Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Στο κατά τις διατάξεις των π.δ. 13/2000 (Α΄ 12) και 323/2001 (Α΄ 218) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ιδρύονται Σχολές ως ακολούθως:.
 1. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την πόλη της Καλαμάτας, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 2. - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών - Τμήμα Φιλολογίας
 3. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την πόλη της Κορίνθου, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 4. - Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Τμήμα Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων
 5. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα την πόλη της Τρίπολης, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 6. - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Τμήμα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
 7. Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα την πόλη του Ναυπλίου, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 8. - Τμήμα Θεατρικών Σπουδών - Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 9. Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα την πόλη της Σπάρτης, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 10. - Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού - Τμήμα Άθλησης και Ποιότητας Ζωής
2.  
 1. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών για το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, και το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04
 2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των λοιπών Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Η αποστολή των ιδρυομένων Τμημάτων με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναλύεται ως εξής:
 1. Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και της διαχείρισης μνημείων και της Μουσειολογίας, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) να συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών
 2. Το Τμήμα Φιλολογίας έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία και γλωσσολογία και να μελετά τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) να συμβάλει στη μελέτη της επίδραση της βυζαντινής κληρονομιάς στον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό και των στοιχείων που διαμορφώνουν σήμερα την οικουμενικότητά του
 3. Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και εφαρμοσμένη έρευνα, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών.
 4. Το Τμήμα Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς της οργάνωσης και λειτουργίας των θεσμών του Κράτους και των πολιτικών θεσμών της κεντρικής και περιφερειακής εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης, καθώς και των κοινωνικοοικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών και σχέσεων που εντάσσονται στο σύνολο των εσωτερικών και διεθνών εξελίξεων, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαιτέρως στους τομείς των ευρωπαϊκών σχέσεων και της εξέλιξης των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών, της διπλωματίας και της διεθνούς συνεργασίας και τη μελέτη και προώθηση των σχέσεων της Ελλάδας με τον απόδημο Ελληνισμό αναδεικνύοντας την παρέμβασή του σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο στο συνεχώς εξελισσόμενο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον
 5. Το Τμήμα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης έχει ως αποστολή ι) την καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης στους τομείς της χρηματοοικονομικής, της λογιστικής, της ποσοτικής ανάλυσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) τη μελέτη της οικονομικής πολιτικής του κράτους και την ανάπτυξη της έρευνας σχετικά με την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων καθώς και την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στον τομέα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής
 6. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς που άπτονται της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής. ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) τη μελέτη και προώθηση των οικονομικών σχέσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 7. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση της τέχνης και της επιστήμης της θεατρολογίας, να συνδυάζει δηλαδή την πρακτική του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) να συμβάλει στη μελέτη του θεάτρου σε διεθνές επίπεδο
 8. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αποστολή ι) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών και να μελετά τόσο την ιστορία όσο και τη σύγχρονη διάστασή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) την ανάδειξη της ελληνικής κληρονομιάς στα παραπάνω αντικείμενα και των επιρροών που αυτή δέχτηκε από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα
 9. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού έχει ως αποστολή ι) να προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης θεσμών του αθλητισμού ιι) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και ιν) να συμβάλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
 10. Το Τμήμα Άθλησης και Ποιότητας Ζωής έχει ως αποστολή ι) την παραγωγή στελεχών άρτια καταρτισμένων κατάλληλων να δραστηριοποιούνται στους τομείς της δημιουργικής απασχόλησης του ατόμου κατά τον ελεύθερο χρόνο του, ιι) την οργανική συσχέτιση της άθλησης με την βελτίωση της ποιότητας ζωής του, ιιι) την προφύλαξη της υγείας του και ιν) την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών που μπορούν να έχουν για το άτομο οι συνθήκες της σύγχρονης ζωής καθώς και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος για την ψυχοσωματική του αποκατάσταση
4.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών η διοίκηση αυτών ασκείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 13/2000 (Α΄ 12), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 323/2001 (Α΄ 218).
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - Φοίτηση - Τίτλοι Σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στα Τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Τα Τμήματα απονέμουν τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης σε κάθε Τμήμα για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται διακόσιες δέκα (210) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σαράντα πέντε (45) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και σαράντα πέντε (45) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων Π.Ε. κατηγορίας είκοσι (20) θέσεις, Τ.Ε. κατηγορίας δέκα πέντε (15) θέσεις και Δ.Ε. κατηγορίας δέκα (10) θέσεις.
2.  
  Για τις διοικητικές ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν Διάταγμα συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εξήντα (60) θέσεις διοικητικού προσωπικού που προστίθενται στις θέσεις των κλάδων του άρθρου 4 του Π.Δ. 322/2001 (218 Α΄) και κατανέμονται ως ακολούθως:.
 1. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού:
 2. Δέκα πέντε (15) βαθμού Δ΄- Α΄.
 3. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού:
 4. Δέκα πέντε (15) βαθμού Δ΄- Α΄.
 5. Κλάδος Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων:
 6. Δέκα πέντε (15) βαθμού Δ΄- Α΄.
 7. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού:
 8. Δέκα πέντε (15) βαθμού Δ΄- Α΄.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμημάτων"
1.  
  Σε κάθε Σχολή και Τμήμα που ιδρύεται με το παρόν Διάταγμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994.
Άρθρο 5 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6. κεφ. Γ΄ παρ. 1 του Ν. 2083/1992, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Δ.Ε. ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Δ.Ε. και το σώμα των εκλεκτόρων. Ο διορισμός του μέλους ΔΕΠ γίνεται με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (Α΄ 160) όπως εκάστοτε ισχύουν με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6 "Λοιπές Ρυθμίσεις"
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του οικείου Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 Ν. 2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Δ.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Δ.Ε.
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του οικείου Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά αναλογία οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του οικείου Τμήματος, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7 "Εφαρμογή διατάξεων"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν ιδρυθεί με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 138/2002 (ΦΕΚ 113 Α΄)
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) τροποποιήθηκε με το εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β, παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 79 παρ. 5(δ) του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και 79 του Ν. 2683/1999 (Α΄ 19). γ) Των άρθρων 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 και 15 παρ. 2 εδαφ. (θ) του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480). ζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδριάσεις 25.7.2002, 23.10.2002 και 17.1.2003).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αριθμ. 6501α/Β1/20.8.2002 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται: α) εφ άπαξ συνολική δαπάνη ύψους 48.911.780 ΕΥΡΩ περίπου για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία των ιδρυομένων Τμημάτων ύψους 8.620.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 66.025 ΕΥΡΩ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης και εξόδων παραστάσεως, 495.000 ΕΥΡΩ περίπου, για τη σίτιση των φοιτητών, 550.000 ΕΥΡΩ περίπου, για την αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων των ιδρυομένων Τμημάτων και Σχολών και 600.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω υπό στοιχείο α) εφ άπαξ δαπάνη καλύπτεται ι) κατά το 90% αυτής με το ποσό 44.020.602 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου από πόρους που προβλέπονται για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ιι) κατά το 4% αυτής, ήτοι με ποσό των 1.956.471 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ιιι) το υπόλοιπο 6% αυτής ήτοι το ποσόν 2.934.707 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού μέχρι και το οικονομικό έτος 2006 καλύπτεται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. και από το οικονομικό έτος 2007 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον τακτικό προϋπολογισμό (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Η δαπάνη για επιδόματα θέσεως ευθύνης και εξόδων παραστάσεως η οποία για το οικονομικό έτος 2003 περιορίζεται στο ποσόν των 14.680 ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 5173 του φορέα 19-110, ενώ η δαπάνη από το οικονομικό έτος 2004 και μετά θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 27.000 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2003, 186.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2004, 310.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2005, 433.000 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2006, 495.000 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2007 και εφ εξής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων Τμημάτων ύψους 80.000 ΕΥΡΩ για το 2003, 320.000 ΕΥΡΩ για το 2004, 480.000 ΕΥΡΩ για το 2005, 500.000 ΕΥΡΩ για το 2006 θα καλυφθούν από πιστώσεις του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2007 οι δαπάνες αυτές, ύψους 550.000 ΕΥΡΩ περίπου, θα βαρύνουν μόνο τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου καλυπτόμενο από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέας 19-250 ΚΑΕ 2421).
 • Την 116/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2003-05-05 Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2003/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/13 2000
Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2001/322 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 13/2000 (Α΄ 12) Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 2001/323 2001
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία του Τμήματος Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων». 2006/111 2006
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού» 2007/155 2007
Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου[...]" 2009/105 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 2009/177 2009
Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2013/70 2013