Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 297 του Ν. 5343/1932 Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος αυτού. Στο ως άνω Μουσείο οργανώνεται και λειτουργεί Μονάδα με την ειδικότερη ονομασία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΣΑΣ - ΛΕΣΒΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με έδρα το κοινοτικό διαμέρισμα Βρίσας στο Δήμο Πολυχνίτου του Νομού Λέσβου.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αποστολή
 1. Την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
 2. Την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας
 3. Τη μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης γνώσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη κοινωνία
 4. Τη συνεργασία με συγγενείς οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 5. Τη δημιουργία και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη συντήρηση του υλικού του σε ανάλογα εργαστήρια
 6. Τη χρησιμοποίηση του για μαθήματα
 7. Τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών συμπεριλαμβανομένων και ανασκαφών σωστικών ή προγραμματισμένων, σχετικών με το αντικείμενο του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 8. Την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τοπικών ή περιφερειακών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων που κρίνεται ότι βοηθούν στη διάδοση της γνώσης της σχετικής με το αντικείμενό του, και στην ανάδειξη και προστασία των σχετικών ευρημάτων του Ελλαδικού χώρου
2.  
  Για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων σκοπών του Μουσείου, αυτό:
 1. Πραγματοποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανασκαφές για τη διάσωση - μελέτη και αξιοποίηση των διεθνούς ενδιαφέροντος απολιθωμάτων (απολιθωμένης πανίδας και χλωρίδας), τα οποία ανήκουν σε διάφορες γεωλογικές εποχές και μελετά και αξιοποιεί τα γεωλογικά φαινόμενα του Ελλαδικού χώρου, καθώς και τη χλωρίδα και την πανίδα του
 2. Δημιουργεί διδακτικές και ερευνητικές συλλογές σχετικών δειγμάτων, από τη χώρα και το εξωτερικό, πανομοιότυπων αντιγράφων, καθώς και σχετικού εποπτικού υλικού, που διατηρεί σε εκθεσιακούς χώρους ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης
 3. Δέχεται, με μόνιμο ή πρόσκαιρο δανεισμό, αντικείμενα άλλων συλλογών τα οποία εκθέτει στους χώρους του
3.  
  Οι συλλογές του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας και της εν λόγω Μονάδας δύνανται να κατατάσσονται σε θεματικές περιοχές. Ο αριθμός των θεματικών περιοχών μπορεί να αυξηθεί με εισήγηση του Διευθυντή του Μουσείου. Πρωταρχική υποχρέωση είναι η διατήρηση της καλής κατάστασης των συλλογών του Μουσείου και της Μονάδος αυτού, που περιλαμβάνει την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και έκθεσης τους, την ενεργητική παρέμβαση αναστολής της διαδικασίας φυσικής διάβρωσης, καθώς και την αποκατάσταση αντικειμένων, όπου αυτή είναι αναγκαία. Για τις συλλογές συγκροτούνται στο Μουσείο και στην εν λόγω Μονάδα αρχεία καταγραφών, εποπτικού υλικού και άλλου υλικού τεκμηρίωσης. Η τεκμηρίωση αφορά στη συμβατική και μηχανογραφημένη διαδικασία συλλογής, οργάνωσης, αποθήκευσης και διακίνησης του πληροφοριακού υλικού, που σχετίζεται με την προέλευση και την επιστημονική μελέτη των αντικειμένων των συλλογών. Η διαχείριση των συλλογών σκοπεύει στη συστηματική διατήρηση, χρήση, έκθεση και ανάπτυξη του αριθμού των αντικειμένων τους, καθώς και των σχετικών πληροφοριών.
Άρθρο 3
1.  
  Προσωπικό 1) Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Μουσείου, από μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΠ), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, που τοποθετείται στο Μουσείο με τη διαδικασία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Ειδικότερα για την εκπλήρωση των σκοπών της Μονάδας του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διατίθεται επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης, που τοποθετείται σ’ αυτή, και επικουρείται και από μέλη ΔΕΠ του ως άνω Τμήματος, όπου υπάγεται. 2) Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Μουσείου και της Μονάδας αυτού ορίζονται από το Διευθυντή. 3) Η λειτουργία του Μουσείου και της μονάδας αυτού επικουρείται και με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου υπάγεται, οι οποίοι εργάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή του Μουσείου.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας, με γνωστικό αντικείμενο ανάλογο προς αυτό του Μουσείου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο Διευθυντής του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του Μουσείου και της μονάδας αυτού. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον:.
 1. Συντονίζει και εποπτεύει το έργο του Μουσείου και της μονάδας του
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας και μεριμνά για την τήρησή του
 3. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας τη συμμετοχή του Μουσείου και της Μονάδας του σε συναφείς εκδηλώσεις
 4. Εποπτεύει το προσωπικό του Μουσείου και της Μονάδας του και ορίζει υπεύθυνους για κάθε δραστηριότητα
 5. Ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση, καθώς και τον εξοπλισμό του Μουσείου και της Μονάδας
 6. Τηρεί τη σχετική αλληλογραφία υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σ’ αυτόν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 7. 3) Στη Μονάδα του Μουσείου που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος ορίζεται με εισήγηση του Διευθυντή του Μουσείου και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, Υπεύθυνος της Μονάδας από το προσωπικό που, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος διατίθεται στη Μονάδα αυτή.
Άρθρο 5
1.  
  Εγκατάσταση - Λειτουργία 1) Το Μουσείο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, η Μονάδα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Πολυχνίτου και σε κάθε περίπτωση, σε χώρους των οποίων τη διαχείριση έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2) Οι ημέρες, οι ώρες λειτουργίας του Μουσείου, και οι λοιπές δραστηριότητες καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή. Ειδικότερα για τη λειτουργία της μονάδας, τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή, ύστερα από σχετική εισήγηση του υπευθύνου της Μονάδας. 3) Η επιστημονική μελέτη του υλικού του Μουσείου και της εν λόγω Μονάδας επιτρέπεται σε μέλη ΔΕΠ και στους φοιτητές, μετά από έγκριση του Διευθυντή. 4) Οι τυχόν εμπορικές δραστηριότητες του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Μονάδας αυτού (πώληση φωτογραφιών, αντιγράφων, διαφήμιση κ.λπ.) πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση ότι δε θέτουν σε κίνδυνο τα αντικείμενα και την ποιότητα των συλλογών.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας και της Μονάδας Βρίσας προέρχονται από την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/ 1992 (Α΄ 159) τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, από τις κληρονομιές τις δωρεές, και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας και της Μονάδας αυτού. Τα έσοδα προέρχονται επίσης από τις πρόσθετες επιχορηγήσεις από ερευνητικά προγράμματα, από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, από πωλούμενα είδη (εκδόσεις, διαφάνειες, φωτογραφίες, λειτουργία κυλικείου κ.λπ.), καθώς και από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/84 (Α΄ 53).
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας και της Μονάδας του τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει να ισχύει κάθε διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 40 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).
 • Την 564/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/ 1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 59).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 5η/21- 3-2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 4.400 ΕΥΡΩ, για τα λειτουργικά έξοδα του Μουσείου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 1.500 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4121-46). Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους πόρους του Μουσείου κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 6 του παρόντος διατάγματος, κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1932/5343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5343 1932
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία