Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/ 29/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στη Χώρα ή μέσω αυτής στα άλλα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (L169/1, 10.7.2000) και τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ (L344/38, 26.11.92), 93/50/ΕΚ (L205/22, 17.8.1993 ), 93/51/ΕΟΚ (L205/24, 24.6.93), 94/3/ ΕΟΚ (L32/37, 21.1.94), 2001/32/ΕΚ (L127/38, 9.5.2001), 2001/33/ΕΚ (L127/42, 9.5.2001), 2002/28/ΕΚ (L77/23, 20.3.2002) και 2002/29/ΕΚ (L77/26, 20.3.2002) της Επιτροπής. Αφορά επίσης: Τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στο εσωτερικό της Χώρας ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος με μέσα που συνδέονται με τη διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους·.
2.  
  Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στη Θέουτα και Μελίλια
3.  
  Αρμόδια Αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγματος στη Χώρα και για τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές σε φυτοϋγειονομικά θέματα ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας
4.  
  Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών από τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα σε άλλα μέρη της Γαλλίας και στη Χώρα εφαρμόζονται από την ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στο τέλος του εξαμήνου μετά την ημερομηνία κατά την οποία η Χώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζει τις αναμενόμενες διατάξεις που αφορούν τα Παραρτήματα Ι έως V σχετικά με την προστασία των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων
5.  
  Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών από τις Καναρίους Νήσους σε άλλα μέρη της Ισπανίας και στη Χώρα μας και κατά της εξάπλωσής τους μέσα στις Καναρίους Νήσους, εφαρμόζονται από την ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στο τέλος του εξαμήνου μετά την ημερομηνία κατά την οποία η Χώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζει τις αναμενόμενες διατάξεις που αφορούν τα Παραρτήματα Ι και V σχετικά με την προστασία των Καναρίων Νήσων
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ) Ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
 1. Φυτά:
 2. τα ζώντα φυτά και μέρη των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων. τα ζώντα μέρη φυτών περιλαμβάνουν:
 3. - τους καρπούς, με τη βοτανική έννοια του όρου, εκτός των βαθείας κατάψυξης, - τα λαχανικά, εκτός των βαθείας κατάψυξης, - τους κονδύλους, τα βολβίδια (cοrms), τους βολβούς, τα ριζώματα, - το κομμένα άνθη, - τους κλάδους με φύλλα, - τα κομμένα δένδρα με φύλλα, - τις καλλιέργειες φυτικών ιστών.
 4. Σπόροι θεωρούνται εκείνοι με τη βοτανική έννοια του όρου, εκτός εκείνων που δεν προορίζονται για σπορά.
 5. Φυτικά προϊόντα:
 6. τα μη μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης ή τα έχοντα αποτελέσει αντικείμενο απλής κατεργασίας, εφόσον δεν πρόκειται περί φυτών με την έννοια του παρόντος
 7. Φύτευση:
 8. οποιαδήποτε εργασία που αποσκοπεί στην τοποθέτηση φυτών ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη, η αναπαραγωγή ή ο πολλαπλασιασμός τους
 9. Φυτά που προορίζονται για φύτευση:
 10. φυτά που έχουν ήδη φυτευτεί και προορίζονται να παραμείνουν φυτεμένα ή να επαναφυτευθούν μετά την εισαγωγή τους ήφυτά που δεν έχουν φυτευτεί κατά τη στιγμή της εισαγωγής τους αλλά προορίζονται να φυτευτούν μεταγενέστερα
 11. Επιβλαβείς οργανισμοί:
 12. εχθροί και ασθένειες των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, που ανήκουν στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο, ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα
 13. Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο:
 14. μια επίσημη ετικέτα που πιστοποιεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις και η οποία για το σκοπό αυτό:
 15. - είναι τυποποιημένη σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων και - εκδίδεται από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ή τις εξουσιοδοτημένες από αυτήν υπηρεσίες και χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χορήγησης φυτουγεϊονομικών διαβατηρίων
 16. αρμόδια Αρχή:
 17. i.) η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του παρόντος διατάγματος ii.) αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται:
 18. - τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας. - άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. - οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. - ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τρίτης βαθμίδας που διαθέτουν κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή.
 19. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ανωτέρω Αρχών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς αποφυγή επικαλύψεων.
 20. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει στην Επιτροπή τις επίσημες αρμόδιες Αρχές.
 21. Προστατευόμενη ζώνη:
 22. ζώνη μέσα στην οποία:
 23. - ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα και που εγκαταστάθηκαν σε μία ή περισσότερες περιοχές της Κοινότητας, δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν εγκατασταθεί, παρότι οι συνθήκες ευνοούν την εγκατάστασή τους, - υπάρχει κίνδυνος εγκατάστασης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών λόγω ευνοϊκών οικολογικών συνθηκών για ορισμένες καλλιέργειες, παρότι οι εν λόγω οργανισμοί δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν εγκατασταθεί στην Κοινότητα.
 24. Η προστατευόμενη ζώνη αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου.
 25. Ένας επιβλαβής οργανισμός θεωρείται εγκαταστημένος σε μια περιοχή, εάν η ύπαρξή του σ αυτήν είναι γνωστή και εφόσον κανένα επίσημο μέτρο δεν έχει ληφθεί για την εξάλειψή του ή εφόσον τέτοια μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ετών.
 26. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Αρχές πραγματοποιεί, όσον αφορά την περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, τακτικούς και συστηματικούς επίσημους ελέγχους (surνeys) σχετικά με την ύπαρξη οργανισμών, για τους οποίους η προστατευόμενη ζώνη έχει αναγνωρισθεί ως τέτοια.
 27. Οποιαδήποτε διαπίστωση ενός τέτοιου οργανισμού γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.
 28. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην Επιτροπή.
 29. Επίσημη δήλωση ή επίσημο μέτρο:
 30. δήλωση ή μέτρο που έχει πραγματοποιηθεί ή ληφθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ή μέτρων συνδεδεμένων με τη χορήγηση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2.
 31. Το προσωπικό των αρμοδίων Αρχών του παρόντος διατάγματος πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρίες για την ορθή εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.
 32. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές καταρτίζει προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων των πιο πάνω Αρχών.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, στην ξυλεία μόνον εφόσον διατηρεί το σύνολο ή μέρος της φυσικής κυλινδρικής επιφάνειας, με ή χωρίς φλοιό, ή βρίσκεται υπό μορφή ροκανιδίων, μορίων, πριονιδίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Παράρτημα V, οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και στην ξυλεία, που έχει τη μορφή υλικού σφήνωσης φορτίων πλοίων, διαχωριστικών στοιχείων, παλετών ή υλικού συσκευασίας και χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά αντικειμένων παντός είδους, ανεξάρτητα εάν αυτό πληροί ή όχι τους όρους του προηγούμενου εδαφίου εφ όσον υπάρχει φυτοϋγειονομικός κίνδυνος.
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Απαγορεύεται η εισαγωγή στη Χώρα των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α του παρόντος διατάγματος
2.  
  Απαγορεύεται η εισαγωγή στη Χώρα των φυτών και των φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α εάν είναι μολυσμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αντιστοιχούν σ αυτά και οι οποίοι αναφέρονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος
3.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με όρους που μπορούν να καθοριστούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 17 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στην περίπτωση ελαφράς μόλυνσης των φυτών, εκτός των φυτών που προορίζονται για φύτευση, από επιβλαβείς οργανισμούς οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α ή στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α και που έχουν προηγουμένως επιλεγεί σε συμφωνία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών στο φυτοϋγειονομικό τομέα
4.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στη εξάπλωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών με μέσα που συνδέονται με τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Χώρας
5.  
  Απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξάπλωση στο εσωτερικό των προστατευόμενων ζωνών:
 1. των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β
 2. των φυτών και φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β, εφόσον έχουν μολυνθεί από τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς του εν λόγω Παραρτήματος
6.  
  Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η αρμόδια Αρχή της Χώρας μπορεί να απαγορεύσει την εισαγωγή και τη διάδοση στη Χώρα επιβλαβών οργανισμών, μεμονωμένων ή μη, εφόσον θεωρούνται ότι είναι επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και δεν συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ ή απαιτείται η χορήγηση παρέκκλισης υπό ειδικές προϋποθέσεις και με την ίδια διαδικασία. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για οργανισμούς που δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Απαγορεύεται η εισαγωγή στη Χώρα των φυτών ή των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Α, εφόσον κατάγονται από χώρες που αντιστοιχούν σ αυτά και μνημονεύονται στο Μέρος αυτό του Παραρτήματος
2.  
  Απαγορεύεται η εισαγωγή στις προστατευόμενες ζώνες των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Β
3.  
  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
4.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2, δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς καθώς και τις επιλογές ποικιλιών
5.  
  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα φυτά, στα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται στη Χώρα προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειας της. Όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, η αρμόδια Αρχή διευκρινίζει τον τόπο και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Τα στοιχεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής. Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, συνοδεύονται από έγγραφα που αποδεικνύουν τον τόπο της τρίτης χώρας απ όπου κατάγονται.
Άρθρο 5 "(άρθρο 5 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή και η διακίνηση στη Χώρα ή μέσω αυτής στις άλλες χώρες της Κοινότητας των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α μόνον εφόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του Παραρτήματος
2.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή και διακίνηση στη Χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Β μόνον εφ όσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο εν λόγω Μέρος του Παραρτήματος
3.  
  Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή και στην διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στη Χώρα, με την επιφύλαξη της τήρησης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Η παρούσα παράγραφος, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στη διακίνηση μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών.
4.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και τις επιλογές ποικιλιών
5.  
  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μπορεί να προβλέπεται ότι οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται στη Χώρα προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειας της. Στο κείμενο της σχετικής αποφάσεως διευκρινίζεται ο τόπος και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Τα στοιχεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής. Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα που να αποδεικνύουν τον τόπο της τρίτης χώρας απ όπου κατάγονται.
Άρθρο 6 "( Άρθρα 1 και 2 Οδηγίας 93/51/ΕΟΚ)"
1.  
  Επιτρέπεται η διακίνηση, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α(ΙΙ), του παρόντος διατάγματος και τα οποία κατάγονται από μη προστατευόμενη ζώνη που έχει ορισθεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα σχετικά με έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο η) του παρόντος διατάγματος, μέσω μιας τέτοιας ζώνης με τελικό προορισμό εκτός της ζώνης και χωρίς να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω ζώνη, εφ όσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. η χρησιμοποιούμενη συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των επιβλαβών αυτών οργανισμών
 2. Αμέσως μετά την συσκευασία, η συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, σφραγίζονται σύμφωνα με αυστηρά φυτοϋγειονομικά πρότυπα για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στη σχετική προστατευόμενη ζώνη, ότι η ταυτότητά τους θα παραμείνει αναλλοίωτη και ότι θα παραμείνουν ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς διαμέσου της σχετικής προστατευομένης ζώνης
 3. Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδεύονται από έγγραφο που χρησιμοποιείται συνήθως για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο αναφέρει ότι τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, κατάγονται εκτός της σχετικής προστατευόμενης ζώνης και έχουν προορισμό μη προστατευόμενη ζώνη
2.  
  Εάν κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που θα διενεργηθεί σε σημείο της σχετικής ζώνης αποκαλυφθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη παράγραφο 1, λαμβάνονται αμέσως τα ακόλουθα επίσημα μέτρα, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται εάν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το παρόν διάταγμα: - σφράγιση της συσκευασίας, - μεταφορά, υπό επίσημο έλεγχο, των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων προς μη προστατευόμενη περιοχή (ζώνη)
3.  
  Για την διακίνηση εντός μιας προστατευόμενης ζώνης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α(ΙΙ), του παρόντος διατάγματος και τα οποία κατάγονται από αυτή την προστατευόμενη ζώνη που ορίσθηκε για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς, ισχύουν οι όροι που ορίζονται για την διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 2 περίπτωση στ) του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 7 "(άρθρο 6 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α, καθώς και τα μέσα συσκευασίας τους όταν πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, υπόκεινται σε σχολαστικό επίσημο έλεγχο, είτε σ ολόκληρη την ποσότητα είτε σε αντιπροσωπευτικά δείγματα, και εφόσον είναι αναγκαίο, ελέγχονται και τα μέσα μεταφοράς αυτών, για να διαπιστωθεί:
 1. ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α
 2. ότι, όταν πρόκειται για φυτά και φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α, αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του Παραρτήματος
 3. ότι στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α, αυτά πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του Παραρτήματος
2.  
  Εάν κατά την διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα είναι προσβεβλημένα από επιβλαβείς οργανισμούς, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α, Κεφάλαιο Ι ή στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α, Κεφάλαιο Ι δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10
3.  
  Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ώστε οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4, 5 και 6 και του άρθρου 5 παράγραφος 2 στο βαθμό που το κράτος μέλος προορισμού κάνει χρήση μιας από τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων
4.  
  Η αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση των σπόρων προς σπορά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α και οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας υπόκεινται σε επίσημες εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτοί πληρούν τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του Παραρτήματος
5.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7, οι παράγραφοι 1, 3 και 4 εφαρμόζονται επίσης στην διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στη Χώρα. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 δεν εφαρμόζονται, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β ή στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Β, στην κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων δια μέσου μιας προστατευμένης ζώνης ή εκτός αυτής. Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 διενεργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:.
 1. καλύπτουν όλα τα σχετικά φυτά ή φυτικά προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί, παραχθεί ή χρησιμοποιηθεί από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην εκμετάλλευσή του, καθώς και το υπόστρωμα ανάπτυξης που χρησιμοποιείται
 2. διενεργούνται στην εκμετάλλευση, κατά προτίμηση στον τόπο παραγωγής
 3. διενεργούνται τακτικά σε κατάλληλες περιόδους, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, και τουλάχιστο με μακροσκοπικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV.
 4. Κάθε παραγωγός που υπόκειται σε επίσημο έλεγχο που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 εγγράφεται στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος με αριθμό που να επιτρέπει την αναγνώρισή του.
 5. Η Επιτροπή της Κοινότητας, κατόπιν αιτήσεώς της, έχει πρόσβαση στα μητρώα που καταρτίζονται με τον τρόπο αυτό.
 6. Ο παραγωγός υπόκειται σε ορισμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
 7. Ειδικότερα, γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια Αρχή οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων ή κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά.
 8. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στην διακίνηση μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να καθορίζεται ότι, οι παραγωγοί ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α, και που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, ή οι συλλογικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής που βρίσκονται εντός της ζώνης παραγωγής, εγγράφονται επίσης στο επίσημο μητρώο, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο που τηρείται από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 τρίτο εδάφιο. Οι ανωτέρω υπόκεινται οποιαδήποτε στιγμή στους ελέγχους που προβλέπει η παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο.
7.  
  Εφ όσον δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να εξαιρεθούν:
 1. από την εγγραφή στο μητρώο που προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6, οι μικροί παραγωγοί ή μεταποιητές, που προορίζουν το σύνολο της παραγωγής και της πώλησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τελική χρήση, σε πρόσωπα της τοπικής αγοράς, τα οποία δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών (τοπική κυκλοφορία) ή
 2. από τον επίσημο έλεγχο που απαιτείται στις παραγράφους 5 και 6 η τοπική κυκλοφορία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που παράγονται από πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από την εγγραφή
Άρθρο 8 "(άρθρο 7 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Εάν κατά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ως και των μέσων συσκευασίας και μεταφοράς διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 3 τότε εκδίδεται πιστοποιητικό φυτοϋγείας από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Α τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, με κεφαλαία γράμματα ή δακτυλογραφημένο στο σύνολό του και κατά προτίμηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού, εκτός της σφραγίδας και της υπογραφής. Τα βοτανικά ονόματα των φυτών πρέπει να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Μη επικυρωμένες τροποποιήσεις ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό φυτοϋγείας. Οποιοδήποτε αντίγραφο του πιστοποιητικού φυτοϋγείας φέρει την ένδειξη «CΟΡΥ» τυπωμένη ή σφραγισμένη επ αυτού.
2.  
  Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α απαγορεύεται να εισαχθούν στη χώρα ή σ άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, εάν δεν συνοδεύονται με πιστοποιητικό φυτοϋγείας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας δεν πρέπει να εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή εγκαταλείπει το κράτος μέλος που το εξέδωσε.
Άρθρο 9 "(άρθρο 8 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Εάν δεν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και εφόσον πρόκειται για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α και τα οποία έχουν εισαχθεί στη Χώρα από άλλο κράτος μέλος και τα οποία θα αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος, τότε αυτά δεν υπόκεινται σε επιπρόσθετο φυτοϋγειονομικό έλεγχο όπως ορίζεται στο άρθρο 7, εφ όσον συνοδεύονται με πιστοποιητικό φυτοϋγείας του κράτους μέλους σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Α
2.  
  Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, έχουν υποστεί κατάτμηση ή αποθήκευση ή αλλαγή συσκευασίας στη Χώρα και πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος, δεν υπόκεινται σε νέο έλεγχο σύμφωνα, με το άρθρο 7 εφ όσον διαπιστωθεί επισήμως ότι στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή ούτε προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Β, που συντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και συμπληρώνεται, εκτός από τη σφραγίδα και την υπογραφή, εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα ή με χαρακτήρες γραφομηχανής κατά προτίμηση σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προσαρτάται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας που εξεδόθη από το πρώτο κράτος μέλος ή σε επικυρωμένο αντίγραφό του. Το πιστοποιητικό αυτό ονομάζεται πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται κατ αναλογία. Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής δεν πρέπει να εκδοθεί νωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή εγκαταλείπει τη χώρα επανεξαγωγής.
Άρθρο 10 "(άρθρο 9 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τα οποία ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙV, Μέρος Α, το πιστοποιητικό φυτοϋγείας που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 εκδίδεται στη χώρα καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εκτός : - εάν, στην περίπτωση ξυλείας, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α, εξασφαλίζεται ότι αυτή έχει αποφλοιωθεί. - εάν, σε άλλες περιπτώσεις, στο βαθμό που οι ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α, πληρούνται επίσης σε τόπους εκτός του τόπου καταγωγής.
2.  
  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης και στις περιπτώσεις που τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Β προορίζονται για προστατευόμενες ζώνες
Άρθρο 11 "(άρθρο 10 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Όταν διαπιστωθεί βάσει του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 3 και 4 και που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω παραγράφους, χορηγείται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, αντί των πιστοποιητικών φυτοϋγείας που αναφέρονται στα άρθρα 8 ή 9. Εάν ο έλεγχος δεν αφορά προϋποθέσεις σχετικές με τις προστατευόμενες ζώνες ή εάν θεωρηθεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, το χορηγούμενο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δεν ισχύει για τις εν λόγω ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο η).
2.  
  Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α(Ι), δεν μπορούν να διακινηθούν μέσα στην Κοινότητα, εξαιρουμένων των τοπικών μετακινήσεων κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 7, παρά μόνον εάν έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω περιοχή και που να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α(ΙΙ), δεν μπορούν να εισαχθούν σε μία συγκεκριμένη προστατευόμενη ζώνη και δεν μπορούν να διακινηθούν σ αυτήν, παρά μόνον εφόσον έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για τη ζώνη αυτή και να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. 3.Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί μεταγενέστερα από ένα άλλο σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:.
 1. η αντικατάσταση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση διαίρεσης των αποστολών, ανάμειξης περισσοτέρων αποστολών ή των τμημάτων τους, και στις περιπτώσεις μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των παρτίδων, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που προβλέπει το Παράρτημα ΙV
 2. η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν αιτήσεως ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε πρόκειται για παραγωγό είτε όχι, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 7 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο, τηρουμένων των αναλογιών
 3. το διαβατήριο αντικατάστασης μπορεί να εκδοθεί μόνον από την αρμόδια επίσημη Αρχή της περιοχής, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του αιτούντος και μόνον εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις ως προς την ταυτότητα του προϊόντος και την απουσία κινδύνου μόλυνσης που μπορούν να οφείλονται από επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, αφότου απεστάλη από τον παραγωγό,
 4. η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που υιοθετούνται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ
 5. το διαβατήριο αντικατάστασης πρέπει να φέρει ειδικό σήμα, και να αναφέρει τον αριθμό μητρώου του αρχικού παραγωγού ή, σε περίπτωση μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, τον αριθμό μητρώου του προσώπου που ευθύνεται για την αλλαγή αυτή
Άρθρο 12 "(άρθρο 11 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Εάν μετά τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφοι (1), (3) και (4) που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος (5), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (2), διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους, δεν χορηγείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο
2.  
  Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες θεωρείται, βάσει των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου, ότι ένα μέρος των φυτών ή των φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στις εγκαταστάσεις του ή ένα μέρος του καλλιεργητικού υποστρώματος που χρησιμοποιείται, δεν παρουσιάζει κινδύνους εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, η παράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω μέρος
3.  
  Στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου (1), τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή το καλλιεργητικό υπόστρωμα που τα αφορά υπόκεινται σε ένα ή σε περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα:
 1. Κατάλληλη μεταχείριση (χειρισμό) συνοδευόμενη από τη χορήγηση του προβλεπόμενου φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 11, εφόσον θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, μετά τη μεταχείριση (χειρισμό) αυτή
 2. Χορήγηση άδειας μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, για άλλες ζώνες, για τις οποίες δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο,
 3. Χορήγηση άδειας μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, σε άλλες περιοχές, για να υποστούν βιομηχανική επεξεργασία
 4. Καταστροφή
4.  
  Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (1), αναστέλλονται εν μέρει ή στο σύνολό τους οι δραστηριότητες του παραγωγού έως ότου διαπιστωθεί ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11 στον εν λόγω παραγωγό.
5.  
  Μόλις διαπιστωθεί, βάσει επίσημου ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος (6), ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τότε εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τηρουμένων των αναλογιών
Άρθρο 13
1.  
  Εγγραφή παραγωγών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, φυτών και φυτικών προϊόντων ή ενώσεων αυτών σε μητρώα για τη δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου. (Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ) Για την αποστολή στη Χώρα ή από τη Χώρα σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α ή γενικά για την διακίνησή τους στην Κοινότητα, θα πρέπει τ ανωτέρω να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Για την εφαρμογή του ανωτέρω καθεστώτος απαιτείται η εγγραφή των παραγωγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συλλογικών αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων πατάτας, εισαγωγέων και εξαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων καθώς και των ενώσεών τους σε Μητρώο, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Η αρμόδια Αρχή εγγράφει κατόπιν αιτήσεώς τους, τους παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς ή ενώσεις τους, στο Μητρώο σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που τηρείται από την εν λόγω Αρχή. Υποχρέωση εγγραφής έχει κάθε επιχείρηση, η οποία επαγγελματικά: α) Εισάγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β. β) Παράγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β. γ) Συγκεντρώνει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β. δ) Διακινεί ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β. ε) Παράγει γεώμηλα (εκτός των γεωμήλων προς σπορά), καρπούς των ειδών Citrus L, Fοrtunella Swingle και Ροncirus Raf., ή στις περιπτώσεις που είναι περισσότερο εφικτό, οι συλλογικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής, συσκευασίας και αποθήκευσης στις ζώνες παραγωγής των. Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Μητρώο υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1) Να τηρεί ένα λεπτομερές σχέδιο της εκμετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα από τον παραγωγό ή τις συλλογικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής ή άλλο πρόσωπο ή από τον εισαγωγέα. 2) Να τηρεί αρχεία ως προς τη κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων επί ένα τουλάχιστον έτος και τα οποία να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών εφ΄ όσον ζητηθούν. 3) Ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης να είναι προσωπικά υπεύθυνος ή να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να είναι έμπειρος στον τομέα παραγωγής και στα φυτοϋγειονομικά θέματα και ο οποίος θα αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και της αρμόδιας Αρχής. 4) Να πραγματοποιεί μακροσκοπικούς ελέγχους ανάλογα με τις ανάγκες και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους που θ ανταποκρίνονται στις οδηγίες της αρμόδιας Αρχής. 5) Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση σε εντεταλμένα πρόσωπα που θα ενεργούν, εξ ονόματος της αρμόδιας Αρχής, φυτοϋγειονομικούς ελέγχους ή και δειγματοληψίες, καθώς επίσης και πρόσβαση στα αρχεία που αναφέρονται στο σημείο 2) ή σε συναφή έγγραφα. 6) Να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με την προαναφερόμενη αρμόδια Αρχή. 7) Να αποδέχεται τυχόν νέα επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν στη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στους προαναφερθέντες χώρους χωρίς τα μέτρα αυτά να υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται από τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις. 8) Να αποδέχεται, μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που έχουν σχέση με την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της ταυτότητας του υλικού μέχρι την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου. Αυτές οι ειδικές υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: ειδικές εξετάσεις, δειγματοληψίες, απομόνωση, εκρίζωση, μεταχείριση (χειρισμό), καταστροφή και σήμανση (ετικέτα) ή όποια άλλα μέτρα απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος ΙV, Μέρος Α, Κεφάλαιο ΙΙ και του Παραρτήματος ΙV, Μέρος Β του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 14 "(άρθρο 12 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Δεν απαιτείται καμία επιπρόσθετη δήλωση στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 ή 10
2.  
  Εάν διαπιστωθεί ότι μέρος μιας αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων είναι μολυσμένο από επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, η εισαγωγή του άλλου μέρους δεν θα πρέπει ν απαγορευτεί, εφόσον δεν θεωρείται ύποπτο προσβολής και υπό τον όρο, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα διάδοσης επιβλαβών οργανισμών
3.  
  Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας ή τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής, που προσκομίζονται κατά την εισαγωγή στη Χώρα των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σφραγίζονται από την αρμόδια Αρχή, και αναγράφεται τουλάχιστον η ονομασία της καθώς και η ημερομηνία εισόδου στη Χώρα
4.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους αποστολής για κάθε περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για τα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί απαγόρευσης ή περιορισμοί που έχουν σχέση με φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η κοινοποίηση της γνωστοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας αποστολής πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των μέτρων, που θεωρούνται από την αρμόδια Αρχή αναγκαία σχετικά με την απορριφθείσα αποστολή και πρέπει να επιδοθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα ώστε η τελευταία να μελετήσει την περίπτωση και να πάρει όλα τ αναγκαία μέτρα προς αποφυγή επανάληψης αναλόγων περιπτώσεων στο μέλλον. Η κοινοποίηση των απορρίψεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 17 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
5.  
  Οι επίσημοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ιδίως του άρθρου 11, παράγραφος (2) διενεργούνται τυχαία και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων, και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
 1. περιοδικοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος διακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα,
 2. περιοδικοί έλεγχοι στους τόπους καλλιέργειας, παραγωγής, αποθήκευσης ή πώλησης των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών,
 3. περιοδικοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλους ελέγχους εγγράφων για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς.
 4. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3 και με το άρθρο 15, παράγραφος 7, και μπορούν να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 6.
 5. Οι έλεγχοι μπορούν να είναι επιλεκτικοί (targeted) εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
6.  
  Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα ως τελικοί χρήστες ασχολούμενοι επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, διατηρούν τα σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για ένα έτος τουλάχιστον και καταγράφουν τα στοιχεία τους στα αρχεία που διατηρούν. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της αρμόδιας Αρχής έχουν πρόσβαση στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα σε οποιαδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας. Έχουν δε το δικαίωμα να προβαίνουν σε οποιαδήποτε έρευνα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επισήμων αυτών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τα αρχεία που διατηρούν.
7.  
  Οι εμπειρογνώμονες της Κοινότητα μπορούν να βοηθούν τους εθνικούς φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων
8.  
  Εάν διαπιστωθεί, κατά τους επισήμους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους (5) και (6), ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, τότε υπόκεινται σε ένα ή περισσότερα από τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος (3)
Άρθρο 15 "(άρθρο 13 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Κατά την εισαγωγή στην Χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Β και προέρχονται από τρίτες χώρες:
 1. Η αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί σχολαστικούς ελέγχους στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, στα μέσα συσκευασίας είτε σ ολόκληρη την ποσότητα ή σε αντιπροσωπευτικά δείγματα και εάν κρίνεται αναγκαίο και στα μέσα μεταφοράς για να διαπιστωθεί:
 2. - ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α, - στην περίπτωση φυτών και φυτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α, ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται αντίστοιχα στο παράρτημα αυτό, - στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α, ότι αυτά πληρούν αντίστοιχα τις ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος·
 3. ότι αυτά συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στα άρθρα 8 ή 9 και ότι το πιστοποιητικό φυτοϋγείας δεν πρέπει να εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή εγκαταλείπει την χώρα που το εξέδωσε.
 4. Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας των άρθρων 8 και 9 θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα του FΑΟ όπως ορίζεται στη σύμβαση της 6 Δεκεμβρίου 1951 που τροποποιήθηκε την 21 Νοεμβρίου 1979 και κυρώθηκε με το Ν. 2014/1992 (Α 29) (91/683/ΕΟΚ, 85/574/ΕΟΚ, 80/392/ΕΟΚ).
2.  
  Η παράγραφος (1) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος (4)
3.  
  Αποστολές προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες δεν δηλώνονται στα σημεία εισόδου ότι περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Β, θα ελέγχονται επίσημα όταν συντρέχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι διαπράττεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Εφόσον διαπιστωθεί από τα αποτελέσματα των ελέγχων ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα των ειδών και ειδικότερα ως προς το γένος, το είδος και την καταγωγή, τότε η αποστολή θεωρείται ότι περιέχει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Β.
4.  
  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών: - οι παράγραφοι (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα διακινούνται απευθείας μεταξύ δύο σημείων εντός της Κοινότητας εκ των οποίων το ένα είναι η Χώρα, μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, - οι παράγραφοι (1) και (2) του παρόντος άρθρου και το άρθρο 4 παράγραφος (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση διαμετακόμισης (transit) μέσω του εδάφους της Κοινότητας, - οι παράγραφοι (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά
5.  
  Οι παράγραφοι (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και τις επιλογές ποικιλιών
6.  
  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, η αρμόδια Αρχή μπορεί να προβλέπει ότι οι παράγραφοι (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται στη Χώρα προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειας της. Όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, η αρμόδια Αρχή ορίζει τον τόπο και το όνομα του εκτελούντος την σχετική επεξεργασία. Τα στοιχεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής. Τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τόπο της τρίτης χώρας απ όπου κατάγονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.
7.  
  Η παράγραφος (1) στοιχείο α) εφαρμόζεται, σε περιπτώσεις αποστολών προορισμένων για προστατευόμενη ζώνη, στους επιβλαβείς οργανισμούς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος Β των Παρατημάτων Ι, ΙΙ και ΙV αντίστοιχα. Οι διατάξεις της παραγράφου (1) εφαρμόζονται κατά την πρώτη εισαγωγή στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, με την επιφύλαξη ειδικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών. Οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγωγοί είτε όχι, υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος (5), τηρουμένων των αναλογιών. Οι έλεγχοι πρέπει, στο βαθμό που πρόκειται για ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας καθώς και των ελέγχων που αποβλέπουν στην τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, να πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο και κατά την ίδια στιγμή που πραγματοποιούνται και οι άλλες διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με την εισαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διατυπώσεων. Οι έλεγχοι, στο βαθμό που πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, πραγματοποιούνται στα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ή κοντά σε αυτά. Η αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή και στις αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών μελών τον κατάλογο των σημείων εισόδου. Ωστόσο, στις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, εφ όσον διασφαλίζονται ειδικές εγγυήσεις όσον αφορά τη μεταφορά των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. Οι διατάξεις εφαρμογής εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των διατυπώσεων του προηγούμενου εδαφίου.
8.  
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να ζητήσει χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας προκειμένου να ενισχυθεί η υποδομή ελέγχων, εφόσον πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (7) τέταρτο εδάφιο. Η συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των Συνοριακών Σταθμών Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου των σημείων εισόδου εκτός εκείνων του τόπου προορισμού, ώστε να διαθέτουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις εργασίες ελέγχων και εξέτασης, ενδεχομένως δε και για τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο (10), πέραν από το επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί με τη συμμόρφωση στις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 7 τέταρτο εδάφιο. Εντός των ορίων των διαθέσιμων για τους σκοπούς αυτούς πιστώσεων, η κοινοτική συνεισφορά καλύπτει μέχρι το 50 % των δαπανών που αφορούν άμεσα τη βελτίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Η χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας και το ύψος αυτής αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
9.  
  Το άρθρο 11 παράγραφοι (1) και (3) εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου εφόσον αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α και εφόσον διαπιστωθεί, με βάση τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο (7), ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1)
10.  
  Εάν από τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο (7) διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1), λαμβάνονται αμέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα από την αρμόδια Αρχή:
 1. κατάλληλη μεταχείριση (χειρισμός), εφόσον θεωρείται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται συνεπεία της μεταχείρισης (χειρισμού),
 2. απομάκρυνση των προσβεβλημένων/μολυσμένων προϊόντων από την παρτίδα,
 3. επιβολή καραντίνας μέχρις ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή των επισήμων δοκιμών,
 4. άρνηση χορήγησης αδείας αποστολής των προϊόντων εκτός της Κοινότητας,
 5. καταστροφή.
 6. Στις περιπτώσεις των σημείων β) και δ) απόρριψης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας ή τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής που υποβάλλονται με την αίτηση του εισαγωγέα στην αρμόδια Αρχή για την εισαγωγή, ακυρώνονται από την εν λόγω Αρχή.
 7. Τα πιστοποιητικά όταν ακυρώνονται φέρουν στην 1η σελίδα τριγωνική σφραγίδα της εν λόγω Αρχής, ερυθρού χρώματος καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η απόρριψη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 16 "(άρθρο 16 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Κοινότητας την παρουσία στο έδαφος της Χώρας οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α, Κεφάλαιο Ι ή στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α, Κεφάλαιο Ι ή την εμφάνισή του σε περιοχή της Χώρας, στην οποία η παρουσία του δεν ήταν προηγουμένως γνωστή καθώς και την παρουσία οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α, Κεφάλαιο ΙΙ ή Μέρος Β ή στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α, Κεφάλαιο ΙΙ ή Μέρος Β και λαμβάνει όλα τ αναγκαία μέτρα, για την εξάλειψη ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. Τα εν λόγω μέτρα ανακοινώνονται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.
2.  
 1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας την εμφάνιση, πραγματική ή εικαζόμενη, επιβλαβών οργανισμών, που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή στο Παράρτημα ΙΙ, και των οποίων η παρουσία ήταν άγνωστη μέχρι στιγμής στην επικράτεια της Χώρας.
 2. Ανακοινώνει επίσης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας για τα προστατευτικά μέτρα που έλαβε ή προτίθεται να λάβει ώστε να παρεμποδιστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών.
 3. Όταν πρόκειται για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τρίτων χωρών που θεωρούνται ότι εμπεριέχουν άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ή εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2(α), η αρμόδια Αρχή λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατέψει την επικράτεια της Κοινότητας από αυτόν τον κίνδυνο και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
 4. Στις περιπτώσεις που η αρμόδια Αρχή θεωρεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος εκτός αυτού που αναφέρεται στην περίπτωση (β), αμέσως ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.
 5. Εάν κρίνει ότι αυτά τα μέτρα δεν εγκρίνονται έγκαιρα, ώστε να παρεμποδιστεί η εισαγωγή και η εξάπλωση των επιβλαβών οργανισμών στην επικράτεια της Χώρας, τότε μπορεί να λαμβάνει προσωρινά όλα εκείνα τα επιπρόσθετα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για όσο χρόνο η Επιτροπή δεν υιοθετεί μέτρα.
Άρθρο 17 "Εξαγωγές σε τρίτες χώρες"
1.  
  Για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα του παρόντος διατάγματος που εξάγονται σε χώρες που απαιτούν φυτοϋγειονομικό έλεγχο και επίσημη δήλωση, εκδίδεται πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Α, ύστερα από τη διενέργεια των απαιτουμένων ελέγχων
2.  
  Σε περίπτωση επανεξαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν εισαχθεί στη Χώρα και δεν έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς, εκδίδεται πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ, Μέρος Β χωρίς άλλο έλεγχο. Στις περιπτώσεις που η αποστολή έχει κατατμηθεί ή απολυμανθεί ή υποστεί κάποια άλλη μεταχείριση (χειρισμό), ή αποθηκευτεί ή υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή στη συσκευασία πραγματοποιείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος.
3.  
  Τα πιστοποιητικά των προηγουμένων παραγράφων (1) και (2) συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του FΑΟ. Τα πιστοποιητικά αυτά συμπληρώνονται κατά τρόπο, ώστε να είναι ευανάγνωστα και δεν πρέπει να φέρουν διορθώσεις και διαγραφές που τα καθιστούν άκυρα.
4.  
  Τα πιστοποιητικά των προηγουμένων παραγράφων (1) και (2) παραδίδονται στον εξαγωγέα με τα αναγκαία επίσημα αντίγραφά τους
5.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου (6) του παρόντος άρθρου, οι αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του παρόντος διατάγματος που διαμετακομίζονται διαμέσου της Χώρας (Τransit) και προορίζονται για τρίτη χώρα, εφόσον συνοδεύονται με πιστοποιητικό φυτοϋγείας, δεν υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Ο φυτοϋγειονομικός ελεγκτής υποχρεούται να σημειώσει στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, που συνοδεύει την αποστολή, το τελωνείο και την ημερομηνία εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Οι αποστολές θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένες ώστε τόσο αυτές όσο και τα μέσα μεταφοράς (π.χ. κλειστά cοntainers, κλειστά φορτηγά και βαγόνια) να διασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης στη Χώρα επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι αναφέρονται στα Παραρτήματα του παρόντος διατάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση διενεργείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος και εφαρμόζεται η παράγραφος (2) του παρόντος άρθρου.
6.  
  Δεν επιτρέπεται η διαμετακόμιση διαμέσου της Χώρας (Τransit) των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος. Παρέκκλιση αυτού μπορεί να γίνει με ειδική άδεια που χορηγείται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εισόδου και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών.
7.  
  Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που έχουν εξαχθεί μπορούν, εφόσον δεν ελευθεροκοινώνησαν, να επανεισαχθούν στη Χώρα από τα σημεία εισόδου που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙ του παρόντος διατάγματος, χωρίς τη διενέργεια φυτοϋγειονομικού ελέγχου, με εξαίρεση τον έλεγχο, που αποβλέπει στη διαπίστωση της ταυτότητας της αποστολής
Άρθρο 18 "(άρθρο 20 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να λαμβάνονται κατά την εισαγωγή στη Χώρα φυτών ή φυτικών προϊόντων, ιδίως δε εκείνων που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙ καθώς και για τη συσκευασία τους ή τα οχήματα μεταφοράς τους, ειδικά φυτοϋγειονομικά μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι, γενικά, προσβάλλουν τα φυτά ή τα αποθηκευμένα φυτικά προϊόντα
Άρθρο 19 "(άρθρο 21 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση του έργου του σώματος των κοινοτικών φυτοϋγειονομικών εμπειρογνωμόνων και ειδικότερα, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίησή της από την Επιτροπή της Κοινότητας. Σε περίπτωση επικείμενης επίσκεψης κοινοτικών εμπειρογνωμόνων υποχρεούται να θέσει στη διάθεση αυτών όλα τα απαραίτητα μέσα όπως εργαστήρια και ανθρώπινο δυναμικό.
2.  
  Στους κοινοτικούς φυτοϋγειονομικούς εμπειρογνώμονες που θα επισκέπτονται τη Χώρα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, θα δίνεται ειδική εξουσιοδότηση από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Αυτοί οφείλουν να τηρούν τις κείμενες διατάξεις και την πρακτική της Χώρας.
3.  
  Τα καθήκοντα των κοινοτικών φυτοϋγειονομικών εμπειρογνωμόνων καθορίζονται στο άρθρο 21 της Οδηγία 2000/29/ΕΚ
4.  
  Εφ όσον κατά τη διεξαγωγή κοινών φυτοϋγειονομικών ελέγχων, κυρίως σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, ο φυτοϋγειονομικός ελεγκτής της Χώρας και ο φυτοϋγειονομικός εμπειρογνώμονας της Επιτροπής της Κοινότητας διαφωνήσουν ως προς την απελευθέρωση και την εισαγωγή του φορτίου, δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή και λαμβάνονται, προσωρινά, τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρεμποδιστεί η τυχόν εισαγωγή και εξάπλωση επικίνδυνων παθογόνων μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση
Άρθρο 20 "(άρθρο 22 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Σε περίπτωση εμφάνισης ή υποψιών περί της εμφάνισης επιβλαβών οργανισμών συνεπεία εισαγωγής ή εξάπλωσής τους στην επικράτεια της Χώρας, η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας δύναται να ζητήσει χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν άμεσα τα απαραίτητα φυτοϋγειονομικά μέτρα που ελήφθησαν ή προβλέπονται για την καταπολέμηση των επιβλαβών αυτών οργανισμών προκειμένου να εξαλειφθούν, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να ελεγχθούν
Άρθρο 21 "(άρθρο 23 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής προκειμένου να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο 20 εφόσον αποδεικνύεται ότι ο επιβλαβής συγκεκριμένος οργανισμός, ανεξαρτήτως του εάν αναφέρεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος: - έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος (1) ή παράγραφος (2) στοιχείο α), και - συνιστά άμεσο κίνδυνο για ολόκληρη την Κοινότητα ή τμήμα της λόγω της εμφάνισής του σε περιοχή στην οποία δεν είναι γνωστό ότι εμφανίστηκε κατά το παρελθόν, ή είχε εξαλειφθεί ή βρίσκεται υπό εξάλειψη και - είχε εισαχθεί σε αυτή την περιοχή με αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που προέρχονται από τρίτη χώρα ή άλλη περιοχή της Κοινότητας
2.  
  Ως απαραίτητα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 20 νοούνται τα ακόλουθα:
 1. η καταστροφή, η απολύμανση, η απεντόμωση, η αποστείρωση, ο καθαρισμός ή οποιαδήποτε άλλη μεταχείριση (χειρισμός) που εφαρμόζεται επισήμως ή μετά από επίσημη αίτηση σχετικά με:
 2. i) τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αποτελούν την αποστολή ή τις αποστολές μέσω των οποίων έχει εισαχθεί ο επιβλαβής οργανισμός στην εν λόγω περιοχή, και τα οποία έχουν αναγνωρισθεί ως πράγματι ή ενδεχομένως μολυσμένα· ii) τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα που έχουν αναγνωρισθεί ως πράγματι ή ενδεχομένως μολυσμένα από τους εισαχθέντες επιβλαβείς οργανισμούς και τα οποία έχουν προέλθει από τα φυτά της αποστολής ή των εν λόγω αποστολών ή βρέθηκαν εγγύς των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων των αποστολών αυτών ή τα φυτά που προήλθαν από αυτά iii) τα καλλιεργητικά υποστρώματα και τα εδάφη που έχουν αναγνωρισθεί ως πράγματι ή ενδεχομένως μολυσμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς· iν) τα υλικά παραγωγής, τα υλικά συσκευασίας, περιτυλίγματος και αποθήκευσης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή συσκευασίας και τα μεταφορικά μέσα, που έχουν έλθει σε επαφή με τα ανωτέρω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα ή μέρος αυτών·
 3. οι μακροσκοπικοί έλεγχοι ή οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται επισήμως ή μετά από επίσημη αίτηση, προκειμένου να διαπιστωθεί (Μοnitοring) η παρουσία ή η έκταση της μόλυνσης από τον εισαχθέντα επιβλαβή οργανισμό·
 4. απαγορεύσεις ή περιορισμοί που έχουν σχέση με τη χρησιμοποίηση καλλιεργητικών υποστρωμάτων, καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ή εγκαταστάσεων καθώς και φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εκτός από αυτά που προέρχονται από την αποστολή ή τις εν λόγω αποστολές ή προέρχονται από αυτές, που λαμβάνονται με επίσημες αποφάσεις λόγω φυτοϋγειονομικών κινδύνων συναφών με τον εισαχθέντα επιβλαβή οργανισμό
3.  
  Οι δαπάνες που καταβάλλονται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και πρόκειται: - να καλύψουν το σύνολο ή μέρος του κόστους των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (2) στοιχεία α) και β), εκτός εκείνων που αφορούν τις τρέχουσες δαπάνες λειτουργίας της αρμόδιας Αρχής, ή - να αντισταθμίσουν πλήρως ή εν μέρει οικονομικές απώλειες εκτός του διαφυγόντος κέρδους οι οποίες προέρχονται άμεσα από ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο (2) στοιχείο γ), λογίζονται ως δαπάνες άμεσα σχετιζόμενες με τα αναγκαία μέτρα της παραγράφου (2)
4.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 και για να λάβει την ειδική χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή, το αργότερο κατά τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί τη διαπίστωση της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού και γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και στις αρχές των άλλων κρατών μελών: - τα στοιχεία της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (1), πρώτη περίπτωση, - τη φύση και την έκταση της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 20, καθώς επίσης και το ιστορικό και τις λεπτομέρειες της διαπίστωσής του, - την ταυτότητα των αποστολών για τις οποίες γίνεται λόγος στην τρίτη περίπτωση της παραγράφου (1), με τις οποίες εισήχθη ο επιβλαβής οργανισμός, - τα ληφθέντα ή προβλεπόμενα απαραίτητα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους για τα οποία ζητεί την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, καθώς και - τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και το πραγματικό ή υπολογιζόμενο κόστος των δαπανών που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν και το τμήμα αυτών που καλύφθηκε ή που θα καλυφθεί από δημόσιες πιστώσεις για την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων. Όταν η εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού διαπιστώθηκε πριν από τις 30 Ιανουαρίου 1997, η ημερομηνία αυτή θεωρείται ως ημερομηνία διαπίστωσης της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου (5), υπό την προϋπόθεση ότι η πραγματική ημερομηνία διαπίστωσης δεν είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 1995. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για αποζημιώσεις διαφυγόντων κερδών που αναφέρονται στην παράγραφο (3) δεύτερο εδάφιο.
5.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, η διάθεση και το ύψος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ, βάσει των πληροφοριών και εγγράφων που υποβάλλει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (4), και, ενδεχομένως, βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών που διεξάγονται κατ εντολή της Επιτροπής από τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 19 δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος (2) στοιχείο α), και λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο (1) δεύτερη περίπτωση, καθώς και ανάλογα με τις προς το σκοπό αυτό διαθέσιμες πιστώσεις. Εντός των διαθέσιμων για τους σκοπούς αυτούς πιστώσεων, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας καλύπτει μέχρι το 50% και, στην περίπτωση αποζημίωσης διαφυγόντων κερδών σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, μέχρι το 25% των δαπανών που έχουν σχέση με τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο (2) εφόσον έχουν ληφθεί εντός διαστήματος μέχρι δύο ετών από τη στιγμή της διαπίστωσης της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού που ορίζεται στο άρθρο 20, ή προβλέπεται να ληφθούν κατά το εν λόγω διάστημα. Η ως άνω περίοδος μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με την ίδια Κοινοτική διαδικασία, εφόσον η εξέταση της κατάστασης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι των μέτρων θα πραγματοποιηθούν σε εύλογο συμπληρωματικό χρονικό διάστημα. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας κατά τη διάρκεια των εν λόγω ετών είναι φθίνουσα. Όταν η αρμόδια Αρχή δεν μπορεί να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των αποστολών, σύμφωνα με την παράγραφο (4) τρίτη περίπτωση, υποδεικνύει τις εικαζόμενες πηγές εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού και τους λόγους για τους οποίους οι αποστολές δεν μπόρεσαν να εξακριβωθούν. Η χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, κατόπιν εκτίμησης των πληροφοριών αυτών.
6.  
  Η διάθεση της ειδικής Κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς για περαιτέρω δράσεις, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις αποφασίζεται με την ίδια Κοινοτική διαδικασία. Εντός των διαθεσίμων πιστώσεων, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας καλύπτει μέχρι το 50% των δαπανών που αφορούν άμεσα αυτές τις περαιτέρω δράσεις, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις. Όταν περαιτέρω ενέργειες ή απαιτήσεις ή προϋποθέσεις αποβλέπουν κυρίως στην προστασία της Κοινότητας εκτός της επικράτειας της Χώρας, μπορεί να αποφασισθεί με την ίδια Κοινοτική διαδικασία ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας μπορεί να καλύπτει πλέον του 50% των δαπανών. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας είναι χρονικά περιορισμένη και φθίνουσα κατά τη διάρκεια των εν λόγω ετών.
7.  
  Η χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας δεν θίγει τα τυχόν δικαιώματα της Χώρας ή ιδιωτών έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένων άλλων κρατών μελών στις προβλεπόμενες από το άρθρο 22 παράγραφος (3) περιπτώσεις, για την απόδοση δαπανών, την αποζημίωση για θετική ζημία, δυνάμει του εθνικού, του Κοινοτικού ή του διεθνούς δικαίου. Εφόσον οι εν λόγω δαπάνες, απώλειες ή ζημίες καλύπτονται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, τα δικαιώματα αυτά θα αποτελούν αντικείμενο αυτοδικαίας εκχώρησης στην Κοινότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, η δε εκχώρηση παράγει αποτελέσματα συγχρόνως με την καταβολή της Κοινοτικής συνεισφοράς.
8.  
  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας μπορεί να καταβάλλεται με δόσεις. Εάν διαπιστωθεί ότι η χορηγούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας που χορηγείται στη Χώρα δυνάμει των παραγράφων (5) και (6) μπορεί να μειωθεί ή να ανασταλεί, εάν αποδειχθεί ότι, βάσει των πληροφοριών που παρέχει η αρμόδια Αρχή ή από τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται κατ εντολή της Επιτροπής από τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 19 ή από τα αποτελέσματα εξέτασης την οποία έχει διεξαγάγει η Επιτροπή με διαδικασίες ανάλογες εκείνων του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία (1) ότι: - δεν είναι δικαιολογημένη η εν όλω ή η εν μέρει μη εκτέλεση των απαραίτητων μέτρων, που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων (5) και (6), ή η μη τήρηση των πρακτικών λεπτομερειών ή των προθεσμιών που καθορίστηκαν βάσει αυτών των διατάξεων ή επιβάλλονταν από τους επιδιωκόμενους στόχους, ή - τα μέτρα δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή - έχει διαπιστωθεί μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
9.  
  Τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/ 1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (2) εφαρμόζονται κατ αναλογία.
10.  
  Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας που καταβάλλονται στη Χώρα, δυνάμει των ανωτέρω παραγράφων (5) και (6), επιστρέφονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τη Χώρα προς την Κοινότητα, εάν αποδειχθεί, από τις πηγές που καθορίζονται στην παράγραφο 8, ότι:
 1. τα απαραίτητα μέτρα που ελήφθησαν υπόψη δυνάμει των παραγράφων (5) ή (6), i) δεν εφαρμόσθηκαν ή ii) δεν εφαρμόσθηκαν κατά τρόπο σύμφωνο με τους κανόνες ή προθεσμίες που καθορίστηκαν βάσει αυτών των διατάξεων ή που επιβάλλονται από τους επιδιωκόμενους στόχους , ή
 2. τα καταβληθέντα ποσά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από εκείνους υπέρ των οποίων εδόθη η χρηματοδοτική συνεισφορά, ή
 3. έχει διαπιστωθεί μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
 4. Τα αναφερόμενα στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου (7) δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης στη Χώρα, παράγουσα αποτελέσματα από τη στιγμή της επιστροφής των ποσών, στο βαθμό που τα δικαιώματα καλύπτονται από αυτήν.
 5. Οι τόκοι υπερημερίας καταλογίζονται στα μη επιστρεφόμενα ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή με βάση τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
Άρθρο 22 "(άρθρο 24 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)"
1.  
  Σχετικά με τα αίτια εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 ισχύουν τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι η αποστολή ή οι αποστολές που μεταφέρουν τον επιβλαβή οργανισμό προέρχονται από τη Χώρα, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, μετά από αίτησή της, με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την καταγωγή της αποστολής ή των αποστολών και τις διοικητικές διατυπώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, των επιθεωρήσεων και των ελέγχων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους η αρμόδια Αρχή της Χώρας δεν διαπίστωσε ότι η αποστολή ή οι αποστολές δεν πληρούσαν τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Ενημερώνει επίσης την Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, για τον προορισμό όλων των άλλων αποστολών που απεστάλησαν από την ίδια περιοχή καταγωγής κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
2.  
  Η χρηματοδοτική κοινοτική συνεισφορά δεν χορηγείται στη Χώρα ή, εάν έχει αποφασιστεί, δεν εκταμιεύεται ή, εάν ήδη έχει καταβληθεί, τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται στην Κοινότητα εφ΄ όσον η Χώρα δεν εκπλήρωσε κάποια από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Συνθήκης και του παρόντος διατάγματος που αφορούν, ιδίως, τις εξετάσεις που προβλέπει το άρθρο 7 ή τις επιθεωρήσεις που προβλέπει το άρθρο 15, παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος και αυτό επιβεβαιωθεί
Άρθρο 23 "Παροχή πληροφοριών"
1.  
  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είχε ή έχει στην κυριότητα, νομή ή κατοχή του φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία η αρμόδια για το φυτοϋγειονομικό έλεγχο Αρχή γνωρίζει, ή έχει βάσιμο λόγο να υποπτεύεται ότι διακινούνται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, καθώς και κάθε πρόσωπο, που με οποιαδήποτε ιδιότητα διέθεσε ή προσέφερε για διάθεση τα είδη αυτά, οφείλει, εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από την εν λόγω Αρχή, να παράσχει, μέσα στο χρόνο που ορίζεται από τα έγγραφα, κάθε πληροφορία που κατέχει σχετική με τα εν λόγω είδη
Άρθρο 24 "Κυρώσεις"
1.  
  Οι παραβάτες του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 34α και τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35 του Ν 2147/1952 (Α155) όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν2538/1997 (Α242)
Άρθρο 26
1.  
Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V,VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ, Χ και ΧΙ που αποτελούν αναπόσπαστο Μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέρος Α ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Κεφάλαιο Ι ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους 1.Αcleris spp. (μη Ευρωπαϊκά) 2.Αmaurοmyza maculοsa (Μallοch) 3.Αnοmala οrientalis Waterhοuse 4.Αnοplοphοra chinensis (Τhοmsοn) 5.Αnοplοphοra malasiaca (Fοrster) 6.Αrrhenοdes minutus Drury 7.Βemisia tabaci Genn. (μη Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), φορέας των παρακάτω ιών: 1)Βean gοlden mοsaic νirus 2)Cοwpea mild mοttle νirus 3)Lettuce infectiοus yellοws νirus 4)Ρepper mild tigre νirus 5)Squash leaf curl νirus 6)Εuphοrbia mοsaic νirus 7)Flοrida tοmatο νirus 8.Cicadellidae (μη Ευρωπαϊκά) γνωστά ως φορείς της ασθένειας Ρierce (που προκαλείται από το βακτήριο Χylella fastidiοsa), όπως: 1)Carneοcephala fulgida Νοttingham 2)Draeculacephala minerνa Βall 3)Graphοcephala atrοpunctata (Signοret) 9.Chοristοneura spp. (μη Ευρωπαϊκά) 10.Cοnοtrachelus nenuphar (Ηerbst) 10.1. Diabrοtica barberi Smith and Lawrence 10.2. Diabrοtica undecimpunctata hοwardi Βarber 10.3. Diabrοtica undecimpunctata undecimpunctata Μannerheim 10.4. Diabrοtica νirgifera Le Cοnte 11.Ηeliοthis zea (Βοddie) 11.1. Ηirschmanniella spp., εκτός από το Ηirschmanniella gracilis (de Μan) Luc and Gοοdey 12.Liriοmyza satiνae Βlanchard 13.Lοngidοrus diadecturus Ενeleigh and Αllen 14.Μοnοchamus spp. (μη Ευρωπαϊκά) 15.Μyndus crudus Van Duzee 16.Νacοbbus aberrans (Τhοrne) Τhοrne and Αllen 17.Ρremnοtrypes spp. (μη Ευρωπαϊκά) 18.Ρseudοpityοphthοrus minutissimus (Ζimmermann) 19.Ρseudοpityοphthοrus pruinοsus (Εichhοff) 20.Scaphοideus luteοlus (Van Duzee) 21.Spοdοptera eridania (Cramer) 22.Spοdοptera frugiperda (Smith) 23.Spοdοptera litura (Fabricus) 24.Τhrips palmi Κarny 25.Τephritidae (μη Ευρωπαϊκά) όπως: 1)Αnastrepha fraterculus (Wiedemann) 2)Αnastrepha ludens (Lοew) 3)Αnastrepha οbliqua Μacquart 4)Αnastrepha suspensa (Lοew) 5)Dacus ciliatus Lοew 6)Dacus cucurbitae Cοquillet 7)Dacus dοrsalis Ηendel 8)Dacus tryοni (Frοggatt) 9)Dacus tsuneοnis Μiyake 10)Dacus zοnatus Saund 11)Εpοchra canadensis (Lοew) 12)Ρardalaspis cyanescens Βezzi 13)Ρardalaspis quinaria Βezzi 14)Ρterandrus rοsa (Κarsch) 15)Rhacοchlaena japοnica Ιtο 16)Rhagοletis cingulata (Lοew) 17)Rhagοletis cοmpleta Cressοn 18)Rhagοletis fausta (Οsten-Sacken) 19)Rhagοletis indifferens Curran 20)Rhagοletis mendax Curran 21)Rhagοletis pοmοnella Walsh 22)Rhagοletis ribicοla Dοane 23)Rhagοletis suaνis (Lοew) 26.Χiphinema americanum Cοbb sensu latο (μη Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) 27.Χiphinema califοrnicum Lamberti and Βleνe-Ζacheο 1)Βακτήρια1.Χylella fastidiοsa (Well and Raju) 1)Μύκητες1.Ceratοcystis fagacearum (Βretz) Ηunt 2.Chrysοmyxa arctοstaphyli Dietel 3.Crοnartium spp. (μη Ευρωπαϊκά) 4.Εndοcrοnartium spp. (μη Ευρωπαϊκά) 5.Guignardia laricina (Saw.) Υamamοtο and Ιtο 6.Gymnοspοrangium spp. (μη Ευρωπαϊκά) 7.Ιnοnοtus weirii (Μurrill) Κοtlaba and Ροuzar 8.Μelampsοra farlοwii (Αrthur) Daνis 9.Μοnilinia fructicοla (Winter) Ηοney 10.Μycοsphaerella larici-leptοlepis Ιtο et al. 11.Μycοsphaerella pοpulοrum G.Ε. Τhοmpsοn 12.Ρhοma andina Τurkensteen 13.Ρhyllοοsticta sοlitaria Εll. and Εν. 14.Septοria lycοpersici Speg. νar. malagutii Ciccarοne and Βοerema 15.Τhecaphοra sοlani Βarrus 15.1. Τilletia indica Μitra 16.Τrechispοra brinkmannii (Βresad.) Rοgers 1)Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς 1.Εlm phlοem necrοsis mycοplasm 2.Ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα των γεωμήλων: 1)Αndean pοtatο latent νirus 2)Αndean pοtatο mοttle νirus 3)Αrracacha νirus Β, οca strain 4)Ροtatο black ringspοt νirus 5)Ροtatο spindle tuber νirοid 6)Ροtatο νirus Τ 7)Μη Ευρωπαϊκές απομονώσεις των ιών της πατάτας Α, Μ, S, V, Χ και Υ (συμπεριλαμβανομένων των Υο, Υn και Υc) και Ροtatο leafrοll νirus 3.Τοbaccο ringspοt νirus 4.Τοmatο ringspοt νirus 5.Ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα των Cydοnia Μill., Fragaria L., Μalus Μill., Ρrunus L., Ρyrus L., Ribes L., Rubus L. και Vitis L., όπως: 1)Βlueberry leaf mοttle νirus 2)Cherry rasp leaf νirus (Αμερικανικό) 3)Ρeach mοsaic νirus (Αμερικανικό) 4)Ρeach phοny rickettsia 5)Ρeach rοsette mοsaic νirus 6)Ρeach rοsette mycοplasm 7)Ρeach Χ- disease mycοplasm 8)Ρeach yellοws mycοplasm 9)Ρlum line pattern νirus (Αμερικανικό) 10)Raspberry leaf curl νirus (Αμερικανικό) 11)Strawberry latent C νirus 12)Strawberry νein banding νirus 13)Strawberry witches brοοm mycοplasm 14)Μη Ευρωπαϊκοί ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς των Cydοnia Μill., Fragaria L., Μalus Μill., Ρrunus L., Ρyrus L., Ribes L., Rubus L. και Vitis L. 6.Ιοί που μεταδίδονται με το Βemisia tabaci Genn., όπως: 1)Βean gοlden mοsaic νirus 2)Cοwpea mild mοttle νirus 3)Lettuce infectiοus yellοws νirus 4)Ρepper mild tigre νirus 5)Squash leaf curl νirus 6)Εuphοrbia mοsaic νirus 7)Flοrida tοmatο νirus 5)Παρασιτικά φυτά 1.Αrceuthοbium spp. (μη Ευρωπαϊκά) Κεφάλαιο ΙΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1)Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 1.Glοbοdera pallida (Stοne) Βehrens 2.Glοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehrens 3.Ηeliοthis armigera (Ηubner) 4.Liriοmyza bryοniae (Κaltenbach) 5.Liriοmyza trifοlii (Βurgess) 6.Liriοmyza huidοbrensis (Βlanchard) 6.1 Μelοidοgyne chitwοοdi Gοlden et al. (όλοι οι πληθυσμοί) 6.2 Μelοidοgyne fallax Κarssen 7.Οpοgοna sacchari (Βοjer) 8.Ροpilia japοnica Νewman 8.1. Rhizοecus hibisci Κawai and Τakagi 9.Spοdοptera littοralis (Βοisduνal) 1)Βακτήρια1.Claνibacter michiganensis (Smith) Daνis et al. ssp. sepedοnicus (Spieckermann and Κοtthοff) Daνis et al. 2.Ρseudοmοnas sοlanacearum (Smith) Smith 1)Μύκητες1.Μelampsοra medusae Τhumen 2.Synchytrium endοbiοticum (Schilbersky) Ρerciνal 1)Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς 1.Αpple prοliferatiοn mycοplasm 2.Αpricοt chlοrοtic leafrοll mycοplasm 3.Ρear decline mycοplasm Β) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 1.Ορίζονται οι έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2.Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, εφ όσον διασφαλίζονται ειδικές εγγυήσεις όσον αφορά τη μεταφορά των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων (άρθρο 15, σημείο 7 του παρόντος διατάγματος). Γ) Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος του πολλαπλασιαστικού υλικού διενεργείται μόνο από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Σημείο Α).
Άρθρο 27 "Καταργούμενες διατάξεις Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:
 1. το Π.Δ. 332/1995 (178Α).
 2. το Π.Δ. 238/2000 (201Α).
2.  
  Όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των καταργουμένων ως άνω διαταγμάτων νοούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 28
1.  
  Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 15α "(Οδηγία 94/3/ΕΟΚ)"
1.  
  Απόρριψη νοείται κάθε μέτρο που έχει ή πρόκειται να ληφθεί από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος 10 του παρόντος διατάγματος, για το σύνολο ή για ένα μέρος της αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ή για οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, προέλευσης τρίτων χωρών, που δεν πληρούν τους όρους του εν λόγω διατάγματος
2.  
 1. Η αρμόδια Αρχή, που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο ζ), στοιχείο ii), περιπτώσεις πρώτη και τρίτη του παρόντος διατάγματος, η οποία πραγματοποιεί την απόρριψη μιας αποστολής ή μέρους αυτής υποβάλλει την γνωστοποίηση της απόρριψης αυτής σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙΙ αυθημερόν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας.
 2. Η τελευταία ανακοινώνει την απόρριψη το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη μέρα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα η απόρριψη με εξαίρεση την περίπτωση παραβίασης του άρθρου 15 παράγραφος 1(β) του παρόντος διατάγματος οπότε η κοινοποίηση στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται ταχύτερα.
 3. Η απόρριψη ανακοινώνεται:
 4. - στην Επιτροπή της Ε.Ε. - στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και - στα άλλα σημεία εισόδου της Χώρας.
 5. κάθε γνωστοποίηση απόρριψης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙΙΙ του παρόντος διατάγματος
 6. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας φροντίζει ώστε κάθε γνωστοποίηση απόρριψης που λαμβάνεται από άλλο κράτος μέλος να διαβιβάζεται αμέσως σ όλα τα σημεία εισόδου της χώρας
3.  
  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, η αρμόδια Αρχή προσφεύγει κατά προτίμηση στο δίκτυο που καθιερώνεται από την Επιτροπή της Κοινότητας
Άρθρο 25 "Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κα [...]"
1.  
  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να καθορίζονται και να τροποποιούνται λεπτομερειακά θέματα, ειδικά και τεχνικά και να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ε.Ε.
Άρθρο 25
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να τροποποιούνται τα παραρτήματα του παρόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Κοινότητας
 • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 1 παρ.1, 2, 3 και 5 του Ν. 1338/1993 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α34) όπως η παρ.1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν 1892/1990 (Α΄101). β) Του άρθρου 4 του Ν.2147/1952 (Α 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». γ) Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α38).
 • Την 399580/30.10.2001 (Β1479) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 146.735,14 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2002 και 293.735,14 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 146.735,14 ΕΥΡΩ στον ειδικό φορέα 29/10 και με τον ΚΑΕ 5329.
 • Την 568/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-10 Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/ 29/ΕΚ της Επιτροπής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/307
2007-03-06 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της…» όπως ισχύει, σε εκτέλεση του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροποποίηση Τύπος
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να καθορίζονται και να τροποποιούνται λεπτομερειακά θέματα, ειδικά και τεχνικά και να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ε.Ε.
Αντικατάσταση
A/2007/52
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1922/93/50/ΕΚ(L205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/93_50_ΕΚ(L205 1922
ΑΠΟΦΑΣΗ 1923/2002/28/ΕΚ(L77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/2002_28_ΕΚ(L77 1923
ΑΠΟΦΑΣΗ 1924/93/51/ΕΟΚ(L205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/93_51_ΕΟΚ(L205 1924
ΑΠΟΦΑΣΗ 1926/2002/29/ΕΚL77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/2002_29_ΕΚL77 1926
ΑΠΟΦΑΣΗ 1937/94/3/ΕΟΚ(L32 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/94_3_ΕΟΚ(L32 1937
ΑΠΟΦΑΣΗ 1938/2001/32/ΕΚ(L127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/2001_32_ΕΚ(L127 1938
ΑΠΟΦΑΣΗ 1942/2001/33/ΕΚ(L127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/2001_33_ΕΚ(L127 1942
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/29/ΕΚΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥL169/1/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/29_ΕΚΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥL169_1_ΕΕ 2000
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.Α.Ο.). 1992/2014 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1338 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/332 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/238 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των λεπτομερών διαδικασιών που σχ[...]" 2006/30 2006
Καθορισμός των υποδειγμάτων των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας ή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς τη[...]" 2006/42 2006
Έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στ[...]" 2006/84 2006
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κα[...]" 2007/50 2007
Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής. 2009/27 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κ[...]" 2011/106 2011
Τροποποίηση του Π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτ[...]" 2016/27 2016