Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στην Αντίπαρο, καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς του. Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Πάρου σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας αυτού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στην Αντίπαρο και ορίζεται ως περιφέρεια δικαιοδοσίας αυτού η ομώνυμη νήσος Αντίπαρος με τις παρακείμενες νησίδες Δεσποτικό, Στρογγύλη και Αγ. Σπυρίδωνα περιλαμβανομένων των λιμένων και όρμων με την κατά νόμο χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και τα παράλια γενικά με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα.
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού Αντιπάρου περιλαμβάνει: α) Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, τον νόμιμο αναπληρωτή, που φέρουν τον βαθμό του Αξιωματικού, ή Ανθυπασπιστού ή και Αρχικελευστού Λ.Σ και προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με εγκλήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού. β) Τη βεβαίωση φαρικών τελών και υγειονομικών δικαιωμάτων καθώς και τη βεβαίωση και είσπραξη κατά τις ισχύουσες διατάξεις των Λιμενικών δικαιωμάτων. γ) Τη σύνταξη στατιστικών δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά και την εποπτεία της πλοηγικής υπηρεσίας για θέματα της οποίας αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δια της Λιμενικής Αρχής Πάρου ή απευθείας εφόσον η υπηρεσία διαταχθεί ειδικά, ενώ, ειδικά για θέματα διαχείρισης πλοηγικής υπηρεσίας αναφέρεται απ΄ ευθείας στο ΥΕΝ. δ) Την εκτέλεση των εκδιδομένων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαταγών για την στρατολογία των ναυτικών και την πολεμική χρησιμοποίηση των λιμένων. ε) Την άσκηση της διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με εξαίρεση την επιβολή προστίμου η οποία γίνεται από το Λ/Χ Πάρου. στ) Την διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, εφόσον έχει συγκροτηθεί στην έδρα του Λιμενικού Σταθμού τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ζ) Τον έλεγχο των πλοίων, πλοιαρίων, λέμβων και πλωτών ναυπηγημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα εγχειρίδια ασφαλείας ναυσιπλοϊας και τις οδηγίες της Προϊστάμενης Λιμενικής Αρχής και της Διεύθυνσης του ΥΕΝ που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων. η) Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση ναυτολογίων των Ελληνικών πλοίων όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία. θ) Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Ε/Γ πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση. ι) Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης ια) Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μετά την ένταξη του Λιμενικού Σταθμού στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος. ιβ) Την τήρηση, Βιβλίων Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ), μητρώων έκδοσης ατομικών αδειών ερασιτεχνικής αλιείας, μητρώων έκδοσης ατομικών Αδειών Επαγγελματικής Αλιείας, Μητρώου Έκδοσης Επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αδειών πλόων σκαφών, μητρώου έκδοσης επαγγελματικών και ερασιτεχνικών Αδειών Αλιείας σκαφών. ιγ) Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που θα ανατεθεί σ’ αυτόν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ).
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Αντιπάρου υπάγεται διοικητικά στην Λιμενική Αρχή Πάρου, αναφέρεται σ΄ αυτήν για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές της. Όταν δίδεται σχετική ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο ΥΕΝ και κοινοποιεί τις αναφορές του στην Προϊσταμένη Λιμενική Αρχή, σε επείγουσες δε περιπτώσεις υποβάλλει τις αναφορές του εκτός από την Λιμενική Αρχή Πάρου στο ΥΕΝ.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Πάρου και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την παγία προκαταβολή αυτής
Άρθρο 4
1.  
  Το Υπολιμεναρχείο Πάρου μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο και η περιφέρεια δικαιοδοσίας του, που καθορίσθηκε με το Π.Δ 204/79 (Α΄54), τροποποιείται και περιλαμβάνει την Νήσο Πάρο και τις παρακείμενες νησίδες, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 1 του παρόντος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου. 13 παραγρ. 1 του Ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ 530/1970 «περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄ 235). β) Του άρθρου 13 παραγρ. 2 του Ν. 672/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ 530/1970 «περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α-172). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). δ) Του άρθρου 140 του ΝΔ 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261). ε) Του άρθρου 1 παρ ΙΙΙ εδ.2 του Π.Δ. 55/96 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄48) στ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λ.π.»
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (8.800.000) δραχμών περίπου ή (=C 25825,39) κατά το τρέχον έτος και ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000 ) δραχμών περίπου ή (=C 4695,52) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722, 1711, 1713, 1729, 0824, 0831, 0832, 0849 για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 1222.1/18 /01/27 -03-2001 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.
 • Τις με αριθμ. 564/04-9-2001 και 671/18-12-2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/204 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/204 1979
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία