Ίδρυση Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Κλινική Παιδοχειρουργικής η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής Παίδων. Τα αντικείμενα ειδικότερα αφορούν τη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση - περίθαλψη και νοσηλεία παιδιών με παιδοχειρουργικές παθήσεις, τη θεωρητική και κλινική διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην κλινική και πειραματική έρευνα και τη συνεργασία με άλλες κλινικές ή εργαστήρια. Η περίθαλψη των μικρών ασθενών περιλαμβάνει κλινική και παρακλινική διάγνωση, εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπεία των παιδοχειρουργικών παθήσεων όπως: Συγγενών διαμαρτιών περί τη διάπλαση των ανατομικών συστημάτων, επίκτητων παιδοχειρουργικών παθήσεων (εγκολεασμός, οξεία σκωληκοειδίτιδα, οξύ ημιόσχεο, κ.λ.π.), παιδοχειρουργικής ογκολογίας καθώς και παιδιατρικού τραύματος.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική έχει ως αποστολή την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, στα επιστημονικά αντικείμενα της, την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών, την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας παιδιών με χειρουργικά προβλήματα, την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και εν γένει παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την παθογένεια, διάγνωση θεραπεία και πρόληψη των παιδοχειρουργικών παθήσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
2.  
  Το έργο της κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό:
 1. Το εκπαιδευτικό έργο αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας.
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, διακρίνεται δε σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών σε θεωρητική και πρακτική.
 3. Η θεωρητική περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, βιβλιογραφική ενημέρωση και συζητήσεις απολογισμού ενώ η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας στη διαγνωστική, επεμβατική, χειρουργική και συντηρητική θεραπευτική αγωγή.
 4. Το κλινικό έργο αφορά την περίθαλψη ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική.
 5. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές (χειρουργικές, επεμβατικές ή συντηρητικές).
 6. Όλοι οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί και αποφάσεις θα πρέπει να ακολουθούν εφαρμογή αποδεδειγμένων ή διεθνώς παραδεκτών πρακτικών.
 7. Διαγνωστικοί ή θεραπευτικοί πειραματικοί χειρισμοί εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας και με έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών.
 8. Το ερευνητικό έργο της κλινικής αφορά είτε εφαρμοσμένη κλινική έρευνα είτε πειραματική και βασική έρευνα και γίνεται από το προσωπικό της κλινικής μόνο είτε με συνεργασία με άλλους ερευνητές, κλινικές ή ερευνητικά κέντρα
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί
2.  
  Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που αποσπώνται ή τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στην Κλινική με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στην Κλινική σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Κλινική διευθύνεται από το διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου της Κλινικής, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετησίου προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων της Κλινικής, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 (Α΄143). Η Κλινική λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στην Κλινική, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής της Κλινικής την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της Κλινικής επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της Κλινικής ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της Κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: • Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, • Βαθμολόγιο φοιτητών, • Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, • Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, • Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, • Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και • Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»(Α΄ 173).
 • Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνεδρίαση 5/9.3.2001).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 800.000 δρχ. η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 300.000 δρχ. περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 4121-10) του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ιδίους πόρους της Κλινικής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις αριθμ. 588/2001 και 47/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία