ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί καθορισμού εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της σμύριδος, ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα, καθορίζεται ως εξής: α. Πρώτη ποιότητα: από 415,737 σε 432,366 δρχ. ή 1,27 ΕΥΡΩ από 1.1.2001 έως 31.12.2001. β. Δεύτερη ποιότητα: από 358,239 σε 372,568 δρχ. ή 1,09 ΕΥΡΩ από 1.1.2001 έως 31.12.2001. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5.9.1935 Π.Δ. Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος (ΦΕΚ 408/Α/αναδ. 429/1935). β. Του άρθρου 145 παρ. 2 του Ν.Δ. 210/1973 Περί Μεταλλευτικού Κώδικος (ΦΕΚ 277/Α/1973) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 857/1978 (ΦΕΚ 239/Α/1978). γ. Του Β.Δ. 594/1961 Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος (ΦΕΚ 146/Α/1961). δ. Του άρθρου 1 παρ. 5 εδαφ. δ΄ του Π.Δ. 129/1992 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων (ΦΕΚ 65/Α/1992). ε. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29 Α΄, στο Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997). στ. Του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995). ζ. Του Π.Δ. 574/1982 Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/Α/1982). η. Του Π.Δ. 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985). θ. Του Π.Δ. 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).
  • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β/2001).
  • Την 485/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο (ΦΕΚ 1484/Β/2001).
  • Την Δ8/Δ/Φ36.2/14040/21.8.2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αύξηση εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νάξου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 55.575.794 δρχ. ή 163.098,44 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2002. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/120 ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή του σμυριδεργατικού δικαιώματος. Η δαπάνη για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 295.280.540 δρχ. ή 866.560,65 ΕΥΡΩ και θα αντιμετωπίζεται, εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδος από το Δημόσιο για τα προσεχή έτη, από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Την 57/7.2.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-03-12 Περί καθορισμού εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/47
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Δ8/Δ/Φ36.2/14040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Δ8_Δ_Φ36_2_14040 2001
ΝΟΜΟΣ 1978/857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/857 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/129 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/594 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία