ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/380

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λαρίσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 3ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας από το σχολικό έτος 2002-2003. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2043/92 (Α΄ 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 161/2000 (Α΄ 45), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του Ν. 2672/1998.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
  • Το αριθ. 353/5-2-2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Την ΣΤ5/53/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1484).
  • Την 1100383/1330/Α 0006/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 1485).
  • Το Π. Δ/γμα 81/2002 ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
  • Το γεγονός ότι με το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 5.786 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος 2002 και 10.458 ευρώ περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη 1386 ευρώ οικονομικού έτους 2002 θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Η δαπάνη 4.400 ευρώ έτους 2002 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας από έσοδα των Κ.Α.Π. του ΚΑΕ 1251. Η εκ 10958 ευρώ (1.338 ευρώ επίδομα θέσης, 2.820 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης και 6.800 ευρώ λειτουργικά) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί: α) Με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 4.158 ευρώ στον ΚΑΕ 237 (επίδομα θέσης και επίδομα ειδικής απασχόλησης) του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. β) Με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 6.800 ευρώ στον προϋπολογισμό της Ν.Α. του Ε.Φ. 90-35/193 από έσοδα των Κ.Α.Π. του ΚΑΕ 1251.
  • Την 501/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-27 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λαρίσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/331
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΠΡΑΞΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία