Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατωτέρω κατηγορίες προσωπικού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ"
1.  
  Κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
 2. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
 3. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων
 4. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
2.  
  Κατηγορία ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
 1. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός
 2. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
 3. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
3.  
  Κατηγορία ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 2. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών
 3. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
4.  
  Κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διορίζονται στις κατηγορίες ΠΕ περιπτ. α, β και δ, ΤΕ, καθώς και ΔΕ περίπτ. α, δεν μπορούν να προΐστανται, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτοτελών και μη. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
 1. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. {(άρθρου 29 Ν. 2668/1998 (Α΄282)}.
 2. Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες (άρθρου 30 Ν. 1558/1985).
 3. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Ελεγκτής γιατρός, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται. {άρθρου 60 Ν. 1943/1991 (Α΄50)}. Αρθρο 2 Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατωτέρω κατηγορίες προσωπικού:.
 4. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου {άρθρου 33, παρ. 2 Ν. 2190/1994 (Α΄28)}.
 5. Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρου 71 Ν. 1943/1991).
 6. Δημοσιογράφοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρου 67 Ν. 1943/1991).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄ 175) και ειδικότερα του άρθρου 1 παρ. 2 αυτού, ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38) και γ) του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α ΄263).
 • Την με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (Β΄1480) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμ. 565/2001 και 102/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία