ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/73

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των ειδικοτήτων: α) «Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης» Ι.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και β) «Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης» Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο Εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή:"
1.  
  Στη μελέτη και την εκτέλεση της συντήρησης έργων τέχνης, κινητών και ακινήτων της πολιτιστικής κληρονομιάς στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
2.  
  Σε κάθε εργαστήριο, που λειτουργεί με την ειδική άδεια της παρ. 6α, του άρθρου 9, του Ν. 2557/1997 και χρησιμοποιείται για την μελέτη, ανάληψη και επίβλεψη έργου συντήρησης έργων τέχνης, κινητών και ακινήτων της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Άρθρο 2 "΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος του Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης"
1.  
  Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του «Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης» εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και χορηγείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης»
2.  
  Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χορηγούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του «Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης» παρέχει στους κατόχους της το δικαίωμα, υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων σχολών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., κατόχων της άδειας της περ. α, της παρ. 6, του άρθρου 9, του Ν. 2557/1997 να εκτελούν εργασίες συντήρησης. Στη χορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού άδεια Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης αναγράφεται η ειδίκευση ή οι ειδικεύσεις που έχει αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το δίπλωμα Ι.Ε.Κ. που κατέχει και ότι δύναται να απασχοληθεί σε έργα συντήρησης αντίστοιχα με την ειδίκευση ή τις ειδικεύσεις του.
Άρθρο 3 "΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος του Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης"
1.  
  Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του «Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης» εκδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και χορηγείται στους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης» κατόπιν αίτησης και μετά από συμπλήρωση προϋπηρεσίας 12 μηνών στην ειδικότητα αυτή καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης» κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς την τήρηση καμίας άλλης προϋπόθεσης. Η δωδεκάμηνη προϋπηρεσία στην ειδικότητα, όπου κατά τα ανωτέρω απαιτείται, αποκτάται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αποδεικνύεται στην πρώτη περίπτωση με βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας (φορέας εργασίας) και στη δεύτερη περίπτωση με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.
2.  
  Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χορηγούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του «Τεχνίτη Συντήρησης ΄Εργων Τέχνης - Αποκατάστασης» παρέχει στους κατόχους της το δικαίωμα, υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων σχολών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατόχων της άδειας της περ. α, της παρ. 6, του άρθρου 9, του Ν. 2557/1997 ή κατόχων διπλώματος Ι.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και άδειας «Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης» του παρόντος προεδρικού διατάγματος, να εκτελούν εργασίες συντήρησης. Στη χορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού άδεια Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης αναγράφεται η ειδίκευση ή οι ειδικεύσεις που έχει αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το δίπλωμα Ι.Ε.Κ. που κατέχει και ότι δύναται να απασχοληθεί σε έργα συντήρησης αντίστοιχα με την ειδίκευση ή τις ειδικεύσεις του.
Άρθρο 4
1.  
  Μεταβατικές διατάξεις ΄Οσοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, Τμήματος «Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων» ή κάτοχοι πτυχίου, ισότιμου προς το ανωτέρω, Μέσης Επαγγελματικής Σχολής του Ν. 580/1970 ειδικότητας «Εργοδηγός Εργαστηρίων συντηρήσεων και αποκαταστάσεων έργων τέχνης» και δεν κατέχουν την ειδική άδεια της περ. α, της παρ. 6, του άρθρου 9, του Ν. 2557/1997, είναι υποχρεωμένοι, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης, να εφοδιαστούν με την άδεια άσκησης επαγγέλματος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Διατάγματος αυτού.
Άρθρο 5 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της περιπτ. ζ΄ της παραγράφου 3, του άρθρου 2 και της παραγράφου 3, του άρθρου 6, του Ν. 2009/92 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18).
 • Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 2640/3.9.1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).
 • Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271).
 • Την υπ’αριθμ. ΠΕ 253/99 Γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) με τις οποίες προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄ 137) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».
 • Την υπ’ αριθμ. 583/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1970/580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/580 1970
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία