Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» στο Δήμο Παπάγου του Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Παπάγου του Νομού Αττικής Δημοτικό Ίδρυμα με το όνομα «ΊΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ( ΜΕΡ-ΠΑ)» στο Δήμο Παπάγου του Νομού Αττικής»
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι: - Η χορήγηση υποτροφιών ή οικονομικών ενισχύσεων σε μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και για μεταπτυχιακές σπουδές αυτών. - Η οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων ατόμων και αναπήρων. - Η λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. - Η λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). - Η λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου. - Η οικονομική ενίσχυση και επιβράβευση ατόμων, τα οποία διακρίνονται σε πνευματικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. - Η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο Ίδρυμα ή περιέρχεται σ’ αυτό από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες κ.λπ. για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών καθώς και άλλων παραπλήσιων .
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Παπάγου του Νομού Αττικής
Άρθρο 4 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παπάγου. β) Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από το Κράτος την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ή άλλους φορείς. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα. δ) Πρόσοδοι από την περιουσία του. ε) Κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του.
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Το ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και οχτώ (8) μέλη που είναι: Τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παπάγου εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία και Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα
Άρθρο 6 "Εκπροσώπηση"
1.  
  Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. Στους Υπουργούς Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγειας - Πρόνοιας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.