Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθιέρωση καθεστώτος ενίσχυσης εκκίνησης"
1.  
  Ενισχύονται οι παρακάτω Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ),εφόσον πληρούν, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες προϋποθέσεις: α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1(β) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: έργα ή προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ή μεταφοράς τεχνολογίας, που αποβλέπουν στην καινοτομία προϊόντος, υπηρεσίας και διαδικασίας παραγωγής, στην προτυποποίηση, επίδειξη και δοκιμαστική χρήση νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων, στη διερεύνηση των εμπορικών προοπτικών τους. β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση (δ), ως εξής: δ) οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνεται ως απαραίτητο και περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 καταργείται και η παράγραφος 2 αναριθμείται ως 1. δ) Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 2. Η διαδικασία και τα κριτήρια κατανομής των προτάσεων για χρηματοδότηση σε γνωστικά αντικείμενα, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης προτάσεων που εμπίπτουν σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ε) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1(Β) διαγράφεται η λέξη ετήσιες. στ) Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 1(Δ) ως εξής: Όταν η χρηματοδότηση γίνεται από προγράμματα ή χρηματοδοτικά σχήματα που διαχειρίζονται οι Περιφέρειες της χώρας, οι σχετικές αποφάσεις υπογράφονται από τον αντίστοιχο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. ζ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται η λέξη εργοδότης με τη λέξη ανάδοχος. η) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 καταργείται το τελευταίο εδάφιο: Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται αυτοδικαίως.
 1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι συγχωνεύονται, εφόσον:
  • Έχουν ως περιφέρεια τα όρια τουλάχιστον ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας όπως προσδιορίζονται στο Ν. 2539/1997 Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α 244), όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Η συγχώνευση οδηγεί σε ποσοτική διεύρυνση των δραστηριοτήτων του νεοϊδρυομένου συνεταιρισμού τουλάχιστον κατά 30% ή σε σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων του που να καλύπτουν νέα προϊόντα ή νέους τομείς.
  • Στην περίπτωση αυτή οι επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 περιορίζονται στις δαπάνες που προκύπτουν από τη διεύρυνση.
 2. Οι νεοϊδρυόμενοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας, όπως αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, αγροτοτουριστικοί, αγροτοβιοτεχνικοί και οικοτεχνικοί εφόσον:
  • Έχουν ως περιφέρεια τα όρια τουλάχιστον ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας, όπως προσδιορίζονται στο Ν. 2539/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Ο ειδικός κανονισμός της ομάδας παραγωγών να προβλέπει την υποχρέωση των μελών να εμπορεύονται τα προϊόντα της παραγωγής ή της επεξεργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς και ζήτησης στην αγορά, που έχουν καθοριστεί από την ομάδα.
  • Ο κανονισμός μπορεί να επιτρέπει την απευθείας από τον παραγωγό διάθεση στην αγορά ενός ποσοστού των προϊόντων της παραγωγής και πρέπει να προβλέπει ότι οι παραγωγοί που γίνονται μέλη της ομάδας θα παραμείνουν σ αυτή τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και να γνωστοποιούν την αποχώρησή τους δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες πριν από αυτή.
  • Προβλέπονται κοινοί κανόνες σχετικά με την παραγωγή, ιδίως, όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ή τη χρήση μεθόδων βιολογικής παραγωγής, κοινοί κανόνες σχετικοί με την πληροφόρηση για τα προϊόντα, ιδίως όσον αφορά τη συγκομιδή και τη διάθεσή τους
  • Προβλέπει ότι οι παραγωγοί θα παραμείνουν οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους και σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού
 3. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) οι οποίες συγχωνεύονται, εφόσον η συγχώνευση οδηγεί σε ποσοτική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της νεοϊδρυόμενης Ένωσης.
 4. Στην περίπτωση αυτή οι επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 περιορίζονται στις δαπάνες που προκύπτουν από τη διεύρυνση.
 5. Οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.), εφόσον αναγνωρίζονται ως ομάδες παραγωγών και πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα, γγ και δδ της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Δέκα (10) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ3 Μηχανικών Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται η μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων ενώ σε περίπτωση αγοράς εγκαταστάσεων οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στο κόστος μίσθωσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το 6% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά, η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η πρόσληψη προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, τα γενικά έξοδα και τα έξοδα για διοικητικές και νομικές αμοιβές, σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων. Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών κατά το πρώτο έτος, μειούμενο κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για κάθε έτος λειτουργίας, έτσι ώστε κατά το πέμπτο έτος λειτουργίας το ποσό της ενίσχυσης να περιορίζεται στο 20% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών του έτους εκείνου. Δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται καμιά ενίσχυση μετά το έβδομο έτος στους δικαιούχους της παρ. 1. Ειδικά οι ενισχύσεις για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίες παρέχονται στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων που προέρχονται από συγχώνευση, χορηγούνται για μία τριετία και το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει το 60% της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας για το πρώτο έτος από την πρόσληψή του, το 40% για το δεύτερο έτος και το 20% για το τρίτο έτος. Στις περιπτώσεις των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών που προέρχονται από συγχώνευση με έδρα σε δήμο ή κοινότητα, που από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται ως ορεινή και μειονεκτική περιοχή, και περιφέρεια τα όρια τουλάχιστον ενός δήμου ή κοινότητας, όπως προσδιορίζονται στο Ν. 2539/1997, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης καλύπτουν το 80% της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας για το πρώτο έτος από την πρόσληψή του, το 60% για το δεύτερο έτος και το 40% για το τρίτο έτος. Οι ενισχύσεις για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης των προηγουμένων εδαφίων υπολογίζονται με βάση τη μισθοδοσία που προβλέπεται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από την οποία διέπονται οι συνεταιριστικοί υπάλληλοι.
3.  
  Δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ8 Ειδικοτήτων
4.  
  Μία (1) θέση στον Κλάδο ΤΕ2 Διοικητικού Λογιστικού
5.  
  Δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΤΕ5 Πληροφορικής
6.  
  Μία (1) θέση στον Κλάδο ΤΕ8 Βιβλιοθηκονομίας
7.  
  Τέσσερις (4) θέσεις στον Κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού
8.  
  Μία (1) θέση στον Κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών
9.  
  Μία (1) θέση στον Κλάδο ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας. Τα προσόντα των ανωτέρω θέσεων θα είναι τα προβλεπόμενα στα άρθρα 18, 20, 25, 28, 31, 34, 41 και 42 του Π.Δ. 110/2001 (ΦΕΚ 101/Α) και του άρθρου 12 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α).
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕ [...]"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ως αρχή της ίσης μεταχείρισης νοείται η απουσία κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου
 1. Εκπαίδευση και κατάρτιση.
 2. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος διοργάνωσης του προγράμματος κατάρτισης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και το κόστος παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης κατά το χρόνο απουσίας του αγρότη.
 3. Παροχή υπηρεσιών αγροτικής διαχείρισης και υπηρεσιών αντικατάστασης στην αγροτική εκμετάλλευση
 4. Αμοιβές συμβούλων τεχνικής στήριξης των γεωργών
 5. Διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων, περιλαμβανομένης και της στήριξης για το κόστος συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτές
 6. Δραστηριότητες για τη διάδοση νέων τεχνικών όπως είναι πιλοτικά έργα μικρής κλίμακας ή έργα επίδειξης
2.  
  Για να αποτραπεί η δημιουργία στρεβλώσεων στη χορήγηση των ενισχύσεων, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)άμεση διάκριση θεωρείται ότι υπάρχει όταν, λόγω φύλου, επιφυλάσσεται σε ένα πρόσωπο μεταχείριση λιγότερη ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα μπορούσε να τύχει άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση,
 1. Τα μέτρα δεν πρέπει να ενισχύονται από άλλο μέτρο ή πρόγραμμα
 2. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι διαθέσιμα σε όλους τους επιλέξιμους γεωργούς που είναι μέλη των οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1. γ)Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) ΕΥΡΩ ανά δικαιούχο σε διάστημα τριών (3) ετών.
3.  
  Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης, δικαιούχος θεωρείται ότι είναι το νομικό πρόσωπο που είναι λήπτης των υπηρεσιών
4.  
  Την 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη (Β 1479).
5.  
  Την 58/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 3 "Κίνητρα συγχώνευσης Α.Σ.Ο."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Απριλίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΦΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 0544/7/ΑΣ 181/Μ.5001 (6)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας αεροπορικών, μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου. (Ραμπάτ, 10 Μαΐου 1999). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μαρόκου που υπογράφηκε στο Ραμπάτ στις 10 Μαΐου 1999 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον 2798/2000 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο 38 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 25ης Φεβρουαρίου 2000 τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παραγρ. πρώτη αυτής, την 17 Μαρτίου 2003.
2.  
  Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή συνεταιριστικές εταιρείες που θα προέλθουν από συγχωνεύσεις ή από μετατροπή Α.Σ.Ο. σε συνεταιριστική Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. θεωρούνται ως νέες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2166/1993 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (Α 137), καθώς και κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998 Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις (Α 81) και γενικά των αναπτυξιακών νόμων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. ΑΡΓΥΡΗΣ Φ(4) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 105 Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.12.1997 (ΕΕL 14 της 20.1.1998, σελ.6) σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
3.  
  Το άρθρο δεύτερο παρ.2 του Ν.2077/1992 (Α΄ 136), με τον οποίο κυρώθηκε η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη Μάαστριχτ).
4.  
  Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
5.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
6.  
  Την Δ 348/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 4
1.  
  Βάρος απόδειξης 1.Όταν ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι βλάπτεται λόγω μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω φύλου και παρουσιάζει, ενώπιον δικαστηρίου, πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, επιβάλλεται στο άλλο μέρος να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες στις οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο να ερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.
Άρθρο 5 "Κατοχύρωση του επιπέδου προστασίας"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει σε καμία περίπτωση διατάξεις ευνοϊκότερες για την προστασία των εργαζομένων
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Απριλίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις:
 1. Του άρθρου 20 του Ν. 2503/ 1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄).
 2. Του άρθρου 28 του Ν. 1558/ 1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.
 3. Του άρθρου 77, 79, 84 και 169 του Ν. 2683/ 1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσιών Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων…και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/ Α).
 4. Του ΠΔ 1/ 1986 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ Α΄/1), όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 294/1986 Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Αιγαίου και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Α΄130) και με το ΠΔ 326/ 2000 Συμπλήρωση του ΠΔ 1/ 1986 περί του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ Α΄ 267/ 8.12.2000).
 5. Του άρθρου 16 του Ν. 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές . . . και συναφείς ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002).
 6. Του Π.Δ. 110/2001 Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/01).
 7. Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/ 1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/ 1997.
2.  
  Την ΔΙΔΚ/Φ.112/111187/2000 (ΦΕΚ 630/Β/2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Την 1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου
5.  
  Την 115/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και του άρθρου 149 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του Ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Α΄ 62).
 • Τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση των Επιμελητηρίων (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Τις διατάξεις της ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1480).
 • Την 493/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.112/111187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_112_111187 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1966/136 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/136 1966
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/3759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/3759 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/403 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/403 1993
ΝΟΜΟΣ 1996/2200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2200 1996
ΝΟΜΟΣ 1996/2201 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2201 1996
ΝΟΜΟΣ 1996/2202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2202 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΣ 1998/2848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2848 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/614 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/294 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/326/2000ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΠΔ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/326_2000ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΠΔ1 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/36 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/230 1991
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διεύρυνση σύνθεσης προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και σύσταση Προξενικών Γραφείων 2005/59 2005