ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/385

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/19/ΕΚ (L 206/31-7-2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/ 433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντίατρου, του κτηνίατρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού», κατά το μέρος που αφορά στις οδηγίες, 89/48/ΕΟΚ που ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 373/2001 (Α΄ 251) και 92/51/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 301/99 (Α΄ 275) και Π.Δ. 372/2001 (Α΄ 251), καθώς και η τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000, για την πληρέστερη συμμόρφωση προς την οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Κεφάλαιο Α΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 165/2000 - Α΄ 149 (ΟΔΗΓΙΑ 89/48/ΕΟΚ) (Άρθρο 1 της οδηγίας 2001/19/ΕΚ).
Άρθρο 2 "1.Α. Το άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση α) του Π.Δ. 165/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) Ο κάτοχός του περάτωσε με επιτυχία κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης σε πανεπι [...]"
2.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 165/2000, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 373/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ζητούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος υπάγονται και τα επαγγέλματα στα οποία αφορούσε η κοινή απόφαση Α4/4112/24-7-1992 (Β΄ 502) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 373/2001 Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται τα επαγγέλματα, τα οποία διέπονται από διατάξεις που θεσπίζονται βάσει ειδικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθιερώνουν αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών - μελών, καθώς και τα επαγγέλματα που διέπονται από διατάξεις που έχουν ήδη θεσπιστεί, βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ .
3.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 165/2000, παράγραφος 1 στο τέλος, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα δύο έτη επαγγελματικής πείρας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι υποχρεωτικά όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι που κατέχει ο αιτών, και οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν σημείο, πιστοποιούν νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση
4.  
  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 περίπτωση β) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα πρακτική άσκηση προσαρμογής, επί τρία έτη κατ ανώτατο όριο, ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας 1 Όταν η εκπαίδευση την οποία έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 4, παραγρ. 1 περίπτωση α) και β), αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωμα που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, ή 2 όταν στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση α) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υφίστανται στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα που ασκεί ο αιτών στο κράτος-μέλος καταγωγής ή προέλευσης και η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε ειδική εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα και που αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωμα που προσκομίζει ο αιτών ή 3 όταν στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν υφίστανται στο επάγγελμα που ασκεί ο αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε ειδική εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα και που αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τον ή τους τίτλους, που προσκομίζει ο αιτών Το Συμβούλιο του άρθρου 10, εάν προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να παρακολουθήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του, είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας της παραγρ. 1 περίπτωση β ανήκει στον αιτούντα Το δικαίωμα αυτό της επιλογής δεν ισχύει για επαγγέλματα η άσκηση των οποίων απαιτεί επακριβή γνώση του εσωτερικού δικαίου και ως προς τα οποία η παροχή συμβουλών ή και συνδρομής σε θέματα εσωτερικού δικαίου αποτελεί ουσιώδες και σταθερό στοιχείο της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για όσα άλλα επαγγέλματα ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά .
5.  
  Όταν, για να αρχίσει ή να συνεχίσει κάποιος στην Ελλάδα ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, απαιτούνται αποδεικτικά οικονομικής επάρκειας, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θεωρούν τα πιστοποιητικά, που εκδίδουν τράπεζες στο κράτος μέλος καταγωγής ή το κράτος μέλος προέλευσης του αλλοδαπού, ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στην Ελλάδα
6.  
  Όταν στην Ελλάδα απαιτείται από τους υπηκόους της, που επιθυμούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την άσκηση ενός νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, να αποδείξουν ότι έχουν ασφαλισθεί ώστε να καλύπτεται η αστική ευθύνη εκ του επαγγέλματός τους, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δέχονται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στην Ελλάδα. Chartered Ιnstitute οf Lοss Αdjusters Μπορούν να προσαχθούν μόνον επί ένα τρίμηνο μετά την έκδοσή τους».
7.  
  Στο άρθρο 10, στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται η εξής παράγραφος: «Το Συμβούλιο δέχεται ως απόδειξη του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών και τα οποία πρέπει να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος προς υποστήριξη της αίτησής του, για την εξάσκηση του σχετικού επαγγέλματος»
8.  
  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων, ο αιτών γνωστοποιεί εγγράφως στο Γραμματέα του Συμβουλίου, την κατά το άρθρο 5, παράγραφος 1 επιλογή του». Κεφάλαιο Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 231/1998 - Α΄ 178 (ΟΔΗΓΙΑ 92/51/ΕΟΚ) (Άρθρο 2 της οδηγίας 2001/19/ΕΚ).
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 231/1998, παράγραφος 3, στο τέλος προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: Εάν η αρμόδια αρχή προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
2.  
  Στο άρθρο 6 του κεφαλαίου Δ, παράγραφος 2 στο τέλος, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: Εάν η αρμόδια αρχή προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά μεταξύ του διπλώματος και του πιστοποιητικού
3.  
  Στο άρθρο 8 υπό στοιχείο α) παρεμβάλλεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Εάν η αρμόδια αρχή προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου»
4.  
  Στο άρθρο 11, παράγραφος 4 στο τέλος, προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως ακολούθως: 5 Όταν, για να αρχίσει ή συνεχίσει κάποιος στην Ελλάδα ένα νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, απαιτούνται αποδεικτικά οικονομικής επάρκειας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος θεωρεί τα πιστοποιητικά, που εκδίδουν τράπεζες στο κράτος μέλος καταγωγής ή στο κράτος μέλος προέλευσης του αλλοδαπού, ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στο έδαφός της. 6 Όταν η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος απαιτεί από τους Έλληνες που επιθυμούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, να αποδείξουν ότι έχουν ασφαλισθεί ώστε να καλύπτεται η αστική ευθύνη εκ του επαγγέλματός τους, τότε δέχεται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στην Ελλάδα Τα πιστοποιητικά αυτά βεβαιώνουν ότι ο ασφαλιστής τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα όσον αφορά τους όρους και την έκταση της κάλυψης και μπορούν να προσαχθούν μόνο επί ένα τρίμηνο μετά την έκδοσή τους .
5.  
  Στο άρθρο 17 στο τέλος προστίθεται παράγραφος, ως ακολούθως: Οι τροποποιήσεις των καταλόγων εκπαίδευσης και κατάρτισης που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Γ και Δ με την προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζονται αμέσως κατά την ημερομηνία που ορίζει η Επιτροπή
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», και του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/83, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6, παράγραφος 4 του Ν. 1440/ 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70), 65 του Ν.1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101) και 22 του Ν. 2789/2000 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου προς την οδηγία 98/261/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων κ.ά. διατάξεις» (Α΄ 21).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Την 549/26-9-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/165/2000-Α΄149(ΟΔΗΓΙΑ89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/165_2000-Α΄149(ΟΔΗΓΙΑ89 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1951/231/1998-Α΄178(ΟΔΗΓΙΑ92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/231_1998-Α΄178(ΟΔΗΓΙΑ92 1951
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/231 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄), σύμφωνα με την οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1999/301 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/165 2000
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2001/372 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Σ[...]" 2001/373 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία