Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία -Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), Μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους τομείς:.
 1. Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα
 2. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο
 3. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές, κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας - Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), Μη λεκτικής επικοινωνίας - τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:
 1. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα
 2. Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα
 3. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης
3.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), Μη λεκτική επικοινωνία - και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα
4.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:
 1. Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 2. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης.
 4. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
 5. Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
5.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 69/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Την αριθμ. Ε5/2406/21.11.2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για επεξεργασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ και το από 31.1.2001 σχετικό πόρισμα της Ομάδας αυτής.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, του Ν. 1404/83 (173 Α΄), όπως το. άρθρο αυτό τροποποιήθηκε: με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄), του εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 1404/83 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (173 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 και του εδαφ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (114 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2469/97 (38 Α΄).
 • Τις διατάξεις του εδαφ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 (1480 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την αριθμ. 6459/31.10.2001 (1480 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο.
 • Την αριθμ. ΣΤ5/53/31.10.2001 (1484 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Το αριθμ. Ε5/978/6.4.2001 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 33 του Ν. 1404/1983.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Ε5/2406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Ε5_2406 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/6459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/6459 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001