Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν Π.Δ., ρυθμίζονται όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Επιθεωρήσεων ο οποίος τηρείται στον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα καθορίζονται τα υπέρ του Λογαριασμού αυτού τέλη και τα όργανα διαχείρισής του, αλλά και οι δραστηριότητες, προμήθειες και εργασίες, των οποίων τις δαπάνες καλύπτει ο ως άνω λογαριασμός, καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης και ελέγχου των δαπανών αυτών.
Άρθρο 2ο "Ορισμοί"
1.  
  Υ.Ε.Ν.: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Κ.Ε.Ε.Π.: Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.
3.  
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ: Ο ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας / Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΥΕΝ/ΚΕΕΠ), στον οποίο περιέρχονται ως έσοδα τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Π.Δ. τέλη και από τον οποίο διενεργούνται οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ιδίου Π.Δ.
4.  
  Δ.Κ.Ε.Ο.: Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών.
5.  
  Δ.Α.Ν.: Η Διεύθυνση Ασφαλείας Ναυσιπλοϊας.
6.  
  Δ.Π.Θ.Π.: Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.
7.  
  Τ.Κ.Ε.Π.: Τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων.
8.  
  G.Μ.D.S.S.: Glοbal Μaritime Distress and Safety System.
9.  
  Περιοχές Α1, Α2, Α3 και Α4: Θαλάσσιες περιοχές ραδιοτηλεφωνικής ή γεωστατικής δορυφορικής κάλυψης, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 474/91 (Α 175).
Άρθρο 3ο "Καθορισμός τελών Τα καταβαλλόμενα υπέρ του «Λογαριασμού Επιθεωρήσεων» τέλη, για τις διενεργούμενες από τον ΚΕΕΠ και τα κατά τόπους όργανά του (ΤΚΕΠ) επιθεωρήσεις, τις εκδόσεις πιστοποιητικών και αδειών, τους ελέγχους και τις εγκρίσεις, αναφορικά με τ [...]"
1.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Α.) Ή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΠΓΕ) ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ). Μέχρι 10 Κοχ 40 ΕΥΡΩ Από 10,01 Μέχρι 50 κοχ 60 ΕΥΡΩ Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ 80 ΕΥΡΩ Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ 121 ΕΥΡΩ Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ 141 ΕΥΡΩ Από 500,01 Μέχρι 1.000 κοχ 241 ΕΥΡΩ Άνω των 1.000 Κοχ 362 ΕΥΡΩ συν 0,03 ΕΥΡΩ για κάθε κόρο πλέον των 1.000. Για τα τουριστικά πλοία αναψυχής (ιδιωτικής χρήσης) ισχύουν τα παραπάνω τέλη αυξημένα κατά 50%.
2.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΩΣΗ Μέχρι 15 Κοχ 12 ΕΥΡΩ Από 15,01 Μέχρι 50 κοχ 28 ΕΥΡΩ Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ 80 ΕΥΡΩ Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ 121 ΕΥΡΩ Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ 161 ΕΥΡΩ Άνω των 500 Κοχ 201 ΕΥΡΩ συν 0,03 ΕΥΡΩ για κάθε κόρο πλέον των 500
3.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΓΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/70/ΕΚ (Π.Δ. 405/98, Α 285) Μέχρι 50 Κοχ 20 ΕΥΡΩ Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ 40 ΕΥΡΩ Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ 60 ΕΥΡΩ Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ 101 ΕΥΡΩ Άνω των 500 Κοχ 141 ΕΥΡΩ συν 0,02 ΕΥΡΩ για κάθε κόρο πλέον των 500.
4.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΤΗΣΙΑΣ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Από 500 Μέχρι 1.000 κοχ 241 ΕΥΡΩ Από 1.000,01 Μέχρι 5.000 κοχ 362 ΕΥΡΩ Από 5.000,01 Μέχρι 10.000 κοχ 402 ΕΥΡΩ Από 10.000,01 Μέχρι 20.000 κοχ 463 ΕΥΡΩ Άνω των 20.000 Κοχ 523 ΕΥΡΩ.
5.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΤΗΣΙΑΣ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Από 500 Μέχρι 1.000 κοχ 161 ΕΥΡΩ Από 1.000,01 Μέχρι 5.000 κοχ 282 ΕΥΡΩ Από 5.000,01 Μέχρι 10.000 κοχ 342 ΕΥΡΩ Από 10.000,01 Μέχρι 20.000 κοχ 402 ΕΥΡΩ Άνω των 20.000 Κοχ 483 ΕΥΡΩ.
6.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΤΗΣΙΑΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Για κάθε μέσο ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 10 τον., 2 ΕΥΡΩ ανά τόνο. Για κάθε μέσο ανυψωτικής ικανότητας από 10,01 τον. μέχρι 50 τον. 17 ΕΥΡΩ συν 0,02 ΕΥΡΩ για κάθε τόννο ή κλάσμα αυτού, πλέον των 10. Για κάθε μέσο ανυψωτικής ικανότητας άνω των 50 τον. 31 ΕΥΡΩ συν 0,2 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο ή κλάσμα αυτού, πλέον των 50.
7.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μέχρι 150 Κοχ 20 ΕΥΡΩ Από 150,01 μέχρι 1.000 κοχ 64 ΕΥΡΩ Από 1.000,01 μέχρι 5.000 κοχ 80 ΕΥΡΩ Από 5.000,01 μέχρι 10.000 κοχ 89 ΕΥΡΩ Από 10.000,01 μέχρι 20.000 κοχ 97 ΕΥΡΩ Άνω των 20.000 Κοχ 121 ΕΥΡΩ.
8.  
  ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΛΕΜΒΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥΣ Τα τέλη για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας σωσίβιας λέμβου καθορίζονται σε 121 ΕΥΡΩ
9.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ-ΕΤΗΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 1. Πλοία εκτός δεξαμενοπλοίων:
 2. Μέχρι 150 Κοχ 28 ΕΥΡΩ Από 150,01 μέχρι 250 κοχ 44 ΕΥΡΩ Από 250,01 μέχρι 400 κοχ 56 ΕΥΡΩ Από 400,01 μέχρι 500 κοχ 64 ΕΥΡΩ Από 500,01 μέχρι 1.000 κοχ 72 ΕΥΡΩ Από 1.000,01 μέχρι 3.000 κοχ 84 ΕΥΡΩ Από 3.000,01 μέχρι 5.000 κοχ 93 ΕΥΡΩ Από 5.000,01 μέχρι 7.500 κοχ 101 ΕΥΡΩ Από 7.500,01 μέχρι 10.000 κοχ 121 ΕΥΡΩ Άνω των 10.000 Κοχ 162 ΕΥΡΩ.
 3. Δεξαμενόπλοια (πετρελαιοφόρα και χημικά Δ/Ξ):
 4. Μέχρι 150 Κοχ 44 ΕΥΡΩ Από 150,01 μέχρι 250 κοχ 72 ΕΥΡΩ Από 250,01 μέχρι 400 κοχ 89 ΕΥΡΩ Από 400,01 μέχρι 500 κοχ 101 ΕΥΡΩ Από 500,01 μέχρι 1.000 κοχ 113 ΕΥΡΩ Από 1.000,01 μέχρι 3.000 κοχ 141 ΕΥΡΩ Από 3.000,01 μέχρι 5.000 κοχ 161 ΕΥΡΩ Από 5.000,01 μέχρι 6.500 κοχ 169 ΕΥΡΩ Από 6.500,01 μέχρι 14.000 κοχ 201 ΕΥΡΩ Από 14.000,01 μέχρι 25.000 κοχ 221 ΕΥΡΩ Άνω των 25.000 Κοχ 241 ΕΥΡΩ.
 5. Για τις εξέδρες εξερεύνησης και εξόρυξης υποθαλασσίων κοιτασμάτων τα τέλη επιθεώρησης καθορίζονται σε:
 6. 161 ΕΥΡΩ
 7. Τα τέλη για τον έλεγχο μελετών, εγχειριδίων, σχεδιαγραμμάτων και τον υπολογισμό διαγωγής βυθίσματος και αντοχής Δ/Ξ (Πετρελαιοφόρων ή χημικών Δ/Ξ) που απαιτούνται από την νομοθεσία που ισχύει, καθορίζονται ως ακολούθως:
 8. Μέχρι 3.000 Κοχ 60 ΕΥΡΩ Από 3.000,01 μέχρι 6.500 κοχ 101 ΕΥΡΩ Από 6.500,01 μέχρι 14.000 κοχ 141 ΕΥΡΩ Από 14.000,01 μέχρι 25.000 κοχ 201 ΕΥΡΩ Άνω των 25.000 Κοχ 282 ΕΥΡΩ.
10.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ-ΕΤΗΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ Μέχρι 150 Κοχ 28 ΕΥΡΩ Από 150,01 μέχρι 250 κοχ 44 ΕΥΡΩ Από 250,01 μέχρι 400 κοχ 56 ΕΥΡΩ Από 400,01 μέχρι 500 κοχ 64 ΕΥΡΩ Από 500,01 μέχρι 1.000 κοχ 72 ΕΥΡΩ Από 1.000,01 μέχρι 3.000 κοχ 84 ΕΥΡΩ Από 3.000,01 μέχρι 5.000 κοχ 93 ΕΥΡΩ Από 5.000,01 μέχρι 7.500 κοχ 101 ΕΥΡΩ Από 7.500,01 μέχρι 10.000 κοχ 121 ΕΥΡΩ Άνω των 10.000 Κοχ 161 ΕΥΡΩ.
11.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΣΤΕΡΕΑ ΧΥΜΑ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΠΛΟΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ Μέχρι 150 Κοχ 16 ΕΥΡΩ Από 150,01 μέχρι 250 κοχ 20 ΕΥΡΩ Από 250,01 μέχρι 400 κοχ 24 ΕΥΡΩ Από 400,01 μέχρι 500 κοχ 28 ΕΥΡΩ Από 500,01 μέχρι 1.000 κοχ 32 ΕΥΡΩ Από 1.000,01 μέχρι 3.000 κοχ 48 ΕΥΡΩ Από 3.000,01 μέχρι 5.000 κοχ 80 ΕΥΡΩ Από 5.000,01 μέχρι 10.000 κοχ 105 ΕΥΡΩ Από 10.000,01 μέχρι 20.000 κοχ 129 ΕΥΡΩ Άνω των 20.000 Κοχ 153 ΕΥΡΩ.
12.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τα τέλη επιθεώρησης για την διαπίστωση της καταλληλότητας των καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής καθορίζονται σε: 402 ΕΥΡΩ
13.  
  ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ (1) Έκδοση άδεια ναυπήγησης
 1. Από 100,01 μέχρι 1.000 κοχ 20 ΕΥΡΩ.
 2. Από 1.000,01 μέχρι 5.000 κοχ 40 ΕΥΡΩ.
 3. (16) Μελέτη ισολογισμού ηλεκτρικής ενέργειας πλοίων.
 4. Άνω των 5.000 κοχ 40 ΕΥΡΩ (18) Έλεγχος και έγκριση σχεδίων πυρκαγιάς.
 5. Άνω των 10.000 κοχ 80 ΕΥΡΩ (14) Μελέτη και κατασκευαστικό σχέδιο πηδαλίου πλοίων.
 6. Από 5.000,01 μέχρι 10.000 κοχ 80 ΕΥΡΩ.
 7. Άνω των 10.000 κοχ 121 ΕΥΡΩ (17) Έλεγχος και έγκριση σχεδίων κυτών, πυρκαγιάς, έρματος και γραμμικού ηλεκτρολογικού πλοίων.
 8. Εγχειριδίου διαδικασιών και διατάξεων 44 ΕΥΡΩ
 9. Σχεδίου έκτακτης ανάγκης 44 ΕΥΡΩ
 10. Εγχειριδίου υποστήριξης αποφάσεων Πλοιάρχου 44 ΕΥΡΩ
 11. Σχεδίου μονίμου έρματος 44 ΕΥΡΩ
 12. Εγχειριδίων λειτουργίας - διαδρομής τα οποία προβλέπονται στον Κώδικα ταχυπλόων σκαφών 44 ΕΥΡΩ (7) Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών
14.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
 1. Σταθμού ραδιοτηλεγραφίας ή ισοδυνάμου ρυθμίσεως ή σταθμού GΜDSS περιοχών Α3 ή Α4 121 ΕΥΡΩ
 2. Σταθμού ραδιοτηλεφώνου ή σταθμού GΜDSS περιοχής Α2 80 ΕΥΡΩ
 3. Σταθμού ραδιοτηλεφώνου λίαν υψηλών συχνοτήτων (VΗF) ή σταθμού GΜDSS περιοχής Α1 40 ΕΥΡΩ
15.  
 1. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
 2. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τα τέλη για τον έλεγχο, την εκτέλεση δοκιμών, την έγκριση ή αποδοχή του τύπου από τον ΚΕΕΠ των υλικών και μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα Ελληνικά πλοία, καθώς και τον έλεγχο των συνεργείων επιθεώρησης σωστικών και πυροσβεστικών μέσων καθορίζονται σε:
 3. 141 ΕΥΡΩ
16.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Για την διενέργεια επιθεώρησης η οποία πραγματοποιείται προκειμένου να χορηγηθεί παράταση ισχύος πιστοποιητικού, καταβάλλεται το 20% των τελών που έχουν καθορισθεί για την διενέργεια της απαιτουμένης επιθεώρησης για την έκδοση του πιστοποιητικού
17.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 1045/1980 (Α 95) ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ. 74/1996 (Α 58) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΚΑΔ) [ΙΝΤΕR- ΝΑΤΙΟΝΑL SΑFΕΤΥ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ (ΙSΜ) CΟDΕ] ΤΟΥ Ι.Μ.Ο. (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΑRΙΤΙΜΕ ΟRGΑΝΙΖΑΤΙΟΝ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης εταιρείας (DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) καταβάλλονται:.
 1. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία μέχρι 100 κοχ 302 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 60 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός
 2. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 100,01 κοχ μέχρι 500 κοχ 453 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 76 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός
 3. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1.000 κοχ 605 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 91 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 4. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 1.000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ 756 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 106 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 5. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω 907 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 151 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 6. (2) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης εταιρείας (ΙΝΤΕRΙΜ DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου ποσά μειώνονται κατά 50%.
 7. (3) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίου (SΑFΕΤΥ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) καταβάλλονται:.
 8. (5) Για τον έλεγχο του Εγγράφου Συμμόρφωσης και για τον ενδιάμεσο έλεγχο του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης τα καθοριζόμενα στις υποπαραγράφους (1) και (3) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα ποσά μειώνονται κατά 30%.
 9. (6) Για την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης (DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) από τον ΚΕΕΠ με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό, που ενεργεί κατ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ΔΚΑΔ, καταβάλλεται ποσό ίσο με το ήμισυ του καθοριζομένου βασικού ποσού στην υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου, χωρίς την προσαύξηση που προκαλείται από τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων.
 10. (7) Για την ετήσια θεώρηση του Εγγράφου Συμμόρφωσης (DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) από τον ΚΕΕΠ με βάση το αποτέλεσμα ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό που ενεργεί κατ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ΔΚΑΔ, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 70% του καθοριζομένου στην υποπαράγραφο (6) αυτής της παραγράφου χωρίς την προσαύξηση, που προκαλείται από τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων.
18.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ(ΩΝ) ΑΞΟΝΑ(ΩΝ) Τα τέλη επιθεώρησης ελικοφόρου(ων) άξονα(ων) για χορήγηση παράτασης στο χρόνο εξαγωγής από την χοάνη, καθορίζονται σε: 29 ΕΥΡΩ
19.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Τα τέλη επιθεώρησης για την έκδοση βεβαίωσης ταχύτητας του πλοίου καθορίζονται σε: 29 ΕΥΡΩ
20.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τα τέλη επιθεώρησης για την έκδοση βεβαίωσης τηλεχειρισμού και παρακολούθησης της λειτουργίας των προωστηρίων μηχανών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από την Γέφυρα καθορίζονται σε: 29 ΕΥΡΩ
21.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ Τα τέλη για την επιθεώρηση του καταδυτικού εξοπλισμού καθορίζονται σε: 12 ΕΥΡΩ
22.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Τα τέλη επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας εξαρτισμού ή εκμετάλλευσης μονάδας υδρογονανθράκων καθορίζονται στις: 707 ΕΥΡΩ
23.  
  ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ α) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 95/21/ΕΚ ΚΑΙ β) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 99/35/ΕΚ Κατά τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις πλοίων με ξένη σημαία στα πλαίσια των Οδηγιών 95/21/ΕΚ και 99/35/ΕΚ όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον ο επιθεωρητής καλείται να μεταβεί στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώσει ότι αποκαταστάθηκε έλλειψη η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση του απόπλου του πλοίου, καταβάλλεται σε δραχμές το 20% των ποσών που προβλέπονται στις παραγράφους (1) ή (4) του άρθρου 3 του παρόντος Διατάγματος, για τις αντίστοιχες τακτικές επιθεωρήσεις των Ελληνικών Πλοίων. Η καταβολή όλου του ποσού των τελών αυτής της κατηγορίας ή η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας για ανάλογο ποσό, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άρση της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου.
24.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Για την έκδοση νέου πιστοποιητικού ασφαλείας, λόγω αλλαγής πλόων μετά από αίτηση των πλοιοκτητών, καταβάλλεται το 20% των ποσών που προβλέπονται για την αρχική έκδοση του νέου πιστοποιητικού
25.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ Για την διενέργεια επιθεώρησης που πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης ή και παρατηρήσεων που έχουν προκύψει από τακτικές, ενδιάμεσες, έκτακτες επιθεωρήσεις, εφόσον ο επιθεωρητής καλείται να μεταβεί στο πλοίο πλέον της μιας φοράς, καταβάλλεται για κάθε νέα επίσκεψη μετά την πρώτη, το 40% των ποσών που προβλέπονται για τις τακτικές και ενδιάμεσες επιθεωρήσεις πλοίων, για έκδοση Πιστοποιητικού Αξιοπλοϊας
26.  
  ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ. Για τον έλεγχο εταιρειών που διενεργούν τεχνική υποστήριξη (συντήρηση) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού πλοίων καταβάλλονται τέλη 294 ΕΥΡΩ.
27.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ Τ.Κ.Ε.Π. Για επιθεώρηση που διενεργείται από «Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων» (Τ.Κ.Ε.Π.) καταβάλλονται επιπρόσθετα, ως τέλη, και τα ποσά που προβλέπονται στην Υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τ.Κ.Ε.Π.», η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α).
28.  
  ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Για αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται από μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεωρήσεως Πλοίων ή από Αξιωματικό ή βαθμοφόρο Λ.Σ. σε μικρά σκάφη, όπως αυτά ορίζονται στον αριθ. 23 Γενικό Κανονισμό Λιμένα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, δεν καταβάλλονται τα τέλη επιθεωρήσεως, αλλά τα προβλεπόμενα τέλη από την εκάστοτε ισχύουσα Υ.Α. «Περί καθορισμού αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των ΤΚΕΠ» (Υ.Α. 1218.114/03/98/31-08-98 - Β 1016).
29.  
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Εφόσον το πλοίο είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό Καταμέτρησης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση του 1969 και εκτελεί διεθνείς πλόες, η καταβολή των τελών υπολογίζεται με βάση την ολική χωρητικότητα του εν λόγω πιστοποιητικού, άλλως λαμβάνεται υπόψη η ολική χωρητικότητα του πιστοποιητικού καταμέτρησης με βάση την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία
Άρθρο 4ο "Καλυπτόμενες δαπάνες"
1.  
  Από τον «Λογαριασμό Επιθεωρήσεων» καλύπτονται δαπάνες για αντιμετώπιση αναγκών των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των πλοίων, την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ειδικότερα δύνανται να καλύπτονται οι ακόλουθες δαπάνες:.
 1. Για την αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης των μελών των Τ.Κ.Ε.Π. ως και των Αξιωματικών ή βαθμοφόρων Λ.Σ. οι οποίοι με απόφαση των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών, ορίζονται σε έκτακτες περιπτώσεις να διενεργούν επιθεωρήσεις σε πλοία.
 2. Για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού, για εκτέλεση επιθεωρήσεων πλοίων στους τομείς ασφάλειας, ενδιαίτησης, υγιεινής και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος ή για εκτέλεση επιθεωρήσεως και ελέγχου εργοστασίων και εργαστηρίων κατασκευής και συντήρησης υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων εμπορευματοκιβωτίων, συσκευών και οργάνων εξοπλισμού ασφάλειας και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος των πλοίων
 3. Για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης στην ημεδαπή η αλλοδαπή, στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού, για συναντήσεις, συσκέψεις, σεμινάρια ή διασκέψεις και γενικώς θέματα αφορώντα τους τομείς ασφαλείας, ενδιαίτησης, υγιεινής και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος
 4. Για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, προς εκτέλεση επιθεωρήσεων των πλοίων στους τομείς, ασφαλείας, ενδιαίτησης, υγιεινής και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος ή για εκτέλεση επιθεωρήσεως και ελέγχου εργοστασίων ή εργαστηρίων κατασκευής και συντηρήσεως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, συσκευών και οργάνων εξοπλισμού ασφάλειας των πλοίων, καθώς και για εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών αρμοδιότητας του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.
 5. Με κοινή Υ.Α. των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, καθορίζονται τα χρηματικά ποσά της παρούσης παραγράφου.
 6. Για την συντήρηση, προμήθεια και ασφάλιση εγκαταστάσεων, επίπλων, οργάνων, μηχανημάτων, υλικών, βιβλίων, εντύπων και μεταφορικών μέσων, την εκτέλεση αναλόγων εργασιών, καθώς και για την μίσθωση και αγορά ακινήτων
 7. Για την εκπόνηση κανονισμών, μελετών και μεταφράσεων διαφόρων κειμένων και εντύπων, σχετικών με την ασφάλεια, ενδιαίτηση και υγιεινή, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και την εκτύπωση και δακτυλογράφηση κανονισμών Διεθνών Συμβάσεων, Κωδικών, εντύπων, Εγχειριδίων, οδηγιών και εγκυκλίων, αναφερομένων στους ανωτέρω τομείς
 8. Για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων συσκευών και οργάνων εξοπλισμού και ασφάλειας των πλοίων και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος
 9. Για την παρακολούθηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή σχολείων μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης και σεμιναρίων, καθώς και την συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια και την πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων για θέματα σχετικά με την ναυτική ασφάλεια, ενδιαίτηση, υγιεινή, καθώς και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
 10. Για την συγκρότηση σχολείων, σεμιναρίων και την διενέργεια διαλέξεων προς μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, επί θεμάτων που αφορούν το πλοίο και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και την εκτύπωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών κειμένων, την προμήθεια των απαιτουμένων υλικών, εφοδίων, βιβλίων, εντύπων και εποπτικού υλικού και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών
 11. Για την δημιουργία εκδηλώσεων-εκθέσεων προς ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση των ναυτικών και του κοινού, επί θεμάτων ασφάλειας των πλοίων και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την εκτύπωση εικόνων ή άλλου κατάλληλου υλικού και την ανάθεση των σχετικών εργασιών
 12. Για την αποζημίωση προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικών με την ασφάλεια των πλοίων και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και των επιτροπών της παραγράφου 9(α) του άρθρου 9 του Ν. 2575/98 (Α΄ 23).
 13. Για την μετάκληση από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, ειδικών εμπειρογνωμόνων επί θεμάτων ασφάλειας των πλοίων και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, επιθεωρητών ΤΚΕΠ και την παροχή σ αυτούς της επιβαλλόμενης αποζημίωσης και φιλοξενίας
 14. Για την εκτέλεση εργασιών και την διενέργεια προμηθειών που δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν άρθρο, προς αντιμετώπιση πάσης φύσεως υπηρεσιακών αναγκών για υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σε θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας, Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και των Λιμενικών Αρχών Εσωτερικού και Εξωτερικού, για ανάλογα θέματα αντικειμένου ΚΕΕΠ
 15. Για την κάλυψη μέρους των δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας των πληρωμάτων των ναυαγοσωστικών σκαφών ΛΣ, (Ν/Γ) καθώς και για την προμήθεια ανταλλακτικών, την συντήρηση και επισκευή αυτών και την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών για την λειτουργία τους.
 16. Η κάλυψη των δαπανών αυτών θα είναι δυνατή με την προϋπόθεση ύπαρξης στον Λογαριασμό Επιθεωρήσεων των απαραίτητων αποθεμάτων κεφαλαίων και εφόσον δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των δαπανών για τις οποίες ειδικά έχει συσταθεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός.
 17. Για κάλυψη διαφόρων εξόδων των γραφείων ΥΕΝ, Γ.Γ., Αρχηγού, Υπαρχηγών Λ.Σ. και του γραφείου ΤΥΔΗΣ, μόνο για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των πλοίων, της ναυσιπλοϊας και του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και την δημιουργία εκδηλώσεων γι αυτά.
 18. Για την κάλυψη των εξόδων εφοδιασμού και λειτουργίας κινητών τηλεφώνων τα οποία θα διατίθενται με απόφαση του εκάστοτε προϊσταμένου του Κλάδου Ε.Ε.Π., για κάλυψη αυστηρά υπηρεσιακών αναγκών.
 19. Το όριο των μονάδων, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν οι χρήστες των τηλεφώνων αυτών, καθορίζεται το αυτό με το αντίστοιχο των κινητών τηλεφώνων τα οποία έχει παραχωρήσει το ΥΕΝ σε συγκεκριμένους χρήστες Ειδικών καθηκόντων.
 20. Για την κάλυψη, με απόφαση ΥΕΝ, μέρους ή ολοκλήρου του κόστους αποκατάστασης των ζημιών, οι οποίες προκαλούνται σε ιδιωτικά σκάφη, στα πλαίσια σχεδιασμού και ενεργοποίησής τους από κρατική Αρχή, για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης ατόμων τα οποία κινδυνεύουν στην θάλασσα
2.  
  Ο Διαχειριστής του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων, επιστρέφει στους δικαιούχους ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα, βάσει σχετικής υπηρεσιακής βεβαιώσεως, περί μη παροχής των αιτηθεισών υπηρεσιών για τις οποίες κατεβλήθησαν αυτά, υπογεγραμμένης από τους Διευθυντές των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΚΕΕΠ, η οποία συνυπογράφεται από τον Δ.Κ.Ε.Ο. ή τον τοπικό Λιμενάρχη, προκειμένου για εισπράξεις από ΤΚΕΠ.
3.  
  Κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων στην αλλοδαπή, δύναται, πέραν των κατά τις οικείες διατάξεις προβλεπομένων εξόδων μετακίνησης, να εγκρίνεται πρόσθετη δαπάνη για τις μετακινήσεις επιθεωρητών μεταξύ του τόπου διαμονής των και του τόπου ελλιμενισμού των προς επιθεώρηση πλοίων, καθώς και μεταξύ των πλοίων τούτων
Άρθρο 5ο "Είσπραξη και διαχείριση τελών"
1.  
 1. Τα τέλη που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, βεβαιώνονται από τον Κ.Ε.Ε.Π. ή τις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν ΤΚΕΠ.
 2. Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης των μελών των Τ.Κ.Ε.Π. για διενεργηθείσες επιθεωρήσεις, ως και των Αξιωματικών ή βαθμοφόρων Λ.Σ., οι οποίοι με απόφαση των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών, ορίζονται σε έκτακτες περιπτώσεις, ως απόφαση εγκρίσεως, θεωρείται ο «πίνακας απασχόλησης και αμοιβής μελών Τ.Κ.Ε.Π., σε επιθεωρήσεις πλοίων» που υποβάλλεται στον Κ.Ε.Ε.Π. από τις Λιμενικές Αρχές.
 3. Τα τέλη αυτά εισπράττονται από τον Κ.Ε.Ε.Π. ή τις Λιμενικές Αρχές και εν συνεχεία κατατίθενται στον προαναφερθέντα λογαριασμό. 2.(α) Οι κατά το άρθρο 4 δαπάνες μέχρι του ποσού των 300 ΕΥΡΩ εγκρίνονται με απόφαση του Διευθυντού ΚΕΟ, οι μέχρι του ποσού των 1.800 ΕΥΡΩ από τον Κλαδάρχη Ε.Ε.Π., οι μέχρι του ποσού του 4.500 ΕΥΡΩ από τον Υπαρχηγό Λ.Σ., οι μέχρι του ποσού των 15.000 ΕΥΡΩ από τον Αρχηγό Λ.Σ. και οι πέραν των 15.000 ΕΥΡΩ από τον Γ.Γ./ΥΕΝ.
3.  
  Η υλοποίηση των δαπανών σε βάρος του Λ.Ε. γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 242/99 (Α΄ 201) (Οργανισμός ΥΕΝ) ή όπως άλλως ορίζεται από διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού και πάντοτε κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών και εκτέλεσης δαπανών του Δημοσίου.
4.  
  Οι δαπάνες σε βάρος του «Λογαριασμού Επιθεωρήσεων» υπόκεινται:
 1. σε αντίστοιχες, με τις σε βάρος του Δημοσίου προϋπολογισμού δαπάνες, κρατήσεις,
 2. σε εκκαθάριση από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών του Υ.Ε.Ν. και σε προληπτικό έλεγχο από την οικεία Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και.
 3. σε κατασταλτικό έλεγχο από την οικεία Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
5.  
  Τα εντάλματα πληρωμής και προπληρωμής υπογράφονται από τον εκάστοτε Κλαδάρχη Ε.Ε.Π. ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του. Οι επιταγές που εκδίδονται σε εκτέλεση των ανωτέρω ενταλμάτων υπογράφονται από τον εκάστοτε διαχειριστή του «Λογαριασμού Επιθεωρήσεων» που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. και προσυπογράφονται από τον Διευθυντή Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (ΔΚΕΟ) ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
6.  
  Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο διαχειριστής τηρεί ειδικά βιβλία, τα οποία δύναται να τηρεί και μηχανογραφικά. Στα βιβλία αυτά καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, τα έσοδα και οι δαπάνες, όπως φαίνονται από τα αντίστοιχα εκδιδόμενα γραμμάτια εισπράξεων και επιταγές - εντάλματα πληρωμών. Στα ίδια βιβλία, τα οποία κλείνονται λογιστικά στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και ελέγχονται κατά τις οικείες διατάξεις, καταχωρούνται επίσης στην στήλη εσόδων οι προκύπτοντες τόκοι, από την τήρηση του λογαριασμού, σε έντοκο λογαριασμό Τραπέζης, ή έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ή repοs ή ομόλογα Τραπεζών, μετά από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και οι τυχόν πλεονασματικές διαφορές από τις χρήσεις προηγουμένων οικονομικών ετών.
7.  
  Εκτός των ανωτέρω προβλεπομένων βιβλίων, ο διαχειριστής δύναται, μετά από σχετική οργανωτική διαταγή του Κ.Ε.Ε.Π. να τηρεί βοηθητικά, πρόσθετα λογιστικά βιβλία, ανάλογα με την κίνηση του λογαριασμού και τις ανάγκες της διαχείρισης.
8.  
  Όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και έντυπα θεωρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (ΔΚΕΟ) του ΥΕΝ. Στα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητά δια του παρόντος Διατάγματος, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
9.  
  Ο Διαχειριστής του Λ.Ε. είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την καλή διαχείριση και λειτουργία αυτού.
Άρθρο 6ο "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 115/1995 «Περί καθορισμού τελών υπέρ του «Λογαριασμού Επιθεωρήσεων» και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α΄ 72), καθώς και τα Π.Δ. 7/1998 (Α΄ 16), 402/1998 (Α΄ 277) και 47/2000 (Α΄ 42), με τα οποία έχει τροποποιηθεί εν μέρει το Π.Δ. 115/1995. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο (2) μήνες από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 35 παράγραφος 1 και 37 παράγραφοι 2, 3 και 5 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Νόμου 1757/1988 (Α΄ 37).
 • Την 573/16-10-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τα άρθρα 1, 4, 7, και 8 του Ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 280).
 • Το άρθρο 27 παρ. 3 (δ) του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως αυτό έχει αναριθμηθεί με το Π.Δ. 320/2001 (Α΄ 217).
 • Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 2842/27-9-2000 (ΦΕΚ Α 207).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 1485).
 • Το Π.Δ. 81/21-3-2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 359/10-4-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1757 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/474 1991
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 1995/115 1995
Κύρωση Κεφαλαίων ΙΧ, Χ, και ΧΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 με την Απόφαση 1/94 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπι[...]" 1996/74 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/405 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α 72). 1998/7 1998
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002