Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α΄ 331) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2000 «σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (L 181/20-7-2000).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2000 «σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/ 239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (L 181/20-7-2000)
Άρθρο 2 "(Άρθρα 4, 5 και 6 της οδηγίας 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 489/76 όπως τροποποιήθηκε αυτό με τα Π.Δ. 264/91 (Α΄ 98) και Π.Δ. 252/96 (Α΄ 186), προστίθεται παράγραφος ζ΄, η΄ και θ΄ ως εξής: «ζ) Αντιπρόσωπος για τον διακανονισμό ζημιών κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, είναι το κατά το άρθρο 37α πρόσωπο που έχει διορισθεί στην Ελλάδα από ασφαλιστική επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. η) «Οργανισμός Αποζημίωσης» ορίζεται το κατά το άρθρο 26 του παρόντος «Γραφείο Διεθνούς ασφάλισης». θ) Κέντρο πληροφοριών ορίζεται η κατά το άρθρο 27β του παρόντος Οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 3 "(άρθρα 1 και 4 οδηγίας 2000/26/ΕΚ) Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 489/76 προστίθεται παράγραφος 7 και η υπάρχουσα 7 αναριθμείται σε 8.«"
7.  
  Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς είναι μόνιμος κάτοικος κράτους μέλους εκτός της Ελλάδος και έχει υποστεί ζημιά από αυτοκίνητο με τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και ασφαλισμένο σε ασφαλιστική επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα (με έδρα την Ελλάδα ή με υποκατάστημα), η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της αίτησης αποζημίωσης του ζημιωθέντος εις αυτήν ή στον αντιπρόσωπο της για τον διακανονισμό ζημιών, που έχει διορίσει σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 στοιχ. στ) και 20 παρ. 2Α στοιχ. στ) Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει.
 1. να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί
 2. να υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.
 3. Σε περίπτωση παράβασης της περίπτωσης του εδαφίου α) της παρούσας παραγράφου, οφείλεται ο εκάστοτε προβλεπόμενος τόκος υπερημερίας επί του ποσού της αποζημίωσης την οποία προσφέρει η ασφαλιστική επιχείρηση στον ζημιωθέντα, μετά την λήξη του τριμήνου και μέχρι την ημέρα της προσφοράς.
 4. Η μη συμμόρφωση της ασφαλιστικής επιχείρησης προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2170/93 (Α΄ 150) και τον Ν. 2496/97 (Α΄ 87)».
Άρθρο 4 "(άρθρο 1 και 4 οδηγίας 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 9 του Ν. 489/76 όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 9α ως εξής: Άρθρο 9α 1 Ο ζημιωθείς που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και το ατύχημα έχει συμβεί 1 Σε άλλο κράτος μέλος εκτός της Ελλάδος και προκλήθηκε από όχημα που συνήθως σταθμεύει και είναι ασφαλισμένο σε κράτος μέλος ή 2 Σε τρίτη χώρα, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των τρίτων χωρών σε θέματα αστικής ευθύνης, της οποίας το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως έχει προσχωρήσει στο σύστημα πράσινης κάρτας και προκλήθηκε από όχημα που συνήθως σταθμεύει και είναι ασφαλισμένο σε κράτος μέλος, υποβάλει αίτηση στον, κατά το άρθρο 37α του παρόντος, αντιπρόσωπο ζημιών στην Ελλάδα που έχει διορίσει η ασφαλιστική επιχείρηση του υπαίτιου ή απ’ ευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση, αναφέροντας τις αξιώσεις που έχει από το ατύχημα Ο αντιπρόσωπος ζημιών ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει εντός τριών (3) μηνών από την λήψη της σχετικής αίτησης α) να υποβάλει στον ζημιωθέντα αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί ή β) αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση στις περιπτώσεις που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως η ζημιά Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς δεν έχει λάβει εντός τριμήνου τα ανωτέρω στοιχεία τότε μπορεί να απευθυνθεί στον «Οργανισμό Αποζημίωσης» σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 27α του παρόντος.
Άρθρο 5 "(άρθρο 6 και 7 οδηγίας 2000/26/ΕΚ) 1.Μετά το άρθρο 27 του Ν. 489/76 όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 27α ως εξής: Άρθρο 27α 1Ο κατά το άρθρο 1 του παρόντος Οργανισμός Αποζημίωσης είναι υπεύθυνος για την ικανοποίηση των ζημιωθέντων που διαμένουν στην Ελ [...]"
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Ν. 489/76 (Π.Δ. 237/86) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: Ο Υπουργός μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 20.000 ΕΥΡΩ, σε ασφαλιστική επιχείρηση που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7, του άρθρου 27β του παρόντος και των προς εκτέλεση αυτών Υπουργικών Αποφάσεων.
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης τροποποιείται ανάλογα και συμπληρώνεται η Υ.Α. Κ4-4523/86 του Υφυπουργού Εμπορίου «Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης» (ΦΕΚ / ΤΑΕ και ΕΠΕ 3087/23-10-1986)».
Άρθρο 6 "(άρθρο 5 οδηγίας 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 27α που προστίθεται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα στο Ν. 489/76, προστίθεται νέο άρθρο 27β ως εξής: 27β στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Κέντρο Πληροφοριών. 1 Το κέντρο πληροφοριών, αποτελεί οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Η δημιουργία της οργανικής μονάδας, η ένταξη της στον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του προϊστάμενου της μονάδας και του λοιπού προσωπικού, όπως σε θέματα ανάλυσης συστημάτων πληροφορικής, διαχείρισης βάσης δεδομένων, διαχείρισης δικτύων, χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. 2 Σκοπός του κέντρου πληροφοριών είναι να παρέχει πληροφόρηση στους ζημιωθέντες που διαμένουν στην Ελλάδα ώστε να διευκολύνονται στην απαίτηση αποζημίωσης για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα που συνέβη εκτός Ελλάδος Την ίδια υποχρέωση πληροφόρησης έχει το κέντρο πληροφοριών και για τους ζημιωθέντες που διαμένουν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και ΕΟΧ, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα ή προκλήθηκε σ΄ αυτούς από όχημα με Ελληνικές πινακίδες. 3 Επίσης το κέντρο πληροφοριών μπορεί να δίνει πληροφορίες για οχήματα, που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα και έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, προκειμένου οι έχοντες έννομο συμφέρον τρίτοι ζημιωθέντες να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσης τους Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Κέντρο Πληροφοριών είναι υπεύθυνο 1 Για την τήρηση μητρώου ή τον συντονισμό της συγκέντρωσης των ακολούθων πληροφοριών - Αριθμό κυκλοφορίας κάθε οχήματος που φέρει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, (αριθμό κυκλοφορίας, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών, είδος οχήματος, τύπος οχήματος). - Αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την εξ ατυχημάτων οχημάτων αστική ευθύνη, και την χρονική περίοδο ισχύος του. - Αριθμό πράσινης κάρτας ή πιστοποιητικών συνοριακής ασφάλισης του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για ορισμένου τύπου οχήματα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 στοιχ. β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ. - Την ασφαλιστική επιχείρηση που έχει εκδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με πλήρη στοιχεία ή τον φορέα που καλύπτει ασφαλιστικά το όχημα, όταν αυτό εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του παρόντος, καθώς και τον αντιπρόσωπο που έχουν ορίσει, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στα άλλα κράτη μέλη. - Τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα, όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε. και ΕΟΧ και ασκούν τον κλάδο ασφάλισης «αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων». - Κατάλογο των οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και με το άρθρο 4 β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ. 2 Το κέντρο πληροφοριών είναι υποχρεωμένο να παρέχει συνδρομή στους δικαιούχους ώστε να λαμβάνουν τις κατά το στοιχείο α) πληροφορίες, καθώς και να συντονίζει την συγκέντρωση και την διάδοση των στοιχείων αυτών Το κέντρο πληροφοριών προκειμένου να συγκεντρώνει τις κατά το στοιχείο α) πληροφορίες, απευθύνεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασκούν τον κλάδο ασφάλισης «αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», στους φορείς που εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση (άρθρο 3 του παρόντος νόμου και άρθρο 4β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ) καθώς και στις αρχές καταχώρησης (ταξινόμησης) των οχημάτων Η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών μπορεί να γίνεται με την υποβολή των αντιστοίχων στοιχείων από τους φορείς ή με την άμεση πρόσβαση του Κέντρου Πληροφοριών, την οποία οφείλουν να εξασφαλίζουν, στα μηχανογραφικά μητρώα των φορέων ώστε να αντλούνται σε πραγματικό χρόνο (οn line real time) τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να διαθέτει το Κέντρο Πληροφοριών Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών θα καθορισθεί κάθε λεπτομέρεια για την συλλογή των σχετικών πληροφοριών. 4 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχ. α) του παρόντος, τηρούνται επί χρονικό διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία διαγραφής του οχήματος από το μητρώο του Κέντρου πληροφοριών ή από την λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Τα κέντρα πληροφοριών των κρατών-μελών της Ε.Ε. συνεργάζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές της συμφωνίας συνεργασίας που έχουν συνάψει. 5 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζημιώθηκε από τροχαίο ατύχημα και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητά και να λαμβάνει αμελητί από το κέντρο πληροφοριών του κράτους μέλους διαμονής του ή του κράτους μέλους του οποίου φέρει πινακίδα το όχημα ή του κράτους μέλους όπου συνέβη το ατύχημα τα εξής 1 Την επωνυμία και την διεύθυνση της ασφαλιστικής επιχείρησης ή του οργανισμού που ορίσθηκε για τα οχήματα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του παρόντος. 2 Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 3 Το όνομα και την διεύθυνση του αντιπροσώπου στην Ελλάδα υπευθύνου για τον διακανονισμό των ζημιών, της ασφαλιστικής επιχείρησης Το κέντρο πληροφοριών γνωστοποιεί στον ζημιωθέντα το όνομα και την διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του συνήθους οδηγού ή του κατόχου, εφόσον ο ζημιωθείς αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον να λάβει αυτές τις πληροφορίες Για την συλλογή αυτών των στοιχείων το Κέντρο πληροφοριών απευθύνεται είτε στην ασφαλιστική επιχείρηση είτε στούς φορείς όπως ορίζεται στην παρ. 3β του παρόντος άρθρου. 6 Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα,οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ε.Ε και ΕΟΧ και τρίτες χώρες και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ) στην Ελλάδα, στον κλάδο 10 «αστική ευθύνη από ατυχήματα από χερσαία οχήματα»,οφείλουν να ενημερώνουν το Κέντρο πληροφοριών με τα ακόλουθα στοιχεία Τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία καλύπτουν την αστική ευθύνη Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την χρονική περίοδο ισχύος αυτού Τον αριθμό της πράσινης κάρτας Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης οφείλει να ενημερώνει το Κέντρο πληροφοριών με τους αριθμούς των συναπτόμενων συνοριακών ασφαλίσεων όπως προβλέπονται από το άρθρο 4 στοιχ β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ Ο τρόπος υποβολής των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών καθώς και οι σχετικές προθεσμίες, καθορίζονται με Υπουργική απόφαση Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς τα ανωτέρω επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 38 του Ν.489/76 (Π.Δ.237/86). 7 Τα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΥΠΕΧΩΔΕ, Δημόσιας Τάξης, Γεωργίας, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η) οφείλουν να εφοδιάζουν το κέντρο πληροφοριών με τα στοιχεία όλων των οχημάτων που έχουν καταχωρημένα ή να διασφαλίζουν στο κέντρο πληροφοριών άμεση πρόσβαση στο μηχανογραφικό μητρώο (βάση δεδομένων) που διαθέτουν.Τα στοιχεία αυτά είναι αριθμοί κυκλοφορίας, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη και στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή έδρας αν αφορά νομικό πρόσωπο, τύπος και είδος οχήματος Η οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων αυτών αποστέλλεται εντός εύλογου χρόνου στο Κέντρο πληροφοριών στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στα μηχανογραφικά τους αρχεία.
Άρθρο 7 "(άρθρο 6 και 7 οδηγίας 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Στο άρθρο 19 του Ν.489/76 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6 Το Επικουρικό κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τις αποζημιώσεις που απαιτούνται από τους οργανισμούς αποζημίωσης των κρατών μελών, μέχρι του ποσού που έχει καταβληθεί σε μόνιμους κατοίκους των κρατών αυτών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν 1 από αυτοκίνητα που έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα και είναι ανασφάλιστα, 2 από αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων και τα ατυχήματα έχουν συμβεί στην Ελλάδα, 3 από ανασφάλιστα οχήματα τρίτων χωρών, των οποίων τα εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσχωρήσει στο σύστημα πράσινης κάρτας και για ατυχήματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα Το Επικουρικό κεφάλαιο με την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων υποκαθίσταται κατ΄ αναλογία σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8 "(άρθρο 4 οδηγία 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 37 του Ν.489/76 όπως ισχύει προστίθεται άρθρο 37α ως εξής: Άρθρο 37α 1 Ο αντιπρόσωπος για τον διακανονισμό ζημιών, τον οποίον έχουν υποχρέωση να διορίσουν στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/26/ΕΚ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ που ασκούν στον τόπο εγκατάστασης τους τον κλάδο ασφάλισης 10 «αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», εκτός της ευθύνης του μεταφορέα, έχει τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις Πρέπει να είναι γνώστης της Ελληνικής γλώσσας, να έχει διαμονή ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, να διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση που τον διορίζει και να ικανοποιεί ολοσχερώς τις αξιώσεις ζημιωθέντων με μόνιμη κατοικία την Ελλάδα, προερχόμενες από ατυχήματα προκαλούμενα από οχήματα ασφαλισμένα σε αυτήν. 2.Οι υποχρεώσεις του ανωτέρω αντιπροσώπου είναι να συγκεντρώνει, όσον αφορά τις σχετικές αξιώσεις, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον διακανονισμό των ζημιών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την διαπραγμάτευση του διακανονισμού των ζημιών Να διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των προσώπων που υπέστησαν ζημιές και θα μπορούσαν να προβάλλουν αξίωση αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένης και της ικανοποίησης αυτών των αξιώσεων και για να την αντιπροσωπεύει ή εφ’ όσον απαιτείται, να φροντίζει για την αντιπροσώπευση της ενώπιον των διοικητικών αρχών σχετικά με τις αξιώσεις αυτές Επίσης να προβαίνει στις ενέργειες όπως καθορίζονται στο άρθρο 9α του παρόντος. 3 Ο υποχρεωτικός διορισμός αντιπροσώπου για τον διακανονισμό ζημιών σε καμιά περίπτωση δεν περιορίζει τον ζημιωθέντα ή την ασφαλιστική του επιχείρηση να στρέφονται απ’ ευθείας κατά του υπαιτίου του ατυχήματος ή της ασφαλιστικής του επιχείρησης. 4 Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος ζημιών δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/26 προκειμένου να εξυπηρετήσει τον ζημιωθέντα, η Εποπτική αρχή οφείλει να ενημερώνει την αντίστοιχη Εποπτική Αρχή ασφαλειών όπου είναι εγκατεστημένη η ασφαλιστική επιχείρηση, προκειμένου να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα.
Άρθρο 9 "(άρθρο 4 οδηγίας 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Στην παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 400/70, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/85 (Α΄35) και το Π.Δ. 252/96 (Α΄186), προστίθεται εδάφιο στ), ως εξής: 1 στην περίπτωση που καλύπτει κινδύνους του κλάδου ασφαλίσεων ζημιών 10 «αστική ευθύνη από ατυχήματα που προκαλούνται από αυτοκίνητα οχήματα», εκτός της ευθύνης του μεταφορέα, ανακοινώνουν το όνομα και την Διεύθυνση του προσώπου που διορίζει σε κάθε κράτος μέλος ως αντιπρόσωπο για τον διακανονισμό ζημιών, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις και τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 13δ του παρόντος Νόμου. 2.Στην παρ. 2 Α στ) του άρθρου 20 του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ν, ως εξής «ν. στην περίπτωση που καλύπτει κινδύνους του κλάδου ασφαλίσεων ζημιών 10«αστική ευθύνη από ατυχήματα που προκαλούνται από αυτοκίνητα οχήματα», εκτός της ευθύνης του μεταφορέα,ανακοινώνουν το όνομα και την Διεύθυνση του προσώπου που διορίζει σε κάθε κράτος μέλος, εκτός της Ελλάδος, ως αντιπρόσωπο για τον διακανονισμό ζημιών,ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 13δ του παρόντος Νόμου.
Άρθρο 10 "(άρθρο 9 οδηγίας 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Στο άρθρο 42β παρ.Α1 στοιχείο δ) του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο έκτο, ως εξής: Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο ως ανωτέρω, τότε ο αντιπρόσωπος για τον διακανονισμό ζημιών που έχει ορίσει η επιχείρηση για τους ζημιωθέντες μονίμους κατοίκους στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές από ασφαλισμένο όχημα στην επιχείρηση αυτή και από ατύχημα που έχει συμβεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα της οποίας το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσχωρήσει στο σύστημα πράσινης κάρτας, ασκεί τα καθήκοντα και έχει τις υποχρεώσεις του ειδικού αντιπροσώπου ως ανωτέρω.
2.  
  Στο άρθρο 42β παρ.Β1 στοιχείο β) του Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο έκτο ως εξής: Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο ως ανωτέρω, τότε ο αντιπρόσωπος για τον διακανονισμό ζημιών όπως ορίζεται στο άρθρο 13δ του παρόντος Νόμου, ασκεί τα καθήκοντα και έχει τις υποχρεώσεις του ειδικού αντιπροσώπου ως ανωτέρω.
Άρθρο 11 "(άρθρο 4 οδηγίας 2000/26/ΕΚ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 13γ του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 13δ, ως εξής: Άρθρο 13δ 1 Ο αντιπρόσωπος ζημιών, που διορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 εδαφ. στ΄) και 20 παρ.2 Α εδαφ. στ) στοιχείο ν του παρόντος Νόμου, επιλέγεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρέπει να είναι γνώστης των επισήμων γλωσσών του κράτους που έχει διορισθεί Ο αντιπρόσωπος ζημιών έχει την διαμονή ή εγκατάσταση του στο κράτος μέλος όπου έχει διορισθεί, διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση έναντι των ζημιωθέντων με μόνιμη κατοικία σ’ αυτό το κράτος μέλος, από ατυχήματα που προκαλούνται στα άλλα κράτη μέλη από αυτοκίνητα που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα ή κράτος μέλος της Ε.Ε. και ΕΟΧ και είναι ασφαλισμένα σε εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπεί,ώστε να ικανοποιεί ολοσχερώς τις αξιώσεις τους. 2 Ο υποχρεωτικός διορισμός αντιπροσώπου σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τον ζημιωθέντα ή την ασφαλιστική επιχείρηση του να στρέφονται απευθείας κατά του υπαιτίου του ατυχήματος ή της ασφαλιστικής του επιχείρησης. 3 Τα καθήκοντα του ανωτέρω αντιπροσώπου είναι να συγκεντρώνει, όσον αφορά τις σχετικές αξιώσεις, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον διακανονισμό των ζημιών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την διαπραγμάτευση του διακανονισμού των ζημιών Να διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των προσώπων που υπέστησαν ζημιές και μπορούν να προβάλλουν αξίωση αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ικανοποίησης αυτών των αξιώσεων καθώς και να την αντιπροσωπεύει ή εφ’ όσον απαιτείται, να φροντίζει για την αντιπροσώπευσή της ενώπιον των διοικητικών αρχών σχετικά με τις αξιώσεις αυτές. 4.Ο αντιπρόσωπος ζημιών υποχρεούται εντός τριών μηνών από την λήψη της αίτησης αποζημίωσης του ζημιωθέντος 1 να υποβάλλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί 2 να υποβάλλει αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ. 2 του Ν.489/76 όπως ισχύει. 5 Ο ορισμός του αντιπροσώπου για τον διακανονισμό ζημιών δεν αποτελεί διορισμό νομίμου αντιπροσώπου κατά την έννοια του άρθρου 22 του παρόντος, ούτε αποτελεί ίδρυση υποκαταστήματος ή πρακτορείου κατά την έννοια των άρθρων 2α στοιχείο β, 42α περ Α.1 ή εγκατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. γ του παρόντος.
Άρθρο 12 "(άρθρο 8 οδηγίας 2000/26/ΕΚ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
1.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα τρίτων χωρών εφόσον ασκούν τον κλάδο ασφάλισης ζημιών 10 «αστική ευθύνη από ατυχήματα που προκαλούνται από αυτοκίνητα οχήματα» εκτός της ευθύνης του μεταφορέα, υποχρεούνται εντός δύο μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής καθώς και στα πληροφοριακά κέντρα των άλλων κρατών μελών, στοιχεία του αντιπροσώπου ζημιών που διορίζουν σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 στ και 20 παρ. 2 Α στ του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει. Η μη υποβολή των στοιχείων επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 38 του Ν. 489/76, όπως ισχύει.
2.  
  Επίσης τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. και ΕΟΧ καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.) στην Ελλάδα και ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης ζημιών 10 «αστική ευθύνη από ατυχήματα που προκαλούνται από αυτοκίνητα οχήματα» εκτός της ευθύνης του μεταφορέα, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Κέντρο Πληροφοριών για τον αντιπρόσωπο που έχει διορίσει η έδρα της επιχείρησης στα άλλα κράτη –μέλη και ο οποίος εξυπηρετεί ζημιωθέντες από ασφαλισμένα οχήματα μέσω αυτών των υποκαταστημάτων ή με ΕΠΥ.
3.  
  Καταργούνται οι διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 1348/10-12-1981 (ΦΕΚ 336/Α΄/21-12-81) και 4/11-1-1985 (ΦΕΚ 2/11-1-85), καθώς και η φράση «και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» από το Π.Δ. 764/1978 (ΦΕΚ 177/Α΄/23-10-1978).
4.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄21) ως και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 • Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγ. 2 περίπτ. α΄) του Ν. 2469/1997 (Α΄ 36).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 485/31-10-2001 (ΦΕΚ 1484/Β΄/31-10-2001) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο».
 • Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί για την δημιουργία του Κέντρου Πληροφοριών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. Εκτιμάται ότι το ποσό θα καλυφθεί κατά 70% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και κατά 30% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Την με αριθμό 618/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/4-4523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/4-4523 1986
ΝΟΜΟΣ 1976/489 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/489 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις. 1993/2170 1993
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. 1997/2496 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1348 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/118 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/237 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/489/76Π.Δ.237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/489_76Π_Δ_237 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/264 1991
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις, α) των Κοινοτικών Ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συμφωνία ΕΟΚ - Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της απόφασης 94/1,2/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία [...]" 1996/252 1996