ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/373

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 1 "Διάκριση."
1.  
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κατά τομέα ως εξής.Α. ΤΟΜΕΑΣ Διοικητικού – Οικονομικού .
 1. Νομικοί.
 2. Διοικητικοί στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, Διοικητικής Επιστήμης, Ιστορικοί και Ιερείς πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.
 3. Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οικονομικών επιστημών ή οικονομικής επιστήμης, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και αναλογιστικής επιστήμης ή στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, στατιστικής και αναλογιστικών – χρηματοοικονομικών μαθηματικών, στατιστικής και οι οικονομικοί υγείας.
 4. Β. ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής – Τεχνικών και Εγκληματολογικών Εργαστηρίων .
2.  
  Για τους ανωτέρω αξιωματικούς τηρείται από την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα. Για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που προάγεται σε αξιωματικούς τηρείται επίσης αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα .
Άρθρο 1 "Διάκριση."
1.  
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Ιερείς
 2. Υγειονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, βοηθοί ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθοί μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές
 3. Αστυκτηνίατροι
 4. Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, στους οποίους Περιλαμβάνονται οι χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλουργοί μηχανικοί, μηχανικοί ηλεκτρονικοί ή φυσικοί ηλεκτρολόγοι, φυσικοί ειδικότητας Βλητικής, χημικοί τοξικολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής, φωτογράφοι και τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων
 5. Πληροφορικής
 6. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί - ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών, ηλεκτρονικοί, αςυρματιστές, μηχανολόγοι, κλωστοϋφαντουργοί, πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι
 7. Οικονομικοί
2.  
  Για τους ανωτέρω αξιωματικούς τηρείται από τη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα, ως ακολούθως:.
 1. Ιερέων
 2. Ιατρών και οδοντιάτρων
 3. Ψυχολόγων
 4. Αστυκτηνίατρων
 5. Εγκληματολογικών Εργαστηρίων Πτυχιούχων Πανεπιστημίου
 6. Πληροφορικής Πτυχιούχων Πανεπιστημίου
 7. Τεχνικών Πτυχιούχων Πανεπιστημίου
 8. Οικονομικών
 9. Εγκληματολογικών Εργαστηρίων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 10. Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 11. Τεχνικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 12. Υγειονομικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 2 "Προέλευση."
1.  
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται
 1. Από ιδιώτες που διορίζονται κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ οι οδοντίατροι και οι λοιποί αξιωματικοί.
 2. Από μετάταξη ή ένταξη αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως ισχύει.
 3. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6.
 4. Οι αξιωματικοί μετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, οι δε ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες, αστυφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄.
 5. Στις κατηγορίες με εισαγωγικό βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Α΄, η μετάταξη ή ένταξη γίνεται με τον ανώτερο αυτό βαθμό.
 6. Από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
 7. Από τη βαθμολογική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων του άρθρου 14 παράγραφος 1.
2.  
  Ο κατά τα προαναφερόμενα διορισμός, η μετάταξη και η ένταξη στην κατηγορία των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Οι αξιωματικοί αυτοί εντάσσονται στην επετηρίδα του εισαγωγικού βαθμού ύστερα από τους υπάρχοντες ομοιόβαθμους της οικείας κατηγορίας, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στον οικείο διαγωνισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 .
Άρθρο 2 "Προέλευση."
1.  
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται:
 1. Από ιδιώτες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ οι ιατροί και οδοντίατροι, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ οι αξιωματικοί των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, Τεχνικών, Πληροφορικής, αστυκτηνίατροι, ψυχολόγοι και ιερείς και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ οι αξιωματικοί του Οικονομικού
 2. Από μετάταξη αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων ή ένταξη του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8, που αποκτά έναν από τους αναφερόμενους στο εδάφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 τίτλο σπουδών και συγκεντρώνει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις.
 3. Οι αξιωματικοί μετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, οι δε ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.
 4. Στις κατηγορίες με εισαγωγικό βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Β΄, η μετάταξη ή ένταξη γίνεται με τον ανώτερο αυτό βαθμό.
 5. Από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις
 6. Από τη βαθμολογική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων του άρθρου 14 παράγραφος 1
2.  
  Η κατά τα προαναφερόμενα πρόσληψη, μετάταξη και ένταξη στην κατηγορία των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Οι αξιωματικοί αυτοί εντάσσονται στην επετηρίδα ύστερα από τους υπάρχοντες ομοιόβαθμους της οικείας κατηγορίας, κατά σειρά επιτυχίας στον οικείο διαγωνισμό εφόσον πρόκειται για πρόσληψη, και κατά σειρά αρχαιότητας εφόσον πρόκειται για μετάταξη ή ένταξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 6.
2.  
  Ειδικά οι οικονομικοί αξιωματικοί των ειδικοτήτων χρηματοοικονομικής, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και οικονομικοί υγείας, καθώς και οι αξιωματικοί πληροφορικής των ειδικοτήτων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων και διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων προέρχονται
 1. από ιδιώτες που προσλαμβάνονται ύστερα από διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, και
 2. από μετάταξη αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 2του άρθρου 3.
 3. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 .
Άρθρο 3 "Προσόντα - Προϋποθέσεις."
1.  
 1. Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί και το 32ο έτος οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης
 2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή ΜΑSΤΕR), μελέτες, επιστημονικές εργασίες, προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
 3. Ομοίως θεωρείται πρόσθετο προσόν για τους αξιωματικούς πληροφορικής η κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.Certified Ιnfοrmatiοn Systems Security Ρrοfessiοnal, Systems Security Certified Ρractitiοner, Certified Ιnfοrmatiοn Systems Αuditοr, Certified Εthical Ηacker, Licensed Ρenetratiοn Τester, ΕC-Cοuncil Certified Security Αnalyst, Certified Εxpert Ρenetratiοn Τester, Certified Αpplicatiοn Security Specialist, Certified Cοmputer Fοrensics Εxaminer, Cοmputer Ηacking Fοrensic Ιnνestigatοr .
 4. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή ΜΑSΤΕR), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
 5. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρείται πρόσθετο προσόν η κατοχή ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού .
 6. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής:
 7. (1) Οι ιατροί, πτυχίο τμήματος ιατρικής, καθώς και τίτλο ειδικότητας.
 8. (2) Οι οδοντίατροι, πτυχίο οδοντιατρικής σχολής.
 9. (3) Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τμήματος ψυχολογίας.
 10. (4) Οι αστυκτηνίατροι, πτυχίο τμήματος Κτηνιατρικής, καθώς και πτυχίο Σχολής Δημόσιας Υγείας.
 11. (5) Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί - ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών, μεταλλουργοί μηχανικοί, μηχανικοί ηλεκτρονικοί ή φυσικοί ηλεκτρολόγοι, φυσικοί ειδικότητας βλητικής, φυσικοί ηλεκτρονικοί, χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι και χημικοί τοξικολόγοι, πτυχίο αντιστοίχου τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου.
 12. (6) Οι οικονομικοί πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου ή τμήματος με το γνωστικό αντικείμενο αυτό.
 13. (7) Οι αξιωματικοί Πληροφορικής πτυχίο τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την Πληροφορική.
 14. Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες:
 15. αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική
 16. Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 17. (1) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
 18. (2) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.
 19. (3) Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 20. (4) Να μην έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 21. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα.
 22. Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης.
 23. Αποκλείονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 24. (5) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξη ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 25. (6) Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
 26. (7) Ειδικότερα οι βιοχημικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, χημικοί τοξικολόγοι, οι χημικοί με εξειδίκευση στην βιοχημεία και οι φυσικοί με εξειδίκευση στη βλητική πρέπει να κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχο της εξειδίκευσής τους.
 27. (8) Επίσης, οι χημικοί, βιοχημικοί και οι βιολόγοι να έχουν διετή τουλάχιστον ευδόκιμη εργαστηριακή πείρα, σε εργαστήρια Α.Ε.Ι. ή να έχουν εργαστεί επί διετία τουλάχιστον σε μεταπτυχιακά προγράμματα έρευνας σε Α.Ε.Ι. ή άλλα ερευνητικά κέντρα, στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
 28. (9) Οι ιατροί και οι οδοντίατροι να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο.
 29. Οι δε υποψήφιοι των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και των Τεχνικών, να είναι μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή στην Ένωση Ελλήνων Χημικών, ανάλογα με την ειδικότητά τους.
 30. (10) Οι ψυχολόγοι να έχουν επιπλέον διετή κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2.  
  Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων ή η ένταξη του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα εφόσον ο υποψήφιος.
 1. δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας,
 2. δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,
 3. δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης και
 4. κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, με εξαίρεση την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο εφόσον είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αστυνομικού
Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων ή η ένταξη του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα εφόσον ο υποψήφιος:.
έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα,
δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας,
δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου,
δεν έχει κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων,
έχει αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία (γενικός χαρακτηρισμός) ως εξαίρετος και στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα έχει βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) και
δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. Ειδικότερα για την ειδικότητα του ψυχολόγου απαιτείται η προϋπόθεση της περίπτ. (10) του εδαφίου δ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, καθώς και ο τρόπος επιλογής και πρόσληψης των ιερέων καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.1481/1984 (Α΄ 152).
Άρθρο 4 "Προκήρυξη."
1.  
  Για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, με την πρόσληψη ιδιωτών, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει, ύστερα από πρόταση της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετική προκήρυξη, στην οποία ορίζονται:
 1. Οι κενές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν κατά κατηγορία και ειδικότητα
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
2.  
  Η προκήρυξη αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και στους οικείους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς συλλόγους. Δημοσιεύεται δε σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
3.  
  Από το σύνολο των ενιαίων οργανικών θέσεων των Ιατρών και Οδοντιάτρων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ποσοστό 10 % καταλαμβάνουν οδοντίατροι. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν υπολογίζονται.
Άρθρο 5 "Δικαιολογητικά υποψηφίων - Υγειονομική εξέταση."
1.  
  Οι ιδιώτες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, όπως ορίζονται στο εδάφιο β΄, της παρ. 1 του άρθρου 3.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στις περιπτ. (6) και (9) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6.
 4. Βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράμματα έρευνας και η κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπως αυτά ορίζονται στις περίπτ. (8) και (10) του εδαφίου δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 3.
 5. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, ή στο Τεχνικών Επιμελητήριο Ελλάδας ή Ένωση Ελλήνων Χημικών, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτ. (9) και (10) του εδαφίου δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 3.
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 7. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μελέτες, επιστημονικές εργασίες ή ανακοινώσεις, βεβαίωση προϋπηρεσίας σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της ειδικότητας τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, εφ΄ όσον υπάρχουν
 8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους
 9. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ποινικά, που εκδίδονται δύο (2) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής τους
 10. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου, τύπου Α΄ για τους άνδρες υποψήφιους
 11. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση
2.  
  Οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που δικαιούνται και επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (η) της προηγούμενης παραγράφου
Οι αστυνομικοί που δικαιούνται και επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Ειδικά για την ειδικότητα του ψυχολόγου απαιτείται επιπλέον αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση διετούς κλινικής πείρας σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
3.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για μετάταξη αστυνομικών
4.  
  Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά υποχρεούνται:
 1. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές
 2. Μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και υποβάλλουν ιεραρχικά, μέσα στις ορισθείσες προθεσμίες, όλα τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
5.  
  Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μεριμνά για την παραπομπή όλων των ιδιωτών υποψηφίων προς εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. (2) του εδαφίου δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 3.
Άρθρο 6 "Διαδικασία αξιολόγησης - πίνακες επιτυχόντων."
1.  
  Για την αξιολόγηση των προσόντων των εξ ιδιωτών υποψηφίων αξιωματικών ειδικών καθηκόντων συγκροτείται με πρόταση της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. και απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από έναν (1) Αστυνομικό Διευθυντή, ως πρόεδρο και δύο (2) Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αξιωματικός του 2ου Τμήματος της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. ως γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή δύναται να συμμετάσχει και αξιωματικός ειδικών καθηκόντων της αντίστοιχης κατηγορίας των υποψηφίων για πρόσληψη, οριζόμενος με την ίδια ως άνω απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.  
  Τα δικαιολογητικά, οι εκθέσεις υγειονομικής εξέτασης και ψυχοτεχνικής δοκιμασίας των ιδιωτών υποψηφίων συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου, τα οποία παραλαμβάνει η ως άνω επιτροπή και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις
 2. Συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ κατά κατηγορία και ειδικότητα με βάση το βαθμό του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο (2), στο οποίο γινόμενο προστίθενται μονάδες ως εξής:
 3. (1) Για κατοχή διδακτορικού διπλώματος:
 4. Δώδεκα (12) μονάδες για επίδοση «άριστα, δέκα (10) μονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και οκτώ (8) μονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση.
 5. (2) Για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑΣΤΕΡ ή άλλου ισότιμου:
 6. Δέκα (10) μονάδες για επίδοση «άριστα, οκτώ (8) μονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και έξι (6) μονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση.
 7. (3) Τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες διετή εργαστηριακή πείρα σε εργαστήρια Α.Ε.Ι., ή σε όσους έχουν εργαστεί επί διετία σε μεταπτυχιακά προγράμματα έρευνας στο γνωστικό τους αντικείμενο.
 8. Οι μονάδες αυτές αυξάνονται κατά μία (1) για κάθε επιπλέον εξάμηνο εργαστηριακής πείρας ή έρευνας.
 9. (4) Τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μία (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας.
 10. (5) Δύο (2) μονάδες σε όσους έχουν δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες ή έρευνες σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα σε τομείς της ειδικότητάς τους.
 11. (6) Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και μία (1) μονάδα στους έχοντες γνώση κατώτερου επιπέδου της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39).
 12. (7) Τέσσερις (4) μονάδες στους ιατρούς με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε νοσηλευτικά ιδρύματα και μία (1) μονάδα για κάθε πλήρες εξάμηνο από το χρόνο λήψης της ειδικότητάς τους.
 13. (8) Έξι (6) μονάδες στους κατόχους πτυχίου Σχολής Δημόσιας Υγείας, κτηνιάτρους με επίδοση «άριστα, τέσσερις (4) μονάδες με επίδοση «λίαν καλώς» και δύο (2) μονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση.
 14. (9) Μία (1) μονάδα για όσους έχουν πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001.
 15. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100).
 16. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι και χιλιοστού της μονάδας και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
 17. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στο μεταπτυχιακό του τίτλο.
 18. Αν προκύπτει νέα ισοβαθμία διενεργείται κλήρωση από την ίδια επιτροπή, στην οποία καλούνται και οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
3.  
  Στους πίνακες της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες των μη ικανών υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 5 όπου και αναρτώνται για ενημέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με την ως άνω συνολική τους βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία διενεργείται κλήρωση από την επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, πλην όσων προέρχονται από μετάταξη, να προσέλθουν προς εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (2) του εδαφίου δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 3 .
Στους πίνακες καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια η ίδια Επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων σύμφωνα με την ως άνω συνολική τους βαθμολογία, με βάση τον οποίο οι επιτυχόντες εντάσσονται, μετά την πρόσληψή τους στην οικεία επετηρίδα της παρ 2 του άρθρου 1, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Οι επιμέρους και ο τελικός πίνακας επιτυχόντων, καθώς και ο πίνακας μη ΙΚΑΝΩΝ υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται με μέριμνα του προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την πρόσληψη των επιτυχόντων . Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προσλαμβάνονται, καθώς και των κρινομένων ως ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ επιστρέφονται σ΄ αυτούς, μέσω των Αστυνομικών Τμημάτων του τόπου διαμονής τους.
5.  
  Οι κατά τα ανωτέρω προσληφθέντες εντάσσονται στην οικεία επετηρίδα της παρ. 2 του άρθρου 1 κατά περίπτωση .
Οι πίνακες των επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα ισχύουν για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της κύρωσής τους
6.  
  Εφόσον στις περιπτώσεις της μετάταξης ή ένταξης του εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, υποβάλλονται αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, μετατάσσεται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Εάν προκύπτει ισοβαθμία προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό επίδοσης στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αν προκύπτει νέα ισοβαθμία ενεργείται κλήρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2.
Άρθρο 7 "Εξέλιξη - Υποχρεωτική υπηρεσία."
1.  
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, εξελίσσονται ως εξής.Οι ιατροί, οι νομικοί, οι οικονομικοί, οι τεχνικοί και οι αξιωματικοί διοικητικής επιστήμης, εγκληματολογικών εργαστηρίων και πληροφορικής, εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, ενώ οι λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου. ΄Οσοι προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή .
Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, δύνανται να εξελιχθούν, οι μεν ιατροί μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, οι δε λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου. Αυτοί που προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Α΄.
2.  
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία για οκτώ (8) έτη από τότε που ονομάστηκαν αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων ή μετατάχθηκαν ή εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή προερχόμενοι από αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων ή από το προσωπικό του άρθρου 8, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 3 του Ν. 1481/ 1984 και 51 παρ. 3 του Π.Δ. 24/1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 8 "Διάκριση."
1.  
  Οι κατώτεροι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Υγειονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι νοσηλευτές, βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές
 2. Εγκληματολογικών εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής και φωτογράφοι
 3. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί, ασυρματιστές, μηχανολόγοι, κλωστοϋφαντουργοί, πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι, καθώς και οι τεχνίτες τυπογραφείου, τεχνίτες ηλεκτρονικοί, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες υδραυλικοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, τεχνίτες ψυκτικοί, τεχνίτες ξυλουργοί, τεχνίτες σιδεράδες, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, τεχνίτες αμαξωμάτων και μηχανικοί οχημάτων
 4. Πληροφορικής
2.  
  Για το ανωτέρω προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας τηρείται από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α. αντίστοιχη, κατά κατηγορία, επετηρίδα, ως ακολούθως:.
 1. Υγειονομικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 2. Εγκληματολογικών εργαστηρίων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 3. Τεχνικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 4. Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
 5. Τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 9 "Προέλευση."
1.  
  Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχεται:
 1. Από ιδιώτες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό του αρχιφύλακα, πλην των τεχνικών - αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται με το βαθμό του αστυφύλακα
 2. Από μετάταξη ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που αποκτούν έναν από τους αναφερόμενους στο επόμενο άρθρο του παρόντος τίτλο σπουδών και συγκεντρώνουν τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις.
 3. Το ως άνω αστυνομικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχει.
 4. Οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό αρχιφύλακα, εντάσσονται με το βαθμό του αρχιφύλακα .
2.  
  Η κατά τα προαναφερόμενα, πρόσληψη ή μετάταξη στις κατηγορίες του άρθρου 8, γίνεται με την έκδοση απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται στην επετηρίδα, μετά από τους υπάρχοντες ομοιοβάθμους συναδέλφους της οικείας κατηγορίας κατά σειρά επιτυχίας στον διαγωνισμό εφόσον πρόκειται για πρόσληψη και κατά σειρά αρχαιότητος εφόσον πρόκειται για μετάταξη, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 6, εφαρμοζομένης αναλόγως.
Άρθρο 10 "Προσόντα - Προϋποθέσεις."
1.  
  Ως κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης
 2. Να κατέχουν τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που να καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
 3. (1) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) για τις κατηγορίες υγειονομικών, εγκληματολογικών εργαστηρίων, πληροφορικής, καθώς και της ειδικότητας ηλεκτρονικών, ασυρματιστών, μηχανολόγων, κλωστοϋφαντουργών, πολιτικών μηχανικών δομικών έργων, γραφιστών και ηλεκτρολόγων.
 4. (2) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ή πτυχίο Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής για τις λοιπές ειδικότητες της κατηγορίας των τεχνικών.
 5. Να γνωρίζουν μία (1) τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες:
 6. αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική
 7. Να κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις
 8. Να έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτ. (1) έως (6) του εδαφ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.
 9. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μελέτες, επιστημονικές εργασίες ή ανακοινώσεις, προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13
2.  
 1. έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα,
 2. δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας,
 3. δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου,
 4. δεν έχει κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων,
 5. έχει αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία (γενικός χαρακτηρισμός) ως εξαίρετος και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα έχει βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) και
 6. δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης
Άρθρο 11
1.  
  Προκήρυξη - Σύσταση θέσεων. Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων εκδίδεται προκήρυξη για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4.
Άρθρο 12 "Δικαιολογητικά υποψηφίων - Υγειονομική εξέταση"
1.  
  Οι ιδιώτες που επιθυμούν να προσληφθούν ως κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία (α), (γ), (στ), (η), (θ), (ι) και (ια) της παρ. 1 του άρθρου 5 και επιπλέον:.
 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως ορίζονται στο εδάφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10.
 2. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τυχόν προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράμματα έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε τομείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης
 3. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις
 4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, μελετών, διατριβών, επιστημονικών εργασιών ή ανακοινώσεων, σχετικών με την αντίστοιχη της προκηρυχθείσας θέσης, εξειδίκευσης, που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν αρμοδίως, με προσαρτημένη βεβαίωση του φορέα που το δέχθηκε ή το αξιολόγησε και αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, πέραν των αναφερομένων στο εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος, εφόσον υπάρχουν.
2.  
  Οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων που επιθυμούν να μεταταγούν στην κατηγορία του αστυνομικού προσωπικού του άρθρου 8, υποβάλουν ως δικαιολογητικά αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο του τίτλου σπουδών
3.  
  Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ή μετάταξη στο προσωπικό του άρθρου 8, υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για μετάταξη
4.  
  Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποχρεούνται να ενεργήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 κατά λόγο αρμοδιότητας.
Άρθρο 13
1.  
  Διαδικασία πρόσληψης - Πίνακες επιτυχόντων . Η αξιολόγηση των προσόντων των εξ ιδιωτών υποψηφίων κατώτερων αστυνομικών ειδικών καθηκόντων, γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 6 με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. Επίσης οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υποψηφίους ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες, που επιθυμούν την μετάταξή τους στο ως άνω αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.
Άρθρο 14 "Εξέλιξη - Υποχρεωτική Υπηρεσία."
1.  
  Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εξελιχθεί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, χωρίς εξετάσεις ή φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης (παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3686/2008). Το προσωπικό αυτό με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα και τριών (3) ετών στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων, προάγεται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και του Υπαστυνόμου Β΄, αντίστοιχα .
Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εξελιχθεί μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, χωρίς εξετάσεις ή φοίτηση σε Σχολή Μετεκπαίδευσης. Το προσωπικό αυτό με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του αρχιφύλακα και πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου, ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων, προάγεται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου και του Υπαστυνόμου Β΄, αντίστοιχα.
2.  
  Ειδικά οι τεχνίτες - απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται με τη συμπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του αρχιφύλακα και με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών στο βαθμό του αρχιφύλακα προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου
3.  
  Οι συμπληρούντες τα ανωτέρω τυπικά προς προαγωγή προσόντα, δεν προάγονται, αν αρχαιότεροί τους στην επετηρίδα δεν έχουν συμπληρώσει αυτά, εκτός αν η υπό των αρχαιοτέρων μη συμπλήρωση οφείλεται σε:
 1. Έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής
 2. Προσωρινή κράτηση, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση
 3. Διαθεσιμότητα, εφόσον επακολούθησε η επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής
 4. Έκτιση ποινής Αργίας με απόλυση ή Αργίας με πρόσκαιρη παύση
 5. Παράνομη απουσία
 6. Άδεια άνευ αποδοχών
 7. Εκπαιδευτική άδεια πέραν των δύο (2) ετών
 8. Σε αποχή από την εκτέλεση της Υπηρεσίας για λόγους υγείας, πέραν του εντός (1) έτους, για τους ανθυπαστυνόμους και αρχιφύλακες και πέραν των δύο (2) ετών για τους αστυφύλακες
4.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, οι ανθυπαστυνόμοι και οι αρχιφύλακες ειδικών καθηκόντων εξομοιούνται με ανθυπαστυνόμους και αρχιφύλακες, που προήχθησαν με εξετάσεις και οι αξιωματικοί με τους αντίστοιχους του Ν.Δ. 649/1970, χωρίς να μπορούν να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα.
5.  
  Οι τεχνικοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ειδικών καθηκόντων, εφόσον αποκτήσουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, που καθορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 εδάφ. β΄ και στο άρθρο 10 παρ. 2 μόνο για πλήρωση κενής οργανικής θέσης.
6.  
  Οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων
7.  
  Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνομία για οκτώ (8) έτη, από την πρόσληψή του ή τη μετάταξή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.3 του Ν. 1481/1984.
8.  
  Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, που τίθεται σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, τίθεται εκτός οργανικών θέσεων και καταλαμβάνει θέση που συστήνεται αποκλειστικά για τον τιθέμενο στην κατάσταση αυτή, η οποία καταργείται μετά την με οποιονδήποτε τρόπο απόλυσή του από την Ελληνική Αστυνομία
Άρθρο 15
1.  
  Έναρξη Ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και η΄ του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 614/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-18 Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/320
2009-08-17 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων ή η ένταξη αστυνομικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστερα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον ο υποψήφιος..
Αντικατάσταση
Η μετάταξη ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, στις κατηγορίες του άρθρου 8 επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστερα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος..
Αντικατάσταση
A/2009/146
2010-01-07 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.
Τροποποίηση Τύπος
Ειδικά οι οικονομικοί αξιωματικοί των ειδικοτήτων χρηματοοικονομικής, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και οικονομικοί υγείας, καθώς και οι αξιωματικοί πληροφορικής των ειδικοτήτων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων και διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων προέρχονται
 • από ιδιώτες που προσλαμβάνονται ύστερα από διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, και
 • από μετάταξη αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 2του άρθρου 3.
 • Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 .
 • Προσθήκη
  Στους πίνακες της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
  Οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες των μη ικανών υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 5 όπου και αναρτώνται για ενημέρωση των υποψηφίων.
  Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά.
  Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.
  Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με την ως άνω συνολική τους βαθμολογία.
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2.
  Αν προκύψει νέα ισοβαθμία διενεργείται κλήρωση από την επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
  Στη συνέχεια με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, πλην όσων προέρχονται από μετάταξη, να προσέλθουν προς εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (2) του εδαφίου δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 3 .
  Αντικατάσταση
  Οι κατά τα ανωτέρω προσληφθέντες εντάσσονται στην οικεία επετηρίδα της παρ. 2 του άρθρου 1 κατά περίπτωση .
  Αντικατάσταση
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή ΜΑSΤΕR), μελέτες, επιστημονικές εργασίες, προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
 • Ομοίως θεωρείται πρόσθετο προσόν για τους αξιωματικούς πληροφορικής η κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.Certified Ιnfοrmatiοn Systems Security Ρrοfessiοnal, Systems Security Certified Ρractitiοner, Certified Ιnfοrmatiοn Systems Αuditοr, Certified Εthical Ηacker, Licensed Ρenetratiοn Τester, ΕC-Cοuncil Certified Security Αnalyst, Certified Εxpert Ρenetratiοn Τester, Certified Αpplicatiοn Security Specialist, Certified Cοmputer Fοrensics Εxaminer, Cοmputer Ηacking Fοrensic Ιnνestigatοr .
 • Αντικατάσταση
  Ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων προσλαμβάνονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, εφόσον αυτές δεν καλύπτονται με τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα..
  Αντικατάσταση
 • Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις
 • Αντικατάσταση
  A/2010/1
  2011-11-24 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.
  Τροποποίηση Τύπος
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κατά τομέα ως εξής.Α. ΤΟΜΕΑΣ Διοικητικού – Οικονομικού .
 • Νομικοί.
 • Διοικητικοί στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, Διοικητικής Επιστήμης, Ιστορικοί και Ιερείς πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.
 • Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οικονομικών επιστημών ή οικονομικής επιστήμης, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και αναλογιστικής επιστήμης ή στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, στατιστικής και αναλογιστικών – χρηματοοικονομικών μαθηματικών, στατιστικής και οι οικονομικοί υγείας.
 • Β. ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής – Τεχνικών και Εγκληματολογικών Εργαστηρίων .
 • Για τους ανωτέρω αξιωματικούς τηρείται από την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα.
  Για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που προάγεται σε αξιωματικούς τηρείται επίσης αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα .
  Αντικατάσταση
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται
 • Από ιδιώτες που διορίζονται κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ οι οδοντίατροι και οι λοιποί αξιωματικοί.
 • Από μετάταξη ή ένταξη αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως ισχύει.
 • Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6.
 • Οι αξιωματικοί μετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, οι δε ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες, αστυφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄.
 • Στις κατηγορίες με εισαγωγικό βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Α΄, η μετάταξη ή ένταξη γίνεται με τον ανώτερο αυτό βαθμό.
 • Από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
 • Από τη βαθμολογική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων του άρθρου 14 παράγραφος 1.
 • Ο κατά τα προαναφερόμενα διορισμός, η μετάταξη και η ένταξη στην κατηγορία των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.
  Οι αξιωματικοί αυτοί εντάσσονται στην επετηρίδα του εισαγωγικού βαθμού ύστερα από τους υπάρχοντες ομοιόβαθμους της οικείας κατηγορίας, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στον οικείο διαγωνισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 .
  Αντικατάσταση
  Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων ή η ένταξη του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα εφόσον ο υποψήφιος.
 • δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας,
 • δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,
 • δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης και
 • κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, με εξαίρεση την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο εφόσον είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αστυνομικού
 • Αντικατάσταση
  Οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που δικαιούνται και επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (η) της προηγούμενης παραγράφου
  Αντικατάσταση
  Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, εξελίσσονται ως εξής.Οι ιατροί, οι νομικοί, οι οικονομικοί, οι τεχνικοί και οι αξιωματικοί διοικητικής επιστήμης, εγκληματολογικών εργαστηρίων και πληροφορικής, εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, ενώ οι λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου. ΄Οσοι προέρχονται από το προσωπικό του επομένου άρθρου, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή .
  Αντικατάσταση
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή ΜΑSΤΕR), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
 • Για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρείται πρόσθετο προσόν η κατοχή ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού .
 • Αντικατάσταση
 • Από μετάταξη ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που αποκτούν έναν από τους αναφερόμενους στο επόμενο άρθρο του παρόντος τίτλο σπουδών και συγκεντρώνουν τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις.
 • Το ως άνω αστυνομικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχει.
 • Οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό αρχιφύλακα, εντάσσονται με το βαθμό του αρχιφύλακα .
 • Αντικατάσταση
  A/2011/248
  2012-12-12 Τροποποίηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» (Α΄ 153), του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του π.δ. 373/2002 «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 320).
  Τροποποίηση Τύπος
  Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εξελιχθεί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, χωρίς εξετάσεις ή φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης (παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3686/2008).
  Το προσωπικό αυτό με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα και τριών (3) ετών στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων, προάγεται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και του Υπαστυνόμου Β΄, αντίστοιχα .
  Αντικατάσταση
  A/2012/241
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
  ΝΟΜΟΣ 2008/3686 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/3686 2008
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/649 1970
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2010/1 2010
  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 373/2002. 2010/51 2010
  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2011/101 2011
  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2011/113 2011
  Τροποποίηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» (Α΄ 153), του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29) και του π.δ. 373/2[...]" 2012/133 2012