονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό, την οποία δεν μπορούν να έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω της απασχόλησης των εργαζομένων γονέων τους στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στα νομικά πρόσωπα αυτού
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι οι εξής:
 1. η παροχή ημερήσιας φροντίδας
 2. η φύλαξη και διατροφή
 3. η δημιουργική απασχόληση
 4. η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία που αρμόζει στην ηλικία τους
 5. η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και
 6. η προπαρασκευή τους, για τη φυσική τους μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Άρθρο 3 "Επωνυμία, έδρα και διάρθρωση"
1.  
  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει τίτλο Βρεφονηπιακός Σταθμός Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έδρα στην περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς
2.  
  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄ - Διοικητικού
 2. Τμήμα Β΄- Βρεφών
 3. Τμήμα Γ΄- Νηπίων
3.  
  Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος του Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι ανάλογες με τον τίτλο αυτού
4.  
  Στα Τμήματα Βρεφών και Νηπίων γίνονται δεκτά παιδιά των εξής ηλικιών, αντίστοιχα: α)Στο Τμήμα Βρεφών, βρέφη ηλικίας από 8 μηνών μέχρι 2,5 ετών και
 1. Στο Τμήμα Νηπίων, νήπια ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους επιμέρους κανονισμούς
5.  
  Το Τμήμα Βρεφών και το Τμήμα Νηπίων μπορεί να λειτουργεί σε τάξεις, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (βρεφών και νηπίων) που εξυπηρετούνται σ΄ αυτό. Σε κάθε τάξη του Τμήματος Βρεφών αντιστοιχεί ένας Βρεφονηπιοκόμος, για την εξυπηρέτηση έως οκτώ (8) βρεφών και εφ΄ όσον υπηρετεί σ΄ αυτήν και ένας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος, έως δώδεκα (12) βρεφών. Σε κάθε τάξη του Τμήματος Νηπίων αντιστοιχεί ένας Παιδαγωγός - Νηπιαγωγός, για την εξυπηρέτηση έως εικοσιπέντε (25) νηπίων και εφ΄ όσον υπηρετεί σ΄ αυτήν και ένας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος, έως τριάντα πέντε (35) νηπίων.
6.  
  Η δυναμικότητα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ως προς το ελάχιστο όριο του συνολικού αριθμού των εξυπηρετούμενων παιδιών (βρεφών και νηπίων) για την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία του, ορίζεται ως εξής:
 1. Μέχρι 6 βρέφη και 15 νήπια, εφ όσον στο Σταθμό λειτουργούν Τμήμα Βρεφών και Τμήμα Νηπίων
 2. Μέχρι 10 βρέφη, εφ όσον στο Σταθμό λειτουργεί μόνο το Τμήμα Βρεφών
 3. Μέχρι 15 νήπια, εφ όσον στο Σταθμό λειτουργεί μόνο Τμήμα Νηπίων
Άρθρο 4 "Σύσταση κλάδων προσωπικού, θέσεις και προσόντα διορισμού αυτού"
1.  
  Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών οι παρακάτω κλάδοι προσωπικού για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού αυτού
 1. Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρών-Παιδιάτρων στους βαθμούς Δ΄-Α΄
 2. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Παιδαγωγών- Νηπιαγωγών στους βαθμούς Δ΄-Α΄
 3. Δύο (2) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στους βαθμούς Δ΄-Α΄
 4. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στους βαθμούς Δ΄-Α΄
 5. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Μαγείρων στους βαθμούς Δ΄-Α΄.
 6. Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις των παραπάνω κλάδων ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/ 2001 (Α΄39).
2.  
  Οι θέσεις προσωπικού των συνιστώμενων κλάδων της προηγούμενης παραγράφου μεταφέρονται από υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις των παρακάτω κλάδων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως εξής:
 1. από τον κλάδο ΤΕ Εφοριακών πέντε (5) θέσεις, βαθμού Δ΄-Α΄
 2. από τον κλάδο ΔΕ Τελωνειακών τρείς (3) θέσεις, βαθμού Δ΄-Α΄
 3. από τον κλάδο ΤΕ Δημοσιονομικών δύο (2) θέσεις, βαθμού Δ΄-Α΄
3.  
  Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, πέραν των οργανικών θέσεων προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατανέμονται και εννέα (9) οργανικές θέσεις από υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες είναι οι εξής, κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και αριθμό, αντίστοιχα:.
 1. Μία (1) θέση ΤΕ Εφοριακών, βαθμού Δ΄- Α΄
 2. Μία (1) θέση ΤΕ Τελωνειακών, βαθμού Δ΄- Α΄
 3. Μία (1) θέση ΤΕ Δημοσιονομικών, βαθμού Δ΄- Α΄
 4. Μία (1) θέση ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας Χειριστών Μέσων Εισαγωγής Στοιχείων, βαθμού Δ΄- Α΄
 5. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων΄, βαθμού Δ΄- Α΄
 6. Δύο (2) θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας΄, βαθμού Ε΄- Β΄
 7. Μία (1) θέση ΥΕ Επιμελητών, βαθμού Ε΄- Β΄ .
 8. Η θέση ΤΕ Εφοριακών του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται και από υπαλλήλους του προσωρινού κλάδου ΤΕ3 Διοικητικού - Λογιστικού (ΜΗΚΥΟ).
Άρθρο 5 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Του Βρεφονηπιακού Σταθμού προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Διευθυντή, του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών - Νηπιαγωγών ή ΤΕ Εφοριακών ή ΤΕ Τελωνειακών ή ΤΕ Δημοσιονομικών ή του προσωρινού κλάδου ΤΕ3 Διοικητικού - Λογιστικού (ΜΗΚΥΟ). Των Τμημάτων του Βρεφονηπιακού Σταθμού προΐστανται υπάλληλοι από τους παρακάτω κλάδους προσωπικού, αντίστοιχα: α) του Τμήματος Α΄ -Διοικητικού προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών ή ΤΕ Τελωνειακών ή ΤΕ Δημοσιονομικών ή του προσωρινού κλάδου ΤΕ3 Διοικητικού - Λογιστικού (ΜΗΚΥΟ). β) του Τμήματος Β΄ -Βρεφών προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή τις προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν. 2683/1999, μπορεί να προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α΄ των κλάδων ΤΕ Εφοριακών ή ΤΕ Τελωνειακών ή ΤΕ Δημοσιονομικών ή του προσωρινού κλάδου ΤΕ3 Διοικητικού - Λογιστικού (ΜΗΚΥΟ). γ) του Τμήματος Γ΄ -Νηπίων προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών - Νηπιαγωγών και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή τις προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν. 2683/1999, μπορεί να προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α΄ των κλάδων ΤΕ Εφοριακών ή ΤΕ Τελωνειακών ή ΤΕ Δημοσιονομικών ή του προσωρινού κλάδου ΤΕ3 Διοικητικού - Λογιστικού (ΜΗΚΥΟ).
Άρθρο 6 "Συμμετοχή γονέων στα έξοδα"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας είναι δυνατόν να καθορίζεται μηνιαία συμμετοχή των γονέων των βρεφών και νηπίων στα έξοδα λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό
2.  
  Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω ποσά
Άρθρο 7 "Μεταφορά των παιδιών"
1.  
  Η μεταφορά παιδιών από και προς το Βρεφονηπιακό Σταθμό, με μεταφορικό μέσο αυτού, γίνεται ύστερα από σχετική συνεννόηση του γονέα κάθε παιδιού με τον Προϊστάμενο του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων της ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών
2.  
  Όταν πρόκειται για μεταφορά βρεφών, ο Προϊστάμενος του Βρεφονηπιακού Σταθμού, αναθέτει τη συνοδεία αυτών σε υπαλλήλους του Σταθμού, των κλάδων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, εφ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες λειτουργίας του σταθμού ή σε ιδιώτες ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
3.  
  Το κόστος μεταφοράς των παιδιών (βρεφών και νηπίων) μπορεί να καλύπτεται με πρόσθετη εισφορά των γονέων των παιδιών, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και είναι ανεξάρτητη από την οικονομική εισφορά αυτών, που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 8 "Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Προϊσταμένων του Βρεφονηπιακού Σταθμού και των Τμημάτων του, καθώς και του λοιπού προσωπικού αυτού και ρυθμίζονται τα θέματα κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού, όπως: - Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των βρεφών και νηπίων, - οι εξειδικευμένες κοινωνικές παροχές προς τα βρέφη και νήπια, - η τυχόν οικονομική συμμετοχή των γονέων, - τα επί μέρους καθήκοντα του προσωπικού, - το ωράριο παροχής φροντίδας του σταθμού σε βρέφη και νήπια, - η ταμειακή και λογιστική διαδικασία, - τα αναγκαία βιβλία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού, - ο αριθμός των τάξεων με τις οποίες λειτουργεί κάθε Τμήμα
Άρθρο 9 "Εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας"
1.  
  Οι Βρεφονηπιακός Σταθμός υπάγεται ως προς τα θέματα του άρθρου 20 του Ν. 2082/1992 (επιστημονικής λειτουργίας και τήρησης των κειμένων διατάξεων), στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 10 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις βαθμών Δ΄-Α΄ του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών - Νηπιαγωγών αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τάξεων και την αύξηση των νηπίων που φιλοξενούνται σ΄ αυτές, ήτοι μία (1) οργανική θέση ανά εικοσιπέντε (25) επιπλέον νήπια, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Η αύξηση γίνεται με μεταφορά αντίστοιχων οργανικών θέσεων από άλλους υφιστάμενους κλάδους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
2.  
  Οι οργανικές θέσεις βαθμών Δ΄-Α΄ του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τάξεων και την αύξηση των βρεφών που φιλοξενούνται σ΄ αυτές, ήτοι μία (1) οργανική θέση ανά οκτώ (8) επιπλέον βρέφη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Η αύξηση γίνεται με μεταφορά αντίστοιχων οργανικών θέσεων από άλλους υφιστάμενους κλάδους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
3.  
  Οι οργανικές θέσεις βαθμών Δ΄-Α΄ του κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τάξεων και την αύξηση των βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται σ΄ αυτές, ως εξής:
 1. Για το Τμήμα Β΄ - Βρεφών:
 2. Μία (1) οργανική θέση Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου ανά τέσσερα (4) επιπλέον βρέφη κατά τάξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος.
 3. Για το Τμήμα Γ΄ - Νηπίων:
 4. Μία (1) οργανική θέση Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου ανά δέκα (10) επιπλέον νήπια κατά τάξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος.
 5. Η αύξηση γίνεται με μεταφορά αντίστοιχων οργανικών θέσεων από άλλους υφιστάμενους κλάδους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
4.  
  Στις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βαθμό Διευθυντή συνιστάται μία θέση εκτός βαθμολογικής κλίμακας των κλάδων ΠΕ Παιδαγωγών-Νηπιαγωγών ή ΤΕ Εφοριακών ή ΤΕ Τελωνειακών ή ΤΕ Δημοσιονομικών ή του προσωρινού κλάδου ΤΕ3 Διοικητικού - Λογιστικού (ΜΗΚΥΟ) για την κάλυψη της θέσης προϊστάμενου του Βρεφονηπιακού Σταθμού, μειωμένης αντίστοιχα κατά μία θέση των ενιαίων βαθμών Δ΄- Α΄ του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών-Νηπιαγωγών ή ΤΕ Εφοριακών ή ΤΕ Τελωνειακών ή ΤΕ Δημοσιονομικών ή του προσωρινού κλάδου ΤΕ3 Διοικητικού - Λογιστικού (ΜΗΚΥΟ), από τον οποίο επιλέγεται κάθε φορά ο προϊστάμενος του Βρεφονηπιακού Σταθμού

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265). Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού γίνεται ύστερα από σχετική άδεια του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 12 παρ. 2 εδάφιο δ΄, 15 παρ. 1, 16, 17 παρ. 1 και 20 του Ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (Α 158). β) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). γ) Των άρθρων 79 και 84 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄19). δ) Της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄57). ε) Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄39). στ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφο 2 περίπτωση Α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
 • Την κοινή απόφαση με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.1/2/2857/ 31.10.2001 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 1480).
 • Την κοινή απόφαση με αριθμό 3418/8.7.2002 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτωρα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο» (Β 861)
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη 295.000 Ευρώ. περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2002, και ετήσια δαπάνη 192.000 Ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη λειτουργίας του συνιστώμενου με το παρόν διάταγμα Βρεφονηπιακού Σταθμού η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που θα εγγράφονται προς τούτο σε αυτόν.
 • Την 557/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/2857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_2857 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/3418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3418 2002
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία