Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, ο τρόπος ορισμού των διαχειριστών των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης, οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης, και ιδίως της προμήθειας αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή εκείνων που παρέχονται στο πλαίσιο επιτροπών ή ομάδων εργασίας, καθώς και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας.
2.  
  Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο του Κ.Π.Σ., των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών, του Ταμείου Συνοχής και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτά και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
3.  
  Αρμόδιες για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης είναι οι διαχειριστικές αρχές του Κ.Π.Σ., των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και η αρμόδια για το Ταμείο Συνοχής υπηρεσία.
4.  
  Οι υπηρεσίες της παρ. 3 του παρόντος άρθρου μπορούν είτε να αναθέτουν οι ίδιες ενέργειες τεχνικής βοήθειας- στήριξης είτε να μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα ανάθεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή φορέα του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος που καταρτίζεται και εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄).
5.  
  Σε περίπτωση που η ενέργεια τεχνικής βοήθειας-στήριξης αποτελεί πράξη που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2860/2000, η αρμοδιότητα της εκτέλεσης της πράξης μπορεί να εκχωρηθεί στον τελικό δικαιούχο, όπως ορίζεται με την απόφαση ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.2860/2000. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση ένταξης λογίζεται και ως απόφαση εκχώρησης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της ενέργειας.
Άρθρο 2 "Κατηγορίες ενεργειών και δαπανών"
1.  
  Δαπάνες που καλύπτονται από το παρόν είναι όσες αφορούν τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας-στήριξης, οι οποίες περιέχονται στο παράρτημα
Άρθρο 3 "Διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήματος"
1.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης υπηρεσίας επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων, σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήματος με προϋπολογιζόμενη αξία μέχρι του διπλάσιου ποσού, εκτός ΦΠΑ, από αυτό που κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν. 2362/1995.
2.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσία επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων, σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήματος:
 1. με προϋπολογιζόμενη αξία μέχρι του διπλάσιου ποσού, εκτός Φ.Π.Α., από αυτό που κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 εδάφιο β΄ του Ν. 2362/1995.
 2. Όταν για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων μπορούν να διενεργηθούν μόνο από συγκεκριμένο φορέα
 3. Όταν, και στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας, προκύπτει επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες των άρθρων 10-12 του π.δ. 370/95 ή των άρθρων 13-15 του π.δ. 346/98, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5 & 6 του π.δ. 18/2000.
 4. Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία κανονική ή παραδεκτή προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσον στις διαπραγματεύσεις γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες που κατά την προηγούμενη διαδικασία υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες με τις τυπικές της προϋποθέσεις
 5. Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία ή καμία συμφέρουσα προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσον οι όροι της αρχικής προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς
 6. Όταν πρόκειται για συμπληρωματική προμήθεια ή υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό προβλεπόμενο σχέδιο ή στην αρχική σύμβαση και που κατέστη αναγκαία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
  • πρόκειται να εκτελεσθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας ή των υπηρεσιών αυτών,
  • δεν μπορεί, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθεί από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα σε αυτήν ή, αν και μπορεί να διαχωρισθεί από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωσή της και
  • η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία της δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης
3.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσία, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας ή επιτροπής, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 2 παρ. 3 και 4 παρ. 8 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄ 251), επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων, σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του άρθρου 2 του παρόντος με προϋπολογιζόμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ. Οι ανωτέρω επιλέγουν μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από κατάλληλους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
4.  
  Οι απ΄ευθείας αναθέσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνον στο μέτρο που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των π.δ./των 370/1995 και 346/1998 ή δεν παραβιάζουν τις διατάξεις τους.
5.  
  Σε κάθε περίπτωση πλην των ανωτέρω, η ανάθεση της προμήθειας αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ./των 370/1995 και 346/1998 αντίστοιχα, όπως ισχύουν.
6.  
  Σε περίπτωση που η αρμοδιότητα ανάθεσης της εκτέλεσης ενέργειας τεχνικής βοήθειας-στήριξης μεταβιβάζεται σε υπηρεσία ή φορέα άλλο από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ.3 του παρόντος, η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς της άλλης υπηρεσίας ή φορέα. Όταν φορέας ανάθεσης είναι ειδική υπηρεσία του άρθρου 7 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄ 251) ή υπηρεσία υπουργείου ή περιφέρειας, αυτή προβαίνει στην προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την κατηγορία Δ του παραρτήματος Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή του καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στους οποίους υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσία, συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 3 και 4 παρ. 3 του Ν.2860/2000. (ΦΕΚ Α΄ 251).
Άρθρο 5 "Κατάρτιση της σύμβασης"
1.  
  Μεταξύ του Κράτους, το οποίο εκπροσωπεί ο αρμόδιος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Υπουργός, Ειδικός ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Περιφέρειας, και του επιλεγέντος σύμφωνα με τις διαδικασίες του ίδιου άρθρου καταρτίζεται σύμβαση εγγράφως σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2.  
  Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή της ανατεθείσας προμήθειας ή των ανατεθεισών υπηρεσιών καθώς και τους τυχόν όρους εκτέλεσής τους, την αμοιβή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προβλεπόμενες εγγυήσεις (εγγύηση κατά την προκαταβολή, εγγύηση καλής εκτέλεσης, κοκ.), τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής, τους όρους της τυχόν αναθεώρησης τιμών, τις ενδεχόμενες ποινικές ρήτρες. Στις περιπτώσεις που στην σύμβαση προβλέπεται προκαταβολή, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Άρθρο 6 "Διαχειριστές"
1.  
  Με απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας, στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης υπηρεσία, ορίζονται οι διαχειριστές των δαπανών των ενεργειών αυτών
Άρθρο 7 "Διαδικασία πληρωμής δαπανών"
1.  
  Η πληρωμή για οποιαδήποτε δαπάνη που γίνεται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας - στήριξης βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό έργου της Συλλογικής Απόφασης Έργου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, στην οποία είναι ενταγμένη η ενέργεια τεχνικής βοήθειας-στήριξης, και μέχρι του ύψους των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή
2.  
  Κάθε πληρωμή εκτός εκείνων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του παρόντος άρθρου διενεργείται με επιταγές που εκδίδονται από τον διαχειριστή σε διαταγή του δικαιούχου επί της Τράπεζας της Ελλάδας με βάση τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του παρόντος. Ταυτόχρονα τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), η οποία πραγματοποιεί τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας και εκκαθαρίζει τη δαπάνη συντάσσοντας σχετική πράξη. Με βάση τα εκκαθαρισθέντα δικαιολογητικά κάθε επιταγής με το αντίγραφό της και το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου οικονομικού έτους, η Υ.Δ.Ε. εκδίδει το συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα για την εμφάνιση της δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία και τα διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά δε τη θεώρηση και υπογραφή τους τα αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να εξοφληθούν. Αν κάποιο ένταλμα δεν θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα δικαιολογητικά επιστρέφονται στην Υ.Δ.Ε., που μεριμνά προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να εκδώσει απόφαση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του διαχειριστή με ημερομηνία απόδοσης την 30η Ιουνίου του επομένου έτους από τη διενέργεια της δαπάνης προκειμένου να εκδοθεί το συμψηφιστικό ένταλμα. Η απόδοση του συμψηφιστικού εντάλματος γίνεται από την Υ.Δ.Ε., η οποία αποστέλλει τα δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ένταλμα προπληρωμής με τη διαδικασία αυτή εκδίδεται και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση νομίμων δικαιολογητικών.
3.  
  Για τις τρέχουσες δαπάνες, ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος, ένας διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να αναλαμβάνει προκαταβολές με την έκδοση επιταγών στο όνομά του από τον λογαριασμό του έργου. Το συνολικό ποσό που αναλαμβάνει δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Ανάληψη νέας προκαταβολής δεν μπορεί να γίνει πριν υποβληθούν στην Υ.Δ.Ε. τα δικαιολογητικά των δαπανών για την τακτοποίηση της προηγουμένης προκαταβολής, για την δε κατά τα λοιπά τακτοποίηση ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2.
4.  
  Για τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού ή φιλοξενουμένων ή για τις δαπάνες των αμοιβών μελών επιτροπών ή ομάδων εργασίας, ο διαχειριστής μπορεί να αναλαμβάνει με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσίας προκαταβολικά το αναγκαίο ποσό με την έκδοση επιταγών στο όνομά του και για ποσό που προσδιορίζεται με την απόφαση προσδιορισμού της δαπάνης. Προκειμένου για δαπάνες μετακινήσεων ο διαχειριστής προκαταβάλλει στον μετακινούμενο το σύνολο του κόστους των εισιτηρίων και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του υπολοίπου του κόστους της μετακίνησης, όπως αυτό προσδιορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄).
5.  
  Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις αποδίδονται από τον διαχειριστή. Τα γραμμάτια είσπραξης επισυνάπτονται από τον υπόλογο στα δικαιολογητικά που αποστέλλονται στις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 8 "Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών Για την πληρωμή από τους διαχειριστές των δαπανών των ενεργειών που καλύπτονται από πιστώσεις της τεχνικής βοήθειας -στήριξης απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:"
1.  
  Για την τακτοποίηση προκαταβολών για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών της παραγράφου 3 του άρθρου 7:
 1. τιμολόγιο του προμηθευτή και δελτίο αποστολής, όπου απαιτείται, ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη «εξωφλήθη» ή, προκειμένου για δαπάνες κάτω των 40 ευρώ, θεωρημένη απόδειξη ταμειακής μηχανής, εάν ο προμηθευτής οφείλει να εκδίδει τέτοια απόδειξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 2. κατάσταση εξοφληθέντων τιμολογίων και αποδείξεων θεωρημένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσίας
2.  
  Για την κάλυψη δαπανών προϋπολογιζόμενης αξίας μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α:.
 1. απόφαση του αρμοδίου οργάνου με την οποία ανατίθεται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών,
 2. σύμβαση προκειμένου για δαπάνη προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α.,.
 3. τιμολόγιο του προμηθευτή και δελτίο αποστολής, όπου απαιτείται, ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη «εξωφλήθη» ή, αν δεν εκδίδει στοιχεία του Κ.Β.Σ., εξοφλητική απόδειξη που εκδίδει ο διαχειριστής και υπογράφει ο λαμβάνων,.
 4. πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού ή των υπηρεσιών για δαπάνη προϋπολογιζόμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ,.
 5. εγγυητική επιστολή προκαταβολής, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση
3.  
  Για την κάλυψη δαπανών προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός Φ.Π.Α., πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προηγούμενη κατηγορία:.
 1. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
 2. πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προκειμένου για νομικά πρόσωπα
 3. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση
4.  
  Για την κάλυψη μετακινήσεων
 1. η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μετακίνηση
 2. ημερολόγιο κίνησης στο οποίο αναφέρονται η ημέρα αναχώρησης και επιστροφής, τα χρησιμοποιηθέντα μέσα, η απόσταση που διανύθηκε με Ι.Χ. και ο τόπος διανυκτερεύσεως, υπογεγραμμένο από τον μετακινηθέντα.
 3. τα εισιτήρια των χρησιμοποιηθέντων μέσων μεταφοράς, τα οποία συνοδεύονται από την κάρτα επιβίβασης αν το μέσο είναι αεροπορικό ή υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση αυτοκινήτου Ι.Χ.
 4. το τιμολόγιο ξενοδοχείου ή συναφές παραστατικό προβλεπόμενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 5. προκειμένου για μετακινήσεις φιλοξενουμένων προσώπων, τα εισιτήρια των χρησιμοποιηθέντων μέσων μεταφοράς, στα οποία επισυνάπτεται η απόφαση μετακίνησης
5.  
  Για την κάλυψη αμοιβών μελών επιτροπών ή ομάδων εργασίας:
 1. η απόφαση με την οποία συγκροτείται η επιτροπή ή η ομάδα εργασίας ή η ομάδα διοίκησης έργου,
 2. η απόφαση με την οποία καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας,
 3. απόδειξη παροχής υπηρεσιών του λαμβάνοντος την αμοιβή με την ένδειξη «εξωφλήθη» ή, αν δεν εκδίδει στοιχεία του Κ.Β.Σ., εξοφλητική απόδειξη που εκδίδει ο διαχειριστής και υπογράφει ο λαμβάνων.
Άρθρο 9 "Εγγυήσεις"
1.  
  Κατά την υπογραφή της σύμβασης για προϋπολογιζόμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ύψους της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου των αγαθών ή υπηρεσιών που περιγράφονται στη σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται μετά την παραλαβή ισόποσης αξίας αγαθών ή υπηρεσιών, ή αποσβήνεται σταδιακά με τις τμηματικές πληρωμές, εφ΄όσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση.
Άρθρο 10 "Ανάθεση σε ενδιάμεσο φορέα"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από πρόταση του αρμόδιου Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, μπορεί να ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς που είναι νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή αναπτυξιακές εταιρείες του άρθρου 68 του Ν. 1892/1990 ή θυγατρικές τους εταιρείες, η εκτέλεση κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης, ιδίως αυτών που συνδέονται με μετακινήσεις και αμοιβές στο πλαίσιο επιτροπών και ομάδων εργασίας, και η διαχείριση των αντιστοίχων πόρων. Η ανάθεση γίνεται μετά από διαπραγμάτευση και γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος.
2.  
  Ο ενδιάμεσος φορέας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να έχει διοικητική και χρηματοδοτική ικανότητα ώστε να δύναται να φέρει σε πέρας το έργο που του ανατίθεται
 2. Να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο της ανάθεσης
3.  
  Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται πενταμελής (5μελής) επιτροπή από ένα σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο και μέλη υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
4.  
  Μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του ενδιάμεσου φορέα καταρτίζεται σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης και τα οριζόμενα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991, όπως ισχύει.
5.  
  Με την απόφαση ανάθεσης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας μπορεί να χορηγείται προκαταβολή στον ενδιάμεσο φορέα. Η προκαταβολή και οι δαπάνες του ενδιάμεσου φορέα καταβάλλονται σε αυτόν σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991.
6.  
  Ο ενδιάμεσος φορέας εκτελεί τις κατηγορίες ενεργειών που περιλαμβάνονται στην σύμβαση, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8
7.  
  Μετά το τέλος κάθε έτους διενεργείται εκκαθάριση με βάση έκθεση διαχείρισης που ο ενδιάμεσος φορέας υποβάλλει στο αρμόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τα δικαιολογητικά δαπανών τηρούνται από τον ενδιάμεσο φορέα στην έδρα του και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων όταν ζητηθούν.
8.  
  Ο ενδιάμεσος φορέας υποχρεούται κατά την λήξη της σύμβασης να παραδώσει στο Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα μη αναλώσιμα αγαθά που προμηθεύτηκε. κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 11 "Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Διατάγματος το κατωτέρω παράρτημα το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α. Προμήθειες"
1.  
  Αμοιβή ομάδων ή επιτροπών εργασίας που συγκροτούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 και 4 παρ. 3 του Ν.2860/2000.
2.  
  Αμοιβή ομάδων ελέγχου που προβλέπονται στα άρθρα 9 παρ. 2 και 17 παρ. 6 και 7 του Ν.2860/2000.
3.  
  Επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος.
4.  
  Εργαστηριακός εξοπλισμός
5.  
  Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα Β. Παροχή υπηρεσιών.
6.  
  Διενέργεια ερευνών Γ. Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Επίσης προμήθεια εξοπλισμού εστίασης.
7.  
  Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις συνεδριάσεις και λοιπές συσκέψεις των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος καθώς και των Επιτροπών Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. και των Ε.Π., και ιδίως μετάφραση και διερμηνεία, φωτοαντιγράφηση εγγράφων, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, βραχυχρόνιες μισθώσεις για τις αίθουσες των συνεδριάσεων και γεύματα.
8.  
  Υπηρεσίες για δημόσιες σχέσεις των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος που επιβάλλονται από τους κανόνες εθιμοτυπίας, διοίκησης και οργάνωσης και αφορούν ιδίως την φιλοξενία επισκεπτών ή την μετακίνηση, διαμονή και φιλοξενία προσκεκλημένων. Επίσης προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκλημένων. Ημερήσια αποζημίωση για προσκεκλημένους - φιλοξενούμενους.
9.  
  Έξοδα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (π.χ. προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών ή διακηρύξεις), φωτοαντίγραφα, έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, έκδοση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, ταχυδρομικά έξοδα, ταχυμεταφορές για τις υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος.
10.  
  Εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και fοrα.
11.  
  Εκπαίδευση των φορέων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων
12.  
  Εκτός έδρας αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης του προσωπικού σύμφωνα με την κ.υ.α σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 2860/2000. Δ. Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια επιτροπών ή ομάδων εργασίας.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1960/91 (ΦΕΚ 123/Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) και στη συνέχεια με το άρθρο 37 παρ. 8 και 9 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/26.7.2001).
 • τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που εγκρίθηκε με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/τ.Α/26.7.2001).
 • τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • τα π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992» και 370/95 (ΦΕΚ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α) και 105/2000 (ΦΕΚ Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/52/ΕΚ και ισχύουν.
 • το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • την με αριθμό 679/20.12.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1960 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1996/2372 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1995/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/370 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1998/346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/346 1998
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992. 1998/346 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/370/1995346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/370_1995346 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/18 2000