ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/101

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α΄230) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000 (Α΄15) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση των παραρτημάτων του Π.Δ. 346/98 (Α΄ 230) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000 (Α΄ 15) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙV, V, και VΙ της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την Οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως ΧV, ΧVΙΙ και ΧVΙΙΙ της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/4/ΕΚ (ΕΕL 285/29-10-2001).
Άρθρο 2
1.  
  Το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 38 του Π.Δ. 346/98 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Π.Δ. 18/2000 καθώς και το Παράρτημα ΙV του άρθρου 38 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίστανται από τα κάτωθι παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.2789/2000 (Α΄21), και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.2077/92 «κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» (Α΄ 136).
 • Τις διατάξεις του Ν.2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α΄ 104).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2272/94 Κύρωση Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω-Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Α΄ 230).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικατεστάθη με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 626/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1929/98/4/ΕΚΕΕL285 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/98_4_ΕΚΕΕL285 1929
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992. 1998/346 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/18 2000