ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/44

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 (άρθρο 1 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 1.Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε Ε L 91) σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό για την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών. Το παρών Π.Δ/μα ρυθμίζει την διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. 2.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εμπίπτει επίσης συσκευή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο α, που: 1)περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα ή εξάρτημα ιατροτεχνολογικό προϊόν, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ7/οικ.2480/94 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14.6.93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Β΄ 679, Β΄ 755 και Β΄ 757) ή ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ7/2351/94 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας και Ενεργείας Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20.6.90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) (Β΄ 639 και Β΄ 703), με την επιφύλαξη των διατάξεων των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ΔΥ7/2480/94 και ΔΥ7/2351/94 αντιστοίχως. 2)αποτελεί εξάρτημα ή διακριτή τεχνική μονάδα οχήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 1376/1981 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1972 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων (Β΄ 342) όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36090/2874/96 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31 Οκτωβρίου 1995 Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη, με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (Β΄ 122) ή σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 21090/1874/93 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992 (Β΄ 428), με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 1376/81, ως ισχύει, και της Κοινής Υπουργικής απόφασης 21090/1874/93, αντιστοίχως. 3.Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συσκευές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος ούτε στις συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια και για κρατικές δραστηριότητες στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, νοείται ως: α) συσκευή Κάθε εξοπλισμός που είναι είτε ραδιοεξοπλισμός, είτε τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, είτε και τα δύο. β) τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός προϊόν που επιτρέπει την επικοινωνία, ή εξάρτημά του, που προορίζεται να συνδέεται αμέσως ή έμμεσα, καθ οιονδήποτε τρόπο, σε διεπαφές τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που χρησιμοποιούνται, στο σύνολό τους ή μερικώς, για να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προσιτές στο κοινό. γ)ραδιοεξοπλισμός προϊόν ή εξάρτημά του, ικανό για επικοινωνία μέσω εκπομπής ή/και λήψης ραδιοκυμάτων με την χρήση του φάσματος, που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες ή δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες. δ) ραδιοκύματα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας μεταξύ εννέα (9) kΗz και τρεις χιλιάδες (3000) GΗz, που μεταδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό. ε) διεπαφή εα) σημείο τερματισμού δικτύου, το οποίο είναι ένα σημείο υλικής σύνδεσης, όπου παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή /και εβ) ερτζιανή διεπαφή που προσδιορίζει την ραδιοεπικοινωνιακή οδό μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές τους. στ) κατηγορία εξοπλισμού Κατηγορία που προσδιορίζει συγκεκριμένους τύπους συσκευών, οι οποίοι θεωρούνται παρόμοιοι, βάσει του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, και τις διεπαφές για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί οι συσκευές αυτές. Οι συσκευές μπορούν να ανήκουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες εξοπλισμού. ζ) τεχνικός φάκελος κατασκευής Φάκελος στον οποίο περιγράφεται η συσκευή και παρέχονται πληροφορίες και διασαφηνίσεις για την τήρηση των εφαρμοστέων βασικών απαιτήσεων. η) εναρμονισμένο πρότυπο Τεχνική προδιαγραφή που εγκρίθηκε από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Π.Δ 39/2001 Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ (Α΄ 28). θ) επιβλαβής παρεμβολή Παρεμβολή που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή που, καθ οιονδήποτε τρόπο, υποβαθμίζει σοβαρά, εμποδίζει, ή επανειλημμένα διακόπτει μια ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς. Άρθρο 3 (Άρθρο 3 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Βασικές (ουσιώδεις) απαιτήσεις 1.Οι παρακάτω βασικές (ουσιώδεις) απαιτήσεις ισχύουν για όλες τις συσκευές: 1)οι απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του χρήστη ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφαλείας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βιομηχανίας - Ενεργείας και Τεχνολογίας 470/1985 Ηλεκτρολογικό Υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ (Β΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β 6467/608/88 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας - Ενεργείας και Τεχνολογίας Τροποποίηση της 470/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ηλεκτρολογικό Υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 73/23 ΕΟΚ (ΦΕΚ 183/τ. Β/4.4.85) (Β΄ 214), εξαιρουμένης της επιβολής κατωτάτου ορίου τάσης. 2)Οι απαιτήσεις προστασίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών και Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ (Β΄ 688/94). 2.Ο ραδιοεξοπλισμός πρέπει να κατασκευάζεται κατά τρόπο, ώστε να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά το φάσμα το οποίο έχει παραχωρηθεί στις επίγειες ή δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες και τους τροχιακούς πόρους, και να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές. Άρθρο 4 (Άρθρο 4 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Κοινοποίηση και δημοσίευση προδιαγραφών διεπαφής 1.Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με το εδ. κη΄ της παρ. 14 του άρθρου 3 του Ν. 2867/2000 (Α΄ 273), καθορίζονται οι διεπαφές που μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία χωρίς περιορισμό, εφόσον οι διεπαφές αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 39/2001. 2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τύπους των διεπαφών, που προσφέρονται από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. 3.Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί οφείλουν να δημοσιεύουν ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές όλων των διεπαφών, πριν καταστούν προσιτές στο κοινό οι υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσω των διεπαφών αυτών, καθώς και να δημοσιεύουν τουλάχιστον ανά έτος τις ενημερωμένες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς, ώστε να είναι εφικτός ο σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της αντίστοιχης διεπαφής. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να δύνανται οι κατασκευαστές να πραγματοποιούν δοκιμές των εφαρμοστέων βασικών (ουσιωδών) απαιτήσεων για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το εδ. κη της παρ. 14 του άρθρου 3 του Ν. 2867/2000, ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία για την απρόσκοπτη διάθεση και δημοσίευση των προδιαγραφών από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Άρθρο 5 (Άρθρο 5 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Εναρμονισμένα πρότυπα 1.Συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις, εφόσον ανταποκρίνεται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή σε τμήμα τους, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2.Το τεκμήριο της προηγούμενης παραγράφου δεν αποκλείει την υπαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 3.Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συμμόρφωση προς εναρμονισμένο πρότυπο δεν εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, θέτει το ζήτημα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμμόρφωσης και Εποπτείας της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς (ΤCΑΜ). Κεφάλαιο Β Θέση σε λειτουργία και κυκλοφορία συσκευής Άρθρο 6 (άρθρο 6 παρ. 1 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Προϋποθέσεις διάθεσης συσκευής στην αγορά Συσκευή διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και οι άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος, υπό συνθήκες κατάλληλης εγκατάστασης και συντήρησης καθώς και χρήσης σύμφωνα με τον προορισμό της. Άρθρο 7 (άρθρο 6 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Υποχρέωση παροχής πληροφοριών 1.Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά οφείλει να παρέχει στο χρήστη το πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προορισμό της συσκευής. Οι πληροφορίες πρέπει να αποτυπώνονται στη συσκευή με σαφήνεια. 2.Εκτός των προβλεπομένων υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο κατασκευαστής ή ο αρμόδιος για τη διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισμού, οφείλει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες επί της συσκευασίας και στις οδηγίες χρήσεως της συσκευής για την δυνατότητα χρήσης της συσκευής στην ελληνική επικράτεια ή σε άλλο κράτος μέλος ή γεωγραφική περιοχή τους, και με ιδιαίτερη σήμανση σύμφωνα με την παρ. 5 του Παραρτήματος VΙΙ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, όσον αφορά τους δυνητικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις άδειας για την χρήση ραδιοεξοπλισμού σε ορισμένα κράτη μέλη. 3.Σε περίπτωση ραδιοεξοπλισμού που χρησιμοποιεί ζώνες συχνοτήτων, η χρήση των οποίων δεν είναι εναρμονισμένη σε ολόκληρη την Κοινότητα, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο αρμόδιος για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά, κοινοποιεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. την πρόθεσή του να διαθέσει στην αγορά τον εξοπλισμό αυτόν, τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διάθεσης του εξοπλισμού στην αγορά. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει: α) πληροφορίες για τα ραδιοχαρακτηριστικά του εξοπλισμού, και ειδικότερα για τις ζώνες συχνοτήτων, το διάστημα μεταξύ των διαύλων, τον τύπο της διαμόρφωσης και την ισχύ της συχνότητας β) τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού, που αναφέρεται στα Παραρτήματα ΙV ή V. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το εδ. κη της παρ. 14 του άρθρου 3 του Ν. 2867/2000, ελέγχει τις πληροφορίες αυτές και επιβάλει όρους ή περιορισμούς στη θέση σε λειτουργία της συσκευής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το εδ. κη της παρ. 14 του άρθρου 3 του Ν. 2867/2000, δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της κοινοποίησης. 4.Εκτός των προβλεπομένων υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο κατασκευαστής ή ο αρμόδιος για τη διάθεση στην αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού οφείλει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των διεπαφών των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με τα οποία η συσκευή έχει σχεδιαστεί να συνδέεται. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να τίθενται σε εμφανές σημείο σε όλες τις συσκευές. Άρθρο 8 (Άρθρο 7 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Θέση σε λειτουργία και δικαίωμα σύνδεσης 1.Συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί, εφόσον συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 και προς τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2.Παρά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που συνδέονται με την άδεια παροχής της σχετικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να θεσπίσει περιορισμούς κατά τη θέση σε λειτουργία ραδιοεξοπλισμού μόνο για λόγους που αφορούν την αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, την αποφυγή παρεμβολών ή για λόγους δημόσιας υγείας. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί δεν δύνανται να αρνηθούν τη σύνδεση του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σε κατάλληλες διεπαφές για τεχνικούς λόγους, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιτρέπει στον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό να αρνείται τη σύνδεση, είτε να αποσυνδέει, είτε να παύει την παροχή υπηρεσίας, εφόσον συσκευή που πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δημιουργεί σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ή επιβλαβείς ραδιοεπικοινωνιακές παρεμβολές στη λειτουργία του. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί κάθε τέτοια άδεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της, σύμφωνα με το εδ. κη της παρ. 14 του άρθρου 3 του Ν. 2867/ 2000 δύναται να λαμβάνει και άλλα τεχνικώς πρόσφορα μέτρα. 5.Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί δύνανται να αποσυνδέουν συσκευές, εφόσον υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την προστασία του δικτύου και υπό την προϋπόθεση, ότι μπορεί να παρασχεθεί στον χρήστη εναλλακτική δυνατότητα χωρίς καθυστέρηση και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση. Στην περίπτωση αυτή, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Άρθρο 9 (Άρθρο 8 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Ελεύθερη κυκλοφορία 1.Δεν επιτρέπεται η επιβολή απαγορεύσεων ή περιορισμών ή εμποδίων κατά τη διάθεση στην αγορά και τη θέση της σε λειτουργία συσκευής, εφόσον αυτή έχει εφοδιασθεί με το σήμα CΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δηλώνει τη συμμόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παρ. 3, 8 παρ. 2 και 10 παρ. 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2.Συσκευή, που δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, μπορεί να παρουσιάζεται σε εκθέσεις ή επιδείξεις μόνο όταν με εμφανή ένδειξη επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο εμπόριο ή να τεθεί σε κυκλοφορία, έως ότου συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 3.Εάν η συσκευή εμπίπτει και σε άλλες οδηγίες εκτός της οδηγίας 99/5/ΕΚ, η οποία ενσωματώνεται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, που ρυθμίζουν διαφορετικά θέματα και προβλέπουν επισήμανση με το σήμα CΕ, τότε πρέπει στην επισήμανση να αναφέρεται ρητά ότι το σήμα CΕ πληροί τις προϋποθέσεις και των εν λόγω οδηγιών. Εάν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου παρέχεται στον κατασκευαστή η δυνατότητα επιλογής ορισμένων ρυθμίσεων, τότε στο σήμα CΕ της συσκευής θα αναφέρονται μόνο εκείνες οι οδηγίες, που έχει εφαρμόσει ο κατασκευαστής. Οι αριθμοί των οδηγιών αυτών, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα, ανακοινώσεις ή οδηγίες χρήσης της συσκευής. Άρθρο 10 (Άρθρο 9 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Μέτρα προστασίας και διασφάλισης 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αιτιολογημένη απόφασή της επιβάλει την απόσυρση της συσκευής από την αγορά ή την υπηρεσία, την απαγόρευση της διάθεσής της στην αγορά ή της θέσης σε λειτουργία ή τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας της, εφόσον, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώσει ότι συσκευή δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένα τα ληφθέντα μέτρα, εκθέτοντας, αν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε (α) εσφαλμένη εφαρμογή ή (β) ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 5 παρ.1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή (γ) σε μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, όταν η συσκευή δεν συμμορφώνεται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται, σύμφωνα με την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 30, να απαγορεύει ή να περιορίζει τη διάθεση στην αγορά ή να επιβάλει την απόσυρση του ραδιοεξοπλισμού, ή τύπων ραδιοεξοπλισμού, που έχει προκαλέσει ή αιτιολογημένα πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών στις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες υπηρεσίες σε εθνικώς κατανεμόμενες ζώνες συχνοτήτων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένα τα ληφθέντα μέτρα. 3.Για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητεί την συνδρομή άλλων διοικητικών υπηρεσιών, ιδίως για την διεξαγωγή των ελέγχων που προαπαιτούνται για την λήψη μέτρων προστασίας και διασφάλισης ή την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 16 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς την διενέργεια τεχνικών ελέγχων ραδιοεξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Κεφάλαιο Γ Αξιολόγηση συμμόρφωσης Άρθρο 11 (Άρθρο 12 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Σήμα CΕ 1.Συσκευή που πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα, εφοδιάζεται με το απεικονιζόμενο στο Παράρτημα VΙΙ σήμα συμμόρφωσης CΕ. Υπεύθυνος για τη σήμανση είναι ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εντός της Κοινότητας ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά. 2.Όταν εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τα Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙV ή V του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, τότε το σήμα συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού του άρθρου 13 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Επιπρόσθετα ο ραδιοεξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από αναγνωρισμένο κωδικό κατηγορίας εξοπλισμού, εφόσον του έχει αναγνωρισθεί τέτοιου είδους κωδικός. Στη συσκευή μπορεί να τοποθετηθούν και άλλα σήματα υπό την προϋπόθεση, ότι δεν μειώνουν την ορατότητα και την αναγνωσιμότητα του σήματος CΕ. 3.Ανεξάρτητα της συμμόρφωσής της με τις βασικές απαιτήσεις, στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί σήμα, που ενδέχεται να παραπλανήσει τρίτους, όσον αφορά τη σημασία και τη μορφή του καθοριζόμενου στο Παράρτημα VΙΙ σήματος CΕ. 4.Η συσκευή προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή μέσω του τύπου, της παρτίδας ή/και των αριθμών σειράς, καθώς και της επωνυμίας του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά. Άρθρο 12 (Άρθρο 10 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης 1.Η συμμόρφωση της συσκευής προς τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αποδεικνύεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 2.Ο κατασκευαστής της συσκευής, για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3, παράγραφος 1 α) και β) του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος μπορεί να επιλέξει αντί των διαδικασιών που προβλέπονται στις παρακάτω παραγράφους, τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βιομηχανίας- Ενεργείας και Τεχνολογίας 470/1985, όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β 6467/608/88 (Β΄ 214), και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93, αντίστοιχα, όταν η συσκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους. 3.Στην περίπτωση τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, που δεν χρησιμοποιεί φάσμα για τις επίγειες/δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες, και βαθμίδων δεκτών ραδιοεξοπλισμού, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει τις διαδικασίες, που προβλέπονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙV ή V του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 4.Ο κατασκευαστής ραδιοεξοπλισμού, που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να επιλέξει τις διαδικασίες που περιγράφονται στα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙV ή V του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, όταν εφαρμόζει τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 5.Ο κατασκευαστής ραδιοεξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να επιλέξει τις διαδικασίες που περιγράφονται στα παραρτήματα ΙV ή V του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, όταν δεν εφαρμόζει ή εφαρμόζει εν μέρει τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 6.Τα σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης έγγραφα και αλληλογραφία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, ή, εφ΄όσον η αξιολόγηση γίνεται εκτός Ελλάδος, σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από τον κοινοποιημένο (διακοινωμένο) οργανισμό. Άρθρο 13 (Άρθρο 11 της οδηγίας 99/5/ΕΚ) Κοινοποιημένοι (διακοινωμένοι) οργανισμοί και εποπτεύουσες αρχές 1.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το εδ κη της παρ. 14 του άρθρου 3 του Ν. 2867/2000, καθορίζονται οι οργανισμοί για την άσκηση των καθηκόντων του προηγούμενου άρθρου. 2.Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το εδ. κη της παρ. 14 του άρθρου 3 του Ν. 2867/2000, καθορίζονται τα κριτήρια, οι διαδικασίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετικά με την αξιολόγηση των φορέων, που δύνανται να καθοριστούν ως κοινοποιημένοι (διακοινωμένοι) οργανισμοί, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα VΙ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 3.Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους οργανισμούς, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση των καταλόγων των κοινοποιημένων οργανισμών, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4.Εποπτεύουσα αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η Ε.Ε.Τ.Τ, η οποία μπορεί να ζητά την συνδρομή άλλων διοικητικών υπηρεσιών, ιδίως για διεξαγωγή των ελέγχων που προαπαιτούνται για την λήψη μέτρων προστασίας και διασφάλισης ή την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 16 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση των καταλόγων των εποπτευουσών αρχών, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 14 (Άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Επιτροπή αξιολόγησης της συμμόρφωσης και επιτήρησης της αγοράς τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (ΤCΑΜ) 1.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις εργασίες της Επιτροπής αξιολόγησης της συμμόρφωσης και επιτήρησης της αγοράς τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (ΤCΑΜ) καθώς και για την τήρηση σχετικού αρχείου, τη δημοσίευση πληροφοριών και γνωμοδοτήσεων της επιτροπής. 2.Η γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης της συμμόρφωσης και επιτήρησης της αγοράς τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (ΤCΑΜ) ζητείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., επί των θεμάτων, που αναφέρονται στα άρθρα 5 παρ. 3, 8 παρ. 4, 10 παρ. 2 και στο Παράρτημα VΙΙ παρ. 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Κεφάλαιο Δ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 15 (άρθρο 16 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Τρίτες χώρες Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα νομικά και πραγματικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα ή με επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, κατά τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού στην αγορά τρίτων χωρών. Άρθρο 16 Κυρώσεις Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η ΕΕΤΤ δύναται, σύμφωνα με παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2867/2000, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, πέραν των κυρώσεων του άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, να επιβάλει σύσταση ή τις ακόλουθες χρηματικές κυρώσεις: α) για την παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 7 παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος επιβάλλεται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή τον υπεύθυνο για την διάθεση της συσκευής στην αγορά πρόστιμο ύψους από 3.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ. β) για την παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος επιβάλλεται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή τον υπεύθυνο για την διάθεση της συσκευής στην αγορά πρόστιμο ύψους από 3.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. γ) για την παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του παρόντος επιβάλλεται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή τον υπεύθυνο για την διάθεση της συσκευής στην αγορά πρόστιμο ύψους από 3.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ. δ) για την παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 11 παρ. 1, 2 και 3, του παρόντος επιβάλλεται κατά εκείνου που θέτει τη σήμανση ή, εφόσον δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του, κατά του κατόχου της συσκευής όταν αποκαλύπτεται ή έλλειψη συμμόρφωσης πρόστιμο ύψους από 3.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Άρθρο 17 (άρθρο 18 οδηγίας 99/5) Μεταβατικές διατάξεις 1.Τα πρότυπα που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 470/1985 (Β΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β6467/608/88 ή την Κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93, οι παραπομπές των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 εδ. α και β του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2.Οι κοινοί τεχνικοί κανονισμοί, που προβλέπονται από την οδηγία 98/13/ΕΚ (ΕΕ L 74), οι παραπομπές των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δύνανται να χρησιμοποιούνται ως βάση για τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις άλλες βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 3.Συσκευές που συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 98/13/ΕΚ συνεχίζουν να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, εφόσον είχαν διατεθεί για πρώτη φορά μέχρι την 7η Απριλίου 2001. 4.Εκτός των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να εξακολουθήσει μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2002 να επιβάλλεται οι τηλεπικοινωνιακοί τερματικοί εξοπλισμοί, να μην προκαλούν απαράδεκτη χειροτέρευση μιας υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας προσιτής εντός του πλαισίου της καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο ΠΔ 181/99 Προσαρμογή στην Οδηγία 98/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (Α΄ 70). Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η συνέχιση ισχύος της παραπάνω απαίτησης, την ημερομηνία λήξεως της απαίτησης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την τήρηση της εν λόγω προθεσμίας. Άρθρο 18 (άρθρο 20 Οδηγίας 99/5/ΕΚ) Κατάργηση Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν.2801/ 2000 (Α΄46), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διοικητική πράξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, καταργείται. Άρθρο 19 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τα ακόλουθα παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ. 3 1.Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες σύμφωνα με το άρθρο 1, ορισμός 53 του κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών της διεθνούς ένωσης τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), όπως κυρώθηκε με το Ν. 1843/1989 Κύρωση Τελικών Πράξεων Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979) ,εκτός εάν ο εξοπλισμός διατίθεται στο εμπόριο. Δεν θεωρούνται εξοπλισμός για εμπορική διάθεση, αυτοτελείς μονάδες έτοιμες προς συναρμολόγηση (κιτ) από ραδιοερασιτέχνες και εμπορικός εξοπλισμός τροποποιημένος για χρήση από ραδιοερασιτέχνες. 2.Εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 347/98 (Α΄231) Ραδιοεξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996. 3.Καλωδιώσεις και συρματώσεις. 4.Ραδιοεξοπλισμός με ικανότητα λήψης και μόνο, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. 5.Προϊόντα, συσκευές και εξαρτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανονισμών και διοικητικών διαδικασιών στην πολιτική αεροπορία, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2176/96 της Επιτροπής. 6.Εξοπλισμός και συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 351/96 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον καθορισμό και την χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 7/1999 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 97/15/ΕΚ της Επιτροπής για την έγκριση προτύπων του ΕURΟCΟΝΤRΟL και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (Α΄ 4). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ενότητα Α - Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής 1.Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της επόμενης παραγράφου, εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στη Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να θέτει το σήμα CΕ σε κάθε προϊόν και να συντάσσει έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης. 2.Ο κατασκευαστής οφείλει να καταρτίζει τον περιγραφόμενο στην παρ. 4 φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης καθώς επίσης ο ίδιος ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πρέπει να διατηρεί τον φάκελο στη διάθεση των αρμοδίων αρχών κάθε κράτους μέλους προς επιθεώρηση, για χρονικό διάστημα δέκα τουλάχιστον ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. 3.Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, η διατήρηση του φακέλου τεχνικής τεκμηρίωσης αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 4.Ο φάκελος τεχνικής τεκμηρίωσης πρέπει να καθιστά εφικτή την αξιολόγηση της πιστότητας του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις. Πρέπει να καλύπτει τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιέχει ειδικότερα: - γενική περιγραφή του προϊόντος, - τη μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια και σχήματα των εξαρτημάτων υποσυστημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ., - την απαραίτητη περιγραφή και τις διασαφηνίσεις για την κατανόηση των σχεδίων και σχημάτων και για τη λειτουργία του προϊόντος, - κατάλογο των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προτύπων που ισχύουν συνολικά ή μερικά, και περιγραφή και διασαφηνίσεις των επιλεγμένων λύσεων για την κάλυψη των βασικών απαιτήσεων, όταν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος πρότυπα δεν υφίστανται ή δεν έχουν εφαρμοστεί, - αποτελέσματα υπολογισμών της μελέτης, διεξαχθείσες εξετάσεις κ.λπ., - τεχνικές εκθέσεις δοκιμών. 5.Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να τηρούν αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης στο φάκελο της τεχνικής τεκμηρίωσης. 6.Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε, κατά τη διαδικασία παραγωγής, να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των κατασκευαζομένων προϊόντων προς τον αναφερόμενο φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης της παρ. 2 καθώς και προς τις απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και ειδικές δοκιμές συσκευών Παράρτημα που βασίζεται στην Ενότητα Α με πρόσθετες απαιτήσεις που προσιδιάζουν στον τομέα αυτόν Το παρόν παράρτημα αποτελείται από το παράρτημα ΙΙ και από την ακόλουθη συμπληρωματική απαίτηση: Για κάθε τύπο συσκευής, οι ουσιώδεις σειρές ραδιοδοκιμών πρέπει να διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή για λογαριασμό του. Ο προσδιορισμός ουσιωδών σειρών δοκιμών αποτελεί αρμοδιότητα του κοινοποιημένου οργανισμού, που επιλέγει ο κατασκευαστής, εκτός από τις περιπτώσεις καθορισμού των σειρών των δοκιμών στα εναρμονισμένα πρότυπα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει ιδίως υπόψη αποφάσεις, που ελήφθησαν από κοινού από τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο υπεύθυνος για την διάθεση της συσκευής στην αγορά δηλώνει ότι οι δοκιμές έχουν διεξαχθεί και η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και τοποθετεί τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Τεχνικός φάκελος κατασκευής Το παρόν παράρτημα αποτελείται από το παράρτημα ΙΙΙ και από την ακόλουθη συμπληρωματική απαίτηση: Η τεχνική τεκμηρίωση, που προβλέπεται στην παρ. 4 του παραρτήματος ΙΙ και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς συγκεκριμένες σειρές ραδιοδοκιμών, που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ, αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής. Ο κατασκευαστής, ο εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά, υποβάλλει το φάκελο σε έναν ή περισσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνεται για τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν λάβει το φάκελο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει το φάκελο και, εάν κρίνει ότι δεν αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δύναται, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου, να γνωμοδοτήσει προς τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά και ενημερώνει αντίστοιχα τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν λάβει το φάκελο. Μετά την παραλαβή της γνωμοδότησης αυτής ή την παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, η συσκευή μπορεί να διατίθεται στην αγορά με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παρ. 3 και 10 παρ. 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά διατηρεί τον φάκελο στη διάθεση των αρμοδίων αρχών κάθε κράτους μέλους προς επιθεώρηση, για χρονικό διάστημα δέκα τουλάχιστον ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της εγκεκριμένης συσκευής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 1.Πλήρης διασφάλιση ποιότητας είναι η διαδικασία, με την οποία ο κατασκευαστής που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της επόμενης παραγράφου, εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά. Ο κατασκευαστής πρέπει να θέτει σε κάθε προϊόν τη σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και να συντάσσει έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης. 2.Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή των προϊόντων, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 3.Σύστημα ποιότητας 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας. Η αίτηση περιλαμβάνει: - όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη κατηγορία προϊόντων, - το φάκελο του συστήματος ποιότητας. 3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος που ισχύουν για αυτά. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις (όπως έγγραφα μέτρα, διαδικασίες και οδηγίες), που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται συστηματικά σε ένα φάκελο. Ο φάκελος του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των μέτρων και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου όπως προγράμματα, σχέδια, εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας. Ο φάκελος ειδικότερα περιλαμβάνει: - τους ποιοτικούς στόχους, την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες των στελεχών για το σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων, - τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των εναρμονισμένων προτύπων και των τεχνικών κανονισμών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών δοκιμών που εφαρμόζονται και, όταν τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν εφαρμόζονται πλήρως, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά, - τις τεχνικές ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των διαδικασιών και των συστηματικών δραστηριοτήτων, που θα χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό των προϊόντων όσον αφορά την σχετική κατηγορία προϊόντων, - τις αντίστοιχες τεχνικές κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, τις διαδικασίες και τις συστηματικές δραστηριότητες που θα εφαρμόζονται, - τις εξετάσεις και τις δοκιμές που θα διεξάγονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους, καθώς και των αποτελεσμάτων των δοκιμών, που έλαβαν χώρα, πριν από την κατασκευή, εφόσον υφίστανται, - τα μέσα με τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών και εξετάσεων πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της αναγκαίας δοκιμής, - τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και αποτελέσματα δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού κ.λπ., - των μέσων ελέγχου επίτευξης της επιθυμητής ποιότητας σχεδιασμού και προϊόντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 και τεκμαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα συστήματα ποιότητας, που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο, εν προκειμένω το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001, συμπληρωμένο, εφόσον απαιτείται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των προϊόντων για τα οποία εφαρμόζεται. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί ειδικότερα, εάν το σύστημα ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, με βάση τον υποβληθέντα σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 και 3.2 φάκελο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, και των αποτελεσμάτων δοκιμών που υποβάλλει ο κατασκευαστής. Στην ομάδα ελεγκτών συμμετέχει ένα τουλάχιστον μέλος με εμπειρία αξιολόγησης της σχετικής τεχνολογίας. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα πορίσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4. Ο κατασκευαστής οφείλει να εκτελεί τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε σχεδιαζόμενη ενημέρωση (update) του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 3.2, ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.Επιτήρηση ΕΚ με την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού. 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι η διασφάλιση ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: - το φάκελο του συστήματος ποιότητας, - τους φακέλους ποιότητας, που προβλέπονται από το σχεδιαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κ.λπ., - τους φακέλους ποιότητας όπως προβλέπονται από το κατασκευαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονομήσεων, εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού κ.λπ. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά εύλογα διαστήματα, ελέγχους για να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ο ίδιος ή να φροντίζει ώστε να διεξάγονται δοκιμές για να εξακριβωθεί, εάν χρειάζεται, η καλή λειτουργία του συστήματος ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5.Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Ε.Ε.Τ.Τ., για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος: - το φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, - τις αναπροσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 δεύτερο εδάφιο, - τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού, που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3.4, και στις παραγράφους 4.3 και 4.4. 6.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός θέτει στη διάθεση των άλλων κοινοποιημένων οργανισμών τις πληροφορίες για τις χορηγούμενες ή ανακαλούμενες εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας, με αναφορά του σχετικού προϊόντος ή προϊόντων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (ΔΙΑΚΟΙΝΩΜΕΝΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. 1.Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ο διευθυντής και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των καθηκόντων για τα οποία έχει οριστεί ο κοινοποιημένος οργανισμός, δεν δύναται να είναι μελετητής, κατασκευαστής, προμηθευτής ή εγκαταστάτης ραδιοεξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ή φορέας εκμετάλλευσης δικτύου ή πάροχος υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των ανωτέρω. Είναι ανεξάρτητοι και δεν ενέχονται αμέσως στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη συντήρηση ραδιοεξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, ούτε εκπροσωπούν τα μέρη που ενέχονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν απαγορεύεται η ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του κοινοποιημένου οργανισμού. 2.Ο κοινοποιημένος οργανισμός και το προσωπικό του πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα για τα οποία έχουν ορισθεί, με επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική επάρκεια και δεν πρέπει να υποκύπτουν σε πιέσεις και επιρροές, ιδιαίτερα οικονομικής φύσης, που ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα οποιασδήποτε επιθεώρησης, κυρίως από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον για τα αποτελέσματα αυτά. 3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις, ώστε να εκτελεί κατάλληλα τις διοικητικές και τεχνικές εργασίες, που συνδέονται με τα καθήκοντα για τα οποία έχει ορισθεί. 4.Το αρμόδιο για τις επιθεωρήσεις προσωπικό πρέπει να διαθέτει: - καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, - επαρκή γνώση των απαιτήσεων των διεξαγόμενων δοκιμών ή επιθεωρήσεων και κατάλληλη εμπειρία από δοκιμές και επιθεωρήσεις, - την ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά, τα μητρώα και τις εκθέσεις που απαιτούνται για την επικύρωση της διεξαγωγής των επιθεωρήσεων. 5.Οι επιθεωρητές πρέπει να διαθέτουν εχέγγυα αμεροληψίας. Η αμοιβή τους δεν πρέπει να εξαρτάται από τον αριθμό των διεξαγόμενων δοκιμών ή επιθεωρήσεων ούτε από τα αποτελέσματα αυτών. 6.Ο κοινοποιημένος οργανισμός οφείλει να συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης σε περίπτωση που η ευθύνη του δεν αναλαμβάνεται από το κράτος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή εάν το κράτος δεν υπέχει ιδία ευθύνη. 7.Το προσωπικό του κοινοποιημένου οργανισμού δεσμεύεται από την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου για όλες τις πληροφορίες, που περιέρχονται στη γνώση του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, βάσει του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης. Το απόρρητο δεν ισχύει έναντι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Ε.Ε.Τ.Τ. και τις δικαστικές αρχές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1.Η σήμανση συμμόρφωσης CΕ αποτελείται από τα αρχικά CΕ υπό την ακόλουθη μορφή: Εάν το σήμα CΕ σμικρυνθεί ή μεγεθυνθεί, πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις του παραπάνω υπό κλίμακα σχεδίου. 2.Το σήμα CΕ πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm, εκτός εάν, λόγω της φύσης της συσκευής, δεν είναι εφικτό. 3.Η σήμανση CΕ τίθεται στο προϊόν ή στην αναγνωριστική πινακίδα του. Επιπλέον, τίθεται στη συσκευασία, εάν υφίσταται, και στα συνοδευτικά έγγραφα. 4.Η σήμανση CΕ πρέπει να είναι ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. 5.Η μορφή του αναγνωριστικού κωδικού της κατηγορίας του εξοπλισμού θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 της οδηγίας 99/5/ΕΚ, και θα περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, στοιχείο το οποίο θα πληροφορεί το χρήστη ότι η συσκευή χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες, όπου η χρήση τους δεν είναι εναρμονισμένη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα στοιχεία του κωδικού θα έχουν το ίδιο ύψος με τα αρχικά CΕ. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 8.4.2000. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α΄ 101) με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και τον Οργανισμό Εφοδιασμού (Α΄ 70) το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Α΄ 101), με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις (Α΄ 130), με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις (Α΄ 261) και με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (Α΄ 21). β) του Ν. 1843/1989 Κύρωση Τελικών Πράξεων Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979) (Α΄ 96). γ) του Ν. 2867/2000 Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 273). δ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) το οποίον προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από τι άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38). ε) του Π.Δ. 293/1999 Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Α΄ 263). στ) του Π.Δ. 424/95 Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/ 263/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/ 68/ΕΟΚ (Α΄ 243). ζ) του Π.Δ. 122/98 Σχετικά με τον εξοπλισμό επίγειων σταθμών σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/97/ΕΟΚ, με την οποία συμπληρώθηκε η οδηγία 91/263/ΕΟΚ (Α΄ 103)
  • Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000/299/ ΕΚ της 6ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση αρχικής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης.
  • Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000/637/ ΕΚ της 22ας Σεπτεμβρίου 2000, για την εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 στοιχείο ε της οδηγίας 99/5/ΕΚ στο ραδιοεξοπλισμό, ο οποίος καλύπτεται από την περιφερειακή ρύθμιση, που αφορά τη ραδιοτηλεφωνική υπηρεσία σε πλωτές οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
  • Την υπ’ αριθμ. 68096/ 19463/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Β΄ 1484).
  • Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν δημιουργούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ΄αριθμ. 1/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/68096/19463 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/68096_19463 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1843 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1843 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2867 2000
Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ. 1995/424 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/122 1998
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. 2014/4274 2014
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. 2002/387 2002
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Τηλεδιοδίων στην Κοινότητα. 2007/177 2007
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 2017/98 2017