ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/65

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνιστάται Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη και με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια του νομού Κυκλάδων. β. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο και με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια του νομού Δωδεκανήσου. γ. Τμήμα Ελέγχου με έδρα την Ερμούπολη και με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. δ. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα την Ερμούπολη και με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ε. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη της Διευθύνσεως και των τριών τμημάτων που έχουν έδρα την Ερμούπολη, δηλαδή του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κυκλάδων, του Τμήματος Ελέγχου και του Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης στ. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος αυτού.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων"
1.  
  Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προΐσταται των οργανικών μονάδων και συντονίζει το έργο τους που συνίσταται:
 1. στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2910/2001.
 2. στην εξέταση θεμάτων κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρο 1 του Ν. 2790/2000 (Α΄ 24), το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τους παλιννοστούντες ομογενείς και απονέμει σχετικώς αρμοδιότητες στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας, άρθρα 58 επ. του Ν. 2910/2001 (Α΄ 91), τα οποία ρυθμίζουν θέματα πολιτογραφήσεως αλλοδαπών και προβλέπουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας],.
 3. στη διαπίστωση της κτήσης ή μη της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69, παρ.3 του Ν. 2910/2001, και του άρθρου 1, παρ.1, εδ.
 4. Α΄, περ.1 του Ν. 2647/1998.
 5. στην υλοποίηση των προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών
2.  
  Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κατανέμονται ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κυκλάδων με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια του νομού Κυκλάδων:
 2. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
 3. - τη χορήγηση ή ανανέωση και ανάκληση των αδειών παραμονής αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2910/2001, - τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μετανάστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2910/2001, - τη χορήγηση άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 2910/2001, - τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για την οικογενειακή συνένωση των αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2910/2001, - την τήρηση Μητρώου Αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2910/2001, - την έρευνα της συνδρομής των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 περ. α και 2 περ. α του άρθρου 58 του Ν. 2910/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ίδιου νόμου, - την απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του Ν. 2910/2001(Α΄ 91), όπως αυτός ισχύει, - την συμπλήρωση και περαιτέρω εξέταση του φακέλου επί αιτήματος πολιτογράφησης, προκειμένου αυτός να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την τελική κρίση, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 2910/2001, - την ορκωμοσία ατόμων των οποίων έχει γίνει δεκτό το αίτημα πολιτογράφησης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 2910/2001, - θέματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2790/00 όπως αυτός ισχύει, - τη διαπίστωση της κτήσης ή μη της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 3 του Ν. 2910/2001, καθώς και την έρευνα δικαιολογητικών και στοιχείων ατόμων που ζητούν να καθοριστεί η ιθαγένειά τους, βάσει του άρ. 1, παρ. 1, εδ.
 4. Α΄, περ. 1 του Ν. 2647/1998.
 5. Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δωδεκανήσου με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια του αντίστοιχου νομού:
 6. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
 7. - τη χορήγηση ή ανανέωση και ανάκληση των αδειών παραμονής αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2910/2001, - τη χορήγηση άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 2910/2001, - τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για την οικογενειακή συνένωση των αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2910/2001, - την τήρηση Μητρώου Αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2910/2001, - την έρευνα της συνδρομής των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 περ. α΄ και 2 περ. α΄ του άρθρου 58 του Ν. 2910/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ίδιου νόμου, - την απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του Ν. 2910/2001, όπως αυτός ισχύει, - την συμπλήρωση και περαιτέρω εξέταση του φακέλου επί αιτήματος πολιτογράφησης, προκειμένου αυτός να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την τελική κρίση, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 2910/2001, - την ορκωμοσία ατόμων των οποίων έχει γίνει δεκτό το αίτημα πολιτογράφησης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 2910/2001, - θέματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2790/00, όπως αυτός ισχύει, - τη διαπίστωση της κτήσης ή μη της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 3 του Ν. 2910/2001, καθώς και την έρευνα δικαιολογητικών και στοιχείων ατόμων που ζητούν να καθοριστεί η ιθαγένειά τους βάσει του άρ. 1, παρ. 1, εδ.
 8. Α΄, περ. 1 του Ν. 2647/1998.
 9. Τμήμα Ελέγχου:
 10. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
 11. - την εξέταση των προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2910/2001, - την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων απέλασης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2910/2001, - την χορήγηση άδειας προσωρινής παραμονής αλλοδαπού στη χώρα, εφόσον δεν είναι εφικτή η άμεση απέλασή του και την επιβολή σε αυτόν περιοριστικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2910/2001, - την διενέργεια ελέγχων, τη βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας για την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και την επιβολή κυρώσεων και χρηματικών προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001.
 12. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης:
 13. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
 14. - την εξειδίκευση των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, - την ίδρυση και λειτουργία χώρων κράτησης αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 2910/2001.
 15. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης:
 16. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
 17. - τη διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής και εμπιστευτικής (πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) της Διεύθυνσης, - την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τη Διεύθυνση πολίτες, - την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης, - την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και τη διάθεση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων
 18. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δωδεκανήσου:
 19. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
 20. - την διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής και εμπιστευτικής (πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) του τμήματος, - την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το τμήμα πολίτες, - την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου του τμήματος, - την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας του τμήματος και τη διάθεση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων
Άρθρο 3 "Σύσταση θέσης Διευθυντή"
1.  
  Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο βαθμό του Διευθυντή εκτός κλάδων
Άρθρο 4 "Ορισμός προϊσταμένων"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων
2.  
  Σε κάθε τμήμα της Διεύθυνσης πλην του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων
3.  
  Στο Τμήμα και το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των παραπάνω οργανικών μονάδων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και Παραμονή Αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 56 του νόμου αυτού, β) των άρθρων 2 και 8 του Ν. 2503/97, «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), γ) των άρθρων 79, 84 και 169 του Ν. 2683/99 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 19), δ) του άρθρου 1 του Ν. 2790/00 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24) όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 2910/2001, ε) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38), στ) του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών» (Α΄ 201).
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485),
 • Την 2154/23.2.01 και 15766/9.1.2001 γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι οι προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού των υπηρεσιών που συνιστώνται με το διάταγμα αυτό έχουν συσταθεί με το άρθρο 76, παρ. 13 του Ν. 2910/2001,
 • Τις με αριθμό 421/2001και 28/2002 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790 2000
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία