ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/121

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων περί Προαγωγικής Δοκιμασίας των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 22 του Π.Δ. 17/1999 Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου των Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 132/2001 Προαγωγική Δοκιμασία Γραμματέων Πρεσβείας Α΄ (ΦΕΚ Α΄ 116) αντ [...]"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα ή τον Υπηρεσιακό Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ως πρόεδρο και έναν από τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου και το Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας ως μέλη. Καθήκοντα γραμματέως ασκεί υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β΄.
2.  
  Η Επιτροπή προετοιμάζει την δοκιμασία, είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίησή της και αξιολογεί τους συμμετέχοντες σε αυτήν
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του Π.Δ. 17/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 132/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η δοκιμασία συνίσταται στη σύνταξη σημειώματος, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την Επιτροπή και επί κοινού για όλους τους αξιολογούμενους θέματος. Το σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα πρέπει να είναι περιεκτικό και να περιέχει εντοπισμό και ανάλυση του προβλήματος καθώς και εναλλακτικές λύσεις ως προς τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του τιθέμενου ζητήματος. Η πρώτη σελίδα του σημειώματος φέρει την σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου που καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί. Επί του σημειώματος μπορούν ζητηθούν από την Επιτροπή προφορικές διευκρινίσεις.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 25 του Π.Δ. 17/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 132/2001, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 25 Αξιολόγηση"
1.  
  Η αξιολόγηση των μελετών των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών επ αυτών διευκρινίσεων, γίνεται με βάση βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 5 σε ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένα από τα τρία μέλη της Επιτροπής εξετάσεων δίνει ένα βαθμό. Ο τελικός βαθμός εκάστου εξεταζομένου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής, ο οποίος εκφράζεται σε ακέραιους και δεκαδικούς αριθμούς σε εκατοστά.
2.  
  Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης της κατά την παράγραφο 1 επίδοσης των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, το οποίο αποστέλλει στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης. Το πρακτικό προσκομίζεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο μόνο όταν κρίνεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος για προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο υπηρεσιακών φακέλων.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 14 παρ. 6 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ Α΄ 62), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2949/2001, Προξενική Διατίμηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 243).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την από 28.11.2002 Γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας κατά το άρθρο 14, παρ. 4, εδάφιο α΄, του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Την 126/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999
Προαγωγική δοκιμασία Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2001/132 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία