(1) Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 266/ 1999 (Φ.Ε.Κ. 217/31.12.99) τ.Α., ως κατωτέρω: «Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας», το οποίο θα δραστηριοποιηθεί στα γνωστικά αντικείμενα των κοινωνικών ασφαλίσεων της υγείας και της πρόνοιας - Μία (1) θέση ΠΕ Διευθυντού α) Τμήμα Υγειονομικού 1) Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρικής (με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας). 2) Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής β^ Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 1) Δύο (2) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 2) Μία (1) θέση ΠΕ Νομικής (μερική απασχόληση) 3) Μία (1) θέση ΔΕ Γραμματέων 4) Δύο (2) θέσεις Μεταφραστών (τουρκικής και φαρσί) (μερική απασχόληση) 5)Μία (1) θέση Δασκάλας Ελληνικών (μερική απασχόληση). γ) Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών και Διαχείρισης 1) Μία (1) θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Υποδιευθυντού με γνώση τουρκικής και αγγλικής γλώσσας 2) Μία (1) θέση ΤΕ Διαχειριοτή-Λογιστή 3) Μία (1) θέση ΔΕ Αποθηκάριου 4) Μία (1) θέση ΔΕ Γραμματέως 5) Μία (1) θέση Μάγειρα 6) Δύο (2) θέσεις βοηθού Μάγειρα 7) Δύο (2) θέσεις ΥΕ Τραπεζοκόμων 8) Έξι (6) θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 9) Έξι (6) θέσεις ΥΕ Φυλάκων 10) Μία (1) θέση Τεχνικού-Συντηρητή Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
2.  
  Ο πτυχιούχος της παραπάνω κατεύθυνσης με τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:
 1. Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων
 2. Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων
 3. Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ως μάνατζερς και σύμβουλοι.
 4. Σε μελέτες και σχεδιασμό επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρ-τιση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες
Άρθρο 2 "1.0 πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει την επιστημονική δυνατότητα να ασχολείται, όπου αυτό προβ [...]"
1.  
  Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Αιγαίου σε θέματα χρήσης μεθόδων και εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και τις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης
2.  
  Ο πτυχιούχος της παραπάνω κατεύθυνσης έχει την επιστημονική δυνατότητα να απασχολείται, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή, επίσης σε συστήματα υπηρεσιών στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, ψυχοεκπαιδευτικής και κοινωνικής επανένταξης ατόμων. Επίσης μπορεί να ασχολείται στο σπίτι με άτομα με ειδικές ανάγκες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 15 Μαρτίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος στεφανοπουλοσ οι υπουργοι υφυπουργοσυφυπουργοσ εσωτερικων, οικονομικώνδημοσίας διοίκησης και αποκέντρωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ---------?--------(2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 77 Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
4.  
  Τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Φιλοσοφίας
5.  
  Την ανάπτυξη και συντονισμό ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς σε επιστημονικές περιοχές που εμπίπτουν στους στόχους του Εργαστηρίου
6.  
  Την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών Τμημάτωντου Πανεπιστημίου Κρήτης, των Α.Ε.Ι.της χώρας και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
7.  
  Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης, αριθμ. συν. 07/14.2.2001.
8.  
  Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ. ή 2934,70 ΕΥΡΩ για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυομένου εργαστηρίου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 500.000 δρχ. ή 1467,35 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 4121) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου χωρίς αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν.
9.  
  Τις 514/2001,99/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλί-ου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α 159) και 13παρ. 3βτου Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ορίζεται με τη διαδικασίαπου ορίζουν οι διατάξειςτου άρθρου 28 παρ. 22του Ν. 2083/1992 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχια-κού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζειτην προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθορυ 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου Διδακτικού προσωπικού του τρόπου εκλογής αυτούς εις το Πανεπιστήμιον και το Πολυτεχνείο Κρήτης» (Α 112).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984. δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ετου Ν. 2083/1992. ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία : βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών πρ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 24. παράγραφος 2 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 184/96 Τ.Α.) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και. άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 283/96, Τ.Α.) και το άρθρο 32 του Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 236/98 Τ.Α.).
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (ΑΊ 59).
3.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΑΊ37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
4.  
  Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Τ.Α.) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5.  
  Τις διατάξεις του Ν. 2469/97 (Φ.Ε.Κ. 38 Τ.Α.) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
6.  
  Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσηςτου Τμήματος (συνεδριάσεις 28.2.2001 και 17.10.2001) και της Συγκλήτου (συνεδρίαση 15.3.2001). Θάνο».
8.  
  Την 58/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δετό υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν.
9.  
  Τις 512/2001,98/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλί-ου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Τάξης και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 6του Ν. 1268/1982 «Γιατη δομή καιλειτουργίατων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών. Ιδρυμάτων» (Α 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/ 1998 (Α206). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε μετο άρθρο 1 παρ. 2ατου Ν. 2469/1997 (Α38).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1./2/22875/31.10.2001, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (1480τ. Β).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (1485 τ. Β).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (5/8.6.2000).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη τους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. Β 1/550/28.9.2000 έγγραφο του και ότι έχει παρέλθει άπρακτη προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • Τις 97/2002,477/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλί-ου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1997/24.69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24_69 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους. 1999/266 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία