Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ), που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 374/1987 (ΦΕΚ Α΄ 167), μετατρέπεται από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος σε Ινστιτούτο, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 77/2000 (ΦΕΚ Α΄ 65).
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 77/2000 μετά την περίπτωση δ), προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής: ε) Τεχνολογίας αξιοποίησης στερεών καυσίμων υλών και των παραπροϊόντων τους
3.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 77/2000 μετά την περίπτωση δ) προστίθεται περίπτωση ε) και η περίπτωση ε) αναριθμείται σε στ), ως εξής: «ε) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) είναι αρμόδιο για τη μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας για τη βελτίωση και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των στερεών καυσίμων υλών και των παραπροϊόντων τους και έχει εγκαταστάσεις στο Δήμο Πτολεμαϊδας του Νομού Κοζάνης. Ειδικότερα, το ΙΤΕΣΚ: - βελτιστοποιεί την ενεργειακή αξιοποίηση των κοιτασμάτων και τη χρησιμοποίηση των στερεών καυσίμων σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, - εξευρίσκει χρήσεις για τα ανεπαρκή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κοιτάσματα στην μεταλλουργία, τη βιομηχανία και τη γεωργία, - προωθεί τις βέλτιστες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας με έμφαση στον υψηλό βαθμό απόδοσης και στην ελάχιστη εκπομπή αερίων ρύπων, - αξιοποιεί τα παραπροϊόντα απο τις ενεργειακές χρήσεις και τα άγονα υλικά απο την εξόρυξη, - αναπτύσσει ή βελτιώνει τις συμβατικές ή μη συμβατικές μεθόδους και τις τεχνολογίες εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυχείων στερεών καυσίμων, - αναπτύσσει ή βελτιώνει μεθόδους για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ανάπλαση των εδαφών μετά την εξόρυξη στερεών καυσίμων, - προωθεί τις καθαρές τεχνολογίες άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας (Clean Cοal Τechnοlοgies) - προωθεί την έρευνα σε προβιομηχανική (pilοt plant), ή ημιβιομηχανική κλίμακα (demοnstratiοn prοjects), - προβαίνει στην εκπόνηση μελετών (τεχνικών, οικονομικών, αγοράς, σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών, μεταφοράς τεχνολογίας κ.λ.π), - μπορεί να συμμετέχει σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του στα πλαίσια του άρθρου 3 παρ. 5 του νόμου 1514/85, - συμμετέχει στο γενικότερο Βιομηχανικό και Ενεργειακό Προγραμματισμό της χώρας στους τομείς της ειδικότητάς του και δύναται να εκπροσωπεί το ΥΒΕΤ σε συμβούλια, διασκέψεις, συναντήσεις κ.λ.π. με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ ή άλλων συναρμόδιων Υπουργών, - χρησιμοποιείται ως σύμβουλος ή διατυπώνει και υποβάλλει εισηγήσεις στο κράτος, στη ΔΕΗ, στο ΙΓΜΕ και κάθε άλλο σχετικό με το αντικείμενό του φορέα.
Άρθρο 2
1.  
  Ο κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπηρετών Γενικός Διευθυντής του ΚΤΕΣΚ ορίζεται, αυτοδικαίως, ως προσωρινός Διευθυντής του ΙΤΕΣΚ για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ετών
2.  
  Οι οποιασδήποτε φύσης, κενές ή μη, θέσεις προσωπικού του εντασσόμενου ΚΤΕΣΚ μεταφέρονται αυτοδικαίως και καθίστανται θέσεις του ΕΚΕΤΑ. Το επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΙΤΕΣΚ, με το ίδιο καθεστώς εργασιακής σχέσης που είχε και διατηρεί τις αποδοχές του και το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης.
3.  
  Ολα τα περιουσικά στοιχεία, ιδίως κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποθεματικά κλπ του ΚΤΕΣΚ περιέρχονται αυτοδικαίως στο ΕΚΕΤΑ και συνεχίζουν να είναι ταγμένα στην εξυπηρέτηση του σκοπού του ΙΤΕΣΚ. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες να διεξάγονται, επ΄ ονόματι του ΚΤΕΣΚ, το δε ΕΚΕΤΑ αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές.
4.  
  Κατά τα λοιπά το ΙΤΕΣΚ, ως Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 77/2000. Το Προεδρικό Διάταγμα 374/1987 καταργείται. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 παρ. 1 α του ν. 1514/85 «Προώθηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ερευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13). β) Των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ιστ και 24 παρ. 1 και 2 περ. β. του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137) καθώς και του άρθρου 29Α του ιδίου νόμου, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 150) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38). γ) Του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους » (ΦΕΚ Α΄ 247). δ) Του Π.Δ. 27/96 » Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19). ε) Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1480). στ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α΄ 195).
 • Τη με α.π. 12/27.04.2001 γνωμοδότηση του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας
 • Τη με αρ. 35/29.1.2001 γνωμοδότηση του Δ.Σ του ΚΤΕΣΚ και τη με αρ. 11/25.1.2001 γνωμοδότηση του Δ.Σ του ΕΚΕΤΑ.
 • Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την73/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/374 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/374 1987
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/77 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012. 2012/4051 2012