Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου: Α. Θέσεις μόνιμου προσωπικού."
1.  
  Θέσεις προσωπικού με έμμισθη εντολή Δικηγόροι
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
 2. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
 3. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αρχιτέκτονα)
 4. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
2.  
  Θέσεις προσωπικού με θητεία
 1. Εκτιμητές εμπειρογνώμονες Ενεχυροδανειστηρίου
 2. Ελεγκτής Ιατρός
 3. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
 4. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
3.  
  Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
 1. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό
 2. Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας
 3. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (Ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειριστών Διατρητικών Μηχανών)
 4. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός (Ειδικότητας Κτιριακών Έργων, Ειδικότητας Σχεδιαστή έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων , μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού σχεδίου, Ειδικότητας Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδομών ελαιοχρωματιστών, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων, οδηγών οχημάτων, ψυκτικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ειδικότητα Μηχανολογικού (Βιομηχανικών εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής) και εξωτερικών δικτύων, Ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμού
 5. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
4.  
  Κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
 1. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
 2. Κλάδος ΥΕ Εργατών
 3. Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας Β. Θέσεις μη μόνιμου προσωπικού.
Άρθρο 2
1.  
  Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διορίζονται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου δεν μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας
Άρθρο 3
1.  
  Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ακόλουθους κλάδους μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Α. Θέσεις μόνιμου προσωπικού. α) Κλάδος ΔΕ Ασφαλείας. β) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων. Β. Θέσεις μη μόνιμου προσωπικού.- Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδιώτες Φρουροί Ασφαλείας.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄ 175). β) του άρθρου 9 του Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» (Α΄46), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν .2867/2000 (Α΄ 273) και με το άρθρο 40 του Ν. 2912/2001 (Α΄ 94). γ) του άρθρου 29 Α΄του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). δ) του Π.Δ. 366/1996 «Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» (Α΄ 236).
 • Την με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (Β΄ 1480) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 • Τις με αριθ. 566/4.9.2001 και 101/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2867 2000
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/366 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία