Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση -Σκοπός"
1.  
  Ιδρύεται στην Αθήνα «Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών» δυναμικότητας εκατό (100) ατόμων που υπάγεται διοικητικά και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
2.  
  Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή φιλοξενίας στους αλλοδαπούς που καταφεύγουν στο Ελληνικό έδαφος και υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1975/ 1991 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από το άρθρο 2 του Ν. 2452/1996.
3.  
  Η διαχείριση του Κέντρου ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέματα προσφύγων
Άρθρο 2 "Διάρθρωση των υπηρεσιών Το Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα, αποτελείται από μία Διεύθυνση. Η Διεύθυνση αποτελείται από: α. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών και Διαχείρισης β. Τμήμα Συντονισμού και Προσανατολισμού γ. Τμήμα υγειονομικού Οι αρμοδιότητες των τμη [...]"
1.  
  Η υγεία των φιλοξενουμένων αιτούντων άσυλο του Κέντρου
2.  
  Η τήρηση του κανονισμού προμηθειών και γενικότερα η εφαρμογή του ισχύοντος, κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, λογιστικού συστήματος
3.  
  Η φύλαξη και η σωστή χρήση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου
4.  
  Η έγκαιρη και καλή εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κέντρου και η εξασφάλιση των καλύτερων κατά το δυνατόν ανεκτών συνθηκών φιλοξενίας
5.  
  Επείγουσες κοινωνικές παρεμβάσεις
 1. Τμήμα Υγειονομικού:
6.  
  Η έγκαιρη παρασκευή και διανομή του συσσιτίου
7.  
  Η τήρηση της καθαριότητος όλων των χώρων του Κέντρου
 1. Τμήμα Συντονισμού και Προσανατολισμού:
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το Κέντρο στελεχώνεται με προσωπικό που ανήκει στο φορέα διαχείρισης και οι αμοιβές του καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Γενικές Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
2.  
  Οι θέσεις προσωπικού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) και διαρθρώνονται ως εξής: - Μία (1) θέση Διευθυντή. - Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρικής (με ειδικότητα γενικής ιατρικής) - Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικής - Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας - Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής - Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Μεταφραστών -Διερμηνέων - Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ διαχειριστή - Τρεις (3) θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού - Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ Φυλάκων.
3.  
  Ο Διευθυντής του Κέντρου πρέπει να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου, τμήματος Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ή Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής και κατά προτίμηση να έχει εμπειρία σε θέματα προσφύγων. Επίσης να κατέχει άριστα μία ξένη γλώσσα.
4.  
  Το προσωπικό της Κοινωνικής Εργασίας του Κέντρου, το οποίο ανήκει στο Τμήμα Συντονισμού και Προσανατολισμού, πρέπει να διαθέτει επαρκή ειδίκευση ή εμπειρία ή δράση σε θέματα προσφύγων
Άρθρο 4 "Αρμοδιότnτες Διευθυντή Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του Κέντρου είναι οι ακόλουθες: Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την άριστη λειτουργία του Κέντρου. Ειδικότερα τα καθήκοντά του είναι τα ακόλουθα:"
1.  
  Διευθύνει το Κέντρο
2.  
  Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το προσωπικό κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του
3.  
  Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, εγκρίνει την είσοδο στο Κέντρο των αιτούντων άσυλο, συνεργαζόμενος με το Διοικητή της Αστυνομικης Υπηρεσίας του Κέντρου και τις οικείες αστυνομικές αρχές στις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση ασύλου
4.  
  Εξετάζει με το απαραίτητο ενδιαφέρον τα προβλήματα των φιλοξενουμένων και μεριμνά για την επίλυσή τους
5.  
  Αναφέρει για θέματα των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης από ανώτερα όργανα
6.  
  Ζητεί έγκαιρα την έγκριση των απαραίτητων πιστώσεων για τη λειτουργία του Κέντρου και είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση των διατεθειμένων κονδυλίων
7.  
  Τηρεί ενημερωμένους πίνακες των φιλοξενουμένων στο Κέντρο και γενικά αρχείο των κατά καιρούς φιλοξενηθέντων
8.  
  Ενημερώνει την Αστυνομική Υπηρεσία σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας φιλοξενουμένου, καθώς και επιστροφής του στο Κέντρο
9.  
  Επιλαμβάνεται παντός θέματος που απειλεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και σε συνεργασία με το Διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας, ή κατά περίπτωση με άλλες αρχές λαμβάνει τα απαραίτητα αποτρεπτικά μέτρα
Άρθρο 5 "Διαμονή στο Κέντρο"
1.  
  Δικαίωμα διαμονής στο Κέντρο έχουν οι αιτούντες άσυλο, η αίτηση των οποίων κρίνεται με την κανονική διαδικασία σύμφωνα με τις ισχύούσες νομοθετικές διατάξεις, με προτεραιότητα στα ηλικιωμένα άτομα, στις μονογονεϊκές, στις πολυμελείς και στις οικογένειες με ανήλικα τέκνα
2.  
  Οι παρακάτω κατηγορίες αιτούντων άσυλο δύνανται να φιλοξενούνται στα υφιστάμενα για τους ημεδαπούς κρατικά ιδρύματα:
 1. άτομα που παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα
 2. άτομα ηλικίας μικρότερης των 15 ετών που δεν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα
 3. υπερήλικες ή άτομα με αναπηρίες
Άρθρο 6 "Διαμονή εκτός του Κέντρου"
1.  
  Ο Διευθυντής του Κέντρου δύναται να εγκρίνει την εκτός του Κέντρου διαμονή και για συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εισήγηση του Τμήματος Συντονισμού και Προσανατολισμού του Κέντρου
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύνανται επίσης να εξαιρεθούν -για σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας - της διαμονής στο Κέντρο συγκεκριμένοι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί
Άρθρο 7 "Αναχώρηση από το Κέντρο"
1.  
  Εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης οι αναγνωριζόμενοι ως πρόσφυγες αποχωρούν από το Κέντρο
2.  
  Οι μη αναγνωριζόμενοι το ταχύτερο και όχι πέραν των 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, υποχρεούνται σε αποχώρηση από το Κέντρο, η δε αναχώρησή τους από τη χώρα ή η περαιτέρω παραμονή τους στην Ελλάδα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 8 "Επίσκεψη στο Κέντρο"
1.  
  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Κέντρο ατόμων που δεν φιλοξενούνται σ αυτό και δεν ανήκουν στο προσωπικό του
2.  
  Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ο λόγος της επίσκεψης, ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει την για συγκεκριμένο χρόνο είσοδο στο Κέντρο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ανάλογη έγκριση δύναται να δοθεί και σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα και έχει δοθεί η σχετική ειδική άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και υπό τον όρο ότι προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των φιλοξενουμένων στο Κέντρο.
3.  
  Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για: τον εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Υπάτης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες του Ο.Η.Ε. και τους εξουσιοδοτημένους απ αυτόν υπαλλήλους καθώς και τους υπαλλήλους του ανωτέρω Οργανισμού που αφικνούνται στην Ελλάδα με αποστολή, η ολοκλήρωση της οποίας επιβάλλει επίσκεψη στο Κέντρο.
Άρθρο 9 "Υποχρεώσεις φιλοξενουμένων Η φιλοξενία στο Κέντρο συνεπάγεται την εκ μέρους των φιλοξενουμένων αλλοδαπών αποδοχή των κατωτέρω υποχρεώσεων:"
1.  
  Συμμετοχή στην τήρηση της καθαριότητος των θαλάμων και όλων των κοινόχρηστων χώρων του Κέντρου
2.  
  Συμμετοχή στην παρασκευή, διανομή του συσσιτίου και στην αγορά των ειδών διατροφής
3.  
  Μη πρόκληση φθορών και διατήρηση, σε καλή κατάσταση, των χορηγουμένων σ αυτούς δημοσίων ειδών τα οποία οφείλουν να παραδίδουν κατά την αποχώρηση
4.  
  Μη αυθαίρετη απομάκρυνση από το Κέντρο
5.  
  Συμμόρφωση προς τις εντολές του Διευθυντού
6.  
  Επίσης δύνανται να συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης εντός του Κέντρου καθώς και να απασχοληθούν - σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις - εκτός Κέντρου με την προϋπόθεση ότι αποχωρούν από αυτό
Άρθρο 10 "Κυρώσεις"
1.  
  Φιλοξενούμενος που δεν τηρεί τις από το παρόν διάταγμα απορρέουσες υποχρεώσεις του, ειδοποιείται εγγράφως από το Διευθυντή του Κέντρου, με επισήμανση των συνεπειών της μη συμμόρφωσής του
2.  
  Εάν παρά την ειδοποίηση εξακολουθεί να επιδεικνύει την ίδια συμπεριφορά το αίτημά του για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Εφόσον αναγνωρισθεί σ αυτόν η ιδιότητα του πρόσφυγα, με εντολή του Διευθυντή καλείται να εγκαταλείψει το Κέντρο.
3.  
  Σε περίπτωση μη αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας αποβάλλεται του Κέντρου και κινείται η διαδικασία απομάκρυνσης από τη χώρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Ο μη αποχωρών ειδοποιείται εγγράφως περί της υποχρέωσης αποχώρησης από τον Διευθυντή του Κέντρου, ο οποίος δύναται να του ορίσει ολιγοήμερη προθεσμία αναχώρησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αποβάλλεται του Κέντρου με μέριμνα του Διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας.
5.  
  Φιλοξενούμενος ο οποίος απουσιάζει αυθαίρετα από το Κέντρο πέραν του 48ώρου διαγράφεται της δυνάμεως. Η επανεγγραφή του επιτρέπεται μόνο με εντολή του Διευθυντή.
Άρθρο 11 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Οι πάσης φύσεως δαπάνες του Κέντρου καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
2.  
  Ο προϋπολογισμός του Κέντρου συντάσσεται από τον φορέα διαχείρισης και υποβάλλεται έγκαιρα (σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) με πλήρη αναλυτικά στοιχεία, για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
3.  
  Εκτός του Γενικού προϋπολογισμού και κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αναλυτική κατάσταση του ύψους και του είδους των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το αντίστοιχο τρίμηνο
4.  
  Για τα υπό προμήθεια είδη που αφορούν τον πάγιο εξοπλισμό, μη αναλώσιμα υλικά καθώς και για εργασίες επισκευής στο Κέντρο, απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση από τον φορέα διαχείρισης και έγκριση σκοπιμότητας από την αρμόδια για το Κέντρο Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Άρθρο 12 "Πληρωμές Δαπανών"
1.  
  Κάθε πληρωμή δαπάνης ενεργείται με χρηματικό ένταλμα το οποίο υπογράφεται από τον Διευθυντή του Κέντρου και τον αρμόδιο για τα οικονομικά υπάλληλο, η δε καταβολή του ποσού ενεργείται με έκδοση ισόποσης επιταγής σε βάρος του λογαριασμού του Κέντρου που τηρεί ο φορέας διαχείρισης
Άρθρο 13 "Παραλαβή υλικού"
1.  
  Η διαδικασία παραλαβής του αναλώσιμου και μη υλικού για τις τρέχουσες ανάγκες του Κέντρου ενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Διευθυντή του Κέντρου στην οποία δύναται να μετέχει και ο ίδιος. Στην επιτροπή δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος των φιλοξενουμένων. Η επιτροπή φροντίζει για την άριστη κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών.
Άρθρο 14 "Απολογισμός"
1.  
  Μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός καταρτίζεται από τον φορέα διαχείρισης ο απολογισμός εσόδων - συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών σε είδος - και εξόδων του Κέντρου ο οποίος υποβάλλεται με πλήρως αναλυτικά στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας και Π ρόνοιας
Άρθρο 15
1.  
  Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Ν. 1975/91 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2452/96 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/91 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 283) και το άρθρο 32 του Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2469/97 (Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του αρθρου 1 παράγραφος 5 του Νόμου 2452/96 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
 • Την 6459/2001 (Β΄ 1480/2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας».
 • Την 1100383/1330/Α0006 (Β΄ 1485/2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 278.796, 77 Ευρώ περίπου από το έτος 2002 και για κάθε επόμενο και η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Φ 220 ΚΑΕ 5134).
 • Την 350/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006(Β΄1485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006(Β΄1485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/6459(Β΄1480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/6459(Β΄1480 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία