Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Θέσεις στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθορίζουμε κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τις θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ΠΕ Μηχανικών - Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών - Μηχανικών - Αγρονόμων- Τοπογράφων - Αρχιτεκτόνων - Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Μηχανικών Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων(Μ.Τ.Π.Υ.) - Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων - Αρχιτεκτόνων - Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Πληροφορικής Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων(Μ.Τ.Π.Υ.) - Επιστήμης Η/Υ (Sοftware) ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ΠΕ Ιατρών - Παθολόγων ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ΠΕ Χημικών ΠΕ Διοικητικός Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ΠΕ Φαρμακοποιών Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ΠΕ Μαθηματικών Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών - Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Τεχνολογίας Τροφίμων - Τοπογράφων - Μηχανικών - Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έρ γων Υποδομής ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών - Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕ Πληροφορικής Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)ΔΕ Διοικητικός Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ΔΕ Δημοσιονομικών ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων ΔΕ Τυπογραφίας - Φωτοεκτυπωτών - Χειριστών Μηχανών Αναπαραγωγής Στοιχείων - Εκτυπωτών - Μοντέρ - Ρετουσέρ - Μακετιστών - Χρωμοφωτογράφων - Φωτομεταφορέων - Φωτοσυνθετών - Κοπτών-Βιβλιοδετών ΔΕ Τεχνικός - Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Υδραυλικών - Θερμαστών - Συντηρητών Μηχανών - Ελαιοχρωματιστών - Ξυλουργών-Επιπλοποιών - Χημικών Εργαστηρίων - Δομικών - Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ Τηλεφωνητών ΔΕ Ταξινόμων Αρχείου Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) ΔΕ Τεχνιτών Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) - Ηλεκτροτεχνίτη - Υδραυλικού - Συντηρητή Κεντρ. Θέρμανσης - Ξυλουργού - Ελαιοχρωματιστή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ΔΕ Τεχνικός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ( Μ.Τ.Π.Υ.) - Δομικών - Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Υδραυλικών- Θερμαστών ΔΕ Οδηγών Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ( Μ.Τ.Π.Υ.) ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Επιμελητών Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)ΥΕ Εργατών ΥΕ Αρχειοθετών -Ταξινόμων ΥΕ Θυρωρών - Νυχτοφυλάκων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)ΥΕ Προσωπικού Ασφαλείας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).
Άρθρο 2
1.  
  Θέσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η προαγωγή και τοποθέτηση πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όσοι από τους πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στους κλάδους του προηγουμένου άρθρου, από τους οποίους επιλέγονται Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων, δεν μπορούν να προάγονται στις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις
Άρθρο 3
1.  
  Θέσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθορίζουμε, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τις θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκησης καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του Κράτους, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Βάσεων Δεδομένων (Data Βase specialism) - Δικτύων Η/Υ (Νetwοrk specialism) - Ασφάλειας Συστημάτων (Security specialism)- Προγραμματισμού Λογισμικού Συστήματος (System Ρrοgramming) - Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος - Εγκληματολογία - Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Χρηματοοικονομική, Χρηματιστηριακή & Τραπεζική Διοικητική - Δίκαιο Οικονομικών Συναλλαγών - Λογιστική Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών ΠΕ Εφοριακών - Χωρίς Ειδικότητα - Κτηματικών ΠΕ Τελωνειακών ΠΕ Δημοσιονομικών ΠΕ Πληροφορικής - Επιστήμης Η/Υ (Sοftware) - Μηχανικών Η/Υ (Ηardware) ΠΕ Πληροφορικής Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) - Sοftware - Ηardware ΤΕ Πληροφορικής - Sοftware - Ηardware ΤΕ Πληροφορικής Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) - Sοftware - Ηardware ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης - Μηχανικών Α~ - Κυβερνητών Α~ - Μηχανικών Β~ - Κυβερνητών Β~ - Τηλεπικοινωνιακών - Ηλεκτρονικών ΤΕ Εφοριακών - Χωρίς Ειδικότητα - Κτηματικών ΤΕ Τελωνειακών ΤΕ Δημοσιονομικών ΔΕ Εφοριακών - Χωρίς Ειδικότητα - Κτηματικών ΔΕ Τελωνειακών ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - Προγραμματιστών Η/Υ - Χειριστών Η/Υ - Χειριστών Διατρητικών Μηχανών (Μηχανών Προετοιμασίας) - Χειριστών Μέσων Εισαγωγής Στοιχείων ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων (εφ όσον επιτρέπεται η οπλοφορία στο προσωπικό του κλάδου αυτού).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του Π.Δ/τος 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α~ 6) όπως ισχύει.
 • Του Π.Δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» (Α~ 166).
 • Του Π.Δ/τος 218/1996 «Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» (Α~ 168) όπως ισχύει.
 • Του Π.Δ/τος 280/1997 «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων» (Α~ 203).
 • Του Π.Δ/τος 179/2000 «Οργάνωση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων και Τροποποίηση του π. Δ/τος 280/1997» (Α~ 167).
 • Του Π.Δ/τος 127/1989 «Κανονισμός δικαιωμάτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών» (Α~ 60).
 • Του άρθρου 29Α~ του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του α~ εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38). - Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π. δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. - Τις 372/1999 και 398/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 • Του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α~ 175).
 • Της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 1480).
 • Της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Του Ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α~ 211).
 • Του Π.Δ/τος 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α~ 128 & 168), όπως ισχύει.
 • Του Π.Δ/τος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α~ 259) όπως ισχύει.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/127 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων 1996/211 1996
Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.. 1996/218 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/280 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/280 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/179 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία