ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/120

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.Δ 245/1992 «Περί του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/6.8.1992).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρο 5 του Π.Δ. 245/1992 αντικαθίστανται ως εξής: Α. «1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται από τεχνικοοικονομικό Σύμβουλο, ο οποίος θα είναι Πιστωτικό Ίδρυμα και θα επιλέγεται κατόπιν διαγωνισμού. Στον παραπάνω Σύμβο [...]"
2.  
  Ο Σύμβουλος συντάσσει έκθεση, στην οποία τεκμηριώνει τις απόψεις του για κάθε υποβληθείσα προσφορά, με ιδιαίτερες παρατηρήσεις ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης του έργου, όπως τούτο αναφέρεται και αναλύεται στην προσφορά».«.
3.  
  Ο Σύμβουλος υποβάλλει στην ΕΔΚΛ, μαζί με την πιο πάνω έκθεση του, εισήγηση στην οποία προτείνει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, παραθέτοντας τα συγκριτικά ή άλλα κρίσιμα στοιχεία που συνηγορούν στην επιλογή του». Β. Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 245/1992 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: Αν ο διαγωνισμός για την επιλογή τεχνικοοικονομικού Συμβούλου αποβεί άγονος, τα καθήκοντα του Συμβούλου μπορεί να ασκήσει ειδική επταμελής Επιτροπή, που θα συγκαλείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και θα απαρτίζεται από 1 Έναν καθηγητή του Πολυτεχνείου, με ειδίκευση σε προγράμματα λογισμικού. 2 Έναν καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου. 3 Έναν πτυχιούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του κλάδου πληροφορικής με γνώσεις και εμπειρία στη λειτουργία Η/Υ και σε προγράμματα του λογισμικού. 4 Έναν πτυχιούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 5 Έναν πτυχιούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με εμπειρία και γνώσεις φορολογιστικής και ελέγχων σε βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. 6 Έναν πτυχιούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος. 7 Έναν πτυχιούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στέλεχος της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο νόμιμος αναπληρωτής του .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 245/1992 (ΦΕΚ Α΄ 135) αντικαθίσταται ως εξής: Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς προσδιορίζεται με την προκήρυξη του κατά το άρθρο 3 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και μπορεί να συνίσταται ιδίως σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων ή σε εφάπαξ ποσό ή και στα δύο Επίσης με την προκήρυξη καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού αυτού, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει και την εφάπαξ προκαταβολή τούτου ή μέρους αυτού
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 245/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι προδιαγραφές του Μηχανογραφικού Πληροφοριακού Συστήματος θα αναφέρονται στην προκήρυξη
Άρθρο 4
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ Α 70) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1967/1991 (ΦΕΚ Α 149) «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση Α΄ του Ν. 2469/ 1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Το 245/25.7.1992 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α 135) «Περί του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 344/10.10.1992 (ΦΕΚ Α 169).
 • Την απόφαση 1053068/334/Α0013/1997 (ΦΕΚ Β 542) του Υπουργού Οικονομικών, «Περί Κανονισμού Ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την απόφαση 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ Β 1485) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
 • Την από 4.3.2003 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (ΕΔΚΛ).
 • Την 127/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/1053068/334/Α0013 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1053068_334_Α0013 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Διαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό ψόρο κατάνάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1991/1967 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/245 1992
Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 245/ 25.7.92 «Περί του στιγμιαίου κρατικού λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού» (ΦΕΚ 135/Α/6.8.92). 1992/344 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία