ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/374

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμόρφωση πλοίων προς τις απαιτήσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 400/1996 (Α΄ 268).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία της κατηγορίας 1, ο ορισμός της οποίας δίδεται στο εδάφιο 12 του άρθρου 1 του π.δ. 400/1996, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145) αποσύρονται από τις ακτοπλοϊκές γραμμές πριν τη συμπλήρωση 35 ετών, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 400/1996 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2005.
2.  
  Τα λοιπά πλοία της κατηγορίας Ι, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του π.δ. 400/1996, μέχρι την ημερομηνία διενεργείας της πρώτης ετήσιας επιθεώρησής τους, που πραγματοποιείται μετά την 16.12.2001 και όχι αργότερα από την 15 Δεκεμβρίου του 2002».
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων εβδόμου παράγραφος 1(α) και δωδέκατου του Ν. 1269/1982 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του πρωτοκόλλου του 1978 που αναφέρεται σ’ αυτή την Σύμβαση» (Α΄ 89).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 32 παράγραφος 2, 36 παράγραφος 2 και 46 του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3141/1955 «περί Συστάσεως παρά των ΥΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ)» (Α΄ 43).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 359/10.04.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 603/12.11.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3141 1955
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύματα των πλοίων. 1996/400 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία