ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/99

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 24/1997 (Α΄ 29), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 31/1999 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για τους κατωτέρω αναφερόμενους λόγους προάγονται, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή όχι των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων των άρθρων 15 και 17 του παρόντος, στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν με άλλο προεδρικό διάταγμα: α. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα μη προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι. β. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους. γ. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα παραμενόντων στον ίδιο βαθμό, οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, των οποίων η αποστρατεία δεν λαμβάνει χώρα κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47, εδάφ. γ΄, περίπτωση (2) του παρόντος διατάγματος. δ. Λόγω παράλειψης κατά την επιλογή Αρχηγού οι Υποστράτηγοι. ε. Λόγω σωματικής ανικανότητας, πλην των κρινόμενων ως αποστρατευτέων. στ. Λόγω υποβολής αιτήσεως αποστρατείας εφόσον έχουν πραγματική υπηρεσία στο βαθμό τους έξι (6) μήνες οι Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και Αστυνομικοί Διευθυντές και ένα (1) έτος οι λοιποί, εκτός των κρινόμενων ως αποστρατευτέων.
Άρθρο 2
1.  
  Η προθεσμία, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 296/1990 (Α΄ 121), για υποβολή αιτήσεως προς απονομή τιμητικού τίτλου σε ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ανανεώνεται για εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Την υπ αριθμ. 115/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1998 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α΄ 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1100383/1330/Α006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485/31.10.2001).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.800 ευρώ για το έτος 2002, 7.200 ευρώ για το 2003, 10.200 ευρώ για το 2004, 13.200 ευρώ για το 2005, 16.200 ευρώ για το 2006 και 19.200 για το 2007, η οποία θα αντιμετωπισθεί, για μεν το έτος 2002, από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0411, 0421 και 0439 του Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) και των ΚΑΕ της ομάδας 0620 του Π/Υ του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23-200 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) και για καθένα από τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους ίδιους ΚΑΕ των αντίστοιχων Π/Υ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1998/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2081 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/296 1990
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 1999/31 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία