ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.Δ. 16/2001 «Ίδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών» (Α΄ 13).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 16/2001 «Ίδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών» (Α΄ 13), οι λέξεις «στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ)».
2.  
  Όπου στα άρθρα 9, 17, 22 και 23 του Π.Δ. 16/2001 αναγράφονται τα αρχικά «ΔΝΕ» αντικαθίστανται με τα αρχικά «ΑΣ».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1 παράγραφος 1 περίπτωση β), 1 παράγραφος 2, 3 και 6 παράγραφος 1 του Α.Ν. 428/1937 «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό υπ’ αριθμ. 44 από 20.11.2001).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από από 21.12.2001.
 • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 49 από 31.1.2002 Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Ιδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών. 2001/16 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία