ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/370

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και στο εποπτευόμενο απ’ αυτό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕ.Δ.Α.Κ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 2. Κλάδος ΔΕ Η/Υ
 3. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών
 4. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
 5. Κλάδος ΔΕ Κηπουρών
 6. Κλάδος ΔΕ Βιολογικών Εργαστηρίων
 7. Κλάδος ΔΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
 8. Κλάδος ΠΕ Γεωλόγων
 9. Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων
 10. Κλάδος ΠΕ Λαογράφων
 11. Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων
 12. Κλάδος ΠΕ Δημοσιογράφων Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
2.  
  Ο διορισμός ή η πρόσληψη των πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 2431/1996.
Άρθρο 2
1.  
  Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς», μόνο εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο δόγμα.
Άρθρο 3
1.  
  Δεν επιτρέπεται η κατάληψη θέσεων Γενικού Διευθυντή, Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων σε πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και στο εποπτευόμενο από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς».
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Φ.Ε.Κ. 175/Α/1996).
 • Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 331/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης» (Φ.Ε.Κ. 221/8.10.2001). β) Του Π.Δ. 1231/1981 «Περί καταρτίσεως του Οργανισμού λειτουργίας, του υπό του Ν. 1198/81 συσταθέντος Ν.Π.Δ.Δ., υπό την επωνυμία «Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 305/Α~/1981).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε από το Ν. 2081/92 άρθρο 27 (Φ.Ε.Κ. 154/Α~/92), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38/Α~/1997).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται εκ των διατάξεων του διατάγματος δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. δ. Τη ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1480/Β/2001).
 • Τη Δ204/23.4.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με την πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1231 1981
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 2001/331 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία