Καθορισμός των διαφορών που μπορούν να υπαχθούν στη μόνιμη διαιτησία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οργάνωση της διαιτησίας αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1 "Σύσταση μόνιμης διαιτησίας - Διαφορές - Υποκείμενα Διαιτησίας"
1.  
  Συνίσταται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) θεσμός μόνιμης διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων ή μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και του Δημοσίου ή χρηστών ή ιδιωτών και άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού.
2.  
  Στην μόνιμη διαιτησία της Ε.Τ.Τ.Τ. υπάγονται ιδίως οι παρακάτω διαφορές που ανακύπτουν: 2.1 Από την παροχή τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, όπως πρόσβαση, διασύνδεση, πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, 2.2 Από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή κατά την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, 2.3 Από την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ιδίως κατά την πρόσβαση ή/και διέλευση σε ή/και μέσω δημοσίων πραγμάτων ή/και κοινοχρήστων χώρων ή/και ιδιοκτησιών τρίτων, 2.4 Από την εκχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr καθώς και από την ηλεκτρονική υπογραφή, 2.5 Από την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, 2.6 Από την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας και τερματικού εξοπλισμού.
3.  
  Στη μόνιμη διαιτησία της ΕΕΤΤ μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα
Άρθρο 2 "Διαδικασία υπαγωγής στη διαιτησία - Εφαρμοστέο Δίκαιο"
1.  
  Για να υπαχθούν οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται είτε προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των ενδιαφερομένων, είτε αίτηση υπαγωγής του ενός μέρους και αποδοχή από το άλλο.
2.  
  Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας, στο έγγραφο προσδιορίζεται η διαφορά ή οι διαφορές που επιθυμούν τα μέρη να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυτό οι συμβαλλόμενοι μπορούν να καθορίζουν ορισμένες συμβάσεις ή έννομες σχέσεις και να συμφωνούν ότι όσες διαφορές προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους υπάγονται στη διαιτησία αυτή, καθώς και ειδικότερες συμφωνίες τους για θέματα διαδικασίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
3.  
  Οι διαιτητές εφαρμόζουν το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, και αν πρόκειται για διεθνείς διαφορές ιδιωτικού δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση Διαιτησίας, Κατάρτιση καταλόγου διαιτητών
Άρθρο 3 "Οργάνωση Διαιτησίας"
1.  
  Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ.ορίζει επιτροπή που είναι αρμόδια για τον διορισμό των διαιτητών ή επιδιαιτητών, την αντικατάσταση τους σε περίπτωση θανάτου, αρνήσεως, κωλύματος ή ανάκλησης τους, τον προσδιορισμό των εξόδων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα της διαιτησίας, σύμφωνα με το διάταγμα τούτο. Αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, δύο τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγει μεταξύ των μελών της με θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία των μελών της επιτροπής λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση λήξης της θητείας τους ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.
2.  
  Όπου στο Διάταγμα γίνεται λόγος για τριμελή Επιτροπή, νοείται η προβλεπόμενη από την παρ.1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 4 "Γραμματεία"
1.  
  Καθήκοντα Γραμματέα σε κάθε διαιτησία αναλαμβάνει Υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Τ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον αναπληρωτή του ύστερα από αίτημα της τριμελούς επιτροπής.
2.  
  Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της διαιτησίας και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα, τηρεί το βιβλίο του πρωτοκόλλου, το βιβλίο δημοσιεύσεως των εκδιδομένων διαιτητικών αποφάσεων, το συνολικό αρχείο και τα πρωτότυπα των αποφάσεων της Τριμελούς Επιτροπής και του Προέδρου της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. και γενικά κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας της μόνιμης διαιιησίας, φροντίζοντας ιδιαίτερα για την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας και την τήρηση των προθεσμιών.
3.  
  Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων που παραδίδονται από τους συμβαλλόμενους για τη διεξαγωγή της διαιτησίας και το σχηματισμό του φακέλλου της υποθέσεως
4.  
  Οι επιδόσεις των εγγράφων που απευθύνοται από τη Γραμματεία και τους διαιτητές, γίνονται με δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος συντάσσει και υπογράφει τη σχετική έκθεση επιδόσεως.
Άρθρο 5 "Κατάλογος Διαιτητών"
1.  
  Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. , εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάσσει κατάλογο διαιτητών ιδίως από μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ο οποίος τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ., του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Τ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι διαιτητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που ορίστηκαν διαιτητές ή επιδιαιτητές μέσα στην προηγούμενη τριετία ή δεν περάτωσαν τη διαιτησία που τους είχε ανατεθεί προηγούμενα. Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την διάρκεια της θητείας τους και για πέντε (5) χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.
2.  
  Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή από τον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης επιλέγουν τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση με βάση την επιθυμία του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις κωλύματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διαιτητές - Επιδιαιτητές
Άρθρο 6 "Ορισμός Διαιτητών και Επιδιαιτητή"
1.  
  Στην περίπτωση προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς σε διαιτησία, μπορούν να ορισθούν από τους συμβαλλόμενους οι διαιτητές, ένας από τον κάθε συμβαλλόμενο, και ο επιδιαιτητής. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλέξουν τον επιδιαιτητή, οι διαιτητές ορίζουν τον επιδιαιτητή μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διαιτητών. Αν δεν οριστεί τελικά επιδιαιτητής αυτός ορίζεται από την τριμελή Επιτροπή και μέχρι τη σύστασή της ή σε αδυναμία λειτουργίας της, από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2.  
  Αν με τη συμφωνία δεν ορίζονται οι διαιτητές, ο επιδιαιτητής και οι αναπληρωτές τους, ή σε περίπτωση μη υπάρξεως προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς στη διαιτησία, ο επισπεύδων με αίτησή του στην Ε.Ε.Τ.Τ., που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, ορίζει ένα διαιτητή και προτείνει το πρόσωπο του επιδιαιτητή. Αντίγραφο της αίτησης αυτής κοινοποιεί στον προτεινόμενο διαιτητή και επιδιαιτητή προς αποδοχή του διορισμού τους, καθώς και στον ή στους συμβαλλόμενους, με την πρόσκληση να ορίζουν τον ή τους διαιτητές τους και να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση της κλήσης. Η προθεσμία αυτή είναι 30ήμερη αν ο καλούμενος κατοικεί οπουδήποτε στο Εξωτερικό.
3.  
  Αν δεν ορισθεί εμπρόθεσμα διαιτητής από το καλούμενο μέρος ή οι συμβαλλόμενοι ή οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προτείνουν διαιτητές και επιδιαιτητή, η τριμελής Επιτροπή του άρθρου 3 παρ.1 του παρόντος Διατάγματος, ή και μέχρι της σύστασή της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει αυτούς καθώς και τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογος του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος.
4.  
  Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη προτείνουν περισσότερα πρόσωπα για διαιτητές ή επιδιαιτητές από όσα προβλέπει η συμφωνία της διαιτησίας, ή απαιτείται, η σειρά με την οποία καταχωρούνται στις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις, δεσμεύει την τριμελή επιτροπή ή τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 7 "Κωλύματα διαιτητών και επιδιαιτητών"
1.  
  Εκείνος που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το διορισμό
2.  
  Εκείνος που τον αποδέχθηκε μπορεί να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των καθηκόντων του για σοβαρούς λόγους, ύστερα από άδεια του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ.
3.  
  Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 883 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4.  
  Σε περίπτωση που ο διορισμένος διαιτητής κωλύεται ή εξαιρεθεί, ή αρνηθεί, ή καταστεί ανίκανος ή αποβιώσει, το μέρος που τον διόρισε, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής, πρέπει να ορίσει άλλον διαιτητή και τον αναπληρωτή του μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα κληθεί με σχετικό έγγραφο γιαυτό από τη Γραμματεία του άρθρου 4 του παρόντος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η τριμελής Επιτροπή ή και μέχρι τη σύστασή της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζει το νέο διαιτητή από το σχετικό κατάλογο μέσα σε πέντε ημέρες από την αίτηση του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 8 "Διαδικασία"
1.  
  Για την έναρξη της διαδικασίας της μόνιμης διαιτησίας είναι απαραίτητο να κατατεθεί αίτηση από ένα τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ε.Ε.Τ.Τ. στην οποία περιέχονται τα κάτωθι στοιχεία: α Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμβαλλόμενος είναι Εταιρία, πρέπει να ορίζεται με ακρίβεια η μορφή η επωνυμία, η έδρα και η διεύθυνση, και αν είναι αλλοδαπή Εταιρεία και αν είναι αλλοδαπή Εταιρία και ορισμό αντιπροσώπου της.
 1. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας του αντικλήτου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών
 2. Ιστορικό της διαφοράς που υποβάλλεται σε διαιτησία και συνοπτική έκθεση των απόψεων και ισχυρισμών των συμβαλλόμενων
 3. Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, των αναπληρωτών τους καθώς και του επιδιαιτητή, εφόσον έχουν οριστεί
2.  
  Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
 1. Αντίγραφο της συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας, αντίγραφο της πρόσκλησης του επισπεύδοντος προς το άλλο μέρος της διαφοράς και της έγγραφης συναίνεσης αυτού για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαιτησία.
 2. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο που συμβάλλει στη διευκρίνιση των περιστατικών της διαφοράς και κατάλογος μαρτύρων με τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους
3.  
  Για την κατάθεση της παραπάνω αίτησης στην Ε.Ε.Τ.Τ συντάσσεται στο τέλος αυτής έκθεση, που υπογράφεται από τους αιτούντες ή τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους και το Γραμματέα της μόνιμης Διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. που την παραλαμβάνει. Η ημερομηνία της έκθεσης αυτής καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας της διαιτησίας.
Άρθρο 9
1.  
  Η Γραμματεία αποστέλλει το φάκελλο της υπόθεσης στην τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητή αν δεν έχουν οριστεί από τους συμβαλλόμενους και καθορίζει τις δαπάνες που πρέπει να προκαταβληθούν
2.  
  Η τριμελής Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το φάκελλο της διαιτησίας, όπως αυτός διαμορφώνεται κατά την υπαγωγή της διαφοράς στην Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζει προσωρινά το ποσό των εξόδων και των αμοιβών της διαιτησίας ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία του αντικειμένου της διαιτησίας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 13 του παρόντος και καθορίζει το ποσό που πρέπει να καταβάλλει καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν από τον ορισμό δικασίμου.
3.  
  Η Γραμματεία κοινοποιεί στους συμβαλλόμενους τα ονόματα των διαιτητών και του επιδιατητή και τα σχετικά έγγραφα, και γνωστοποιεί το ποσό που υποχρεώνονται να καταβάλλουν στο Ταμείο της Ε.Ε.Τ.Τ.
4.  
  Αν ο ένας συμβαλλόμενος δυστροπεί ή αρνείται να καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί, η τριμελής Επιτροπή έχει την εξουσία να αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη διαιτησία χωρίς την καταβολή αυτού του ποσού ή αν επιτρέπεται να καταβάλει το άλλο μέρος ολόκληρο το ποσό αυτό ή τμήμα του
5.  
  Για την είσπραξη της παραπάνω δαπάνης εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη της Ε.Ε.Τ.Τ. Από τα τριπλότυπα, το ένα παραδίδεται στον συμβαλλόμενο που κατέβαλε και το άλλο επισυνάπτεται στη δικογραφία.
6.  
  Ο προσδιορισμός της ημέρας για συζήτηση της υπόθεσης γίνεται μετά την προκαταβολή της παραπάνω δαπάνης και κοινοποιείται με φροντίδα της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30) πριν από τη δικάσιμο στα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες εάν οι διάδικοι είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
Άρθρο 10 "Συνεδριάσεις - Διαδικασία"
1.  
  Η διεξαγωγή της συζήτησης και η αποδεικτική διαδικασία καθορίζεται από τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εφαρμόζεται όρος της συμφωνίας αυτής που προσβάλλει την ημεδαπή δημόσια τάξη ή αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στην κρίση των τακτικών Δικαστηρίων.
2.  
  Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις συνεδριάσεις των διαιτητών και διευθύνει τη συζήτηση
3.  
  Οι συμβαλλόμενοι παρίστανται κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους, είτε οι ίδιοι προσωπικά, είτε με αντιπρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο. Έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από ένα ή περισσότερους Δικηγόρους και να ζητήσουν τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων που έχουν ειδικές γνώσεις για το αντικείμενο της διαιτησίας.
4.  
  Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων γίνεται με έγγραφο ιδιωτικό που φέρει ημερομηνία και υπογραφή του εντολοδόχου, βεβαιωμένη από δημόσια αρχή, ή με απλή δήλωση κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαιτητών που καταχωρείται στα πρακτικά
5.  
  Οι συμβαλλόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Στην πρώτη δικάσιμο καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους γραπτά ή προφορικά και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία στη Γραμματεία, στο χρόνο που ορίζουν οι διαιτητές.
6.  
  Η απουσία ενός ή όλων των συμβαλλόμενων σε οποιαδήποτε φάση εφόσον νόμιμα κλήθηκαν, δεν επηρεάζει τη συνέχεια της διαιτητικής διαδικασίας. Δύνανται όμως οι διαιτητές να αναβάλουν τη συζήτηση για άλλη σύντομη δικάσιμο και να διατάξουν την κλήση εκείνων που δεν εμφανίστηκαν.
7.  
  Τα μέσα και τα θέματα για απόδειξη ορίζουν ελεύθερα οι διαιτητές. Μπορούν συνεπώς να εξετάζουν τους συμβαλλόμενους, μάρτυρες με όρκο ή χωρίς όρκο, να κάνουν αυτοψίες, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη διορίζοντας τους πραγματογνώμονες και γενικά να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε πρόσφορη απόδειξη, χωρίς να δεσμεύονται από αποδεικτικούς κανόνες. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού που περιέχει τους όρους αυτούς, και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και το Γραμματέα.
Άρθρο 11 "Επιτάχυνση της διαδικασίας"
1.  
  Η διαιτητική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την τελευταία δικάσιμο
2.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία δύναται να παραταθεί:
 1. Μ ε συμφωνία των μερών
 2. Με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου εφόσον υπάρχει βάσιμος λόγος και πάντως όχι πέραν των συνολικά έξι (6) μηνών μετά την τελευταία δικάσιμο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 12 "Η Διαιτητική Απόφαση"
1.  
  Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εκτός αν η συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία ορίζει διαφορετικά. Αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία υπερισχύει η γνώμη του επιδιαιτητή. Στην απόφαση αυτή διατυπώνεται και η γνώμη της μειοψηφίας χωριστά για κάθε θέμα.
2.  
  Η διαιτητική απόφαση πρέπει να συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ., σε ειδικό βιβλίο και το άλλο διαβιβάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την υπογραφή του από τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και το Γραμματέα. Αν κάποιος από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, η απόφαση που υπογράφεται από τους υπόλοιπους, πρέπει να βεβαιώνει τόσο την άρνηση υπογραφής, όσο και το γεγονός της συμμετοχής του στη διαιτητική διαδικασία και τη διάσκεψη.
3.  
  Η απόφαση πρέπει να περιέχει συνοπτικά το ιστορικό της διαφοράς, τη συμφωνία περί διαιτησίας, το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, του επιδιαιτητή, των συμβαλλόμενων και των πληρεξουσίων τους, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης, έκθεση των πραγματικών στοιχείων και των νομικών ισχυρισμών όλων των συμβαλλόμενων, αιτιολογημένο πλήρως σκεπτικό και σαφές διατακτικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 13 "Αμοιβές διαιτητών - Δαπάνες διαιτησίας"
1.  
  Οι αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα διαιτησίας καθορίζονται προσωρινά, για τον υπολογισμό της προκαταβολής από την τριμελή Επιτροπή και στο σύνολό τους από τους διαιτητές στην οριστική απόφασή τους, στην οποία προσδιορίζεται η αμοιβή του καθενός από τα μέλη της διαιτησίας. Τα έξοδα της διαιτησίας προκαταβάλλονται κατά το ήμισυ από το μέρος που καλεί σε συζήτηση. Την ίδια υποχρέωση έχει και κάθε άλλο μέρος, εφόσον με αίτημά του διευρύνεται το αντικείμενο της διαιτησίας.
2.  
  Το ύψος της συνολικής αμοιβής τους υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς με βάση τον επόμενο πίνακα:
 1. μέχρι 1467,35 ευρώ 146,73ευρώ
 2. από 1467,36 - 5869,4 ευρώ 440,2 ευρώ
 3. από 5869,41-14673,51 880,41 ευρώ
 4. από 5869,42- 29347 ευρώ 1320,61 ευρώ
 5. από 29347,1-146735,14 ευρώ 1760,82 ευρώ
 6. από 146734,15 -293470,28 4402 ευρώ
 7. από 293470,29 ευρώ και άνω 5869,4 ευρώ Η αμοιβή των διαιτητών και τα έξοδά τους σε περίπτωση αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, μετακίνησης μαρτύρων, υπολογίζονται πλέον του ως άνω παραβόλου
3.  
  Το ύψος της συνολικής αμοιβής των διαιτητών και του επιδιαιτητή υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, με βάση τον επόμενο πίνακα:
 1. μέχρι 1467,35 ευρώ 6%-8%
 2. από 1467,36 - 5869,4 ευρώ 5%-7%
 3. από 5869,41-14673,51 ευρώ 4%-6%
 4. από 5869,42- 29347 ευρώ 3%-5%
 5. από 29347,1-146735,14 ευρώ 2%-4%
 6. από 146734,15 ευρώ και άνω 1%-3% Στον τελικό καθορισμό της αμοιβής, εκτιμάται το αντικείμενο και η φύση της διαφοράς, ο χρόνος που χρειάσθηκε για τη μελέτη του φακέλλου και η διάρκεια της διαιτητικής δίκης
4.  
  Τα έξοδα διαιτησίας περιλαμβάνουν οτιδήποτε έχει δαπανηθεί για τη διεξαγωγή της, όπως τη διεξαγωγή αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, τα έξοδα μετακίνησης μαρτύρων, καθώς και την αμοιβή της Γραμματείας
5.  
  Οι συμμετέχοντες στη διαιτησία δύνανται να αποφασίσουν τη διακοπή και ματαίωση της διαιτητικής δίκης. Στην περίπτωση αυτή ο συμβαλλόμενος που έχει την πρωτοβουλία της διακοπής είτε και όλοι οι συμβαλλόμενοι να υπογράψουν έγγραφη δήλωση προς τους διαιτητές, που έχουν αναλάβει την επίλυση της διαφοράς, με την οποία ζητούν τον καθορισμό μειωμένης αμοιβής διαιτητών και εξόδων, ανάλογα με την εργασία που είχε γίνει μέχρι την ημέρα της ματαίωσης της διαιτησίας. Αν παραλείψουν την έγγραφη δήλωση υποχρεούνται να πληρώσουν ολόκληρη την αμοιβή σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6.  
  Ο συμβαλλόμενος που χάνει τη διαιτητική δίκη καταδικάζεται να πληρώσει τις αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα. Οι διαιτητές μπορούν να αποφασίζουν τον επιμερισμό και καταλογισμό της δαπάνης (αμοιβής και εξόδων) στα συμβαλλόμενα μέρη, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητος του καθενός.
7.  
  Οι αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα της διαιτησίας καταβάλλονται από τους υπόχρεους στο Ταμείο της Ε.Ε.Τ.Τ. που παραδίδει σε αυτούς έγγραφη απόδειξη πληρωμής. Οι διαιτητές εισπράττουν την αμοιβή τους από το Ταμείο της Ε.Ε.Τ.Τ, μετά την έκδοση εντάλματος προς πληρωμή από τη Γραμματεία της Επιτροπής. Η διάταξη του άρθρου 161 του Ν.Δ. 3026/54 (ΦΕΚ 235 Α΄)εφαρμόζεται και στις αμοιβές των Δικηγόρων από διαιτησίες.
Άρθρο 14 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το παρόν
2.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4.  
  Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν.2867/00 (Α΄273) Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις,
 • Το άρθρο 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί μόνιμης διαιτησίας,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 577/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2000/2867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2867 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία