ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-01-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χαρακτηρισμός ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων, εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή Αφάντου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Χαρακτηρίζουμε ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα εκτάσεις του Δημοσίου, στην περιοχή Αφάντου Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου, συνολικού εμβαδού 24.910 τ.μ. και ειδικότερα τα ακίνητα με κτηματομερίδες: - 1414 Α, εμβαδού 1.900 τ.μ., - 1444 Α , εμβαδού 500 τ.μ., - 1445 Α, εμβαδού 5.140 τ.μ., - 1446 Α, εμβαδού 850 τ.μ. , - 1519 Α, εμβαδού 7.710 τ.μ. , - 1639 Α, εμβαδού 880 τ.μ., - 1644, εμβαδού 1.640 τ.μ., - 1651 Α, εμβαδού 610 τ.μ., - 1653 Α, εμβαδού 1.070 τ.μ., - 1654 Α, εμβαδού 960 τ.μ., - 1656, εμβαδού 1.060 τ.μ., - 1934 Α, εμβαδού 450 τ.μ., - 1937 Α, εμβαδού 470τ.μ., - 1938 Α, εμβαδού 1.670 τ.μ., τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στο με αριθμό 726/ 745/47708/26.11.96 τοπογραφικό διάγραμμα του Ε.Ο.Τ., το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑριθ. Φ.0544/20/ΑΣ8/Μ.4614 (2)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων μετά του συνημμένου Πρωτοκόλλου αυτής» (Αθήνα, 10 Ιουλίου 1996). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων μετά του συνημμένου Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου 1996 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθ. 2478/1997 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 66 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 6ης Μαΐου 1997, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παράγρ. 1 αυτής την 27η Δεκεμβρίου 2002. Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2003 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημ. Διεθνούς Δικαίου Φ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΔΑ ΦΑριθ. Φ.0544/8/ΑΣ 937/Μ. 5116 (3)Ανακοίνωση για έναρξη ισχύος της «Συμφωνίας Ελλάδος - Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και την εξάλειψη των συνεπειών τους». (Αθήνα, 21.2.2000). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και την εξάλειψη των συνεπειών τους, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2000 και που κυρώθηκε από την Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 2950/2001 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 246 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 22 Οκτωβρίου 2001, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 αυτής στις 14 Νοεμβρίου 2002. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2002 Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ε.Ν.Υ. ΦΑΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΙΒΑΔΑ ΦΑριθ. Φ. 0546/11/ασ13/Μ.5159 (4)Ανακοίνωση για την θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών -Μελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέρου μετά της τελικής Πράξης αυτής». (Λουξεμβούργο, 21 Ιουνίου 1999). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η «Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέρου μετά της τελικής Πράξης αυτής» που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου 1999 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθ. 2903/2001 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 78 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 12ης Απριλίου 2001, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παράγρ. 1 αυτής την 1η Ιουνίου 2002.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 12α παρ. 1 του Ν.Δ. 180/1946 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 827/48 (ΦΕΚ Α΄ 258).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.10 του Ν.Δ. 4109/1960 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 153) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 εδάφιο 1 περίπτωση γ και δ του Ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄128).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/91 (ΦΕΚ Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α΄38)
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ.27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19).
 • Την υπ’ αριθμ. 485/31.10.01 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/Β/01) .
 • Την υπ’ αριθμ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β/01).
 • Την υπ’ αριθμ. 501629/11.11.2001 γνώμη του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 480/19.08.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2081 1991
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. 1997/2478 1997
Κύρωση της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. 2001/2903 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους. 2001/2950 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία