ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/58

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α. Στις Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, προΐστανται υπάλληλοι, με βαθμό Γενικού Διευθυντή, της κατηγορίας ΠΕ, ως ακολούθως:"
1.  
  Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής • Στο Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ/ Διοικητικών Εμπορικών ή ΠΕ/ Αναλογιστών. • Στα Τμήματα Τεχνικοοικονομικού ελέγχου Ελληνικών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Τεχνικοοικονομικού ελέγχου Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ/ Αναλογιστών - ΠΕ/ Διοικητικών - Εμπορικών.
2.  
  Διεύθυνση Μετρολογίας Στα Τμήματα της Διεύθυνσης αυτής, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ/ Θετικών Επιστημών - Γεωτεχνικών ή ΠΕ/ Τεχνικών ειδικοτήτων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ΠΕ Τεχνικών (ειδικότητας Χημικών-Κλωστοϋφαντουργών)
3.  
  Διεύθυνση Πληροφορικής Στα τμήματα της Διεύθυνσης αυτής, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ/ Διοικητικών Εμπορικών ή ΠΕ/ Πληροφορικής ή ΤΕ/ Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτών υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 4.Διεύθυνση Τεχνική • Στο Τμήμα Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ/ Τεχνικών ειδικοτήτων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ΠΕ Τεχνικών (ειδικότητας Χημικών-Κλωστοϋφαντουργών)και εν ελλείψει αυτού υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ/ Τεχνολογικών εξοπλισμών ειδ. Β. 1) Στις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου-Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή, των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ως ακολούθως :.
4.  
  Στη Διεύθυνση Τεχνική, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ/ Τεχνικών Ειδικοτήτων, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ΠΕ Τεχνικών (ειδικότητας Χημικών-Κλωστοϋφαντουργών)
5.  
  Διευθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή • Στο Τμήμα καθορισμού και ελέγχου όρων κυκλοφορίας προϊόντων, και • Στο Τμήμα εργαστηρίων υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ/ Τεχνικών (ειδ.Χημ. Κλωστ/ργών) ή ΤΕ/ Τεχνικών Τροφίμων και Διατροφής. Κλωστ/ργών). 2) Στα Τμήματα των ανωτέρω Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι, με βαθμό Α΄, των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ως ακολούθως:.
6.  
  Διεύθυνση Διοικητικού • Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ/ Διοικητικών Εμπορικών ή ΠΕ/ Τεχνικών ειδικοτήτων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού. • Στο Τμήμα Μεταφραστών - Διερμηνέων, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ/ Μεταφραστών Διερμηνέων και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ/ Μεταφραστών Διερμηνέων. Γ. Σε ολες τις άλλες Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Γενικής Γραματείας Εμπορίου-Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ/ Διοικητικών Εμπορικών ή ΤΕ/ Διοικητικού Λογιστικού.
Άρθρο 2 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του προεδρικού διατάγματος 343/1990, των άρθρων 16 και 17 του προεδρικού διατάγματος 228/1991,του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 195/1995 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 197/1997 καταργούνται. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας κ.λ.π» (ΦΕΚ 107 τ.Α).
 • Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ137 Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Του προεδρικού διατάγματος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19 τ.Α).
 • Του προεδρικού διατάγματος 59/1997 «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ 51 τ.Α).
 • Του προεδρικού διατάγματος 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ 156 τ.Α). 2.Την με αριθμ. 485/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο (ΦΕΚ 1484 τ.Β΄). 3.Την με αριθμ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών». (ΦΕΚ 1485 τΒ). 4.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Λ. Παπαδήμα και Σ. Μπένο. (ΦΕΚ 1480 τ.Β΄). 5.Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6.Τις υπ’ αριθμ. 37/2000 και 95/2002 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης. Αποφασίζουμε
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εµπορίου. 1990/343 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/228 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/195 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1997/197 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 45/1996 «περί συμπλήρωσης του από 20/27.12.58 Β. Δ. «Περί λειτουργίας δελτίου προγνωστικών επί των ποδοσφαιρικών αγώνων» (Α 31). 1997/59 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία