ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας Δημοτικό ίδρυμα με το όνομα «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη»
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι: α) Η διαφύλαξη και έκθεση του ζωγραφικού και χαρακτικού έργου του χαράκτη - ζωγράφου Τάκη Κατσουλίδη καθώς επίσης του πιεστηρίου του λιθογραφίας του 19ου αιώνα, των μητρών - ξυλογραφιών, τσίγκων και λιθογραφικών πλακών. β) Η έκδοση καταλόγου - βιβλίου που θα περιέχει όλα τα έργα του Μουσείου. γ) Η δημιουργία εργαστηρίου χαρακτικής - ζωγραφικής με παράδοση μαθημάτων σ’ αυτό κατά περιόδους είτε από τον ίδιο το δωρητή Τάκη Κατσουλίδη, είτε από καθηγητές ή καλλιτέχνες που ο ίδιος θα στέλνει στην Μεσσήνη, όσο θα ζει, καθώς και η διενέργεια διαλέξεων σχετικών με το αντικείμενο του Μουσείου.
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας
Άρθρο 4 "Περιουσία"
1.  
  Περιουσία του ιδρύματος είναι: α) Το επί της οδού Ι. Καρατζά της πόλεως Μεσσήνης Δημοτικό Κατάστημα επιφανείας 399 μ2, στο οποίο θα στεγαστεί και θα λειτουργήσει το παρόν ίδρυμα, μετά την ολοκλήρωση του νέου Δημοτικού Καταστήματος και την εγκατάσταση σ’ αυτό των υπηρεσιών του Δήμου. β) Χαρακτικό Έργο που αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) περίπου έργα του δωρητή Τάκη Κατσουλίδη. γ) Είκοσι (20) Έργα Ζωγραφικής του δωρητή Τάκη Κατσουλίδη. δ) Πιεστήριο Λιθογραφίας του 19ου αιώνα καθώς, και μήτρες - ξυλογραφίες, τσίγκους και λιθογραφικές πλάκες, επίσης δωρεά του Τάκη Κατσουλίδη.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α)Η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Μεσσήνης. β) Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, από το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ή άλλους φορείς. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα, πρόσοδοι από την περιουσία του, κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του.
Άρθρο 6 "Διοίκηση"
1.  
  Τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι το διοικητικό συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή . Το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο Μεσσήνης ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη που είναι: Ο δωρητής Τάκης Κατσουλίδης ή πρόσωπο της οικογενείας του ή μη που θα υποδεικνύεται από αυτόν. Δύο (2) δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Μεσσήνης. Δύο (2) δημότες του Δήμου Μεσσήνης με γνώσεις ή ενασχόληση κατά το δυνατόν με τις εικαστικές τέχνες και Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα. Στους Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών και στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 190 και 192 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ Α~ 231/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α~ 137/ 1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Την αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών « Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485) και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής.
 • Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β~/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την 410/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης ύψους 15.000.000 δρχ. για τρέχον έτος και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του δήμου στον κωδικό ΚΑΕ 212.3. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι 15.000.000 δρχ. κατ’ έτος.
 • Τις αριθμ. 576/01 και 14/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875( 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995