ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/369

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001."
1.  
  Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 14/2001 (Φ.Ε.Κ. 12/Α΄) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων είναι οι ακόλουθες:.
 1. Η ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους απόστρατους αστυνομικούς ή τις οικείες ενώσεις και η προώθησή τους σ αυτές για εξέταση
 2. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεών τους και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
 3. Η εξασφάλιση της επικοινωνίας των αποστράτων αστυνομικών και των εκπροσώπων των ενώσεών τους με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
 4. Η μέριμνα για τη συμμετοχή των ενώσεων αποστράτων αστυνομικών στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
 5. Η μέριμνα για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποστράτων και των εν ενεργεία αστυνομικών
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 14/2001 (Φ.Ε.Κ. 12/Α΄) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: δ. 4ο Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων.
3.  
  Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 14/2001 (Φ.Ε.Κ. 12/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: η.Η ανάπτυξη σχέσεων με ενώσεις αστυνομικών, διεθνείς ενώσεις αστυνομικών και ομίλους φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 2
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο α΄, β΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Την υπ΄αριθ. 597/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/31 από 29-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης (Β΄- 1477).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006 από 31-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄- 1485).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄- 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 4.730 ευρώ περίπου για το έτος 2002, 4.200 ευρώ περίπου για το έτος 2003 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΚΑΕ 0824, 1111, 1141, 1713, 1723), ενώ οι δαπάνες έτους 2003 και επομένων ετών θα προβλέπονται και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στους αντίστοιχους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΚΑΕ 0824, 1111, 1141).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία