ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/97

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Ειδικού Γραφείου του Υπουργείου Πολιτισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καταργείται το Ειδικό Γραφείο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων (Ε.Π.Δ.Π.) του Υπουργείου Πολιτισμού που είχε συσταθεί με το Π.Δ. 302/26.7.1995 (ΦΕΚ Α΄ 166), με αρμοδιότητα τη σχεδίαση και εκτέλεση του πολιτιστικού προγράμματος.
2.  
    Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Ειδικού Γραφείου, που έχουν αντικείμενο τις κτιριακές πολιτιστικές υποδομές, μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ. Οι αρμοδιότητες, που αφορούν πολιτιστικές δράσεις και δραστηριότητες, μεταβιβάζονται στις αρμόδιες καθ ύλην Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107).
  • Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α΄ 23).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1480).
  • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1485).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.
  • Τις αριθμ. 544/2001 και 148/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-04-18 Κατάργηση Ειδικού Γραφείου του Υπουργείου Πολιτισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/82
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Σύσταση Ειδικού Γραφείου στο Υπουργείο Πολιτισμού. 1995/302 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία