Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1 "Διάρθρωση ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ( ΕΕΤΤ) διαρθρώνεται ως ακολούθως:"
1.  
  Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών
 1. Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων
 2. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα
 3. Τμήμα Παρακολούθησης Αγοράς και Ανταγωνισμού
2.  
  Διεύθυνση Ταχυδρομείων
 1. Τμήμα Ρύθμισης Ταχυδρομικών θεμάτων
 2. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα
3.  
  Διεύθυνση Φάσματος
 1. Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος
 2. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος
 3. Τμήμα Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών
4.  
  Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
 2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
5.  
  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
6.  
  Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών
7.  
  Τμήμα Πληροφορικής
8.  
  Γραφείο Προέδρου της ΕΕΤΤ
9.  
  Γραφείο Νομικού Συμβούλου
10.  
  Γραμματεία της Επιτροπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 2 "Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος σχετικού με τη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς τις ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα : Α. Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων. Β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα. Γ. Τμήμα Παρακολούθησης Αγοράς και Ανταγωνισμού.
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: Α. Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:.
 1. Η εισήγηση για την έκδοση και η σύνταξη σχεδίου κανονιστικών πράξεων για θέματα χορήγησης γενικών και ειδικών αδειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η σύνταξη των ατομικών διοικητικών πράξεων χορήγησης των ειδικών αδειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών
 2. Η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και μοντέλων προσομοίωσης για την παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού , η ενημέρωση του συστήματος παρακολούθησης της αγοράς τηλεπικοινωνιών και η σύνταξη σχετικών αναφορών
 3. Η εισήγηση για θέματα ειδικών αδειών όπως η χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση, ανάκληση και κατάργηση των ειδικών αδειών, καθώς και για την εκμίσθωση, την παραχώρηση χρήσης, την μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών. δ . Η διαβίβαση, εφόσον ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους κατόχους ειδικών αδειών, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα των αιτήσεων των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων για τη λήψη των απαραίτητων (για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητάς τους) αδειών και εγκρίσεων από άλλους φορείς, προς διευκόλυνση της μονοαπευθυντικής διαδικασίας έκδοσης αδειών και η προώθηση κάθε απαιτούμενης σχετικής ενέργειας για την διευκόλυνση των διαδικασιών και των αδειοδοτήσεων.
 4. Η εισαγωγή μηχανισμών ελέγχου των τηρουμένων διαδικασιών στα συστήματα κοστολόγησης και τιμολόγησης που χρησιμοποιούν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ο έλεγχος της ανάπτυξης και της εφαρμογής κατάλληλων κοστολογικών συστημάτων από τους οργανισμούς με σημαντική θέση στην αγορά τηλεπικοινωνιών
 5. Η εισήγηση για την έγκριση ή την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (του Ε.Σ.Α.).
 6. Η εισήγηση για τη διαχείριση, όπως δέσμευση ή εκχώρηση αριθμών ή ομάδων αριθμών του Ε.Σ.Α. , για την ρύθμιση των θεμάτων της φορητότητας των αριθμών κλήσης και της προεπιλογής φορέα,καθώς και για τον καθορισμό των τελών εκχώρησης και χρήσης των αριθμών.
 7. Η εισήγηση για την έκδοση Κωδίκων Δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων
 8. Η εισήγηση για τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ο έλεγχος της ποιότητάς τους
 9. Η εισήγηση για τον καθορισμό των αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης που οφείλουν να ακολουθούν οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις
 10. Η εισήγηση ,σε συνεργασία με το τμήμα Νομικών Υπηρεσιών ,για τη λήψη μέτρων επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και καταναλωτών
 11. Η εισήγηση για τις προϋποθέσεις Παροχής Ανοικτού Δικτύου και των περιορισμών πρόσβασης στα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα λόγω Ουσιωδών Απαιτήσεων
 12. Η εισήγηση για τον ορισμό από την ΕΕΤΤ δημοσίων ή ιδιωτικών Φορέων για την διαπίστευση των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπογραφών προς το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 150/25.06.2001 (ΦΕΚ 125Α).
 13. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης των ασφαλών διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής προς το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 150/25.06.2001.
 14. Η διαβίβαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε διεθνείς οργανισμούς κάθε πληροφορίας που απαιτείται, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ
 15. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις όλων των διαπιστευμένων εθνικών παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής.
 16. Β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα.
 17. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται :.
 18. Η ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης της ΕΕΤΤ σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών, καθολικής υπηρεσίας, πλειστηριασμών, ανταγωνισμού κ.λπ.
Άρθρο 3 "Διεύθυνση Ταχυδρομείων"
1.  
  Η Διεύθυνση Ταχυδρομείων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος σχετικού με την ρύθμιση, τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των ταχυδρομικών επιχειρήσεων προς τις ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Η Διεύθυνση Ταχυδρομείων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Α. Τμήμα Ρύθμισης Ταχυδρομικών Θεμάτων. Β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα.
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής : Α. Τμήμα Ρύθμισης Ταχυδρομικών Θεμάτων.
 1. Η σύνταξη και εισήγηση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών
 2. Η παρακολούθηση της τήρησης χωριστών λογαριασμών για κάθε υπηρεσία της Καθολικής Υπηρεσίας και η εισήγηση της έγκρισης του σχετικού κοστολογικού συστήματος .
 3. Η διαχείριση των θεμάτων των Γενικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
 4. Η εισήγηση για τη χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση, ανάκληση και κατάργηση των ειδικών αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
 5. Η τήρηση Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων κατόχων Γενικών και Ειδικών αδειών
 6. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ ταχυδρομικών επιχειρήσεων και μεταξύ αυτών και των καταναλωτών
 7. Η παρακολούθηση και η συγκέντρωση στοιχείων για τη διάρθρωση και λειτουργία της διεθνούς αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και η τήρηση αρχείων με τα στοιχεία της αντίστοιχης αγοράς στην Ελλάδα
 8. Η παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές για τις εξελίξεις στο χώρο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτές καθώς και η παροχή οδηγιών και συστάσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ταχυδρομικής αγοράς
 9. Η εισήγηση των κατά περίπτωση αναγκαίων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς
 10. Η διαβίβαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε διεθνείς οργανισμούς κάθε πληροφορίας που απαιτείται, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ .
 11. Β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα.
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Φάσματος"
1.  
  Η Διεύθυνση Φάσματος είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος σχετικού με τη ρύθμιση, διαχείριση και εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων καθώς και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ σε θέματα ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού
2.  
  Η Διεύθυνση Φάσματος συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Α. Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος Γ. Τμήμα Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών.
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φάσματος κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: Α. Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται:.
 1. Η εισήγηση για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000, πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών και αυτών της περίπτωσης ΙΑ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000.
 2. Η διενέργεια μετρήσεων της χρήσης του φάσματος για εντοπισμό παρεμβολών ή εκπομπών χωρίς άδεια, η τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων καθώς και η παροχή πληροφοριών για την κάλυψη του φάσματος.
 3. Η κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τύπων των διεπαφών που προσφέρονται από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις
 4. Η εισήγηση αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία για την απρόσκοπτη διάθεση και δημοσίευση των προδιαγραφών των διεπαφών από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις
 5. Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των παραβάσεων και η ενημέρωση του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος για τα στοιχεία των επιβαλλόμενων κυρώσεων.
 6. Η εισήγηση για την ενημέρωση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εποπτείας της Αγοράς Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤCΑΜ), σε περίπτωση που κρίνεται ότι συμμόρφωση προς εναρμονισμένο πρότυπο δεν εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 44/2002 (Α΄44).
 7. Η εισήγηση για την ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση, ανάκληση και κατάργηση των πράξεων εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων και η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων
 8. Η διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών σχετικών με τη χρήση φάσματος και η εισήγηση για την κλήση των παραβατών σε ακρόαση και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
 9. Η εισήγηση για τη παροχή άδειας σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς να αρνούνται τη σύνδεση ή να αποσυνδέουν ή να παύουν την παροχή υπηρεσίας εφόσον συσκευή που πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/2002 δημιουργεί βλάβες στο δίκτυο ή επιβλαβείς ραδιοεπικοινωνιακές παρεμβολές στη λειτουργία του.
 10. Γ. Τμήμα Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών.
 11. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:.
 12. Η εισήγηση για την λήψη αποφάσεων απόσυρσης συσκευών από την αγορά ή την υπηρεσία, απαγόρευσης της διάθεσής τους στην αγορά ή της θέσης τους σε λειτουργία ή περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας τους, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι συσκευές δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των ισχυουσών διατάξεων.
 13. Η σχετική κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των αντιστοίχως λαμβανομένων μέτρων.
 14. Η εισήγηση για τα κριτήρια, τις διαδικασίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την αξιολόγηση των φορέων που δύνανται να ορισθούν ως Διακοινωμένοι Οργανισμοί επιφορτισμένοι για την διαπίστωση της πιστοποίησης των συσκευών δηλαδή της συμμόρφωσής τους προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που διατυπώνονται στο Άρθρο 3 του Π.Δ. 44/2002.
 15. Β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:.
 16. Η διενέργεια των διαδικασιών για την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των Διακοινωμένων Οργανισμών και η σχετική εισήγηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 17. Η μέριμνα για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Διακοινωμένων Οργανισμών.
 18. Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις εργασίες της Επιτροπής Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εποπτείας της Αγοράς Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤCΑΜ) σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία
 19. Η μέριμνα για την λήψη της γνώμης της Επιτροπής Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εποπτείας της Αγοράς Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤCΑΜ) σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 20. Η μέριμνα για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νομικά και πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα ή με επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα κατά τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού στην αγορά τρίτων χωρών
 21. Η εισήγηση για την επιβολή συστάσεων ή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανονισμών που έχουν σχέση με τη διάθεση των συσκευών στην αγορά
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογής όλων των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την λειτουργία της ΕΕΤΤ
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Α. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Β. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Γ. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών.
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: Α. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:.
 1. Η οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του Λογιστηρίου και η τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων
 2. Η μέριμνα για τη σύνταξη έγκριση, εκτέλεση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ καθώς και τη σύνταξη των απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων
 3. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των συστημάτων και προγραμμάτων αυτών και η εισήγηση των αναγκαίων αναθεωρήσεων και προσαρμογών.
 4. Η εισήγηση για το πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΤΤ, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες.
 5. Η διενέργεια των διαδικασιών για την στελέχωση της ΕΕΤΤ.
 6. Η μέριμνα για τη μισθοδοσία του προσωπικού της ΕΕΤΤ και την καταβολή των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών της
 7. Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων της ΕΕΤΤ ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Επιθεώρηση Εργασίας
 8. Η μέριμνα για την καθαριότητα, την φύλαξη και την συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
 9. Β. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 10. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:.
 11. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της ΕΕΤΤ
 12. Γ. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών.
 13. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:.
Άρθρο 6 "Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνονται: α. Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η υλοποίηση των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων. β. Η διαχείριση των σχέσεων της ΕΕΤΤ με τον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο η οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και η μέριμνα για την επικοινωνία και τις σχέσεις της ΕΕΤΤ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. γ. Η μέριμνα για την επικοινωνία και τις σχέσεις της ΕΕΤΤ με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. δ. Η ενημέρωση του κοινού για τις απόψεις της ΕΕΤΤ σε κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και για την ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ταχυδρομείων και του φάσματος στην Ελλάδα. ε. Η παρακολούθηση του οικονομικού και πολιτικού τύπου και η σχετική ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της ΕΕΤΤ, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Η μέριμνα για την απάντηση στα δημοσιεύματα του Τύπου. στ. Η παραλαβή των αιτημάτων, παραπόνων, καταγγελιών και ερωτήσεων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, η διερεύνησή τους σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και η μέριμνα για τις σχετικές απαντήσεις. ζ Η επιμέλεια των δημοσιεύσεων και των εκδόσεων της ΕΕΤΤ. η. Η διοργάνωση στην Ελλάδα συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομείων.
Άρθρο 7 "Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται: α. Η υποστήριξη των υπηρεσιών της ΕΕΤΤ για τη σύνταξη σχεδίων κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων καθώς και η επεξεργασία νομικών κειμένων ύστερα από αίτημα των υπηρεσιών της ΕΕΤΤ. β. Η ενημέρωση των υπηρεσιών της ΕΕΤΤ για κάθε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις αρμοδιότητες της. γ. Η παροχή υποστήριξης σε νομικά ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο και τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις των παρόχων τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. δ. Η διερεύνηση και επεξεργασία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ των πάσης φύσεως καταγγελιών καταναλωτών και επιχειρήσεων και η προετοιμασία των σχετικών φακέλων στο πλαίσιο της διαδικασίας ακροάσεων. ε. Η τήρηση αρχείου νομοθεσίας, νομολογίας και βιβλιογραφίας σχετικά με θέματα τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείων και φάσματος. στ. Η παράσταση και υπεράσπιση των νομικών υποθέσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως.
Άρθρο 8 "Τμήμα Πληροφορικής"
1.  
  Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής περιλαμβάνονται : α. Η εισήγηση για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕΤΤ σε θέματα πληροφορικής, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις. β. Η εισήγηση για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, επέκταση, βελτίωση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Επιτροπής και η παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών. γ. Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής της Επιτροπής σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των Βάσεων Δεδομένων και τα δίκτυα. δ. Η ανάπτυξη και συντήρηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης στο Διαδίκτυο. ε. Η ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, η τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών, η βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, η μέριμνα για το λογικό σχεδιασμό των εφαρμογών λογισμικού και των Βάσεων Δεδομένων καθώς και για τις αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕΤΤ. στ. Η παροχή υποστήριξης προς τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕΤΤ σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης των συστημάτων.
Άρθρο 9 "Γραφείο Προέδρου της ΕΕΤΤ"
1.  
  Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Προέδρου της ΕΕΤΤ περιλαμβάνονται : α. Η υποστήριξη του Προέδρου της ΕΕΤΤ στον καθορισμό, και την αναθεώρηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Επιτροπής καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων αυτών. β. Η υποστήριξη του Προέδρου της ΕΕΤΤ στην επιλογή και την παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής. γ. Η ενημέρωση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ για τις διεθνείς θεσμικές εξελίξεις και τις μελλοντικές τάσεις στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομείων και η υποστήριξή τους σε κάθε άλλο θέμα που ενδιαφέρει ή σχετίζεται με την ΕΕΤΤ και αφορά τηλεπικοινωνιακές ή ταχυδρομικές δραστηριότητες σε διεθνή κλίμακα. δ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε τεχνολογικά θέματα και θέματα προτύπων και η παροχή στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο αρμόδιο για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τεχνικής φύσεως συμβουλών για θέματα τηλεπικοινωνιών και φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. ε. Η εισήγηση για την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων και μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των διαδικασιών λειτουργίας της ΕΕΤΤ, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της απόδοσής τους και η ενημέρωση του Προέδρου για την αναγκαιότητα λήψης βελτιωτικών μέτρων. στ. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο και προς τους Αντιπροέδρους της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 10 "Γραφείο Νομικού Συμβούλου"
1.  
  Στις αρμοδιότητες του Νομικού Συμβούλου περιλαμβάνονται: α. Η παροχή νομικών συμβουλών στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. β. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την υπεράσπιση των νομικών υποθέσεων της ΕΕΤΤ ενώπιον δικαστηρίων και εξωδίκως. γ. Ο έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει η ΕΕΤΤ για τη διασφάλιση της νομιμότητάς τους και των συμφερόντων της. δ. Η μέριμνα για την διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 11 "Γραμματεία Επιτροπής"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας της Επιτροπής περιλαμβάνονται: α. Η παροχή κάθε φύσης γραμματειακής υποστήριξης προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ. β. Η σύνταξη και η τήρηση των πρακτικών της Ολομέλειας και η ενημέρωση του Βιβλίου Αποφάσεων της Επιτροπής. γ. Η επιμέλεια για την αναπαραγωγή και διανομή των κειμένων των αποφάσεων της Ολομέλειας.
Άρθρο 12 "Σύσταση Περιφερειακών Γραφείων"
1.  
  Με απόφαση της ΕΕΤΤ μπορεί να συστήνονται Περιφερειακά Γραφεία ανάλογα με τις ανάγκες της. Με την απόφαση σύστασης των Περιφερειακών Γραφείων καθορίζονται οι αρμοδιότητες , η εσωτερική διάρθρωση και η υπαγωγή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
Άρθρο 13 "Θέσεις Προσωπικού της ΕΕΤΤ. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΕΤΤ είναι 180 και κατανέμονται ως εξής: α. Θέσεις Τακτικού προσωπικού ."
1.  
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικών ή Πληροφορικής ή ισοτίμων
2.  
  Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
3.  
  Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
4.  
  Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή ισοτίμων. Οι ειδικότητες με τις οποίες καλύπτονται οι θέσεις ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Δεκατέσσερις (14) από τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού είναι θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1. του άρθρου 15 του παρόντος.
 1. Θέση Νομικού Συμβούλου:
 2. Μία (1) θέση
1α.  
  Κλάδος ΠΕ Μηχανικών: Μία (1) θέση βαθμού Δ-Α
1β.  
  Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: Μία (1) θέση βαθμού Δ-Α
1γ.  
  Κλάδος ΠΕ Στατιστικής : Μία (1) θέση βαθμού Δ-Α
1δ.  
  Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: Δέκα (10) θέσεις που διαβαθμίζονται ως εξής: Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή Εννέα (9) θέσεις βαθμών Δ-Α
2α.  
  Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών : Τριάντα (30) θέσεις βαθμών Δ-Α
2β.  
  Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού: Δέκα εννέα (19) θέσεις βαθμών Δ-Α
3α.  
  Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού: Έξι (6) θέσεις βαθμών Δ-Α
3β.  
  Κλάδος Τηλεφωνητών: Μία (1) θέση βαθμού Δ-Α
3γ.  
  Κλάδος Τεχνικών-Οδηγών: Δέκα (10) θέσεις βαθμών Δ-Α
4α.  
  Κλάδος Επιμελητών: Μία (1) θέση βαθμών Ε-Β
 1. Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
 2. Οι ενενήντα εννέα (99) θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α /5.3.2001) καλύπτονται από τις κάτωθι ειδικότητες:.
Άρθρο 14 "Προσόντα και Επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιών."
1.  
  Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της ΕΕΤΤ είναι τα εξής: Α. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών.
 1. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ταχυδρομείων Πτυχιούχος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Μηχανικού οποιουδήποτε τμήματος που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή Πτυχιούχος Φυσικών ή Μαθηματικών ή Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Μάρκετινγκ ή ισότιμος.
 2. Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ρύθμισης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον τριετής σε καθήκοντα Διοίκησης.
 3. Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής σε καθήκοντα διοίκησης.
 4. Ε. Τμήμα Πληροφορικής.
 5. ΣΤ.
 6. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.
 7. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος.
 8. Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής σε καθήκοντα Διοίκησης.
 9. Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ρύθμισης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία διετής τουλάχιστον σε καθήκοντα Διοίκησης.
 10. Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα εκτιμάται ιδιαιτέρως.
 11. Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα.
 12. Πτυχιούχος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Μηχανικού οποιουδήποτε τμήματος που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή Πτυχιούχος Φυσικών ή Μαθηματικών ή Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Μάρκετινγκ ή ισότιμος.
 13. Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ελέγχου και εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία διετής τουλάχιστον σε καθήκοντα Διοίκησης.
 14. Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων εκτιμάται ιδιαιτέρως.
 15. Γ. Διεύθυνση Φάσματος.
 16. Προϊστάμενος Τμήματος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών.
 17. Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία στην οικονομική ανάλυση ή στις στατιστικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία διετής τουλάχιστον σε καθήκοντα Διοίκησης.
 18. Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία 2ετής τουλάχιστον σε καθήκοντα διοίκησης.
 19. Β. Διεύθυνση Ταχυδρομείων:.
 20. Δ. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών.
2.  
  Η επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΕΕΤΤ γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων με ευθύνη της ΕΕΤΤ. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη της ΕΕΤΤ ή αποσπασμένοι στην ΕΕΤΤ με προσόντα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που επιλεγούν στελέχη της ΕΕΤΤ, τους ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένου της υπηρεσίας για την οποία επελέγησαν. Η ανάθεση καθηκόντων μπορεί να παύσει με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής.
3.  
  Στην περίπτωση που οι θέσεις προϊσταμένων δεν καλυφθούν από υποψηφίους με την οριζόμενη εμπειρία, είναι δυνατόν να καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία μικρότερου χρόνου σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και τις διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 (Α΄ 39).
4.  
  Για την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, συγκροτείται με απόφαση της ΕΕΤΤ τριμελής τουλάχιστον επιτροπή. Η επιτροπή αυτή μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και συνέντευξη με αυτούς, υποβάλλει στην ολομέλεια της ΕΕΤΤ πίνακα με τους τρεις τουλάχιστον για κάθε θέση επικρατέστερους κατά την κρίση της υποψηφίους, εφόσον υπάρχουν, από τους οποίους η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ επιλέγει τον προσληπτέο.
5.  
  Η ΕΕΤΤ δύναται να ανανεώνει τη θητεία των ανωτέρω Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων για ίσα χρονικά διαστήματα
6.  
  Η πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού ως προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να καταγγέλλεται και πριν την λήξη της διάρκειάς της τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων
7.  
  Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης προϊσταμένων οργανικών μονάδων ορίζεται το πεντηκοστό έτος
8.  
  Στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής προΐστανται τακτικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Αν δεν υπάρχουν τακτικοί υπάλληλοι της ΕΕΤΤ με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ τοποθετούνται τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Α αποσπασμένοι στην ΕΕΤΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
1.  
  Η τοποθέτηση του υπηρετούντος, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσωπικού της ΕΕΤΤ στις Διευθύνσεις και Τμήματα του Άρθρου 1 του παρόντος θα γίνει με απόφαση της ΕΕΤΤ μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του
2.  
  Εάν με μεταγενέστερες διατάξεις ανατεθούν στην ΕΕΤΤ νέες αρμοδιότητες, αυτές κατανέμονται στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της ΕΕΤΤ με απόφαση της Ολομέλειάς της
3.  
  Το Π.Δ. 269/1977 (Α΄194) καταργείται. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α. Των άρθρων 3 και 4 παρ. 9 του Ν. 2867/2000 (Α΄ 273). β. Του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 (Α΄ 282).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992(Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997(Α΄ 38).
 • Του Π.Δ. 150/25.6.2001 (ΦΕΚ 125/Α/2001)
 • Του Π.Δ. 44/7.3.2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλούνται δαπάνες στον τακτικό προϋπολογισμό.
 • Την 586/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2867 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/269 1977
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 2001/150 2001
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 2002/44 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία