ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/368

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετά το άρθρο 40 του Π.Δ. 56/89, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 40α ως εξής: « Άρθρο 40α Μονάδες εξυπηρέτησης Γενικής Αεροπορίας"
1.  
  Συνιστάται περιφερειακή οργανική μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επιπέδου τμήματος με έδρα την Αεροπορική Βάση Τανάγρας με την επωνυμία «Μονάδα Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας Τανάγρας». Αρμοδιότητα της Μονάδας είναι η εξυπηρέτηση των αεροσκαφών της Γενικής Αεροπορίας όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο 1 (ορισμοί) του Παραρτήματος 6 Μέρος 2ο της Σύμβασης του Σικάγου, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Υ.Π.Α./Δ2/Δ/8308/ 2921/2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β~ 296), τα οποία (αεροσκάφη) χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της Τανάγρας, πλην εκείνων των εξυπηρετήσεων που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας.
2.  
  Συνιστάται περιφερειακή οργανική μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επιπέδου τμήματος, με έδρα το στρατιωτικό αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων, με την επωνυμία «Μονάδα Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας Πάχης». Αρμοδιότητα της μονάδας είναι η εξυπηρέτηση των αεροσκαφών της Γενικής Αεροπορίας που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της Πάχης, πλην εκείνων των εξυπηρετήσεων που παρέχονται από το στρατιωτικό προσωπικό του αεροδρομίου.
3.  
  Οι Μονάδες που συνιστώνται με το παρόν άρθρο, εξομοιούνται, για κάθε συνέπεια, με Αερολιμένες Εσωτερικών συγκοινωνιών
4.  
  Των μονάδων προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι εκ των κλάδων ΠΕ1 ή ΤΕ1 Αερολιμενικών
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του αρθ. 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α~ 107). β. Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του αρθ. 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38). γ. Του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της ΥΠΑ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α~ 28), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 439/1989 (Α~ 190), 35/1993 (Α~ 13), 80/1996 (Α~ 62) και 57/2002 (Α~ 50). δ. Του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α~ 19), όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2738/1999 (Α~ 180) και 2839/2000 (Α~ 196). ε. Των άρθρων 10 παρ. 2 και 187 του Ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α~ 250). στ. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~ 57).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α.0006/31.10.2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 1130/28.3.2002 «Χρησιμοποίηση Στρατιωτικών Αεροδρομίων για τις ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας» (Β~ 402).
 • Την ανάγκη προσαρμογής της οργανωτικής δομής της ΥΠΑ προς τις νέες απαιτήσεις, μετά τη οριστική παύση λειτουργίας του Αερολιμένα Ελληνικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100) ευρώ περίπου, ετησίως. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται, για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ειδ.φορ.:39-120/ΚΑΕ 0237 και 0831), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την 528/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α.0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α_0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ2/Δ/8308/2921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ2_Δ_8308_2921 2002
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/439 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία