ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/98

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Αμφίσσης, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδος
Άρθρο 2 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Γραφείο Μεταγωγών κρατουμένων και τήρησης της τάξης Δικαστηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων από και προς τις φυλακές Μαλανδρίνου και Πρεβεντορίου Αμφίσσης, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται οπό εκτός ορίων του νομού Φωκίδος Φυλακές, Δικαστήρια και Νοσηλευτικά Ιδρύματα, την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των Δικαστηρίων που λειτουργούν εντός της Άμφισσας, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων. β. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενος Υπηρεσίας - Αρμοδιότητες"
1.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας ορίζεται Αστυνόμος Α΄ ή Αστυνόμος Β΄, φέρει τον τίτλο του Διοικητή και έχει το καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄ 58).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Την υπ αριθμ. 1100383/1330/Α0006 από 31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1845).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 13.300.000 δρχ. ή 39.031,55 ευρώ για το έτος 2001 και ύψους 13.500.000 δρχ. ή 39.618,49 ευρώ για το έτος 2002 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες του έτους 2001 θα καλυφθούν από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0722, 0813, 0823, 0824, 0831, 0861, 0864, 0869, 0899, 1111, 1212, 1231, 1321, 1322, 1324, 1329, 1431, 1511, 1512, 1692, 1693, 1699, 1711, 1712, 1713, 1722, 1723, 1725, 1729,1919 του εκτελούμενου προϋπολογισμού (Ε.Φ. 43 - 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ). Οι δαπάνες του έτους 2002 και για καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους κατ έτος προϋπολογισμούς εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 • Την υπ αριθμ. 653/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-04-18 Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/82
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία