Απαγόρευση πρόσληψη υπηκόων xωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οργανικές θέσεις: α. Του αστυνομικού προσωπικού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 19 του Ν. 2800/2000 (Α~ 41). β. Των συνοριακών φυλάκων, όπως προβλέπονται οτην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2888/2000 (Α~ 179), του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2001 (Α~ 104) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/2001 (Α~ 106). γ. Των ειδικών φρουρών, όπως προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2838/2000. δ. Του πολιτικού προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 2800/2000. ε. Του πυροσβεστικού προσωπικού όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2083 Φ. 102.2 από 22.2.1995 (Β~ 156/95) απόφασης του Υπουργού Δημόσιος Τάξης και το άρθρο 1 του Π.Δ. 278/2000 (Α~ 227). στ. Του πολιτικού προσωπικού του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ν. 2800/2000. ζ. Του προσωπικού της Διεύθυνσης Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.Δ. 3030/1954, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 281/1969 (Α~ 177).
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [...]"
1.  
  Συνιστά Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας, που αποτελείται από:
 1. τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως Πρόεδρο και
 2. το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
 3. το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
 4. τον Δημήτριο Καπετανά, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Σερέπα,
 5. τον Απόστολο Βλασίδη, ως εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Μπαλτίκα,
 6. τον Δημήτρη Καπετανάκη, ως εκπρόσωπο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, με αναπληρωτή του τον Χρίστο Σινάνη,
 7. τον Ηλία Αλεξανδρόπουλο, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή του την Φλωρεντία Καλδή, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
 8. τον Κωνσταντίνο Κώη, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Δεδούση, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μέλη
2.  
  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών για τον ΟΑΣΑ
3.  
  Τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
4.  
  Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Α~, υποδεικνυόμενος, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
5.  
  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α~), όπως ισχύουν σήμερα. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2431/1996 (Α~ 175).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α~ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α~ του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 574/2001 και 16/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2083102.222.2.1995(Β~156 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2083102_222_2_1995(Β~156 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξ[...]" 2000/2838 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2888 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2888 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3030 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3030 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/281 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/281 1969
Αύξηση οργανικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2000/278 2000
Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166). 2001/112 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία