ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/48

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 2002 σε ολόκληρη την Επικράτεια, ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής που προέρχονται από μη δημόσια δάση, διακατεχόμενα, μη δημόσιες δασικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις και από αγροκτήματα, καθώς και το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για τα ίδια ως άνω προϊόντα που παράγονται από δημόσια δάση και δασικές ή χορτολιβαδικές ακτάσεις. Ο Πίνακας αυτός έχει ως κατωτέρω:.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7). β) Του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α΄ 289). γ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
  • Την 399580/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β΄ 1479).
  • Την 31/24.10.2001 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 3/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-03-12 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 2002.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/46
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία