Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγκρότηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν.2912/01, αποτελείται από τους Επιθεωρητές και έχει επικεφαλής ένα από τους Υποδιοικητές της ΥΠΑ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ και έγκριση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2.  
  Έργο του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων προτύπων ασφάλειας πτήσεων , των αερομεταφορέων, των πτητικών μέσων, των αεροδρομίων και των λοιπών μέσων υποστήριξής τους, καθώς και του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
3.  
  Με το παρόν, ειδικότερα, θεσπίζονται προϋποθέσεις και διαδικασίες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Ασφάλειας πτητικών μέσων και προτύπων, προσδιορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των επιθεωρητών κατά περίπτωση, περιγράφονται τα ασκούμενα από τους Επιθεωρητές καθήκοντα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για την αναγνώριση αλλοδαπών Πιστοποιητικών Επιθεωρητή και ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται:"
1.  
  Αεροπορική Αρχή: η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
2.  
  Επιθεώρηση: Η εξέταση συγκεκριμένου φορέα, εγκατάστασης ή πτητικού μέσου για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τα θεσμοθετημένα πρότυπα
3.  
  Επιθεωρητής ασφάλειας πτήσεων: Το πιστοποιημένο άτομο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σχετικών με τα πτητικά πρότυπα
4.  
  Πιστοποιημένος Οργανισμός Συντήρησης: Φορέας που είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος από την αρμόδια αεροπορική Αρχή, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο οικείο πιστοποιητικό πιστοποίησης
5.  
  Πιστοποιητικό αερομεταφορέα: Έγγραφο που χορηγείται σε επιχείρηση από την αεροπορική Αρχή του Κράτους, στο οποίο βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης και με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω αερομεταφορέας διαθέτει την επαγγελματική ικανότητα και οργάνωση, ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία αεροσκαφών για τις αεροπορικές δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό
6.  
  Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας: Έγγραφο της αεροπορικής Αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι το αναφερόμενο σ΄ αυτό αεροσκάφος, θεωρείται, κατά το χρόνο έκδοσής του, ότι βρίσκεται σε κατάσταση πτητικής ικανότητας και ότι θεωρείται ότι διατηρεί την κατάσταση αυτή εφόσον συντηρείται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις οδηγίες της εκδούσης Αρχής και το εγκεκριμένο εγχειρίδιο πτήσεων ή τους περιορισμούς πτητικής λειτουργίας
7.  
  Πτητικά πρότυπα: Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό, το αεροσκάφος και τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών
8.  
  Πτητική ικανότητα: Η από μηχανική άποψη ικανότητα του αεροσκάφους να ίπταται με ασφάλεια
Άρθρο 3 "Ειδικότητες Επιθεωρητών Πτητικών"
1.  
  Μέσων και Προτύπων Οι Επιθεωρητές Πτητικών μέσων και Προτύπων (Ανiatiοn Safety Ιnspectοrs) διακρίνονται σε: α) Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας (Αirwοrthiness Ιnspectοrs) β) Επιθεωρητές ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών (Ανiοnics and Cοm.Ιnspectοrs). γ) Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας. (Flight οperatiοns inspectοrs), υποδιαιρούμενοι σε: γα) Επιθεωρητές πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών (Οps Ιnspectοrs) γβ) Επιθεωρητές εταιρικών πτητικών διαδικασιών (Ιnspecting Οfficers), και γγ) Επιθεωρητές πτυχίων και αδειών (Licensing Οfficers).
Άρθρο 4 "Κατηγορίες"
1.  
  Επιθεωρητών- ασυμβίβαστα Οι Επιθεωρητές πτητικών μέσων και προτύπων διακρίνονται σε Επιθεωρητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σε Επιθεωρητές που ασκούν καθήκοντα παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους , καλούμενοι εφεξής Επιθεωρητές μερικής απασχόλησης. Οι Επιθεωρητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ανήκουν ιεραρχικά στον Επικεφαλής του Σώματος Υποδιοικητή της ΥΠΑ, οποίος έχει επί των υπαλλήλων αυτών διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Την ίδια, όπως ανωτέρω, δικαιοδοσία έχει ο επικεφαλής του Σώματος Υποδιοικητής και για τους Επιθεωρητές μερικής απασχόλησης, αλλά μόνο για δραστηριότητες που απορρέουν από την άσκηση καθηκόντων επιθεωρητή. Για τις δραστηριότητες που απορρέουν από την άσκηση άλλων καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές της κατηγορίας αυτής υπάγονται στη δικαιοδοσία των Προϊσταμένων της Οργανικής μονάδας, στην οποία ανήκουν. Η ιδιότητα του προϊσταμένου Δ/νσης ή Τμήματος Οργανικής μονάδας της ΥΠΑ, αποτελεί ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του Επιθεωρητή πτητικών μέσων και προτύπων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το ασυμβίβαστο δεν ισχύει για τους προϊσταμένους της Δ/νσης Πτητικών Προτύπων και των τμημάτων αυτής.
Άρθρο 5 "Διαδικασία επιλογής Επιθεωρητών"
1.  
  Η επιλογή των Επιθεωρητών γίνεται μεταξύ αυτών που έχουν τα τυπικά προσόντα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και έχουν περατώσει επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος. Οι Επιθεωρητές πιστοποιούνται για τρία χρόνια με δυνατότητα ανανεώσεως. Ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης είναι η 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται η τριετία.
2.  
  Ένα χρόνο πριν από τη λήξη της τριετίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Διοικητής της ΥΠΑ , ύστερα από εισήγηση του επικεφαλής του Σώματος Υποδιοικητή της ΥΠΑ, εκδίδει προκήρυξη - πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεως από τους ενδιαφερομένους να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές για την επόμενη τριετία. Στην προκήρυξη - πρόσκληση ορίζεται ο αριθμός των Επιθεωρητών κατά ειδικότητα, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι, οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβάλλουν στη Δ/νση Προσωπικού της ΥΠΑ σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Μετά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από τον υποψήφιο ο Προϊστάμενος αυτού υποβάλλει στη Διεύθυνση προσωπικού γραπτή εισήγηση, που βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία του ατομικού φακέλλου του υποψηφίου, ή σε γεγονότα ή συμπεριφορές που στηρίζονται σε πραγματικά περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να επηρέασουν την επιλογή του αιτούντος ως Επιθεωρητή. Ως Προϊστάμενος νοείται ο οικείος διευθυντής ή ο προϊστάμενος του Τμήματος, εφόσον η Μονάδα που υπηρετεί ο υποψήφιος είναι διαρθρωμένη σε επίπεδο Τμήματος. Μέσα στο χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας των Επιθεωρητών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των υποψηφίων νέων Επιθεωρητών, η κατάρτιση των πινάκων επιλεγέντων αποκλειστικής και μερικής απασχόλησης, η εκπαίδευση και η χορήγηση του οικείου Πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από τον Διοικητή της ΥΠΑ. Από την Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο επιλέγεται, κατά ειδικότητα, αριθμός υποψηφίων Επιθεωρητών, ίσος με εκείνον που αναφέρεται στη προκήρυξη, προσαυξημένος κατά δέκα τοις εκατό (10%) κατά περίπτωση. Το κλάσμα που προκύπτει από την ποσοστιαία προσαύξηση 10% λογίζεται ως ακεραία μονάδα. Οι επιλεγέντες κατατάσσονται στον οικείο πίνακα επιλεγέντων κατά αλφαβητικά σειρά. Οι πίνακες των επιλεγέντων θεωρούνται οριστικοί μετά την κύρωσή τους από το Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας. Η σειρά της οριστικής αξιολογικής κατάταξης στους πίνακες των υποψηφίων Επιθεωρητών καθορίζεται από το βαθμό αποφοίτησης από τα οικεία Σχολεία εκπαίδευσης. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώνουν βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον 75%. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη ή ο αριθμός των επιτυχώς αποφοιτησάντων είναι μικρότερος του αριθμού που αναφέρεται στην προκήρυξη, επιτρέπεται η επαναπροκήρυξη για τον αριθμό των Επιθεωρητών, κατά ειδικότητα, που υπολείπεται. Οι Επιθεωρητές των οποίων έχει λήξει η πιστοποίηση δεν υποχρεούνται, προκειμένου να επαναπιστοποιηθούν, να περατώσουν επιτυχώς εκ νέου την αρχική εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος. Κατά τη διάρκεια της τριετίας είναι δυνατή η ανάκληση του Πιστοποιητικού Επιθεωρητή για λόγους που σχετίζονται με αποδεδειγμένη ανεπάρκεια του υπαλλήλου, με σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή άλλο σπουδαίο λόγο. Η ανάκληση του Πιστοποιητικού γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του επικεφαλής του Σώματος Υποδιοικητή της ΥΠΑ. Τη θέση του Επιθεωρητή, το Πιστοποιητικό του οποίου ανακλήθηκε, καταλαμβάνει επιλαχών, κατά τη σειρά της αξιολογικής εγγραφής στον πίνακα, για το υπόλοιπο της τριετίας.
3.  
  Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας πτητικών μέσων και προτύπων, αποκλειστικής και μερικής απασχόλησης, αξιολογούνται και επιλέγονται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και αποτελείται από τον επικεφαλής του Σώματος Υποδιοικητή της ΥΠΑ ως Πρόεδρο, και μέλη: το Γενικό Διευθυντή Αερομεταφορών, το Διευθυντή Πτητικών Προτύπων, Τρείς πιστοποιουμένους Επιθεωρητές πτητικών μέσων και προτύπων, με αποδεδειγμένη πείρα, τον Προϊστάμενο του Σώματος Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και έναν Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της ΥΠΑ με βαθμό τουλάχιστον Β, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ως πιστοποιούμενοι Επιθεωρητές πτητικών μέσων και προτύπων για την συγκρότηση της Επιτροπής θεωρούνται Επιθεωρητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ να διενεργούν επιθεωρήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το όριο των ετών υπηρεσίας στην Υ.Π.Α., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 11 του διατάγματος αυτού.
4.  
  Η Επιτροπή, προκειμένου να καταρτίσει τους πίνακες των υποψηφίων Επιθεωρητών, εκτιμά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από τον ατομικό του φάκελο, και περιγράφονται στο άρθρο 83 του Υπαλληλικού Κώδικα, το πειθαρχικό του μητρώο, την εν γένει συμπεριφορά και παράστασή του στο υπηρεσιακό περιβάλλον, τη γλωσσομάθεια, την απόδοση του στα καθήκοντα του επιθεωρητή σε προηγούμενη θητεία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αιτιολογημένα τεκμηριώνει την καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας συνεκτιμάται μετά των λοιπών προσόντων. Οι Επιθεωρητές μερικής απασχόλησης επιλέγονται αποκλειστικά για τις ανάγκες των μονάδων της ΥΠΑ που εδρεύουν εκτός Αττικής. Σε περίπτωση ίσης βαθμολογίας προτιμάται ο υπάλληλος που υπηρετεί στον οικείο Αερολιμένα.
Άρθρο 6 "Γενικά καθήκοντα επιθεωρητών πτητικών μέσων και προτύπων"
1.  
  Οι Επιθεωρητές είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας των πτήσεων, που απορρέουν από τα Παραρτήματα (Αnnexes) 1,6,8 και 18 της Σύμβασης του Σικάγου (Ν.211/47, ΦΕΚ 35Α), από τους Κανονισμούς και τα Εγχειρίδια του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities - JΑΑ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Αερομεταφορών (Εurοpean Ανiatiοn Safety Αssοciatiοn - ΕΑSΑ) , τα οποία έχει υιοθετήσει η Ελλάδα ως εθνικά πρότυπα ασφαλείας.
2.  
  Στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των Επιθεωρητών περιλαμβάνονται η παρακολούθηση, η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αντικειμένων που περιγράφονται στα επόμενα άρθρα ανά ειδικότητα Επιθεωρητή
Άρθρο 7
1.  
  Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών πτητικής ικανότητας Αντικείμενα επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών πτητικής ικανότητας είναι, ιδίως: 1) - Κλιματισμός (Αir cοnditiοning) 2) - Σκεύη / έπιπλα (Εquipment / Furnishings) 3) - Πυρασφάλεια (Fire Ρrοtectiοn) 4) - Επιφάνειες ελέγχου (Flight Cοntrοls) 5) - Καύσιμα (Fuel) 6) - Υδραυλικά (Ηydraulics) 7) - Προστασία από βροχή και πάγο (Ιce and Rain Ρrοtectiοn) 8) -Σύστημα προσγειώσεως (Landing Gear) 9) -Συστήματα Οξυγόνου (Οxygen) 10) -Πνευματικά συστήματα (Ρneumatics) 11) -Συστήματα παραγωγής κενού (Vacuum) 12) -Παροχή νερού και αποχέτευση (Water/Waste) 13) -Αεροφερόμενα βοηθητικά συστήματα ενέργειας (Αirbοrne Αuxiliary Ροwer) 14) -Δομή (Structures) 15) -Πόρτες (Dοοrs) 16) -Άτρακτος (Fuselage) 17) -Εισαγωγή κινητήρα / Στηλίδια (Νacelles/Ρylοns) 18) - Επιφάνειες ευσταθείας (Stabilizers) 19) -Παράθυρα (Windοws) 20) -Πτέρυγες (Wings) 21) -Έλικες (Ρrοpellers) 22) -Στροφεία (Rοtοrs) 23) -Κινητήρες(Ροwer Ρlants) 24)-Στροβιλοκινητήρες (Εngine Τurbine - Τurbοprοp) 25) - Παλινδρομικοί κινητήρες (Εngine Reciprοcating) 26) -Τροφοδότηση και έλεγχος κινητήρα (Εngine Fuel and Cοntrοl) 27) -Ανάφλεξη (Ιgnitiοn) 28) -Αέρας (Αir) 29) -Συστήματα ελέγχου κινητήρα (Εngine Cοntrοls) 30) -Απαγωγή καυσαερίων κινητήρα (Εngine Εxhaust) 31) -Λίπανση κινητήρα (Εngine Οil) 32) -Συστήματα εκκίνησης (Starting) 33) -Στρόβιλοι (Τurbines) 34) -Συστήματα ψεκασμού νερού (Water Ιnjectiοn) 35)-Κιβώτιο παρελκομένων (Αccessοry Gearbοx) 36) Οι Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και τον έλεγχο των πιστοποιημένων Οργανισμών Συντήρησης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς JΑR -145 (Απαιτήσεις Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών υπ΄αριθμ. 145) και JΑR-ΟΡS Subpart Μ (Απαιτήσεις πτητικής λειτουργίας Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών Τμήμα Μ) , καθώς και για την έγκριση των ΜΜΕL (κύριο εγχειρίδιο ελάχιστου εξοπλισμού), ΜΕL (Εγχειρίδιο ελάχιστου εξοπλισμού), ΜΟΕ (Εγχειρίδιο λειτουργίας Οργανισμού Συντήρησης) και ΜΜΕ (Εγχειρίδιο συντήρησης Αερομεταφορέα) προγραμμάτων συντήρησης, την πιστοποίηση επάρκειας ικανοτήτων τεχνικού προσωπικού, την έκδοση ή ανανέωση Πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας πτητικών εν γένει μέσων. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις διαδικασίες για έγκριση ή αναθεώρηση των εγχειριδίων των αεροσκαφών και για την έκδοση ή αναθεώρηση των Πιστοποιητικών Αερομεταφορέα (Αir Οperatiοn Certificate- ΑΟC).
Άρθρο 8
1.  
  Αντικείμενα επιθεωρήσεων ηλεκτρονικώνκαι τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών Αντικείμενα επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών είναι, ιδίως: 1) - Αυτόματοι πιλότοι (Αutοpilοts) 2) - Επικοινωνίες (Cοmmunicatiοns) 3) -Συστήματα ηλεκτρικής ισχύος (Εlectrical Ροwer) 4) -΄Οργανα (Ιnstruments) 5) -Φωτισμοί (Lights) 6)-Συστήματα Αεροναυτιλίας (Νaνigatiοn) 7) -Ενδείξεις κινητήρων (Εngine Ιndicating) 8) -Συστήματα εποπτείας λειτουργιών αεροσκαφών (Οn bοard maintenance). 9) Εκτός των παραπάνω καθηκόντων, Οι Επιθεωρητές ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών συμμετέχουν ως μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τον έλεγχο και την έγκριση των κατωτέρω, κατά το μέρος που αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους: α)Προγραμμάτων συντήρησης β) Εγχειριδίων συντήρησης γ) ΜΕLS δ) Ειδικών πτητικών λειτουργιών ε) ΄Εγκρισης προγραμμάτων εκπαίδευσης ηλεκτρονικών στ) Αλλαγών σχεδιασμού θαλάμου διακυβέρνησης. ζ) Εκδόσεων πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας για αεροπλάνα ή ελικόπτερα δημοσίων μεταφορών (αρχικών ή ανανεώσεων) και σε ότι αφορά FDR (Flight Data Recοrder-καταγραφές δεδομένων πτήσης), CVR (Cοckpit Vοice Recοrder - καταγραφές ομιλίας θαλάμου διακυβέρνησης),απαιτήσεων transpοnder καθώς και των λοιπών αντικειμένων αρμοδιότητάς τους. η) Εντάξεων νέων αεροσκαφών δημοσίων αερομεταφορών στα ελληνικά νηολόγια, έλεγχοι συστημάτων εν πτήσει (Flight Deck en-rοute Ιnspectiοn) θ) Απαιτήσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης χώρου αποσκευών. ι) Εκδόσεως νέων ή τροποποιήσεως εκδοθέντων ΑΟC. ια) Εκδόσεως νέων ή τροποποιήσεως εκδοθέντων ΜΜΕ και ΜΟΕ. ιβ) Ελέγχου και παρακολούθησης των οργανισμών συντήρησης. ιγ) Συμμετοχής στις διαδικασίες που ορίζονται από τα JΑR -145 και JΑR-ΟΡS Subpart Μ κατά το μέρος που αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 9 "Κοινά αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών πτητικής ικανότητας και Επιθεωρητών ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών Τα παρακάτω αντικείμενα επιθεωρούνται από κοινού από Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας και Επιθεωρητές ηλεκτρονικών [...]"
1.  
  - Ενδείξεις πυροπροστασίας/πυρανίχνευση (Fire prοtectiοn Ιndicating/Detectiοn)
2.  
  -Ψηφιακά συστήματα ελέγχου πτήσεως - Ενδεικτικά όργανα (Flight cοntrοl lοgic system - indicating)
3.  
  - Ενδείξεις καυσίμου/συστήματος καυσίμου (Fuel/Fuel system - Ιndicating)
4.  
  -Προστασία από πάγο και βροχή. Σωλήνας Ρitοt, κεραίες - καλύπτρες κεραιών, συστήματα λήψης. (Ιce and rain prοtectiοn. Ρitοt - static, Αntennas - radοme, Detectiοn).
5.  
  -Ενδείξεις θέσης και προειδοποιήσεις συστήματος προσγείωσης, ηλεκτρονικά συστήματος αντιολίσθησης (Landing gear: Ροsitiοn and warning, Αnti skid - electrοnics)
6.  
  -Ενδείξεις αερομεταφερόμενης βοηθητικής γεννήτριας (Αirbοrne aux. Ροwer indicating).
7.  
  -Προειδοποιητικά συστήματα θυρών (Dοοr warning)
8.  
  -Ενδείξεις στροφείων (Rοtοrs indicating)
9.  
  -Ηλεκτρική ζεύξη κινητήρων (Ροwer plant electrical harness)
10.  
  -Ενδείξεις καυσίμου και ελέγχων κινητήρων (Εngine fuel and cοntrοl - indicating)
11.  
  -Ηλεκτρική τροφοδοσία εκκίνησης (Ιgnitiοn electrical pοwer supply)
12.  
  - Ενδείξεις αέρος (Αir indicating)
13.  
  - Ενδείξεις ελαίου (Οil indicating)
14.  
  Η πιστοποίηση της τεχνικής λειτουργίας και συντήρησης των εξομοιωτών πτήσεων, σύμφωνα με JΑR SΤD (Απαίτηση Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών όσον αφορά τους εξομοιωτές πτήσεων)
Άρθρο 10 "Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών πτητικής λειτουργίας Αντικείμενα επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών πτητικής λειτουργίας κατά υποειδικότητα, όπως αναφέρονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 3, είναι, ιδίως:"
1.  
  Για τους Επιθεωρητές πληρωμάτων διακυβέρνησης: Οι Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας της υποειδικότητας αυτής είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των παρακάτω επιθεωρήσεων σε αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν αεροσκάφη μάζης απογείωσης μεγαλύτερης των 5.700 Κg : Εκτέλεση συνήθων ελέγχων των πληρωμάτων διακυβέρνησης εν πτήσει (en rοute) και διενέργεια επιθεωρήσεων αεροσκαφών στην πίστα (ramp inspectiοn), σταθμών (statiοn facility), βάσεων εταιρειών κ.λ.π. Επίσης διενεργούν έλεγχο για την χορήγηση άδειας πτητικής εκμετάλλευσης εξομοιωτών πτήσης καθώς και για την έγκριση της λειτουργίας των κάθε είδους σχολείων εδάφους αρχικής ή επαναληπτικής εκπαίδευσης, τα μέσα, και την παρεχόμενη βιβλιογραφία, καθώς και την εποπτεία και έλεγχο των εταιρικών εκπαιδεύσεων των πληρωμάτων διακυβέρνησης. Επιθεωρούν και ελέγχουν τις διαδικασίες λειτουργίας των αερομεταφορέων με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων. Πιστοποιούν τους Ελεγκτές Ιπταμένων (CΗΕCΚ - ΑΙRΜΕΝ) των αερομεταφορέων και ελέγχουν την επίδοσή τους. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετησίων προγραμμάτων κατά Αερομεταφορέα, ενώ οι έκτακτοι διενεργούνται οποτεδήποτε, κατά την κρίση της ΥΠΑ, και ανάλογα με τις ανάγκες, που διαπιστώνει η Υπηρεσία, χωρίς υποχρέωση να ειδοποιείται ο υποκείμενος σε έκτακτο έλεγχο. Μετά το πέρας κάθε ελέγχου συμπληρώνεται πάντα το κωδικοποιημένο έντυπο, που αντιστοιχεί στο είδος του ελέγχου, και αποστέλλεται στον ελεγχθέντα Αερομεταφορέα με σαφείς οδηγίες και προθεσμίες συμμόρφωσης επί των ευρημάτων. Στην αρμοδιότητα των Επιθεωρητών πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών εντάσσεται και ο έλεγχος των Εγχειριδίων ΜΕL, ΜΜΕL,αεροσκάφους, πτήσεως και Πτητικής Εκμετάλλευσης κατά το μέρος που αφορά αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και η συμμετοχή τους σε Επιτροπές πιστοποιήσεων Ειδικών Πτητικών Λειτουργιών.
2.  
  Για τους Επιθεωρητές εταιρικών πτητικών διαδικασιών: Οι Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας της υποειδικότητας αυτής είναι αρμόδιοι για την εποπτεία και τον έλεγχο των εταιρικών πτητικών διαδικασιών, που απορρέουν από το ισχύον Ελληνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πτήσεων. Ελέγχουν τη διοικητική δομή των αεροπορικών εταιρειών, τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης που έχουν σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τις συμβάσεις ναύλωσης αεροσκαφών, σύμφωνα με το άρθρο 83 bis της Σύμβασης του Σικάγου περί διεθνούς πολιτικής Αεροπορίας (Ν.211/47, Α 35) και τη συναφή Ελληνική ή διεθνή νομοθεσία, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αεροπλάνων και ελικοπτέρων δημοσίων μεταφορών. Είναι επίσης αρμόδιοι για τον έλεγχο των σωστικών μέσων των αεροσκαφών και τον εν γένει κινητό εξοπλισμό του θαλάμου επιβατών, της τήρησης των Κανονισμών που αφορούν επικίνδυνα υλικά (Dangerοus Gοοds), τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα καθώς και για την εποπτεία και έλεγχο των εταιρικών εκπαιδεύσεων πληρωμάτων καμπίνας επιβατών. Συμμετέχουν στους ελέγχους ασφάλειας και στις επιθεωρήσεις βάσεων, πίστας και σταθμών (Βase, Ramp and Statiοn), διενεργούν ελέγχους εγγράφων φόρτωσης των αεροπλάνων και ελικοπτέρων και συμμετέχουν μετά των Επιθεωρητών πληρωμάτων θαλάμου διακυβέρνησης σε όλους τους ελέγχους εφαρμογής διαδικασιών, που προβλέπονται από το Παράρτημα 6 της Σύμβασης του Σικάγου και τα εγχειρίδια JΑR - ΟΡS 1 και JΑRΟΡS 3 του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (JΑΑ).
3.  
  Για τους Επιθεωρητές πτυχίων και αδειών: Οι Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας της υποειδικότητας αυτής είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και διαδικασιών απονομής πτυχίων και αδειών πολιτικής αεροπορίας. Παρακολουθούν και ελέγχουν τη λειτουργία των αεροπορικών Σχολών ερασιτεχνών και επαγγελματιών χειριστών αεροσκαφών, καθώς και των σχολείων εκπαίδευσης των αεροπορικών εταιρειών, όσον αφορά την καταλληλότητα και την επάρκεια των χώρων, των μέσων και της ικανότητας των εκπαιδευτών, με βάση τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης του Σικάγου και στα Εγχειρίδια JΑR - FCL,( Flight Crew Licensing- Χορήγηση αδειών ιπτάμενου προσωπικού) JΑR - ΟΡS 2, JΑR - 66, και JΑR - 147 του JΑΑ. Επίσης ελέγχουν τις ώρες απασχόλησης και ανάπαυσης του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 11 "Απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων από υπαλλήλους της Υ.Π.Α. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιθεωρητή απαιτούνται, κατά ειδικότητα Επιθεωρητή, τα κατωτέρω τυπικά προσόντα:"
1.  
  Για Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας:
 1. Δίπλωμα αεροναυπηγού μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής, με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος και διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της σχεδίασης ή κατασκευής ή συντήρησης συστημάτων αεροσκαφών ή σκάφους ή κινητήρων αεροσκαφών και αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή
 2. Δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής, με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος και αποδεδειγμένη τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο της σχεδίασης ή κατασκευής ή συντήρησης συστημάτων αεροσκαφών ή σκάφους ή κινητήρων αεροσκαφών ή κινητήρων εσωτερικής καύσης αεροσκαφών ή σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου ή σε υδραυλικά συστήματα αεροσκαφών και αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή
 3. Δίπλωμα μηχανικού σκάφους ή κινητήρα της Σχολής Ικάρων (Τμήματος Μηχανικών) και αποδεδειγμένη τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε υπηρέτηση αεροσκαφών ή κινητήρων αεροσκαφών ή συστημάτων αυτόματου ελέγχου ή υδραυλικών συστημάτων και αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή
 4. Πτυχίο Σχολής τεχνολόγου μηχανικού συντήρησης αεροσκαφών ή τεχνολόγου μηχανολόγου της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) αντίστοιχης ειδικότητας και πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένης εμπειρία στην συντήρηση συστημάτων αεροσκαφών ή σκάφους ή κινητήρων αεροσκαφών και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 5. Προκειμένου για πιστοποίηση ιπτάμενων μηχανικών αεροσκαφών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 περιπτ. α΄. του Ν.2912/2001 (ΦΕΚ 94Α).
 6. Πέραν των ανωτέρω προσόντων, οι προερχόμενοι από τον κλάδο Μηχανικών Αεροναυπηγών (ΠΕ6) και οι κατέχοντες την ειδικότητα του ιπταμένου μηχανικού αεροσκαφών πρέπει να έχουν διανύσει από οποιοδήποτε άλλο κλάδο προσωπικού της Υ.Π.Α. πρέπει να κατέχουν τον Α΄ βαθμό και διετή τουλάχιστον υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2.  
  Για τους Επιθεωρητές ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών:
 1. Δίπλωμα ηλεκτρονικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού επικοινωνιών η μηχανικού υπολογιστών ανωτάτης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση ή κατασκευή ή υπηρέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή αυτόματου ελέγχου αεροσκαφών ή προσομοίωσης και αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή
 2. Δίπλωμα μηχανικού της σχολής Ικάρων (Τμήματος Μηχανικών), ειδ.
 3. Ηλεκτρονικού και αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε ένα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στο εδαφ. α΄ και αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή.
 4. Πτυχίο Σχολής τεχνολόγου ηλεκτρονικού ή τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) αντίστοιχης ειδικότητας και δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένης εμπειρία σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα που αναφέρονται στο εδάφιο α και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 5. Προκειμένου για πιστοποίηση ιπταμένων μηχανικών αεροσκαφών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 33 παραγρ. 1 περιπτ. α΄ του Ν.2912/2001 (ΦΕΚ 94Α ).
 6. Πέραν των ανωτέρω προσόντων, οι Επιθεωρητές της ειδικότητας αυτής πρέπει να κατέχουν τον Α΄ βαθμό και διετή τουλάχιστον υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό
3.  
  Για τους Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας:
 1. Ειδικότητας Επιθεωρητών πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών:
 2. Πτυχίο χειριστή εναερίων γραμμών πολυκινητηρίων αεροσκαφών (ΑΤΡL) σε τύπους που προβλέπονται από τα Εγχειρίδια JΑR-FΑR (Federal Ανiatiοn Requirement- απαιτήσεις ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ) 23 ή JΑR - FΑR 25 ή JΑR FΑR 27 και 29 του JΑΑ με τουλάχιστον 5000 συνολικά ώρες πτήσεως σαν Κυβερνήτης ή Συγκυβερνήτης από τις οποίες οι 1500 ώρες τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία και να μη έχει καταλογισθεί ευθύνη σε βάρος του υποψήφιου για αεροπορικό ατύχημα τα τελευταία πέντε χρόνια.
 3. Η απόκτηση από την ΥΠΑ άδειας εκπαιδευτού ή ελεγκτού ιπτάμενου προσωπικού αποτελεί πρόσθετο προσόν.
 4. Ειδικότητας Επιθεωρητών εταιρικών πτητικών διαδικασιών και ειδικότητας Επιθεωρητών πτυχίων και αδειών:
 5. Πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, πτυχίο Επιμελητού πτήσεων (Dispatcher) σε ισχύ, να ανήκουν οι υποψήφιοι στον κλάδο ΠΕ1 Αερολιμενικών της ΥΠΑ να κατέχουν τον Α΄ βαθμό και διετή τουλάχιστον υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 6. Η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον επιπλέον γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν.
Άρθρο 12 "Απαιτούμενα προσόντα για Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τυπικά προσόντα για την πιστοποίηση Επιθεωρητών Πτητικών Μέσων και Προτύπων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προβλέπονται [...]"
1.  
  Για Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας: Πτυχίο ή Δίπλωμα μηχανικού αεροναυπηγού με εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο κατασκευής ή συντήρησης αεροσκάφους και αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή πτυχίο ιπτάμενου μηχανικού πολιτικής αεροπορίας και Πτυχίο ή Δίπλωμα αεροναυπηγού μηχανικού ή αντίστοιχο Πτυχίο μηχανικού της Σχολής Ικάρων(Τμήματος Μηχανικών) με εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία άσκησης καθηκόντων μηχανικού συντήρησης αεροσκαφών ή ιπτάμενου μηχανικού και αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
2.  
  Για Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας: Υποειδικότητας επιθεωρητών πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών: Πτυχίο επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών πολυκινητηρίων αεροσκαφών (ΑΤΡL) σε τύπους που προβλέπονται από τα εγχειρίδια JΑR - FΑR 27 και 29 με 7.000 ώρες πτήσης τουλάχιστον και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ή Πτυχίο επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων σε τύπους που προβλέπονται από τα εγχειρίδια JΑR - FΑR 23 ή JΑR - FΑR 25 με 3.000 ώρες πτήσης τουλάχιστον και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 13 "Κατάσταση υγείας των Επιθεωρητών"
1.  
  Οι Επιθεωρητές πρέπει να είναι υγιείς και ικανοί για να μπορούν να ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους. Η κατάσταση της υγείας των Επιθεωρητών αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό υγείας τύπου Β΄του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι). Το πιστοποιητικό υγείας ισχύει για 12 μήνες. Για τους Επιθεωρητές πτυχίων και αδειών δεν απαιτείται πιστοποιητικό υγείας.
Άρθρο 14 "Εκπαίδευση Επιθεωρητών"
1.  
  Η εκπαίδευση των Επιθεωρητών διακρίνεται σε θεωρητική σε εξουσιοδοτούμενα Σχολεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε πρακτική (οn the jοb training) υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου Επιθεωρητή αντίστοιχης ειδικότητας. Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται επιτυχών εφόσον αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον 75 με άριστα το 100. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επιθεωρητή, πρέπει να περατώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση στα παρακάτω, ανά ειδικότητα, αντικειμενικά:.
2.  
  Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας:
 1. Απαιτήσεις για τα συστήματα ποιότητας - Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών)
 2. Χειρισμός εγχειριδίου έκδοσης πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας (Αirwοrthiness manual) ή εκπαίδευση επί θεμάτων πτητικής ικανότητας (Αirwοrthiness Cοurse) ή Safety ονersight του ΙCΑΟ (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών για το καθένα)
 3. Διαδικασίες κατά JΑR - 145 (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ημερών)
 4. Διαδικασίες κατά JΑR ΟΡS1 - Subpart Μ (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 1 ημέρας) καθώς και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα :
  • Διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας (SΑFΑ) ( χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών),ή
  • Διαδικασίες τεχνικής αξιολόγησης εξομοιωτών πτήσεων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών), ή
  • Ανθρώπινοι παράγοντες κατά JΑR 66 (Ηuman Factοrs) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών), ή
  • Χειρισμός εγχειριδίου έκδοσης πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΑΟC manual) (χρονικής διάρκειας 10 ημερών τουλάχιστον), ή
  • Μεταφορά επικινδύνων φορτίων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 4 ημερών), ή δστ) Πρόληψη ατυχημάτων (Αccident Ρreνentiοn) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών)
3.  
  Επιθεωρητές ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών:
 1. Απαιτήσεις για τα συστήματα ποιότητας - Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων (διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών)
 2. Ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών (Βasic Ανiοnics) (διάρκειας 10 ημερών τουλάχιστον)
 3. Διαδικασίες κατά JΑR - 145 (διάρκειας τουλάχιστον 2 ημερών)
 4. Διαδικασίες κατά JΑR - ΟΡS 1 Subpart Μ (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 1 ημέρας) καθώς και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:
  • Διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας (SΑFΑ) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών), ή
  • Διαδικασίες τεχνικής αξιολόγησης εξομοιωτών πτήσεων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών), ή
  • Ανθρώπινοι παράγοντες κατά JΑR 66 (Ηuman Factοrs) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών), ή
  • Χειρισμός εγχειριδίου έκδοσης πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΑΟC manual) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών), ή
  • Πρόληψη ατυχημάτων (Αccident Ρreνentiοn) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών) , ή δστ) Διαδικασίες πιστοποίησης ηλεκτρονικών συσκευών αεροσκαφών (Ανiοnics certificatiοn prοcedures) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών)
4.  
  Επιθεωρητές πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών:
 1. Απαιτήσεις για τα συστήματα ποιότητας - Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών)
 2. Χειρισμός του εγχειριδίου έκδοσης πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΑΟC manual) ή αποφοίτηση από Τμήμα αρχικής εκπαίδευσης για επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων Ιnitial cοurse fοr flight οperatiοn inspectοrs and inspecting οfficers ή Safety Ονersight του ΙCΑΟ (εκάστου διαρκείας τουλάχιστον 10 ημερών) καθώς και ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:
  • Διαδικασίες λειτουργικής αξιολόγησης εξομοιωτών πτήσεων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών), ή
  • Διαδικασίες πιστοποίησης αεροπορικών σχολών επαγγελματιών χειριστών (χρονικής διάρκειας 3 ημερών), ή
  • Διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας (SΑFΑ) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών), ή
  • Crew resοurse management (CRΜ) (διαχείριση των πόρων του πληρώματος) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ημερών), ή
  • Επικίνδυνα υλικά για ιπτάμενους χειριστές (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 4 ημερών), ή βστ) JΑR - ΟΡS 1 και JΑR - ΟΡS 3 (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών για το καθένα)
5.  
  Επιθεωρητές εταιρικών πτητικών διαδικασιών:
 1. Απαιτήσεις για τα συστήματα ποιότητας - Διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών)
 2. Χειρισμός εγχειριδίου έκδοσης πιστοποιητικού αερομεταφορέα ( ΑΟC manual ) ή αποφοίτηση του Ιnitial cοurse fοr flight οperatiοn inspectοrs and inspecting οfficers ή Safety Ονersight του ΙCΑΟ (εκάστου χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών), καθώς και ένα από τα παρακάτω αντικείμενα
  • JΑR - ΟΡS1 (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 1 ημέρας), ή
  • Διαδικασίες μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ( Dangerοus gοοds ) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 4 ημερών), ή
  • Διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας (SΑFΑ) τομέα ηλεκτρονικών (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών) , ή
  • Αnnex 6 (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών), ή
  • Πρόληψη ατυχημάτων ( Αccident Ρreνentiοn ) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών)
6.  
  Επιθεωρητές πτυχίων και αδειών
 1. Απαιτήσεις για τα συστήματα ποιότητας - Διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών)
 2. Χειρισμός εγχειριδίου χορηγήσεων πτυχίων ( Licensing manual) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 4 ημερών), ή
 3. Διαδικασίες κατά JΑR - FCL1(χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών) , FCL 2 και FCL 3 (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών το καθένα)
 4. Safety Ονersight του ΙCΑΟ (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών), καθώς και ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:
  • Διαδικασίες ελέγχων και πιστοποίησης σχολών ερασιτεχνικών χειριστών (ΡΡL) (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών), και έλεγχος και πιστοποίηση λειτουργίας αερολεσχών (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών), ή
  • JΑR - ΟΡS 2 (χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών)
7.  
  Κάθε μια από τις εκπαιδευτικές ημέρες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν επιτρέπεται να αποτελείται από λιγότερες των 5 εκπαιδευτικών ωρών
8.  
  Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας και ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς εκπαιδευτικές σειρές, με αντικείμενο την ειδικότητά τους, σε δύο, τουλάχιστον, διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό αεροπορικό χώρο, από τους οποίους ο ένας υποχρεωτικά θα είναι σε αεροσκάφη JΕΤ. Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές εταιρικών πτητικών διαδικασιών και πτυχίων και αδειών, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικές σειρές για πληρώματα καμπίνας διαφορετικών τύπων αεροσκαφών, καθώς και μιας σειράς εκπαίδευσης CRΜ.
9.  
  Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Π.Α. που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές υπαγορεύονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών και την απαίτηση εναρμονισμού της παιδείας των Επιθεωρητών ασφάλειας πτήσεων με τους κανονισμούς των διεθνών Οργανισμών.
10.  
  Ειδικότερα, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές μερικής απασχόλησης υποχρεούνται να συμμετάσχουν ενεργά σε δύο τουλάχιστον δοκιμαστικές επιθεωρήσεις, που σχετίζονται με το αντικείμενο, το οποίο θα κληθούν, κατά περίπτωση, να υπηρετήσουν και για τις οποίες θα αξιολογηθούν, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 16.
Άρθρο 15 "Ρύθμιση ειδικών θεμάτων"
1.  
  Οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των Επιθεωρητών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2912./2001, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης εργασίας.
2.  
  Πιστοποιητικά Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων που έχουν εκδοθεί από διεθνείς Οργανισμούς Πολιτικής Αεροπορίας ή από χώρες που δεν είναι μέλη του JΑΑ, γίνονται αποδεκτά με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, εφόσον αποδειχθεί καταλλήλως ότι οι κάτοχοι αυτών γνωρίζουν επαρκώς την νομοθεσία ΥΠΑ, που έχει σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο Επιθεώρησης. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αεροπορικές Αρχές Κρατών μελών του JΑΑ αυτοδικαίως αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για την ισοτιμία αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της ΥΠΑ.
Άρθρο 16 "Εκθέσεις Επιθεωρήσεων"
1.  
  Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους Επιθεωρητές πτητικών μέσων και προτύπων , αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης, τακτικά, σύμφωνα με πρόγραμμα που εγκρίνει ο επικεφαλής του Σώματος Υποδιοικητής της ΥΠΑ , κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Πτητικών Προτύπων σε μηνιαία βάση και εκτάκτως οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνει η Υπηρεσία. Οι Επιθεωρητές συντάσσουν και υποβάλλουν, στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων , τις Εκθέσεις επιθεωρήσεων που διενεργούν σε αερομεταφορείς ή σε οργανισμούς συντηρήσεων ή σε φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες αεροσκαφών εντός πέντε (5) ημερών από την περάτωσή τους, κατατάσσοντας τα ευρήματα ασφαλείας σε κατηγορίες ανάλογα με τη βαρύτητα τους σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Υ.Π.Α εγχειρίδια και τους κανονισμούς του J.Α.Α. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων υποβάλλει αυτές αυθημερόν, με σαφείς προτάσεις, στον επικεφαλής του Σώματος των Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων Υποδιοικητή της ΥΠΑ, συμπληρώνοντας τα τυποποιημένα για το σκοπό αυτό έντυπα. Όλες οι εκθέσεις Επιθεωρήσεων έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
2.  
  Τα τελικά αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων, με πλήρεις οδηγίες συμμόρφωσης και σε τασσόμενο από τη διεύθυνση πτητικών προτύπων χρόνο αποκατάστασής τους, αποστέλλονται με επιδοτήριο στον ελεγχθέντα, ο οποίος υποχρεούται να περιγράψει εγγράφως τον τρόπο αντιμετώπισης των ευρημάτων και τον πιθανό χρόνο υλοποίησής τους εντός του τασσόμενου χρόνου και να τα υποβάλλει, εντός διημέρου, στη διεύθυνση πτητικών προτύπων. Η διεύθυνση, μετά από αξιολόγηση των απαντήσεων, ενεργεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, επανελέγχους για να διαπιστώσει την ορθή πορεία της αποκατάστασης των ευρημάτων.
3.  
  Ο χρόνος που παρέχεται σε ένα αερομεταφορέα ή οργανισμό συντήρησης ή φυσικό πρόσωπο - ιδιοκτήτη αεροσκάφους, για την αποκατάσταση των ευρημάτων του, είναι ανάλογος με την κατηγορία βαρύτητας του κάθε διακεκριμένου ευρήματος, όπως καθορίζονται στο Τμήμα 2ο, Μέρος δεύτερο του εγχειριδίου Διαχειριστική και καθοδηγητική ύλη του JΑΑ καθώς και στο εγχειρίδιο της ΥΠΑ Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα, διαχείριση και εποπτεία, και δεν μπορεί να είναι μικρότερος:
 1. των δύο (2) ημερών για τα ευρήματα της κατηγορίας μηδέν (0)
 2. του ενός (1) μηνός για τα ευρήματα κατηγορίας ένα (1)
 3. των τριών (3) μηνών για τα ευρήματα κατηγορίας δύο (2)
 4. των έξι (6) μηνών για τα ευρήματα κατηγορίας τρία (3)
 5. του ενός (1) έτους για τα ευρήματα κατηγορίας τέσσερα (4)
4.  
  Ειδικότερα οι Επιθεωρητές Ασφάλειας πτητικών μέσων και προτύπων, μερικής απασχόλησης έχουν υποχρέωση να εκτελούν τρείς τουλάχιστον Επιθεωρήσεις κάθε μήνα από τις οποίες οι δύο σε διαφορετικό αντικείμενο. Η εντολή για επιθεώρηση δίδεται από τον επικεφαλής του Σώματος των Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων Υποδιοικητή της ΥΠΑ. Στο τέλος κάθε μήνα ο επικεφαλής του Σώματος των Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων Υποδιοικητής της ΥΠΑ βεβαιώνει ότι οι Επιθεωρητές μερικής απασχόλησης συμπλήρωσαν με επιτυχία τις προβλεπόμενες από το διάταγμα αυτό μηνιαίες επιθεωρήσεις.
Άρθρο 17 "Αριθμός Επιθεωρητών Πτητικών Μέσων και Προτύπων αποκλειστικής απασχόλησης. Ο αριθμός των Επιθεωρητών Πτητικών Μέσων και προτύπων αποκλειστικής απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα (60) συνολικά άτομα, τα οποία προέρχονται από κλάδους ή ειδι [...]"
1.  
  Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας: Είκοσι δύο (22) συνολικά άτομα, που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ6 μηχανικών Αεροναυπηγών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων μηχανικών συντήρησης αεροσκαφών ή κατέχουν την ειδικότητα ιπταμένων μηχανικών αεροσκαφών
2.  
  Επιθεωρητές ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αεροσκαφών: Έξη (6) συνολικά άτομα, που ανήκουν δύο (2) στους κλάδους ΠΕ3 ή ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών, και τέσσερις (4) στους κλάδους ΠΕ4 ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών ή ΠΕ12 Πληροφορικής
3.  
  Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας: Τριάντα δύο ( 32) συνολικά άτομα που κατανέμονται στις υποειδικότητες, όπως αυτές αναφέρονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 3, ως εξής:.
 1. Στην υποειδικότητα των επιθεωρητών πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών:
 2. Δώδεκα (12) άτομα, ήτοι:
 3. δύοχειριστές αεροπλάνων κατά JΑR/FΑR 23, οκτώ χειριστές αεροπλάνων κατά JΑR/FΑR 25 και δύο χειριστές στροφειοπτέρων ανά ένας κατά JΑR/FΑR 27 και κατά JΑR/FΑR 29
 4. Στην υποειδικότητα των επιθεωρητών εταιρικών πτητικών διαδικασιών:
 5. Δέκα (10) άτομα που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ1 Αερολιμενικών
 6. Στην υποειδικότητα των Επιθεωρητών πτυχίων και αδειών:
 7. Δέκα (10) άτομα, ήτοι:
 8. έξι (6) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ1 Αερολιμενικών, δύο (2) χειριστές αεροπλάνων κατά JΑR/FΑR 25 και δύο (2) χειριστές στροφειοπτέρων ανά ένας κατά JΑR/FΑR 27 και JΑR/FΑR 29
4.  
  Με την πράξη προκήρυξης - πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων Επιθεωρητών μπορεί να αυξομειώνεται ο αριθμός των θέσεων της παραγράφου 3 ανά υποειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η προκηρύσσουσα Αρχή δεν δεσμεύεται από την προβλέπομενη για κάθε υποειδικότητα αναλογία, πλην της υποχρέωσης της μη υπέρβασης του συνολικού αριθμού των προβλεπομένων συνολικά 32 ατόμων για την ειδικότητα αυτή.
5.  
  Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή οιασδήποτε ειδικότητας λογίζεται και ως χρόνος άσκησης καθηκόντων στον κλάδο ή στην ειδικότητα που ανήκει ο υπάλληλος
6.  
  Ο αριθμός των Επιθεωρητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ο αριθμός των Επιθεωρητών που διατίθενται από υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της αλλοδαπής ή διεθνείς οργανισμούς, που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 32 του Ν. 2912/2001, είναι πέραν του αριθμού που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους.
Άρθρο 18 "Αριθμός"
1.  
  Επιθεωρητών μερικής απασχόλησης Οι Επιθεωρητές μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα τριάντα (30) άτομα, και ανήκουν αντιστοίχως σε κλάδους ή ειδικότητες προσωπικού της ΥΠΑ, όπως καθορίζονται στο άρθρο 17. Ο αριθμός των παραπάνω Επιθεωρητών μπορεί, με την πράξη προκήρυξης επιλογής Επιθεωρητών μερικής απασχόλησης, να αυξομειώνεται ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης του συνολικού αριθμού που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 19 "Υποχρεώσεις Επιθεωρητών - κωλύματα"
1.  
  Οι Επιθεωρητές όλων των κατηγοριών οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όλα τα ευρήματα των επιθεωρήσεών τους. Ουδέν στοιχείο ανακοινώνεται σε τρίτους ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς την έγκριση του Υποδιοικητή της ΥΠΑ , ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Σώματος και του Διοικητή της ΥΠΑ. Η άσκηση των καθηκόντων του Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Το κώλυμα συμφέροντος που προβλέπεται στο άρθρο 36 του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 2683/99, (Α΄19) εφαρμόζεται αναλόγως.
2.  
  ΄Ολοι οι πιστοποιημένοι Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων, πλήρους ή μερικής απασχόλησης υποχρεούνται να παρακολουθούν και να περατώνουν επιτυχώς τις απαραίτητες συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις σε εξουσιοδοτημένα Σχολεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει προγραμμάτων που καταρτίζει η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ και εγκρίνει ο επικεφαλής του Σώματος καθώς και ο Διοικητής της ΥΠΑ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εμπειρίας και γνώσης σε περισσότερους τύπους αεροσκαφών. Ως εμπειρία νοείται η συνεχής παρακολούθηση από τους Επιθεωρητές όλων των ειδικοτήτων, πλην αυτής των πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών, επί τρίμηνο τουλάχιστον, σε μεγάλο αερομεταφορέα ή πιστοποιημένο οργανισμό συντήρησης, των διαδικασιών που ακολουθούνται, τόσο σε θέματα επιμελητού πτήσεων και εκπαίδευσης πληρωμάτων καμπίνας, όσο και σε θέματα διαδικασιών και τρόπου λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των JΑRs.
3.  
  Ειδικότερα, οι Επιθεωρητές πληρωμάτων διακυβέρνησης αεροσκαφών, δεν απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (Π.Ι.Π.) σε ισχύ. Σε περίπτωση όμως που ο Επιθεωρητής είναι κάτοχος Π.Ι.Π., τούτο θεωρείται ότι είναι σε ισχύ εφ΄ όσον ανανεώνεται κάθε χρόνο, μετά από σχετικό έλεγχο επαγγελματικής επάρκειας (prοficiency check) σε εξομοιωτή. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται γι΄ αυτόν εξέταση επί γραμμής ( line check). Εφ΄ όσον όμως επιθυμεί μπορεί να διατηρεί σε ισχύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Πιστοποιητικό Ισχύος Πτυχίου για δύο το πολύ τύπους αεροσκαφών. Στην περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει λάβει ικανότητα για περισσότερους από δύο τύπους αεροσκαφών, οφείλει να δηλώσει στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων τους δύο τύπους αεροσκαφών που επιθυμεί να διατηρήσει σε ισχύ. Για την επιλογή των δύο τύπων λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του Επιθεωρητή σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την ανανέωση της ικανότητας επί των τύπων αεροσκαφών που τελικά επιλέγονται, οι Επιθεωρητές της ειδικότητας αυτής οφείλουν να μετάσχουν σε εταιρική επαναληπτική εκπαίδευση επί τύπου και στη συνέχεια να υποστούν με επιτυχία ετήσιο έλεγχο επαγγελματικής επάρκειας, που διενεργείται από εξουσιοδοτημένο ελεγκτή ιπταμένων της ΥΠΑ σε συγκεκριμένο εξομοιωτή πτήσεων.
4.  
  Οι Επιθεωρητές αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης πρέπει να ταξιδεύουν αεροπορικώς, όταν τούτο επιβάλλεται για την άσκηση των καθηκόντων τους, και να εργάζονται και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν
Άρθρο 20 "Δικαιώματα των Επιθεωρητών"
1.  
  Οι Επιθεωρητές αποκλειστικής και μερικής απασχόλησης, είναι μόνοι αρμόδιοι για διενέργεια επιθεωρήσεων σε τομείς που καθορίζονται με το διάταγμα αυτό. Ουδείς έχει δικαίωμα να φέρει τον τίτλο του Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων και να διενεργεί επιθεωρήσεις ασφάλειας πτήσεων, αν δεν είναι εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, και αν δεν επιδεικνύει την ειδική ταυτότητα που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.
2.  
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του Ν. 2912/2001 οι Επιθεωρητές πτητικών Μέσων και Προτύπων είναι εφοδιασμένοι με ειδική ταυτότητα, που εκδίδεται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της ΥΠΑ. Η ταυτότητα είναι πλαστικοποιημένη και φέρει στη μία πλευρά έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου της, όμοια με εκείνη που απαιτείται για έκδοση διαβατηρίου, και αναγράφονται στην ίδια πλευρά, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πέραν των στοιχείων της εκδούσας Αρχής, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του Επιθεωρητή, καθώς και ο αύξοντας αριθμός μητρώου του. Στο κάτω μέρος της ίδιας πλευράς τίθεται η υπογραφή του διευθυντή της διεύθυνσης ασφάλειας αερολιμένων, η υπηρεσιακή σφραγίδα και δείγμα υπογραφής του κατόχου. Στην άλλη πλευρά της ταυτότητας αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα εξής: Ο εικονιζόμενος στο παρόν είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Πτητικών Μέσων και Προτύπων, ειδικότητας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του Ν. 2912/2001 ,δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, όπως, εγκαταστάσεις, γραφεία και αίθουσες με αεροπορικό εξοπλισμό, καθώς και σε όλους τους χώρους των πτητικών μέσων στο έδαφος ή στον αέρα. Επίσης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιβολή των κανόνων ασφάλειας πτήσεων σε κάθε περίπτωση.
3.  
  Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος οι όροι εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ΥΠΑ, που αναφέρονται σε πτητικά πρότυπα, παύουν να ισχύουν, αντικαθιστούμενοι από τον όρο πιστοποιημένος Επιθεωρητής Πτητικών Μέσων και Προτύπων
Άρθρο 21 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος , οι διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πίνακες των Επιθεωρητών που θα καταρτισθούν ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται η τριετία.
2.  
  Οι διαδικασίες για την πιστοποίηση ως Επιθεωρητών των ιπταμένων μηχανικών αεροσκαφών και των χειριστών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, που θα προσληφθούν στις οργανικές θέσεις που συστήθηκαν με το άρθρο 33 παραγρ. 1 περίπτ. α΄ και β΄ του Ν. 2912/2001, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
3.  
  Οι κατά το χρόνο ισχύος του παρόντος ασκούντες καθήκοντα Επιθεωρητή πτητικών μέσων και προτύπων υπάλληλοι της ΥΠΑ, μπορούν να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, για μια τριετία , που λήγει κατά τον χρόνο λήξεως της ισχύος των πινάκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον έχουν υποστεί εκπαίδευση σε αντίστοιχες Αρχές της αλλοδαπής, είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό Επιθεωρητή της αλλοδαπής Αρχής και έχουν εξουσιοδοτηθεί με αποφάσεις του Διοικητή της ΥΠΑ να διενεργούν ελέγχους, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 του β.δ. 22/64 (Α.15.). Περί της πιστοποίησης εκδίδεται απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ. Οι Επιθεωρητές που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή καταλαμβάνουν θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 17.
4.  
  Από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, καταργείται η Μονάδα Ελέγχου Τεχνικής Εκμετάλλευσης (ΜΕΤΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 21 του π.δ. 56/89 Οργανισμός της ΥΠΑ (Α΄ 28). Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μέσων Αεροσκαφών της καταργούμενης Μονάδας, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το Τμήμα Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ, οι δε αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Πτητικής λειτουργίας Αεροσκαφών στο Τμήμα πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της ίδιας ως ανωτέρω διεύθυνσης. Το προσωπικό το οποίο, κατά το χρόνο δημοσίευσης του διατάγματος αυτού, υπηρετεί στη Μονάδα Ελέγχου Τεχνικής Εκμετάλλευσης μεταφέρεται αυτοδικαίως στη Διεύθυνση Πτητικών προτύπων. Περί της μεταφοράς εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της ΥΠΑ.
5.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, μπορούν να επιλεγούν ως Επιθεωρητές μερικής απασχόλησης υπάλληλοι της ΥΠΑ με 10ετή τουλάχιστον υπηρεσία στην ΥΠΑ, αν πρόκειται για υπαλλήλους ΠΕ Κατηγορίας ή 15ετή υπηρεσία, αν πρόκειται για υπαλλήλους ΤΕ Κατηγορίας, εφόσον ο αριθμός των Επιθεωρητών που αναφέρεται στην προκήρυξη, δεν συμπληρωθεί από υποψηφίους που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11
Άρθρο 22 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: - Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του Β.Δ 22/64 (Α΄ 15) - Η παράγραφος19 του άρθρου 1 του Β.Δ. 634/70 (Α΄ 215) - Η παράγραφος 12 του άρθρου 3 του Β.Δ. 104/72 (Α΄28) - Το άρθρο 21 και η παράγραφος 21 του άρθρου 94 του π.δ. 56/89 (Α΄28).
Άρθρο 23 "Ισχύς"
1.  
  Το παρόν ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α)Των άρθρων 32, 33 παρ.1 και 35 παρ. 1 και 2 του Ν.2912/2001 (Α΄94) προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις. β) Του π.δ. 56/89 Οργανισμός της ΥΠΑ, (Α΄ 28) όπως ισχύει. γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 ( Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (Α΄ 38). δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του 2362/95 (Α 247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες : α) Δαπάνη ύψους 132.000 ΕΥΡΩ ετησίως, που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ε.Φ. 39-120 ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η εν λόγω δαπάνη κατά το τρέχον έτος ανέρχεται σε 100.000 ΕΥΡΩ και αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ανωτέρω προϋπολογισμό. β) Ετήσια δαπάνη ύψους 587.000 ΕΥΡΩ που θα καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό ποσά ΤΑΑΣ και ΤΑΕΑ υπέρ ΥΠΑ (παρ. 7 έως 13 του άρθρου 40 του Ν. 2065/92 (Α΄113), όπως ισχύει. γ) Απροσδιόριστη δαπάνη σε βάρος του αποθεματικού του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2682/99 (Α 16), από την εκπαίδευση των επιθεωρητών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.
 • Την Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α006/31.10.2001 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄1485).
 • Την με αριθμό 636/01 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/22 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2005/147 2005